Helsingin yliopisto

Tiedot

17.6.1701 Henrik Hoppius Henricus Henrici?, Viburgensis 4599. Vht luult.: Virolahden kirkkoherra Henrik Hoppius (Henricus Henrici) ja Gertrud Bengtsdotter. Ylioppilas Turussa 17.6.1701. Nimi on kopioitu Albumista v. 1786 Viipurilaisen osakunnan matrikkeliin [1701] d. 17. Junii. Henricus Hoppius. — Virolahden kappalainen 1706–10. Kymin vt. kirkkoherra isonvihan aikana. Elossa 1722.

Pso: 1709 Elisabet Johansdotter Krook tämän 2. avioliitossa (elossa 1741).

Setä(?): Uudenkirkon Vl. kirkkoherra Kristoffer Hoppius 3159 (yo 1684, † 1719).

Lanko: Hollolan kirkkoherra, FM Bengt Krook 4308 (yo 1698, † 1749).

/ Eräs nuorempi kaima, Uudenkirkon Vl. kirkkoherran poika Henricus Christophori Hoppius (jota ei mainita ylioppilaana Turussa), oli Lempaalan kirkkoherra Inkerissä, † 1743. /

Viittauksia: HYK ms., Viip. osak. matr. I #353; KA valtakunnanregistratuura 15.8.1695 f. 446 (Kyrkioherde fullmakt i Wederlax för Henricus Henrici Hoppius ... förmedelst Pastorens Henrici Hoppii dödelige frånfälle Pastoratet Wederlax i Wijborgs Stifft är kommit att blifwa vacant och ledigt, och Oss till dess ersättiande underdånigst föreslås ber:de förre Pastoris Son wällärde Henricus Henrici Hoppius, såssom den där in examine uti dess studier och lärdom är befunnen swarsgod och capabel samt elliest medelst des wackra gåfwor och i samfälte Aderton åhrs tijd wid Capellans tiänsten där sammastädes bewijste flitige och trogne opwacktning har giort sig till widare befordring meriterad och wälförtiänt; Altså wele Wij här med och i krafft af denne Wår öppne fullmakt nådigst hafwa bestält och förordnat honom Henricum Henrici Hoppium till att wara Kyrkioherde uti Wederlax uti be:de des framl. faders ställe); KA mf. ES 1729 (bb 30) Pernajan, Myrskylän ja Lapinjärven käräjät 4.–5.3.1710 f. 23v (till d: 9 der på föliande Octobr: [1709] ... warit på Artziö Gårdh, och bijwistat Cappellan Hoppii bröllop, katso 1866); KA mf. ES 1814 (ii 3) Virolahden käräjät 17.–18.1.1678 f. 126v (Sedan inlefwereradhe Cnutt Besökiare Accjis Tienarenss i Narfwen Jöran Larsons och Jöran Erichsons Skrifftelige Attest, daterat Narfwen d: 8 Sept: 1677, som här hoss föllier, af innehåldh att Kyrckioheerdenss Sonn j Wederlax Hr: Hendrich, haar medh sin faderss Skuta warit förledne Höstass j Narfwen medh Boskap, Smör och Tiera, Men huru Myckit af huard Slag, dhet weta dhe intet, Kyrckioheerden frågadess herom? då Han Swaradhe, det Han samma gång sände sin Sonn till Narfwen i Mening att Han der kunde blifwa Ordinerat till Präst, då Han medh Honom haar skickat 5 fambnar Wedh och 5 l:r Smör, Men ingen Tiära, uthan den Tiära, som då öfwerfördess, haar warit dhe Mehikala Boerss Tiära huilcket uthi hanss frånwaro till Wijborg, och uthom Hanss weet och willia inskepat är), Virolahden käräjät 25.6.1678 f. 144v (Föredrogh Cappellanen j Wederlax Sochn Hr :Hendrich Hoppius, huruledess Hr: Hendrich Romanus (katso 4495) är sinnat af Hånom Sökia refusion för Hanss Antecessoris Sahl: H:r Gabrielis Itimæj anwändhe Omkostningar, opå dhe Huuss huilcke oppå Capplans bolet bygde äre, ehuruwähl Hanss Fadher Kyrckioheerden härsammastedess Wällärde Hr: Henrich Hoppius, wedh sitt inträde j Präst Gården, Hånom Sahl: Hr: Gabriel Capplans Huusen uthan någon lösn, och den ringaste wedergellning för hanss bebyggiandhe Cederat haf:r); KA mf. ES 1814 (ii 4) Virolahden käräjät 5.–6.3.1683 f. 181v (Och emedan Caplanen H:r Henrich Hopp såssom ehn Kyrckiowerdh giör der opå nu inspråk); KA mf. ES 1815 (ii 6) Virolahden käräjät 9.3.1688 f. 200 (Såsom Capitain Manhafftigh Johan Jacobson d: 26 Octob: 1687 inrymbdh Capellanen Wällärde H: Henrich Hopp under dragoune tienst någre ödes hemman, som ähre: Kåifwuniemi by aff Peer Matsons hemman 1/6 skatt, aff Anders Påhlsons 1/4 Skatt och Sigfredh Larsons hemman 1/12 Skatt. Altså bleff oppå anhållan om berörde hemmans ödesmåhl och lägenheeter lagl: ransakat), Virolahden käräjät 31.10.1689 f. 418v; KA mf. ES 1815 (ii 7) Virolahden käräjät 15.10.1690 f. 83 (H: Henrich Hoppius inlade vidimerat Copia aff Jören Jörensons Påsas Häradzdoom aff d: 4 Augusti 1639 där i förmähles att H: Sigfridus Martini Cappellan i Wederlax haar förlijkt sigh medh Henrich Thomason Jåukanen som war Henrich Jörensons Faar Fadher, om then långlig jordeträtha, som the emellan sigh hafft hafwa ... såsom å Cappellans Bohletz wägna Consist: medh Häredzfogden effter Kongl: förordningar swar böhr, dy kunde medh saaksens undersökiande icke wijdare fortfahras för än dhe sigh inställa); KA mf. ES 1816 (ii 7) Virolahden käräjät 1.2.1693 f. 598v (Kyrkioherden här i Wederlax S:n Wählärde H:r Hinrich Håpp föredrog Rätten, huru såsom han är nu allaredan af een temmelig hög Ålder nembl: Öf:r sine 70 Åhr så, att ingen långh tijdh att lefwa för honom lärer wara mehr öfrigh, Och han giärna skulle see dett hans Son H:r Hinrich Håpp som i 16 Åhr har Wedh Församblingen allaredan tient, och för Cappellan Opwachtat, kunde efter hans dödh komma till Successionen efter honom fram för någon fremmande, begierandes till den ända att Rätten wille förnimma af Nembden och Närwarande Tingz Laget, om dhe äre medh hans person nöigde). — V. Lagus, Studentmatrikel I (1889–91) s. 305 (LXI); S. Haltsonen (toim.), Viipurilaisen osakunnan nimikirja I 1640–1793 (1968) s. 49. — M. Akiander, Herdaminne II. BNF 14 (1869) s. 394; R. Halme, Pappien pako seurakunnistaan suuren Pohjan sodan aikana 1704–1716. SKHSV 54–57 (1968) s. 156; K. Väänänen, Vanhan Suomen papisto. SKHST 95 (1975) #138 (kaima); O. Rimpiläinen, In labore et aerumna. SKHST 107 (1978) s. 145; G. Luther, Herdaminne för Ingermanland II. SSLS 620 (2000) #430.

Päivitetty 20.12.2023.

Lähdeviite

Yrjö Kotivuori, Ylioppilasmatrikkeli 1640–1852: Henrik Hoppius. Verkkojulkaisu 2005 <https://ylioppilasmatrikkeli.fi/henkilo.php?id=4599>. Luettu 19.5.2024.

Ks. myös viittausohje.