Helsingin yliopisto

Tiedot

1666/67 Anders Prytz Andreas Georgii, Björneburgensis 1867. Vht: Karkun kirkkoherra Jöran Prytz (Georgius Nicolai, † 1677) ja hänen 3. puolisonsa Kirstin Jöransdotter. Ylioppilas Turussa 1666/67 Preutzius Andr. Georg:ii Björ _ 89. Nimi on kopioitu Albumista noin v. 1696 Satakuntalaisen osakunnan matrikkeliin [1666/67] Andreas Pryttz | Consul Aboënsis. | decessit 1710. — Asianajaja Turussa (1682). Porin läänin sotatuomari 1688. Turun raatimies ja kaupunginsihteeri 1693, kauppapormestari 1696, kunnallispormestari 1703, oikeuspormestari 1710. Valtiopäivämies 1697. † Turussa 29.12.1710.

Pso: (jo 1683) Katarina Mårtensdotter Schilling (elossa 1729).

Veli: Korppoon kirkkoherra, FM Georg Prytz 1395 (yo 1659/60, † 1699).

Poika: notaari Mårten Prytz 4772 (yo 1703).

Tyttärenpoika: varatuomari, MOT Lorentz Anders Ekenberg 6749 (yo 1741, † 1787).

Lanko: Turun hovioikeuden asiakirjakirjuri Gustaf Schilling 1590 (yo 1662/63, † 1696).

Viittauksia: HYK ms., Index s. 153a; HYK ms., Satak. osak. matr. I #146; KA valtakunnanregistratuura 2.6.1688 f. 302 (Till Åbo Hoffrätt, att uthsee 2:ne skicklige Personer till militie Auditeurer i Åbo lähn), 2.6.1688 f. 304, 7.7.1688 f. 385 (Militie Auditeurs Fullmackt för Jacob Munselio 2029 uti Åboo Lähn. Mut. Mut. för And. Prytz uthi Biörneborgs Lähn), 7.7.1688 f. 388, 26.10.1696 f. 606 (Handels- och Embetz- Borgmästare Fullmackt i Åbo Stad för Anders Preutz ... medelst Bengt Riggertsons (katso 2581) dödelige afgång Handels- och Embetz Borgmästare Beställningen uthi Åbo Stad är kommen att blifwa ledig), 15.12.1696 f. 723 (Till Stats Contoiret för Militie Auditeuren Anders Prytz), 6.6.1711 f. 213 (Fullmackter för åtskillige Civil betiente ... Politie Borgmästaren i Åbo, Anders Prytz till Justitiæ Borgmästare därsamastädes d. 5 Nov. 1710), 6.6.1711 f. 213 (Fullmackter för åtskillige Civil betiente ... Rådmannen i Åbo Baltzar Schultz 1523 till Politie Borgmästare i Anders Prytz ställe d. 5 Novembr. 1710); KA mf. ES 1845 (kk 7) Rymättylän ja Merimaskun käräjät 23.–25.2.1685 f. 27 (Advocaten i den Högl: Kongl: Hoffrätt Wählbet:de Andreas Prytz); KA mf. ES 1928 (mm 21) Ulvilan käräjät 19.–21.10.1691 s. 540 (Militiæ Auditeurens wälbet:de Anders Pryttz /: som för Haistila byyn rustar :/ käran); KA mf. ES 1929 (mm 22) Ulvilan käräjät 25.–27.6.1692 s. 269 (Militie Auditeuren Wälb:de And: Pryttz Leet igenom sin Broder Rådmannen i Biörneborg wäl:tt Gabriel Pryttz inläggia några beswärs puncter öfwer fölliande sina Grannar); KA mf. ES 1143 (a 4) Porin RO 7.8.1678 s. 42 (Tullnähren Wälbe:de Lars Girs på Kyrckioherdes i Carku Sal: H:r Jöran Prytz Enkias, dygdesamme hustru Christina Jöransdåtters wägnar ... hennes Stiuffson Mons:r Andreas Prytz); KA mf. ES 1964 (nn 5) Karkun ja Mouhijärven käräjät 7.–9.1.1679 f. 475v (Mon:r Andreas Prytz), 486; KA mf. ES 1966 (nn 7) Pirkkalan ja Messukylän käräjät 21.–23.7.1690 s. 1595 (Tammerfors herskapz Fullmechtige Auditeuren Wälbet: Anders Prytz); KA mf. ES 1552 (z 64) Turun RO 6.2.1697 s. 88 (Landt och proviant Mästaren Ehreborne och Wählbetrodde Anders Heedman (katso 4364) ... sin Swåger H:r Borgmästaren högwälachtadt Andreas Prytz); KA mf. ES 1143 (a 5) Porin RO 17.12.1692 s. 106 (Såssom Rådman Gabriel Pryttz 2693 icke affskildt sine Medharfwingars andehlar effter deres Sahl: Moder Kirsten Jörans dotter, hwaröfwer ej heller något inventarium aff qwarlåtenskapen lagl:n hållit är, utan sådant aff Militiæ Auditeuren wälbet:de Andreas Prytz, uthan Rättens medell, eensijdigt är wordet annoterat ...), Porin RO 25.5.1695 s. 13 (Rådhman och Stadz Secreterarens I Åbo Wählachtadh Andreæ Pryttz til Borgmestaren ankombne skrifuelse af den 9 sidstledhne hujus oplästes, katso 2693). — V. Lagus, Studentmatrikel I (1889–91) s. 117 (XXVII), 483 (Tillägg och rättelser. XXVII); Consistorii academici Aboensis äldre protokoller III 1664–1671 (utg. H. Dalström, 1898) s. 400, 401; Consistorii academici Aboensis protokoll IV 1671–1679 (utg. T. Carpelan, 1912) s. 255; Consistorii academici Aboensis protokoll V 1679–1685 (utg. T. Carpelan, 1914) s. 103 passim; Turun akatemian konsistorin pöytäkirjat VI 1685–1690 (julk. T. Carpelan, 1940) s. 319; Turun akatemian konsistorin pöytäkirjat VII 1690–1699 (julk. T. Carpelan, 1940) s. 67, 100, 610; Turun akatemian konsistorin pöytäkirjat VIII 1699–1705 (julk. T. Carpelan, 1940) s. 433, 437; A. Hästesko (utg.), Utdrag ur Åbo domkyrkas räkenskaper 1701–1735 (1907) s. 60 (16.3.1711, Ringdes för borgmästar Prytz med alla kl. ½ timma och begrofs söder om), 63 (12.1.1712, ‡ bårgmäst. Anders Prytz uthi kyrckian utan kl.); M. Jokipii, Satakuntalaisen osakunnan matrikkeli I 1640–1721 (1954) #146. — T. Carpelan, Åbo i genealogiskt hänseende. Länsi-Suomi 3 (1890) s. 164 (Längd öfver borgmästare och rådmän, not 23); Y. Raevuori, Turun 1600-luvun lainoppineita asianajajia. Defensor Legis 30 (1949) s. 157; H. Lagström, Kaksi Prytz-sukua Porissa. Genos 27 (1956) s. 12; J. Vallinkoski, Turun akatemian väitöskirjat 1642–1828. HYKJ 30 (1962–66) #114D, 131D (Andreas Prytz), 131G (And. Preutz), 1491D, 2144D, 2342D, 2356D, 2619D, 2622D, 2633D, 3379D, 4191D; Suomen kansallisbibliografia 1488–1700. SKST 642 (toim. T. Laine ja R. Nyqvist, 1996) #998, 1927, 3318, 4261.

Doria gratulantti
Doria dedikaation kohde

Päivitetty 11.11.2012.

Lähdeviite

Yrjö Kotivuori, Ylioppilasmatrikkeli 1640–1852: Anders Prytz. Verkkojulkaisu 2005 <https://ylioppilasmatrikkeli.fi/henkilo.php?id=1867>. Luettu 13.7.2024.

Ks. myös viittausohje.