Helsingin yliopisto

Tiedot

kl. 1699 Henrik Wargh, myöhemmin Langell Henricus Henrici, Nylandus 4400. * mahdollisesti Helsingissä 24.9.1682. Vht mahdollisesti: helsinkiläinen kauppias Henrik Lang († 1700) ja hänen 1. puolisonsa Beata Olofsdotter. Akiander: "son till Henrik Wargh från H:fors". Helsingin triviaalikoulun oppilas (1691) Henricus Henrici (Vargh, Langel). Stud. Aboensis, postea collega scholae Wiburgensis. Ylioppilas Turussa kl. 1699 [Warg] Henric. Nyl. _ 22X. — Viipurin triviaalikoulun apologista 1703, ylin kollega 1705. Raudun kirkkoherra isonvihan aikana venäläishallinnon asettamana 1710. Pakeni sotaa Ruotsiin 1711, oleskeli Härnösandin hiippakunnassa (1717), Boteåssa (1718). Savitaipaleen kirkkoherra 1720. † Savitaipaleella 25.2.1725.

Pso: Kristina Strandenius.

Poika: Lappeen kirkkoherra Anders Langell 6112 (yo 1734, † 1779).

Poika: Vehkalahden kappalainen Fredrik Langell 7063 (yo 1745, † 1774).

Vävy: Ruokolahden kirkkoherra Johan Carmelinus 5473 (yo 1725, † 1748).

Vävy: Ruokolahden kirkkoherra Henrik Gustaf Lagus 6589 (yo 1739, † 1771).

Viittauksia: HYK ms., Index s. 206b; KA mf. ES 1720 (bb 6) Porvoon ja Mäntsälän käräjät 7.–9.11.1664 f. 73 (Förekom Ehrlig och Försichtig Henrich Henrichzson Langh, Inleggiandes sin Supplication, af Innehåld, huru såsom hans Syskone barn el:r Modher brors Son, Johan Hansson wedh Nampn, hafwer Anno 1656 den 22 Augusti, honom Owitterligen och frånwarande uthi fremmande Landh, försåldt ett hans Mödhernes Arf och Ryttare hemman, Swartzöö ben:dh i Österkerby, â ehn heel Skatt Jordh för 300 D:r Koppar Myndt och 1 t:a Spanskt Salt, till fordom Borgmestaren Sahl: Frantz Ståkman, Begiärandes att han Jure Sangvinis efter Lagh kunde få löössa samma Arrf hemmanet igen); KA mf. ES 1240 (g 8–11) Helsingin RO 31.3.1680 (Hendrich Langh å sijn Moders wegnar framkom förebärandes huruledes Modren låtit Citera Styff fadren Erich Hansson John), Helsingin RO 24.4.1680 (Hendrich Langh hafwandes medh sigh sijne löfftesmänn Hendrich Visenius och Gabriel Forsman, åstundade blijfwa bårgare på 6 åhrs tijdh, och aflade han sijn Eedh niutandes eett åhrs frijheet ifrån Maij Månadt och aflegger halfwe buurpeningar), Helsingin RO 17.3.1683 (Hindrich Langh inladhe een Protest emot sin Styffadher Erich Hansson); KA mf. ES 1240 (g 12) Helsingin RO 23.3.1685 (8.4. Borghmästares och Rådz uthslag i Helsingfors emellan Henrich Lang på sin egen och sine samsyskons wägna kiärande, och Erich Hansson swarande angående deras Fädernes Arff, sammaledes Erich Hansson medh sin hustro Elin Olofzdotter ömsom kiärande och swarande angående deras Oeenigheet sin emellan), Helsingin RO 29.4.1685 (Handelssmännerne Anders Günterfors, Hinrich Langh och Johan Burtz blefwo förordnade till stadzens Gästgifware, att hysa fremmande Folck, som och tillsagde att dhe Höö och Hafra altijdh i beredskap hafwa), Helsingin RO 2.11.1685 (Förekom Borgaren Hinrich Langh, Hindrich Wirenius, och Gustaf Hindersson, och berättade, huru såsom deras Swärmoder hust:o Brita Jacobzdotter dhem owitterlig, haf:r ingåt een förlijkningh medh sin Son Hans Olofsson, i dett hon updragit honom sin gårdh medh all tillhörigt i löst och fast, för 250 d:r kopp:r m:t, begiära altså att bem:te förlijkning motte blifwa om kull kastat); KA mf. ES 1240 (g 13) Helsingin RO 1.2.1686 (Handellsman Hans Foss förekom och berättade, att Studenterne Mathias 3220 och Andreas Wargh 3221 i förledne natt haf:a gåt i staden grassatim, och icke allenast slagit Johan Bengtssons fönster Sönder, uthan och kommit under Hinrich Langz fönster uthi hans frånwaro roopandes och skryandes, skält honom för skiällm och hunsfott, hwar af hans hustru een hårdh anstöt kiändt, så att hon nu måst holla sängen, och såsom hennes man eij sielf heem stadder ähr, haf:r hon anmodat honom att upstiga till Rätten, och sådant angifwa ..., 20.2. Hindrich Lang inkom medh sina Contraparter och refererade att dhe ähro förlijkte, i Lijka motto Hans Foss med sina adhærenter emot Wargarne), Helsingin RO 22.3.1686; KA mf. ES 1241 (g 15) Helsingin RO 12.11.1690 (Handelsmannen Hendrich Lang insinuerade en Supplic dher med han anhölt 1:o at någre gode män skulle förordnas som dess moders gårdh den hon honom skall haf: uppdragit till werderar, 2:o att Rafwen (katso 4082) som samma gårdh besuttit må träda med honom till liqvidat:n om mobilierne som i gården fans då han den tillträdde sampt 3:io at han må påleggias tillstella honom Nyklarna); KA mf. ES 1241 (g 16) Helsingin RO 25.5.1691 s. 138 (Handelsm:n Hendrick Langh beswärade sigh öfwer Tullskrif:n Jacob Christianj hustru i det hon emot Borgmest: och Rådz senaste Resolut:n skall här om dagen satt sig i Kyrckian öfwer hans hustru som äldre är af åhren och förr gift); KA mf. ES 1241 (g 19) Helsingin RO 29.4.1694 s. 35 (Såssom handelsm:n Hendrich Lang sig beklagar at ingen af hans Swågrar och Swägerskor will befatta sig med reparat:n af dess sal: Swärmod:s gård här i Staden); KA mf. ES 1241 (g 20) Helsingin RO 1.4.1695 s. 49 (22.4. Anna och Karin Ollsdöttrar protestarede emot dhen inprotocollingh som dygdesamma hustru Maria Lindman ehrhållit på Hendrich Langz Swärmoders gårdh innan han sig med dhem affunnit för dheras andehl i samma gårdh); KA mf. ES 1241 (g 21) Helsingin RO 4.11.1696 s. 142 (Såssom handelsman:n Hendrich Lang nu här i Retten insinuerat et Inventarium på dhen ägendom som han haf:r effter sin afledne hustru Beata Ollsdåtter, så at dher af kan sees hwadh som dhe barnen bör i Möderne bekomma, som han med ben: hustru Beata afladt haf:r; Altså blif:r han remitterat till h:r Proubsten och Kyrckioheerden hersammastedes om fullgörelsen af det Echtenskap som han i herrans nampn är sinnat ingå med hust: Ingeborg Agricola), Helsingin RO 9.11.1696 s. 143 (Den 12 Octob:, 2 och 9 Nov: ... leth Erich Hanson Hentman uppbiuda Hendrich Langz Swermoders h:o Brita Jacobz dåtters gårdh som han sig d: 11 Sept: till handl:t för 250 d: k:m:t); KA mf. ES 1241 (g 22) Helsingin RO 21.6.1697 s. 135 (Såssom Notarien af Trivial Scholan hersammastedes Hendrich Warg sigh nu der öfwer beklagat, att han utj 6 wekors ansöckningar, icke har wedh Ciembnärs Rätten kunnat blif:a förhulpen till något uthslagh emot framl:e Lantmätaren Lars Forssels E:ia angående någon Löhn som han af henne prætenderar för des barns Information), Helsingin RO 7.7.1697 s. 152; KA mf. ES 1241 (g 23) Helsingin RO 9.2.1698 s. 21 (... skohlat icke allenast, om d: 6 hujus sig sammangaddat och stelt för såth för des Son Cancelisten Hans Stolpe, katso 4042), Helsingin RO 9.3.1698 s. 50 (Dett blef fuller framledne Landtmätarens Lars Forsells E:ia h:o Marja Stahl d: 7 Julij 1697 Sakfelt till sina 3 d:r S:m:t, för det hon då icke upkom att uthföra den gieldz twist som hon hade medh diecknen och des Barns præceptor Henrich Warg; doch som hon är een fattig E:ia och sitter utj ett trängt och slätt tillståndh Ty blef samma böter efftergifne hälst medan det är Rättens eensaak, doch så att hon utj fattig bössan loppar 24 ö: k:m:t); KA mf. ES 1242 (g 25) Helsingin RO 18.4.1700 s. 85 (Alldenstundh Hindrich Langh ähr genom döden afgången och han häfftar för een Anseenligh Påst till Kongl: Maij:tt och Cronan sampt Staden för des uthskyllder så och till Körckan för des hustru och Barns Begrafningar; Altså blef des Ägendoom i lööst och Fast för samma fordringar inprotocollerat), Helsingin KämnO 6.9.1700 s. 90 (Sahl: Langens Enckia Hustru Ingeborg Jacobs dotter Agricola (katso 1900) instälte sigh och blef tillfrågat ...), Helsingin RO 18.2.1701 s. 40 (Framledne Handelsmannen Henrich Langz Enkia Ingeborg Agricola Insinuerade ett Inventarium öfwer den Qwarlåtenskap som i löst och fast skall finnas effter bem:te hennes Sahl:e Man som bestiger sigh till 763 d:r 26 ö: k:m:t, Men der emot afföres för Begrafningz omkåstnadt 111 d:r, item som Enkian skohlat honom försträkt 1126 d:r 8 ö: k:m:t), Helsingin RO 16.1.1702 s. 6 (framledne handelsman Hendrich Langhz Enckia hustr: Ingeborgh Jöransd:r), Helsingin RO 13.10.1702 s. 157 (Såssom h:u Ingeborg Auricola nu ansöker att inlössa des Sahl: Mans fordom handelsm: Hendrich Langz Gårdh); KA mf. ES 1264 (g 106) Helsingin KämnO 18.5.1697 s. 32 (Henrich Varg föredrog Rätten, dett han med Landtmätaren nu mehra Sal: Lars Forsell d: 19 Feb: 1696 ingåt et Mundteligit Contract at lära och Instruera dess 2:ne Söner i booklige kånster hwar emoth honom är försäkrat af Landtmätaren i åhrl: löhn 20 dal: k:m:t beswärandes bem:te Varg sig i dette sitt giorde mundtel: Contract och præceptoris Löhn icke till fullo åthnutit uthan der på rester 14 dal: k:m:t, Enckian [hust: Maria Stahl] inladhe der på sitt Skrifftel: Swar), Helsingin KämnO 16.9.1697 s. 52 (Saaken Emellan käranden [handelsmannen] Hindrich Lang och hanss Swåger Johan Agricola 1593); KA mf. ES 1265 (g 108) Helsingin KämnO 18.7.1699 s. 85 (Bekende Bårgarenn [Johan] Häckmann för Rätten att Twenne stycken dieknar, widh Nampn Ericus Mathiæ ifrån Syssmä Sochn och Lijkåla by, sampt Olaus Gregorj 4909 ifrån Soiniemj by och samma Sochn, hwillka nu äro Gymnasister i Wijborgh, som hoos honom Logerat, så och Henricus Henricij Barnfödd här i Stadenn, 1698 om höstenn, då dhe warit Tröska Eenbähr, för honom berättat, att hafwa straxt baak om hans Häckmans åker funnit under Een buskenn een dödh Menniskiokråpp, hwar på warit lagt någre Een qwistar ...). — V. Lagus, Studentmatrikel I (1889–91) s. 295 (LIX); V. Lagus, Studentmatrikel. Supplement (1906) s. 46 (LIX); A. Jörgensen, Nyländska avdelningens matrikel 1640–1868 (1911) #266; R. Rosén, Liber scholae Helsingforsensis 1691–1865. SSJ 12 (1936) s. 1, 257. — M. Akiander, Skolverket. BNF 9 (1866) s. 328, 329; M. Akiander, Herdaminne II. BNF 14 (1869) s. 263; R. Halme, Pappien pako seurakunnistaan suuren Pohjan sodan aikana 1704–1716. SKHSV 54–57 (1968) s. 155; O. Rimpiläinen, In labore et aerumna. SKHST 107 (1978) s. 129, 133; O. Rimpiläinen, Suomen julkiset koulut ja niiden opettajat isonvihan aikana. SKHSV 68–69 (1979) s. 44; J. Aminoff-Winberg, Finska flyktingar i Sverige under stora ofreden (1995) #5409 (1720), 5744 (1719), 6000 (1720), 7532 (1717), 7786 (1718).

Päivitetty 20.12.2023.

Lähdeviite

Yrjö Kotivuori, Ylioppilasmatrikkeli 1640–1852: Henrik Langell. Verkkojulkaisu 2005 <https://ylioppilasmatrikkeli.fi/henkilo.php?id=4400>. Luettu 21.7.2024.

Ks. myös viittausohje.