Helsingin yliopisto

Tiedot

sl. 1699 Johan Gumse Johannes Jacobi, Ostrobotniensis 4446. * noin 1679. Vht: Isonkyrön nimismies Jakob Persson Gumse († 1684) ja Elin Johansdotter. Ylioppilas Turussa sl. 1699 Gumse Joh. Ostrob _ 227. Nimi on kopioitu Pohjalaisen osakunnan matrikkeliin [1699] Johannes Gumse. | D. 18 Aug. | Pastor jam in Lillkyro, obiit 1742. | Primo Minister Euangelii in Orisberg; tum Concionator Legionis Ostrob. Inde Pastor in Lillkyro 1720. Vihitty papiksi Turun hiippakunnassa 8.5.1703. — Orismalan ruukinsaarnaaja Isossakyrössä 1703. Pohjanmaan jalkaväkirykmentin pataljoonansaarnaaja 1711. Oleskeli isonvihan aikana Uumajassa (1715) ja Arnäsissä (1721). Vähänkyrön kirkkoherra 1720. Saarnaaja pappeinkokouksessa Vaasassa 1725. † Vähässäkyrössä 3.5.1742.

Pso: Susanna Alftan († 1764).

Appi: Isonkyrön kirkkoherra Israel Alftanus 806 (yo 1650, † 1712).

Setä: Kurikan saarnaaja Johan Gumse 1892 (yo 1667, † 1684).

Poika: Raahen ja Saloisten kappalainen Mikael Gumse 6150 (yo 1734, † 1761).

Sisarenpoika: Vaasan pormestari Jakob Zollin U1163 († 1773).

Vävy: Lohtajan pitäjänapulainen Petter Cajanus 5576 (yo 1727, † 1765).

Viittauksia: HYK ms., Index s. 77a; HYK ms., Pohj. osak. matr. #484; KA valtakunnanregistratuura 25.2.1717 f. 48 (Confirmationer för Officerare under Österbottens Regemente ... Battaillons Prästen Johan Gumbse af Gen. Lieut. Lybecker d. – Mars 1711), 10.9.1720 f. 107 (Inrikes civilexpeditionen, Fullmacht för Johan Gumse att wara Kyrkioherde wid Lillkyro Försambl. i Österbottn. ... medelst Laurentii Qvists 3978 dödelige frånfälle Lill Kyro Pastorat uti Österbottn är wordet ledigt); KA mf. ES 2081 (ss 5) Isonkyrön käräjät 23.–27.3.1683 s. 184 (utj Gombssila Länssmans gårdh ... Länssman Jacob Gombsse), 200 (Länssmans Peer Hanssons Gombsses); KA mf. ES 2081 (ss 6) Isonkyrön käräjät 1.–5.8.1684 s. 55 (Oppå Lendzmans Peer Hansson Gombses skälige föredragande, förklarade sigh Retten att Mullola Hemmanet, Som Hans Sal: Son Jacob undan Stoor skuldh och gield sigh tillhandlat hafwer, att inlösa, af honom emot tages effter det prijs, Som dett kan skäligen wärtt wara, så att han för des rest eij kan Högre Graveras, än dett kan werderas), 63 (Lensmans Peer Hansson Gombses, Klagan om sin Sons olyckelige Om Kombst i förledne wåras utj ijsen, der Till drengiarne, Josep, Kempisens Mågh, och Sigfredh Henrichson, förmendtes förmedelst Sin wårdzlööshet, wara wållande, Skötz under Kyrckio Rättens ransakan och Wederbörligh Correction); KA mf. ES 2082 (ss 8) Isonkyrön käräjät 13.–16.2.1686 s. 131 (Den Transaction, som Lentzman Isaack Peersson Gumbse medh sin Broders Sal: Jacob Gumbses Enckia dygdesamma Elin Johans dåtter om sin Barns till Gumbsilla hemman hafwande först födzlo Rätten ... blef nu förste gången Oplyst, hwar emot ingen klandrade), Isonkyrön käräjät 14.–15.6.1686 s. 70; KA mf. ES 2083 (ss 11) Isonkyrön käräjät 3.–5.9.1689 s. 194; KA mf. ES 2084 (ss 15) Isonkyrön käräjät 27.–28.2.1693 s. 505 (Sahl: Jacob Gombses Enckia hustru Elin Johans dåtter fordrade af Johan Jacobsson Wälmä i Hefwonkåskj 30 dahl:r k: m:t som hans Fadher till hennes Sahl: Man Skylldigh blifwit); KA mf. ES 2091 (ss 26) Isonkyrön käräjät 8.8.1704 s. 763 (Anders Backman befullmechtigadt af Bruukz Predikanten H:r Johan Gumbse). — V. Lagus, Studentmatrikel I (1889–91) s. 298 (LX); A. Luukko, Pohjalaisen osakunnan nimikirja I 1640–1713 (1946) #484; E. Koskenvesa (julk.), Turun hiippakuntaan papiksi vihityt vuosina 1690–1732. SSV 39 (1969–70) s. 146 #303. — C. H. Strandberg, Åbo stifts herdaminne II (1834) s. 72; Sursillin suku (täyd. ja toim. E. Kojonen, 1971) #7599; J. Aminoff-Winberg, Finska flyktingar i Sverige under stora ofreden (1995) #5959 (1719, pso), 8391 (1721); A. Kolehmainen, Johan Alftanin (1692–1755) almanakkamuistiinpanot. Genos 66 (1995) s. 33 (19.12.1715, skref jag til B. H:r Joh. Gumbse i Umeå), 34 (2.12.1718, skref jag til Bror H:r Joh. Gumbse i Norige), 35 (15.9.1719, skref jag B:r H:r Joh: Gumbse til på Ångermanland med H:r Capitain melander).

Päivitetty 20.12.2023.

Lähdeviite

Yrjö Kotivuori, Ylioppilasmatrikkeli 1640–1852: Johan Gumse. Verkkojulkaisu 2005 <https://ylioppilasmatrikkeli.fi/henkilo.php?id=4446>. Luettu 23.5.2024.

Ks. myös viittausohje.