Helsingin yliopisto

Tiedot

sl. 1698 Gabriel Hedman Gabriel Andreæ, Aboensis 4364. Kastettu Hämeenkyrössä 28.7.1683. Vht: Turun läänin lääninrahastonhoitaja Anders Hedman († ~1715) ja hänen 1. puolisonsa Katarina Ikalensis. Ylioppilas Turussa sl. 1698 Heedman Gabr. Aboens _ 223. — Korpraali Turun ja Porin läänin ratsuväkirykmentissä 1702, majoitusmestari 1706, kornetti 1708. † luult. noin 1710. Naimaton?

Äidin isä(?): Ikaalisten kirkkoherra, FM Abraham Ikalensis 766 (yo 1650, † 1675).

Serkku: Nauvon kirkkoherra Abraham Miödh 5563 (yo 1727, † 1786).

Velipuoli: FK Bertil Hedman U638.

Veljenpoika: kruununvouti Jakob Johan Hedman 7303 (yo 1747, † 1804).

Viittauksia: HYK ms., Index s. 83a; KA valtakunnanregistratuura 3.3.1690 f. 121 (Till Cammaren, Swar, att Anders Hedman får blij Befalningzman i [nedre] Satagunda Härad emot revers ... i Jacob Callias ställe), 9.4.1698 f. 297 (Till Cammar-Collegium swar at Räntemästaren i Åbo Lähn Anders Hedeman får tiähna moht Revers ... den Caution hwilken Landt Räntemästaren i Åbo lähn Anders Hedeman har stält för dess opbörd, med förledig åhr 1697 är expirerat ...); KA mf. ES 1887 (ll 15) Vihdin käräjät 22.–23.9.1698 s. 472 (fordom Capplahnens här i Wichtis framl: H:r Joch: Wahænij 1732 hustrus Sahl: Brijta Andersdotters Arf:r instälte sig nu å hennes Söners H:r Räntemäst:s Wälb:de Anders Heedmans och Häradzskrifwarens Wähl: Petter Heedmans wägnar, med Skriftel: Fullmachter af d: 19. och 15. hujus, Stud: Mons: Erich Tuwa sampt Hennes Son och deras half Broder Mons: Josua Törnqvist); KA mf. ES 1966 (nn 8) Tyrvään käräjät 9.–13.1.1691 s. 52 (wåd Eldh ... på Katara); KA mf. ES 1552 (z 64) Turun RO 6.2.1697 s. 88 (Där näst lät Landt och proviant Mästaren Ehreborne och Wählbetrodde Anders Heedman igenom sin Swåger H:r Borgmästaren högwälachtadt Andreas Prytz 1867 i Rätten inläggia ett afwittringz instrument af d: 11 sidstledne Januarii, af honom sielf sampt Landt Cammareraren Högwählachtadt Johan Kempe och Wälb:te Borgmästare till wittne underskrifwit, hwaruthinnan han tillsäijer 2:ne sina omyndiga Söner Gabriel och Johan för deras Möderne Tutusende och Fyrahundrade daler K:pp:m:t och där jämte uthi Gudz Fruchtan dhem uptuchta, Föda och Kläde sampt till Tienlige Studier hålla till deras Myndige åhr); KA mf. ES 1143 (a 5) Porin RO 20.2.1695 s. 3 (denne Rätten anbefalles Lagligen ransacka, om Probstens och Kyrckieheerdens här sammastädes Höglärde Mag:r Gabrielis Fortelij 1129 wilkor och tilståndh, hwilken för Landt Ränttmestaren Wälbetrodde Anders Hedman uthi Tre Åhrs tijdh Caverat hafwer). — V. Lagus, Studentmatrikel I (1889–91) s. 292 (LIX); Turun akatemian konsistorin pöytäkirjat IX 1705–1709 (julk. T. Carpelan, 1942) s. 323–336 (isä), 611 (isä); Turun akatemian konsistorin pöytäkirjat X 1709–1719 (julk. T. Carpelan, 1943) s. 2 (isä), 87 (isä), 401 (isä). — Släktbok, Ny följd I. SSLS 286 (utg. E. Lindh et al., 1941–58) sp. 113 (Hedman Tab. 2); E. Suolahti, Porvarispoikien opinkäynti (1946) s. 185.

Päivitetty 20.12.2023.

Lähdeviite

Yrjö Kotivuori, Ylioppilasmatrikkeli 1640–1852: Gabriel Hedman. Verkkojulkaisu 2005 <https://ylioppilasmatrikkeli.fi/henkilo.php?id=4364>. Luettu 19.4.2024.

Ks. myös viittausohje.