Helsingin yliopisto

Tiedot

kl. 1656 Gabriel Fortelius Gabriel Erici, Ostrobotniensis 1129. * noin 1637. Vht: Pietarsaaren pitäjän kirkkoherra, FM Erik Fortelius (Ericus Matthiæ, yo Uppsalassa 27.8.1625, † 1650) ja hänen 1. puolisonsa Malin Eriksdotter Alftanus. Ylioppilas Turussa kl. 1656 Fortelius Gab. Erici Ostrob _ 54. Nimi on kopioitu Pohjalaisen osakunnan matrikkeliin [1656] Gabriel Erici Fortelius | Rector Scholæ Cathedr. Aboensis. Postea | 1682 | Professor LL: Aboæ. Demum Pastor et Præpositus Biörneburgensis. Disputationem Gradualem Theoremata qvædam Miscellanea exhibentem Ps. Kiämpe Aboæ 1668. in 4:to edidit. | Obiit 1721. \ | ‹Lisälehti on sidottu matrikkeliin vuoden 1689 kohdalle:› 4. Gabriel Erici Fortelius. Inskrifven i afdelningen år 1656, under Matematum Professoren Simon Kexleri Nericiensis andra Rectorat. Rector vid Cathedral Skolan i Åbo. 1682 befordrades han till Linguarum Professor. Derefter utnämndes han till Pastor och Præpositus i Björneborg. Utgaf en gradual disputation, innefattande några ”Theoremata Miscellanea” under præsidium af Kiämpe, uti Åbo 1668, in 4:o. Dog 1721. Alimman luokan stipendiaatti kl. 1664 – sl. 1664. Respondentti 5.5.1665, pr. Enevald Svenonius 132. Keskimmäisen luokan stipendiaatti kl. 1665 – sl. 1666. Ylimmän luokan stipendiaatti kl. 1667 – sl. 1669. Respondentti 3.1668 pro gradu, pr. Axel Kempe 168. FM 26.5.1668. — Pohjanmaan jalkaväkirykmentin (Gust. Hornin rykm.) rykmentinpastori noin 1669. Turun katedraalikoulun konrehtori 1670, rehtori 1677. Turun tuomiokapitulin jäsen s.v. Turun akatemian kreikan ja heprean kielten professori 1682. Ulvilan kirkkoherra s.v. Lääninrovasti s.v. Pakeni sotaa lyhytaikaisesti (1713?), mutta palasi ja pysyi virassa isonvihan yli. Synodaaliväitöksen preeses pappeinkokouksessa Vaasassa 1670 ja Turussa 1675, saarnaaja pappeinkokouksessa Turussa 1688. Valtiopäivämies 1686. † Porissa 8.10.1721.

Pso: 1:o noin 1678 Sofia Paul tämän 2. avioliitossa († 1694); 2:o 1697 Maria Arctopolitanus († 1741).

Pson edell. aviomies: Ikaalisten kirkkoherra, FM Abraham Ikalensis 766 (yo 1650, † 1675).

Appi: Ulvilan kirkkoherra, FM Gabriel Arctopolitanus 611 (yo 1647/48, † 1682).

Eno: Hattulan kirkkoherra Abraham Alftanus 612 (yo 1647/48, † 1697).

Veli: Paltamon kappalainen Erik Fortelius 1968 (yo 1668, † ~1682).

Poika: Porvoon piispa, FM ja TT Gabriel Fortelius 5295 (yo 1719, † 1788).

Poika: Finströmin kirkkoherra Erik Fortelius 5326 (yo 1722, † 1761).

Poika: Porvoon tuomiorovasti, FM Johan Fortelius 5327 (yo 1722, † 1767).

Poika: Turun linnansaarnaaja, FM Petter Fortelius 5504 (yo 1726, † 1735).

Poika: Mäntsälän kirkkoherra Grels Fortelius 5532 (yo 1726, † 1739).

Tyttärenpoika: Helsingin kappalainen Petter Aveman 8255 (yo 1760, † 1788).

Lanko: Uudenkaarlepyyn triviaalikoulun rehtori, FM Simon Anglenius 72 (yo 1640, † 1654).

Lanko: Savonlinnan pormestari, lainlukija Johan Munselius 1351 (yo 1659, † 1684).

Lanko: Sotkamon kirkkoherra Erik Cajanus 1970 (yo 1668, † 1712).

Vävy: Porin pormestari Per Ståhlfot 5119 (yo 1709/10, † 1769).

Vävy: Noormarkun kappalainen Georg Kuhlman 5933 (yo 1732, † 1776).

Viittauksia: HYK ms., Index s. 66b; HYK ms., Pohj. osak. matr. #123; HYKA TAA Eg, Stipendianomukset 1641–1712; Timo Verhon tiedonanto 23.2.2009 (korjaus Forteliuksen kuolintietoon); KA valtakunnanregistratuura 13.7.1650 f. 372 (Frijheet uppå ett hemman för M:r Erici Mathiæ Forthelij Enckia [Brita Hansdotter] uppå ett hemman till sitt Enkiestånd, och sedan för hans barn så länge dhe äre omyndige ... dheras egit skattehemman Kifwilöös ben:dt i ofwanbem:te Pedersöre Sokn belägit), 15.4.1682 f. 242 (Fullmacht för Gabr. Fortelio att wara Professor Lingg. Oriental. wijd Åbo academien), 14.6.1682 f. 328 (Collation för Mag:r Gab. Fortelio på Biörneborgz Pastorat ... alldenstundh Pastoratet i Biörnborgh ähr för een tijdh sedan genom Probstens och Kyrkioherdens M:r Gabriels Arctopolitani 611 dödelige afgång wordet ledigt och vacant ... honom ber:de Pastorat tillijka medh præpositura opdragit och anförtrodt), 23.12.1682 f. 913 (katso 1395), 23.10.1686 f. 569, 14.10.1691 f. 508 (Till Landzhöfdingen Creutz Swar ang:de Prästebohlet i Ulfsby ... om beskaffenheten af Prästebohlet i Ulfsby försambling och Karlsmarcks by, så wähl som Hemmanet Gamble Gård, hwilket i det förras ställe till Prästebohl blifwer föreslagit), 25.1.1722 f. 39 (Inrikes civilexpeditionen, Fullmacht för Jacob Garvolius 3474 på Biörneborg och Ulfsby Pastorat i Åbo Stifft ... medelst Probstens och Kyrkioherdens M:r Gabriel Fortelii dödelige frånfälle Biörneborgz och Ulfsby Pastorat i Åbo Stifft är ledigt wordet); KA mf. ES 1143 (a 4) Porin RO 7.12.1685 s. 58 (Oplystes andra gångon fordhom Sal: Borgmest:s Gustaf Henrichssons [Curnovius] gårdh och grundh, tillijka medh dher tillhörige appartinentier såsom 3 st: Wisthuuss, 3 st: strandh Lador Twå st: Rijor medh Ladhor och Lufwor, twå st: Åker täppar och 2 st: Kåhlandh, huilka H:r Probsten Ehrewyrdige Mag: Gabriel Fortelius af hans Arfwingar för ettusendhe D:r Kopp: M:t sigh tilhandlat hafwer), Porin RO 30.4.1687 s. 53, Porin RO 10.9.1688 s. 106 (katso 2912), Porin ylim. RO 28.–30.7.1688 s. 127; KA mf. ES 1926 (mm 14) Ulvilan käräjät 21.–25.2.1687 s. 159 (Probsten och Kyrckioheerden Höglärde Mag: Gabriel Fortelius); KA mf. ES 1929 (mm 22) Ulvilan käräjät 7.–9.1.1692 s. 16 (Probsten och Kyrckioheerden Erewördige och Högwällärde Mag:r Gabriel Fortelius, gaf tillkiänna dett hans Kongl: Maij:t allernådigast hafwer behagat transportera denne Sochns Prästegård, ifrån Carlsmarck till Gammellgårdh, hwarest för tiden inga dugelige och för H:r Proubsten tienlige huus finnes); KA mf. ES 1963 (nn 5) Hämeenkyrön ja Ikaalisten käräjät 11.–12.1.1678 f. 209 (Kyrkieheerdens Sahl: Mag: Abrahami Ikalensis Erfwingar ... Opå Erfwingars wegnar swaradhe Rector Scholæ i Åbo Ehrwyrdige och Höghwällärde Mag: Gabriel Fortelius), Hämeenkyrön ja Ikaalisten käräjät 29.–31.8.1678 f. 379 (Osara); KA mf. ES 1964 (nn 5) Karkun ja Mouhijärven käräjät 7.–9.1.1679 f. 478 (Rector Scholæ i Åbo högwellärde Mag: Gabriel Frotelius opå sin K: hustros och Stiufbarns wägnar), 488, Hämeenkyrön ja Ikaalisten käräjät 11.–14.1.1679 f. 508, Hämeenkyrön ja Ikaalisten käräjät 10.–13.11.1680 f. 912v; KA mf. ES 1964 (nn 6) Hämeenkyrön ja Ikaalisten käräjät 26.–28.5.1681 s. 173 (Rector Scholæ uthi Åbo Ehrewyrdige och högwällärde Mag: Gabriel Fortelius ... hafwer låtit Skrifteligen Citera Kyrckioherden i Ikalis H: Mattz Apollonius 176 för det att han förledne Sommars uthi Ikalis Kyrckia hafwer kallat honom Barrabam); KA mf. ES 1965 (nn 6) Hämeenkyrön ja Ikaalisten käräjät 16.–17.7.1683 s. 1100; KA mf. ES 1965 (nn 7) Karkun ja Mouhijärven käräjät 13.–16.8.1686 s. 179; KA mf. ES 1966 (nn 7) Karkun ja Mouhijärven käräjät 7.–9.2.1690 s. 1283; KA mf. ES 1967 (nn 10) Hämeenkyrön ja Ikaalisten käräjät 27.2.–1.3.1693 f. 93; KA mf. ES 2028 (rr 5) Pietarsaaren pitäjän käräjät 28.8.1643 f. 236 (Koordt Bochmöller (katso U317) gaff tillkänna sigh hafua i Laga köp Updragit Kifuilöss hemman åm 1 Mantall åt Kyrkieheerden Mester Erick för 600 D: Kåpar mynt, Huilket han nu förste gångån Uplyser Effter det 2. Cap: i Jorda B: dågh ingen der på klandratt), 236 (Mester Erick Upbödh Jacob Peerssons hemman i Kyrkieby arfuingåm at inlösas, Huilket han till Underpant haafuer för sijne Uthlagde Penningar nu förste gångån effter det 11 Cap: i Köpmåla Balcken och ingen der på klandratt), Pietarsaaren pitäjän käräjät 4.1.1644 f. 257v (Upbödh nu andre gångån Kifuilööss hemman), 259; KA mf. ES 2028 (rr 6) Pietarsaaren pitäjän käräjät 14.6.1645 f. 68v (Kyrckioherden Mester Erich uplyste ännu fierde gången Kifuilösa heeman), Pietarsaaren pitäjän käräjät 28.11.1646 f. 190 (Kärade M: Ericus till een Bonde Gabriel Mårthensson be:dh hwillken haffwer hwar Söndagh både effter och mitt uthi Kyrckiotijden brukat sijne Fiskerij medh lippande ett och annat), Pietarsaaren pitäjän käräjät 23.1.1648 f. 285 (Her Johan 292 Collega i Ny Carleby Upbödh sit tårp Nygården första gångån, huilket han hadhe försållt till Kyrkioheerden M:r Erick effter det 2. Capitlet i Jorda Balcken doch ingen åklandradhe), Pietarsaaren pitäjän käräjät 4.8.1649 f. 468 (Nygårdz ägor uplystes tridie gången som M: Erick aff Hustru Lijsbet Knutzd:r S: Hindrick Ollsons köpt haffwer för 70 D:r undantagandes gårdh och husen hwilket ingen nu eller tilförne hafwer klandrat. I lijka måtto hafwer Pastor köpt af Carl Knutzson i G: Carleby hans arfz andeel i Fåår Holman för 35 D:r hwilket alt uplystes och ingen som förbe:te åhr emot klandrade. Altså Confirmeras köpet effter dett 2, 4 och 10 Cap: i Jord B:); KA mf. ES 2029 (rr 7) Pietarsaaren pitäjän käräjät 22.–23.8.1651 f. 345v; KA mf. ES 2030 (rr 9) Uudenkaarlepyyn käräjät 22.2.1656 f. 377 (Sahl: Magistrj Ericj Enckias Hust: Brijta Hansdotters Rästlengdh); KA mf. ES 2030 (rr 10) Pietarsaaren pitäjän käräjät 27.8.1657 f. 262v (Företrädde H: Elias Marci Hamnius 136 Kyrkioheerden uti Pedersöre och inlade een schrifftelig Inlago uppå Nygårdz ägorne dhem han förebär hade sig kiöpt haffwa aff rätta äganerna Nembl: hustro Brijta på Smedzbacka (katso 1152) och dess stiuffbarn såsom dheras aflinge Jordh, bewijsandes med een schrift och dess Rächningh sigh haffwa mästedeles betallt till hustro Brijta på Smedzbackan hennes andehl, hwillken schrift Collega utj NyCarleby H:r Jacob schriffwadt haffwer, för hwillka ägor H: Elias in alles skulle giffwa 70 D:r, hustro Brijta dhen aff bekomma 35 D:r, och barnsens andehl 7 Syschon emellan 5 D:r hwardehra, Och komma een dehl Nembl: Sal: Benjamins till schiffte emellan 6 barn, effter som han igenom dödhen affgången är och säger H: Elias Hamnius sigh på bem:te 70 D:r haffwa betallt effter sin inlagdeförtekning Korn 4 t:r á 6 D: 24 ... Ostar till änkian 1 L: á 3 D: till Gabriel 5 D: 27½ öre, Samuel 5 D: 27½ öre ... Erich Tawast på Marias wägna protesterandes säijandes sigh inte willia några penningar för Nygårdz ägorne och hennes andehl emottaga, uthan hon dhem siällff inbörda och sättia een åboo på ägorne, så att hon såsom närmast bördeman någodt der aff sigh till godo prosperera kunde), Pietarsaaren pitäjän käräjät 12.2.1658 f. 385 (Heradtz Rättens Sententz och doom uthi Saken emellan Kyrkioherden wördigh och wällärdhe H:r Eliam Hamnium Sampt Gudhfruchtigh Hustro Brita Hansdoter på den ene, och Befall: Erich Tawast sampt Pååll Kröger Såssom Maria Erichzdotters förmyndare, på den andre sidhan, angående Nygårdz Jorden, Som dhe en tidh haffwa twistat om), 387v (Hwadh Kiwilööss Hemmanet anbelangar, som Befall: Erich Tawast på Maria Erichzdoters wägnar, huilken hoos Erich Tawast nu ähr, giorde Inspråk uppå, och H:r Peer Lundius 855 aff Marias Stiuffmodher och Syskon kiöpt haff:r för 240 D: K: M:tt, Så alldenstundh Erich Tawast begärte på Marias wägna, att inbörda Hemmanet, huilken och Näste bördeman är, och hålla det Maria tillhanda till dess hon Myndigh blifwer); KA mf. ES 2032 (rr 13) Pietarsaaren pitäjän käräjät 20.–23.1.1672 f. 34v (Anders Mårtenson Löpare förekom och kärde til Johan Munselium 1351 om ehn Engz holma under ehn Skrinda höö Hårs holma be:dh hwilken holma han sade sin Sahl: Swärfadher Mårten Olåfson för 31 åhr sedan för 36 D:r K:mt utsatt til fordom Kyrkioherden Sahl: Mag: Erik Fortelium hwars dotter Munselius nu äger, Och holma således arfs wijs inne hafwer. Munselius swarade sig icke blifwit för än för tre dagar sedan stämder, och eliest icke böhra allena här til swara, utan refererade sig upå sin Swåger Mag: Gabriel Fortelium, hwilken så wähl som Borgmästarn i Åbo Laurentium Brochium (katso 1007), som ehn Förmyndare, han förmente här om hafwa bättre kunskap); KA mf. ES 1143 (a 5) Porin RO 15.4.1689 s. 34 (Lägersmåhls saaken emellan Bernstedt 2912 och Probstens Stiufdotter), Porin RO 17.12.1692 s. 106 (Bewilliades H:r Proubsten Höghlärde Mag:r Gabriel Fortelius Attest om sin lidne skada i Branden den 6 sidstl: Maij), Porin RO 20.2.1695 s. 3 (denne Rätten anbefalles Lagligen ransacka, om Probstens och Kyrckieheerdens här sammastädes Höglärde Mag:r Gabrielis Fortelij wilkor och tilståndh, hwilken för Landt Ränttmestaren Wälbetrodde Anders Hedman (katso 4364) uthi Tre Åhrs tijdh Caverat hafwer), Porin RO 14.3.1696 s. 12 (Probsten och Kyrckioheerden her I Staden Ehrewyrdig Mag:r Gabriel Fortelius ... Arffskifftet hoos honom förledne höstas ... H:r Probsten medh sine Stiufbarn (katso 766) wedh Arffskifftedt godhwilligt ingådt een wänligh förlijkningh), Porin RO 13.1.1697 s. 1 (Rådhman Gabriel Pryttz 2693 Inlade een skrifft, bestående af Tijo puncter, emoth Probsten och Kyrckieheerden här sammastädes höghlärde Mag:r Gabrielem Fortelium, som så Mundt- som skriffteligen skall protesterat emoth den Arfz förlijkningh och wärderingh, som effter des Sahl: hustro honom och hans Stiufbarn emellan den 11 och 12 Novemb: 1695 å deras Möderne blef oprättadt); KA mf. ES 1144 (a 6) Porin RO 22.12.1706 s. 100 (Arfskifftedt Åhr 1695, katso 2830). — I. R. Wallenius, En gammal urkund om slägten Wallenius i Finland (1862) s. 10 (1650. 4 Julii, M. Ericus M. Bothn. Pastor in Pedersöö animan exhalavit), 14 (katso 3232); R. Hausen (utg.), Diarium Gyllenianum eller Petrus Magni Gyllenii dagbok 1622–1667 (1880–82) s. 141 passim (15.10.1649, Gylleniuksen yksityisoppilaana laskennossa mainitaan veli Samuel Erici Fortelius, joka ei ollut ylioppilas); K. F. Ignatius, SHS:n pöytäk. 18.1.1883 [Eräs v:n 1658 ylioppilasmeteliin liittyvä jäljennös]. HArk 8 (1884) s. 386; V. Lagus, Studentmatrikel I (1889–91) s. 68 (XVI), 481 (Tillägg och rättelser. XVI); V. Lagus, Studentmatrikel. Supplement (1906) s. 16 (XVI); C. v. Bonsdorff (utg.), Kyrkorådets i Åbo protokoll 1675–1689 (1889) s. 25, 41, 58; Consistorii academici Aboensis äldre protokoller II [1654–64] (utg. A. G. Fontell, 1887) s. 434, 440–441, 522 (Forselius); Consistorii academici Aboensis äldre protokoller III 1664–1671 (utg. H. Dalström, 1898) s. 16, 52, 232, 264, 265, 290, 291, 305, 344, 358; Consistorii academici Aboensis protokoll IV 1671–1679 (utg. T. Carpelan, 1912) s. 254; Consistorii academici Aboensis protokoll V 1679–1685 (utg. T. Carpelan, 1914) s. 4 passim; Turun akatemian konsistorin pöytäkirjat VI 1685–1690 (julk. T. Carpelan, 1940) s. 39 passim; Turun akatemian konsistorin pöytäkirjat VII 1690–1699 (julk. T. Carpelan, 1940) s. 225, 346; Consistorii ecclesiastici Aboënsis protokoller I 1656–1658. SKHST 2 (utg. Ad. Neovius, 1899) s. 179 passim (isä); Consistorii ecclesiastici Aboënsis protokoller II 1658–1661. SKHST 3 (utg. Ad. Neovius, 1902) s. 362, 382; C. M. Schybergson (utg.), Per Brahes brevväxling rörande Åbo akademi II. Brev till Per Brahe. 2: 1662–1680. SSLS 264 (1938) s. 109 #265 (13.6.1668); A. Jörgensen (toim.), Kuninkaalliset ja kanslerin kirjeet 1640–1713 (1940) s. 130 passim; A. Luukko, Pohjalaisen osakunnan nimikirja I 1640–1713 (1946) #123. — C. H. Strandberg, Åbo stifts herdaminne I (1832) s. 198; C. H. Strandberg, Åbo stifts herdaminne II (1834) s. 258, 262; J. J. Tengström, Chronologiska förteckningar och anteckningar... (1836) s. 176; A. R. Cederberg, Muistiinpanoja Bergiuksen kopiokokoelmasta. HArk 30:4 (1922) s. 15; J. Vallinkoski, Turun akatemian väitöskirjat 1642–1828. HYKJ 30 (1962–66) #2014G, 2025R, 2060G, 2169D, 2339D, 2744D, 2931D, 3735R, 3962G (1663, Gab. Ericius), 3967G, 3998D, 4002D, 4010D, 4236D; R. Halme, Pappien pako seurakunnistaan suuren Pohjan sodan aikana 1704–1716. SKHSV 54–57 (1968) s. 150; E. Matinolli, Turun tuomiokapitulin matrikkeli (1976) s. 109; O. Rimpiläinen, In labore et aerumna. SKHST 107 (1978) s. 219; A. A. Stiernman, Aboa literata – Turun akatemian kirjallisuus (suom. R. Pitkäranta). SKST 518 (1990) s. 98; Suomen kansallisbibliografia 1488–1700. SKST 642 (toim. T. Laine ja R. Nyqvist, 1996) #1092, 1335, 1351, 2017D, 2121R, 2236, 2566, 2726, 2802, 3149D, 3555R, 3637.

Doria respondentti
Doria gratulantti

Päivitetty 22.3.2013.

Lähdeviite

Yrjö Kotivuori, Ylioppilasmatrikkeli 1640–1852: Gabriel Fortelius. Verkkojulkaisu 2005 <https://ylioppilasmatrikkeli.fi/henkilo.php?id=1129>. Luettu 24.4.2024.

Ks. myös viittausohje.