Helsingin yliopisto

Tiedot

(11.6?).1668 Reinhold Hartz (myös Hertz) Reginaldus Henrici, Viburgensis 1954. Vht: Viipurin kaupungin vaakamestari ja tervalaitoksen tarkastaja Henrik Hartz (kotoisin Saksasta, † ~1682) ja Agneta Boisman. Ylioppilas Turussa (11.6?).1668 Hartz Reginold. Henrici Vib _ 95. Nimi on kopioitu Albumista v. 1786 Viipurilaisen osakunnan matrikkeliin [1668] d. 11. Junii. Reginaldus Henrici Hartz. Vib. — Käkisalmen pedagogion rehtori 1674. Jaakkiman kirkkoherra 1691. † Jaakkimassa keväällä 1700.

Pso: Katarina Lackman (elossa 1705).

Eno: Käkisalmen kirkkoherra, FM Henrik Boisman U12 († 1688).

Poika: Paistun kirkkoherra Henrik Hartz, myöh. Hertz 4347 (yo 1698, † 1732).

Poika: Hartolan kappalainen Reinhold Hartz, myöh. Hertz 4348 (yo 1698, † 1729).

Poika: Mikkelin kappalainen Samuel Hartz, myöh. Hertz 4409 (yo 1699, † 1744).

Lanko(?): Koiviston kirkkoherra Johan Lacmannus 2399 (yo 1675, † 1682).

Vävy: Vuolen kirkkoherra Henrik Paulinus (myös Paulius) U467 († 1725).

Viittauksia: HYK ms., Index s. 82b; HYK ms., Viip. osak. matr. I #70; KA valtakunnanregistratuura 27.12.1685 f. 721 (Til Stats Contoiret om Skolmästarens lön i Kexholm), 11.6.1690 f. 378 (Till H. Grefwe Sperling swar om Kesalax besättiande med H. Fabian Nirko 2706, och att dhen af honom föreslagne Reinhold Hartz wid annat tillfälle ihugkommes ... en skickelig och wählbegåfwat Prästman lijkwäll Skohlemästaren i Kexholm H. Reinholt Hartz finnes både äldre af åhren och uti ministerio och dessuthan reeda i månge åhr med flijt förestådt samma Skohletiänst emoot en fast ringa löhn och underhåld), 20.9.1700 f. 359 (Kyrkioherde fullmakt för Fabian Nirko 2706 ... medelst Reinholt Hartzes dödelige frånfälle Pastoratet uti Ingermanland, Kiexholms Norre lähn och Jachimavara Sockn är kommit at blifwa ledigt); KA mf. ES 1837 (jj 18) Viipurin pitäjän käräjät 30.6.–1.7.1673 s. 83 (H: Claudius Collanus och H: Reinholt Hertz, som medh H: Gabriel U1222 warit hade, giorde i saken en lijka bekennelse som H: Gabriel Saken refererade); KA mf. ES 1796 (gg 2) Pyhäjärven vuoden 1681 syyskäräjät 5.1.1682 f. 670 (Rectoris Scholæ Kexholmensis H:r Regenholt Hertzes underskrifft och betygh), Räisälän käräjät 30.–31.8.1680 f. 783 (Rectoris Scholæ Kexholmensis Dn: Reinholdi Hartzes attestatum af d: 24 Augustj 1679); KA mf. ES 1799 (gg 12) Joukion, Uukuniemen ja Jaakkiman käräjät 15.–21.3.1693 f. 58 (Oppå Kyrckioheerdens Wyrdige och Wällärde H: Reinholdt Von Hertzens angifwande inqvirerades, om det dråp, som Jacob Larsson Käcki i Miglis, haar opå Mårten Anderson Ropo ib:m förledne Febr: Månadh begådt); KA mf. ES 1799 (gg 13) Joukion, Uukuniemen ja Jaakkiman käräjät 26.–31.3.1694 f. 75v (Fältes Lars Kilpiä i Harfwiä till 2 gångor 3 m:r för det han haar kallat Kyrckioherden H: Reinholt Hertz Tiggiare då Kyrckioherden sine intrader hoos honom uthfordrat), 77; KA mf. ES 1799 (gg 15) Joukion, Uukuniemen ja Jaakkiman käräjät 8.–13.6.1696 f. 1v (Kyrckieherderne Ehrwyrdige H: Reinholdt Hertz, H: Reinholdt Håll (katso 4812) och H: Fabian Nircko 2706 beklagade sigh högeligen öfwer deras Församblingz Lemmar hwar för sigh det dee ähre aldeles Mootsträfwoge att lyda och effterlefwa den helsosamma förordning som hans Kongl: Maij:tt af den 18 Dec:br nästledne Åhr till deras ewiga Siäls saligheets befrämiande låtit uthgå, och uthi intet bekymbra sigh om deras Christendombs styckers läsande), 3 (Kyrckioherderne i Jougio och Jackimawara S:r H: Reinholdt Håll och H: Reinholdt Hertz berättade sigh i deras församblingar hafwa åthskillige af Ryske Religionen boende af hwilcka dee till dato eij åthniutit Lijkmätigt Kongl: Resolution af den 30 Aprill 1651 Nbl: af hwar Obs Otta Cappar Rågh 8 C:r Korn, 8 C:r Hafra och 2 Lass wedh och anmodade det Rätten wille undersökia om bem:te Ryssar till dem något för deras tijdh Contribuerat el: icke, och emedan det så Nembden som Närwarande Tingzlaget är nogsampt bekant att Ryske Familier eij till någon Evangelisk Präst utan till deras egne något Contribuerat, dy blifwer detta effter begäran till Laga Attest meddelt, och bem:te Kyrckioherdar uti detta deras ansökiande till hans Excell:ces H: Feldtmarskalckens och Gouverneurens nådige resolution i Ödmiukheet hemstälte); KA mf. ES 1800 (gg 17) Joukion, Uukuniemen ja Jaakkiman käräjät 14.–19.11.1698 f. 206 (Coadjutoren i Jachimowara försambling Wällärde H:r Hendrich Paulinus ... sin Sahl: hustros fader Kyrckioherden Ehrewyrdig H:r Reinholt Härtz); KA mf. ES 1800 (gg 18) Jaakkiman, Joukion ja Uukuniemen käräjät 27.2.–4.3.1699 f. 70 (så kallade Sowindo Spanmåhl); KA mf. ES 1800 (gg 19) Ilomantsin ja Suojärven käräjät 6.–10.3.1700 f. 59v (Coadjutoren Wällärde H:r Christian Cajander 4408 å Kyrckioherdens i Jachimowara Ehrewördig H:r Reinh:t Hertz wägnar angaf den saak som h:s högwördigh:t H:r Biskoppen Doctor Pehr Laurbeckius till denne Rättz Cognition och afdömmande haar d: 1 Martj förledne Åhr remitterat, angående een Sijdentygs Kiorttel som han till Kyrckioherden Ehrewördige H:r Samuel Kettenius (katso 4224) försållt och bem:te Kyrckioherde nu eij will tillstå ... Sentens. Alldenstund Rätten befinner det den afhandel som emellan Kyrckioherdens i Jachimowara, Ehrewördige H:r Reinholt Hertz Käreste dygdesamme h:o Catharina Lakman och Kyrckioherdens i Ilomantz Ehrewördig H:r Samuels Kettunj dåtter Chatarina Kettunia angående een Sijdentygs Kiorttel förelupit är uthan des faders wederbörlige låf och minne passerat ... dömbdes samma giord kööp och afhandel aldeles återgångo ...); KA mf. ES 1801 (gg 26) Jaakkiman, Uukuniemen ja Joukion käräjät 10.–15.2.1708 f. 44v (katso 2706). — V. Lagus, Studentmatrikel I (1889–91) s. 123 (XXIX); K. G. Leinberg (utg.), Handlingar rörande finska kyrkan och presterskapet VII (1907) s. 357; O. Durchman (utg.), Domkyrkans i Viborg räkenskaper 1655–1704. SSV 12 (1928) s. 200 (25.1.1701, Past. i Jackim Vahra, är begrafw.); S. Haltsonen (toim.), Viipurilaisen osakunnan nimikirja I 1640–1793 (1968) s. 11. — M. Akiander, Skolverket. BNF 9 (1866) s. 269; M. Akiander, Herdaminne I. BNF 13 (1868) s. 261; J. Vallinkoski, Turun akatemian väitöskirjat 1642–1828. HYKJ 30 (1962–66) #2612D; A. Tertti, Hertz – Sydänheimo – Tertti. SSV 42 (1987) s. 99.

Päivitetty 20.12.2023.

Lähdeviite

Yrjö Kotivuori, Ylioppilasmatrikkeli 1640–1852: Reinhold Hartz. Verkkojulkaisu 2005 <https://ylioppilasmatrikkeli.fi/henkilo.php?id=1954>. Luettu 14.7.2024.

Ks. myös viittausohje.