Helsingin yliopisto

Tiedot

(1667) Jakob Agricola Jacobus Georgii, Vichtiensis 1900. * noin 1644. Vht: Vihdin kirkkoherra Jöran Agricola (Georgius Bartholdi, † ~1675) ja hänen 1. puolisonsa Elisabet Klemetsdotter. Mainitaan ylioppilaana konsistorin pöytäkirjassa 21.5.1667. — Apulaispappi Vihdissä (coadjutor, 1672), mainitaan myös kappalaisena 1681. Kirkonisäntä (1674, 1680). Kalvolan kirkkoherra 1684. Omisti Vihdin Niemenkylän Pilvelän ratsutilan. † Kalvolassa 1700.

Pso: Margareta Eriksdotter Planman († 1739).

Veli: Messukylän kirkkoherra Nils Agricola 1592 (yo 1662/63, † 1690).

Poika: Vihdin kappalainen Georg Agricola 5254 (yo 1713, † 1747).

Vävy: pataljoonansaarnaaja Johan Condolinus, myöh. Condelin 4019 (yo 1694).

Viittauksia: KA valtakunnanregistratuura 23.8.1693 f. 498 (Till Landshöfdingen Bonde för Kyrkioherden Agricola ... Hoos Oss beswärar sigh Kyrkioherden Agricola underdånigst, huru som dess Rusthåld i Raseborgs Öster deel och Lojo Sockn Biemenkyla ben:dt för tijden är råkat i största obestånd, af orsak, att det ödeshemman som Åhr 1682 af då warande Indelnings Commission, ber:de dess Rusthåld för dess ringheet skull till augment är blifwit anslaget, räntandes allenast 11 D:r S. M:t, sedermehra der ifrån af den senare Commissionen 1687 är wordet söndrat och separerat, medh hwad mehra han widlyffteligen andrager ...), 5.10.1693 f. 582 (Till Landzhöfdingen Bonde angående Rusthållet Nemmenkylä); KA mf. ES 1882 (ll 5) Vihdin käräjät 25.–26.8.1669 f. 39 (Simon Markusson Skoomakare ifrån Kåickala som är första gångon Stämbder till Ting att swara Sig:r Jacob Agrichola för någon Wijtesmåhl om Troldom), Espoon käräjät 3.–4.7.1671 f. 67 (Wplystes första gångon deth Jordekiöp som Lieut:n Gabriell Kårp 862 haf:r den 1 Octob: 1670 uprättat medh Kyrckieheerden D:no Georgio Bartholli Agricola, Angåande Kouhula [Kauhala] Ryttare Hemman), Vihdin käräjät 26.–27.1.1672 f. 10 (Coadiutoren D:nus Jacobus Agricola), 12, Espoon käräjät 31.1.–1.2.1672 f. 14v; KA mf. ES 1882 (ll 6) Lohjan käräjät 30.6.–3.7.1674 f. 49v (Hederlige och Wällärde H:r Jacobus Agricola Coadjutor i Wichtis Sochn inladhe dhe Kongl: Commissariers öfwer Militiens Redussement bref Dat. Borgo d: 6 Martij 1674 förmälandhe huru såssom dhe Kongl: Commissarier hafwa på Kongl: Maij:tz Allernådigste Behaf förundt Kyrkioherden i Wichtis Wördige och Wällärde H:r Jöran Agricola till des Rusttiänstz understödiandhe ett Hemman i Niemenkylä by Lojo Sochn och Rassborgz Lähn), Espoon käräjät 20.–21.2.1674 s. 23 (Cauhala), Vihdin käräjät 25.–26.2.1674 s. 4 (Förekom Kyrckiewärden wällärde H:r Jacob Agricola, och sig högeligen beswärade öfwer Wichtis Sochns Inbyggiare, för dedh at dhe inte willia upbyggia Kyrckie Gård, icke heller betäckia Kyrckian, i Synnerheet beswäradhe H:r Jacob sigh öfwer Pahajärwi boor), Vihdin käräjät 10.–11.3.1680 f. 5v (Kyrckiewärden wällärde H:r Jacob Agricola); KA mf. ES 1883 (ll 7) Vihdin käräjät 9.7.1681 f. 52, Vihdin käräjät 17.–18.10.1681 f. 106 (Cappellanen Wäll:de H:r Jacob Agricola), 107, Lohjan ja Siuntion käräjät 16.–20.3.1682 f. 46v (Niemenkylä); KA mf. ES 1884 (ll 7) Vihdin käräjät 4.–5.6.1683 f. 70v; KA mf. ES 1884 (ll 8) Vihdin käräjät 23.2.1687 f. 27v, 28v (begiärte att få iembkande på dhet arfwet som emellan honom och hans styfmoder h:o Lisbetha Jacobzd:r efter dess Sal: Fader fallit är. Jatkuu 20.–21.2.1688 f. 53v Ehuruwäl Kyrkioherden i Kalfwola H:r Jacob Agricola söker att Disputera den förlikning som han 1686 den 15 Septemb: med sin broder H:r Nils Kyrkioherde i Messuby ingådt); KA mf. ES 1885 (ll 9) Vihdin käräjät 7.3.1690 f. 25v (Kyrkioherden uti Kalfwola Ehrewördigh och wällärde H:r Jacob Agricola beswärade sigh öfwer Rytmestaren welb: Hinrich Ekstubbe, att han, den tijdh tå H:r Jacob Kyrkwärd i Wichtis war, blifwit skyldigh till Wichtis Kyrkia 20 D:r K:m:t), Vihdin käräjät 10.6.1691 f. 113v (Kyrckioherden Erewyrdig och wällärde H:r Jacob Agricola begärte laga Attest uppå ett ödes hemman i Niemenkylä Sahl: Fältmarskalkens Högwälb: Greff Gustaf Lejonhufwudz pante hemman som Markus Markusson tilförene åbodt hwilcket H:r Kyrckioherden nu sinnad är uti den Kongl: Comission till augument under sin rustningh att sökia); KA mf. ES 1886 (ll 11) Vihdin käräjät 5.–6.7.1694 s. 460 (Wåd Elld); KA mf. ES 1887 (ll 14) Lopen käräjät 22.–23.2.1697 s. 148, Vihdin käräjät 25.–26.2.1697 s. 184; KA mf. ES 1888 (ll 15) Karjaan käräjät 26.–27.10.1698 s. 662 (häst), 663, Inkoon käräjät 29.–31.10.1698 s. 710 (häst), 715; KA mf. ES 1888 (ll 16) Vihdin käräjät 3.–4.3.1699 s. 327 (Niemenkyllä); KA mf. ES 1889 (ll 20) Karjaan käräjät 6.–7.3.1703 s. 203 (Vuonna 1698 alkanut juttu jatkuu, asiasta on myös laamanninkäräjien päätös); KA mf. ES 3366 (Sääksmäki 1) Akaan, Sääksmäen ja Kalvolan käräjät 23.–24.1.1699 f. 324v; KA mf. ES 1965 (nn 7) Lempäälän käräjät 9.9.1687 s. 367; KA mf. ES 1966 (nn 7) Pirkkalan ja Messukylän käräjät 21.–23.7.1690 s. 1601; KA mf. ES 1966 (nn 8) Pirkkalan ja Messukylän käräjät 27.–29.1.1691 s. 91; KA mf. ES 1240 (g 8–11) Helsingin RO 17.8.1681 (Hind: Haal (katso 2303) å sin och sine Samsyskons wägnar protesterade emott sin Swåger Skepparen Hanss Johansson), Helsingin RO 17.9.1681 (Skiepparen Hans Johansson insinuerade en Ciembnärs doom, afsagdh dhen 16 Sept: emällan honom och sine med Erfwinge och Cappellanen i Wichtis Dom: Jacobum Agricola, hwaremooth Hans Skieppare Appellerat), Helsingin RO 19.9.1681, Helsingin RO 23.11.1681 (H:r Jacobus Agricola anhöllt emooth Skiepparen Hans Johansson och Hind: Haal, katso 2303), Helsingin RO 24.11.1681 (... Agricolæ Styfmoder Elissabeth Jacobzdotter en ållderstigen qwinna ... Effter till Rätten inlefwererade skiähl Parternas förde tahl och swaar å begge sidor, Ehrkiennes Sahl: Jöran Anderssons Erfwingar skylldige betala Sahl: H:r Jörenss Agricolæ Arftagande 53 d: 25 ö: k:m: medh 8 d: Sölf:r m:tz Expenser), Helsingin RO 18.2.1682 (Resolverades att H:r Jacob Agricola niuter fram för andre sin prætention utj Sahl: Jören Andersons Gårdh här i staden); KA mf. ES 1242 (g 25) Helsingin KämnO 6.9.1700 s. 90 (Sahl: Langens (katso 4400) Enckia Hustru Ingeborg Jacobs dotter Agricola), Helsingin RO 16.1.1702 s. 6 (framledne handelsman Hendrich Langhz Enckia hustr: Ingeborgh Jöransd:r); KA mf. ES 1264 (g 105) Helsingin KämnO 28.6.1681 (Effter begge Parternes Inlefweradh Skiähl och qvittantier befinnes Skiähligt att Hindrich Jörensson Hahl (katso 2303) blifwer Rättmäteligen Skylldigh på dhe 11 Tunnor 19 Cap:r Spanmåhl som han aff fordom Kyrckieherden j Wichtis Sochn, Sahl: H:r Jören Agricola A:o 1673 handfångit hafwer Neml:n 57 D:r Kopp:r m:t dem han dömes till Sahl: H:r Jörens Erfwingar att betala innan Solsatt efft:r 16 Cap: j Rådhstugu Balken, medh 8 ö: Sölf:r m:tz Expenser. Hwadh Intresset anbelangar, Så och den Handlingh och Rechningar Som Sahl: H:r Jören medh Hahlens Sahl: Modher sin emellan hafft Så remitteres den Saaken under Godhe Mäns Liqvidation), Helsingin KämnO 16.9.1681, Helsingin KämnO 20.9.1681, Helsingin KämnO 16.2.1682. — V. Lagus, Studentmatrikel I (1889–91) s. 116 (XXVII), 118 (XXVIII); V. Lagus, Studentmatrikel. Supplement (1906) s. 25 (XXVII); Consistorii academici Aboensis äldre protokoller III 1664–1671 (utg. H. Dalström, 1898) s. 227 (21.5.1667, mainitaan eräs ylioppilas Jacobus Georgii, luultavasti tämä), 269 (30.3.1668, Jacobus Agricola), 277; A. Jörgensen, Nyländska avdelningens matrikel 1640–1868 (1911) #101. — C. H. Strandberg, Åbo stifts herdaminne I (1832) s. 313, 358 (Jacobus Nicolai‹!› Agricola); T. Carpelan, Åbo i genealogiskt hänseende. Länsi-Suomi 3 (1890) s. 59 (Köpmannasläkter i Åbo, Plagman Tab. 3. Tässä Agricolan vaimoksi on merkitty Margareta Hansdotter Plagman); J. Ramsay, Frälsesläkter i Finland intill stora ofreden (1909) s. 3 (Agricola Tab. I), 4 (Agricola Tab. II); T. Carpelan, Ättartavlor för de på Finlands riddarhus inskrivna efter 1809 adlade, naturaliserade eller adopterade ätterna (1937–42) s. 3 (Agricola Tab. 1); Å. Backström, Agricola – den under falska premisser naturaliserade ätten. Uppsatser XI (1994) s. 62.

Päivitetty 20.12.2023.

Lähdeviite

Yrjö Kotivuori, Ylioppilasmatrikkeli 1640–1852: Jakob Agricola. Verkkojulkaisu 2005 <https://ylioppilasmatrikkeli.fi/henkilo.php?id=1900>. Luettu 24.4.2024.

Ks. myös viittausohje.