Helsingin yliopisto

Tiedot

kl. 1667 Johan Gumse Johannes Petri, Ostrobotniensis 1892. Vht: Isonkyrön nimismies Per Hansson Gumse († 1685) ja N.N. Ylioppilas Turussa kl. 1667 Gomse Joh. Petri _ 90. Nimi on kopioitu Pohjalaisen osakunnan matrikkeliin [1667] Johannes Petri Gumse. | Adjunctus primum et deinde Sacellanus in Kuricka 1675. — Apulaispappi Isossakyrössä (1673). Ilmajoen Kurikan saarnaaja 1675. † 1684.

Pso: Margareta Kristiansdotter Laibeck (jäi leskeksi).

Appi: Laihian kirkkoherra Kristian Chyraeus, myöh. Laibeck 395 (yo 1644, † 1688).

Veljenpoika: Vähänkyrön kirkkoherra Johan Gumse 4446 (yo 1699, † 1742).

Vävy: Pyhäjärven Ol. kappalainen Pehr Åhs 3266 (yo 1685, † 1704).

Viittauksia: HYK ms., Index s. 73a; HYK ms., Pohj. osak. matr. #192; KA mf. ES 3745 (Ikaalinen 1) Ruoveden ja Keuruun käräjät 17.–19.2.1672 f. 429v (Kyrckieheerdens Sal: H:r Axells (katso 270) efterlåtne Änkias hustru Scholastica Hindersdotters Fullmechtige D:nus Johannes Gumse); KA mf. ES 2077 (ss 1) Isonkyrön ja Vähänkyrön käräjät 11.–15.3.1661 (Cronobonden Lars Turpa angaf Gestgifwaren Peer Hanssån Gumse om een Sölfskedh ... denne saack heemsteltes till Cronotingh medan som de begge der under medh Jurisdition Lyda), Isonkyrön käräjät 13.–16.10.1662 (Sochnemän tillsade Gestgifwaren Peer Gomse till förbettringh een Cap:a Spannemåhl för hans bekåstnat till de 4 Tingz Cap:r han warit wahn effter Kongl: ordningh at opbära), Isonkyrön käräjät 13.–16.10.1662 (Johan Nielssån leet oplysa Trijdie gångån Sahl: H:r Arfwedz [Isonkyrön kappalainen Arvidus Olai, † 1659] hemman i Gomsila som han af Förmyndaren Kiöpt, Hwar emot ingen hade at seija); KA mf. ES 2078 (ss 1) Isonkyrön käräjät 21.–26.2.1667 s. 47 (Peer Hansson Gumbse medh sin Swåger Erich Matzon tilltalte Carl Nielsson i Hålkåla om hans lille dåtters Sussanna Carls dåtters Mödherne), 55 (Sahl: Arfwedh Simonssons Mågh i Hålkåla Carl Nielsson ... Sahl: Arfwedz Son H:r Elias 680), Isonkyrön ylim. käräjät 7.12.1667 s. 168 (Företredde Sahl: H:r Axels (katso 270), Fordom Kyrckioherdens i Keurus Effterlåten Enkia Hustro Skolastika Henrichzdåtter, föredragandes Rätten sigh af een Högh ålder wara betagen, och hafwa inga barn eller brystarfwinger wedh be:te sin Högh ålder at tillijta, dy af Skäligh orsaak tagit sin tillijst och heemvist hoos sin Närskylte Frenckas eller Systerdåtters Man Peer Hansson Gumbse, der hoon nu alredan utj 6 åhr warit, och ährsambligen föreseet medh Maat och dricka, hwarest hoon än nu till sin dödherdagh åstundar at blifwa, dedt och be:te Peer Gumbse medh sin K: Hustro och barn hafwa uthfäst henne ... hafwer hoon aff Moget betenckiande låfwat och testamenterat all sin egendom Ehwadh Nampn dedt helst hafwa kan, åth denne sin Sytningzman effter sin dödherdagh fram för all sin Släckt Enskylt niutha och behålla); KA mf. ES 2078 (ss 2) Isonkyrön ylim. käräjät 9.9.1669 s. 126 (Företredde Studenten Dn: Johannes Petrj Gumbse och beswärade öfwer een Pijga Agda Johans dåtter i tienst hoos Cappellanen H:r Hendrich [Brennerus] här sammastädes hafwa uthsprijdt Ett rychte sigh besåwit och medh barn Rådt i denne Sommar hoos be:te H:r Hendrich, dedt hans hustro utj Ett Convent i Lillekyrå honom förekastat, och dy af orsaak han sin reesa till Academien här till måst opsättia, der till Agda swarade och sade eij annat än ähra och gått medh Johan weeta, och at han intz henne tillbudit oähran, Ehuru han som snarast till henne j Sengen sigh kastat, Seijandes Agda än wijdare Stoor Lijsa henne der till bracht. Studenten Johan tillstoo kastat sig i Sengen medh Skempt, utj een Skoomakares Giöstaff Bengtssons närwaru, men intz till att bedrijfwa nogon otucht eller gerningh ... dy Studenten Johan Pederson frij ifrån sådant rychte eller legersmål, och hoon Agda för obewijssligh beskylningh saak 40 m:r effter dedt 20 Cap:ll j TingM: Balcken), Isonkyrön käräjät 11.–13.10.1669 s. 144, 147 (Kyrkiowärden Peer Gumbse), Isonkyrön käräjät 10.–12.2.1670 s. 57, Isonkyrön käräjät 6.–7.6.1670 s. 97; KA mf. ES 2079 (ss 2) Isonkyrön käräjät 15.–17.6.1671 s. 107 (Gestgifwaren Peer Hansson Gumbse beswärade fierdningz Mannen Matz Saripä sigh till Præiuditz om Kring Sochnen Toback föryttra); KA mf. ES 2079 (ss 3) Isonkyrön käräjät 12.–17.11.1673 s. 188 (Såssom H:r Johan Gumbs blifwit twistigh medh Kyrkioherden H:r Israel Alftano 806 förmedelst Slagzmåhl föröfwat i Prestegården förleden Sommars och H:r Johan der om låtit Kyrkioherden citera till tingz), 193, 211; KA mf. ES 2026 (qq 1) Ilmajoen käräjät 6.–7.3.1678 f. 68 (Predikanten wed Kurika Capel Wellerdhe H:r Johan Gomse tillfrågadhe nu Capelboerne, om dhe som ord aff dem een Tijdh weh gått, wille tillössa sigh Bördz Retten opå dhet hemman som dee i begynnelsse wedh Cappelletz inrettandhe till Cappel Bohl wth kast, och medh förre åboon Henrich Påhlsson Kåchtainen för 650 D:r K:rm:t om Handlat. I widricht fall, sade han sigh sinnat wara bördz Retten för sigh och sine effterkommandher aff hemmanetz Creditorer för ofwan bem: Summa tillösa, dåch så wida Capel Boer effterlåtit, at der han skulle blifwa ifrån den Legenheeten och till någon annan Ort befordrat, då wille han dem förunna detta hemman för samma Prijss tillössa ... hwar till Capel Boer Swaradhe sigh icke kunna komma till wega, medh detta hemmans in Lösen ell:r der om skiöta, wthan sådant H:r Johan enhelleliga wpdraga ... dy döhmdhes nu detta Kochtala hemman á ½ M:l Skatt j åker, ängh, Huuss, Jordh, Muhlbeth, Fiskewatn, Skog, Qwarn och qwarnstelle, och alle dess till ägor och Legenheeter i Wåto och Torro, Nerby och Fierran intet intet undantagandes H:r Johan Gumse och Hans effterkommandhe i Bördh Ewerdel: ell:r så lenge han behagar at niuta bruka, hefda och besittia som sin Laga och wehlfången Egendoom), Ilmajoen käräjät 18.–20.9.1678 f. 169v (dhe G:a Råår som Emellan Predikantens Wellerdhe H:r Johan Gumbses och Jacob Mattzons i Kurika hemmans ägor tillförenne kunnat warit Lagdhe); KA mf. ES 2027 (qq 3) Ilmajoen käräjät 9.–11.2.1680 s. 8, Ilmajoen käräjät 20.–23.9.1680 s. 206; KA mf. ES 2081 (ss 5) Ilmajoen käräjät 19.–21.3.1683 s. 178 (Effter Predikantens widh Kylmä Jörä Kappell, Wördig och wällärde H:r Johan Gombsses, Fullmächtiges, Hanss Hansson Ahls, skälige anhållan, blef Nämbden till spoort, at wid Hwadh tillståndh, Cochtala hemman om ½ mtl: Skatt, A:o 1675 war, enär bem:te H:r Johan det till trädde, at besittia); KA mf. ES 2081 (ss 7) Isonkyrön käräjät 20.–21.8.1685 s. 109 (Oppå Cronones Lensmans Isach Gumbses anhållande wardt förordnat att dela och skiffta arff effter des Fadher Sal: Pehr Gumbse honom och des medh Arffwingar emellan), Isonkyrön ylim. käräjät 1.12.1685 s. 261; KA mf. ES 2082 (ss 9) Ilmajoen käräjät 3.–4.2.1687 s. 47 (Caplan Wellerde H:r Gabriel Peldanus 2302 insinuerade Een den Högl: Kongl: Hoff Rettz Sentens af d: 13 Novembris 1686, emellan Nisius Anderson af Cauhajåkj å Pigans Margeta Henrichz dåtters wegna kerande, och fordom Caplanens Sal: H:r Johan Gumbses Änckias hustru Margreta Christers dåtters Fullmechtige swarande, Angående Kåchtola hemman widh Kuricka Capell), Isonkyrön käräjät 21.–22.2.1687 s. 154 (Sal: H:r Johans barns arffz andeehl), Isonkyrön käräjät 15.–19.9.1687 s. 212 (Kyrckiowerdens Sahl: Pehr Hanson Gumbses Sohns Isaach Gumbses trägen ansöökiande); KA mf. ES 2082 (ss 10) Isonkyrön käräjät 30.8.–1.9.1688 f. 324v (Framsteegh Cronones Ländzman Isaach Gumbse och insinuerade i Rätten det förlijkningz instrument, som emellan honom och des Sahl: äldre broders Jacob Gumbses änckia Elin Johans dåtter d: 26 octobris 1685 ... angående Gumbsila twå Mantal Hemmans besittiande oprättat worden ... att 1:o hafwer des Sahl: fader Pehr Hansson Gumbse på des Sooth- och dödh- sengh förklarat sin yttersta willia, wara som der öfwer fattade Attestatum underskrifwit af Sahl: Sochne skrifwaren Erich Rimahl d: 12 Januarij 1685, gifwer wijdh handen det Isaach Hemmanet beboo och sin gamble Modher syta skulle. 2:o ähr af äldste brodren Sahl: H:r Johan Gumbse, som Sahl: Mans egenhendigh project A:o 1684 och H:r Gabriels Peldani Attest sidstleden Julij Månad uthgifwen illustrerar, lijtet för Hans dödh Bördz Retten och prioriteten Isaac, sedan brodren Jacob medh döden afgick, oplåten och cederat, på dedt Hemmanet i Slächten Conserveras och eij i fremmandes händer falla måtte ...); KA mf. ES 2087 (ss 19) Isonkyrön käräjät 27.9.1697 s. 418 (Sochneskrifwaren Bengt Forsheem, befullmechtigad uthaff Sahl: Jacob Gumses Arfwingar, Insinuerade i Retten, Sahl: H:r Johan Gumses Obligation, af d: 15 Martij A:o 1678, på 62 D:r 12 ö: K: m:); KA mf. ES 2089 (ss 23) Laihian käräjät 26.–27.3.1701 s. 587 (Så förmoda och Sahl: H:r Johan Gumbses barn komma till Arfz effter dheras moder Sahl: hust: Margreta Laibeck ... Sahl: Johan Gumbses 2:ne Arfwingar Capellanen Petter Åhs, och Johan Gumbse ... dhee öfrige Sahl: H:r Johan Gumbses Arfwingar hafwa sigh ännu intet Anmält); KA mf. ES 2095 (ss 34) Pietarsaaren pitäjän käräjät 7.–8.3.1712 s. 405 (Handelssmannen i Jacobstad Israel Gumbse ... på Swär Modrens Christina Holms wägnar); KA mf. ES 2028 (rr 5) Laihian käräjät 10.9.1643 f. 250v (Peer Hansson Gumbse i Stoorkyrå Sochn gaffz män ... at Uthmäta hans Sal: fadhers geldh härsammastädz inneståendes); KA mf. ES 2030 (rr 10) Isonkyrön ja Vähänkyrön käräjät 29.3.–2.4.1658 f. 574 (Gestgifwaren Peer Hannssån i Gomsila); KA mf. ES 2031 (rr 11) Isonkyrön käräjät 9.–11.1.1664 f. 461 (wådheeldh); KA mf. ES 2032 (rr 12) Isonkyrön käräjät 5.–7.9.1671 f. 810v (Gestgifwaren och Kyrkiowärden Per Hansson Gumsse); KA mf. ES 2032 (rr 13) Isonkyrön käräjät 11.–13.1.1672 f. 16 (Gästgifwaren och Tingz Lensman Peer Hanson Gombsse gaf tilkänna huruledes han måste medh Tingz hållet uthstå stort beswär och bekåstnadt förmedelst gästningz hållet, Emädan desse af Crono lähnet äro myckit Trätosamma at han nödgas för deras Skull hålla 3 och 4 dagar Ting hwardera gångon, dy anhölt han at Tingz hållet honom fron tagas, eller at Crono bönderne honom något på hans underhåld tillöka måtte, hwilket som det almogen och närwarande Tingz laget förehölts, låfwadhe dhe godhwilligen medh Gombsen förehnas, Och til dhet Ordinarie Tingz Cappar om öka ehn Cappa, Så at det blifwer Fem Capp:r in alles, medh sampt ehn byt Kött och Liuus effter wanligheten, hwilket således blef annoterat), 21v (Lensman Peer Hanson Gumse framstegh och Rätten tilkänna gaf huru såsom han nu för otta åhr sedan af ehn beklagelig Eldskadha ehn så stor olycka måtte förnumma, at han utj huus och löösören öfwer Tusend dal:rs wärde Qwitt gånga måtte, som der öfwer för detta ehn Laga wärderingh skall skedt wara, den han nu som ehn obeläsin man i hastighet icke kan weta at tilgå ...), Pietarsaaren pitäjän käräjät 20.–23.1.1672 f. 44 (Olaus Hamnius framlade i Rätten Hopmans wehl: Erik Tafwasts Zedel tilskrifwen Peer Hanson Gombse och Lars Sigfredson Turpa, Storkyro Dat: d: 11 Febr: 1658 hwarutinnan han på menige mans af denne Sochn wägnar ombeder ber:de Gombse och Turpa at framföra wärket til Tafwaste Skogz broon som då warit förbrändh, och denne Sochn ehn dehl utj participerar). — V. Lagus, Studentmatrikel I (1889–91) s. 115 (XXVII); A. Luukko, Pohjalaisen osakunnan nimikirja I 1640–1713 (1946) #192. — C. H. Strandberg, Åbo stifts herdaminne II (1834) s. 61; Sursillin suku (täyd. ja toim. E. Kojonen, 1971) #7650; Suomen kansallisbibliografia 1488–1700. SKST 642 (toim. T. Laine ja R. Nyqvist, 1996) #2018D, 2236, 3302.

Päivitetty 20.12.2023.

Lähdeviite

Yrjö Kotivuori, Ylioppilasmatrikkeli 1640–1852: Johan Gumse. Verkkojulkaisu 2005 <https://ylioppilasmatrikkeli.fi/henkilo.php?id=1892>. Luettu 19.6.2024.

Ks. myös viittausohje.