Helsingin yliopisto

Tiedot

1666/67 Per Notenbergius Petrus Svenonis, Björneburgensis 1866. Vht: Porin triviaalikoulun kollega Sven Notenbergius 7 (yo 1640, † 1669) ja Magdalena Henriksdotter Curnovius tämän 2. avioliitossa. Ylioppilas Turussa 1666/67 [Notenbergius] Petr. Svenonis Björneb _ 89. 120. Nimi on kopioitu Albumista noin v. 1696 Satakuntalaisen osakunnan matrikkeliin [1666/67] Petrus Notenbergius. | Sch. Bioerneburgensis Collega. Uudestaan ylioppilas Turussa 1675/76 [Notenbergius Petr. Svenonis Björneb _ 89. 120]. — Porin triviaalikoulun alempi kollega (1671), erotettu noin 1683. Mainitaan Porissa vielä 1688. Asui sittemmin majuri Henning Johan Grassin luona Kiikassa. Mainitaan viimeisen kerran Artjärvellä 1710.

Pso: Anna Larsdotter († 1681).

Lanko: Porin triviaalikoulun kollega Matias Epagius 1258 (yo 1658, † 1680).

Viittauksia: HYK ms., Index s. 140b, 140b; HYK ms., Satak. osak. matr. I #145; KA mf. ES 1926 (mm 13) Ulvilan käräjät 23.–25.10.1682 f. 197 (Collega Scholæ uthj Biörnborgh Wäll:de H: Petrus Notenbergius); KA mf. ES 1927 (mm 16) Eurajoen käräjät 11.–12.6.1688 s. 326 (Petter Notenberg ifrån Biörneborg Stadh fordrade uthaff Kyrckioheerden härsammastädes Erewördige H:r Johan Teet, een book Monita Jacobi Cattzij wid nampn, som Advocaten uthi Kgl: Åbo Håffrätt Wälb:d Anders Prytz emot andre böcker med bem: Kyrckioheerde förbytt), 328; KA mf. ES 1143 (a 4) Porin RO 28.9.1674 s. 60, 24.4.1675 s. 32, 28.8.1675 s. 62 (Dns: Petrus Notenbergius å sin moders hustru Malin Henrichzdåtters wägnar Rätten föredrogh huru såssom Marcus Larsson förledit åhr den 28 Sept: här för Rätta fordrade af hans moder hastelego till Wijborg, och blef då saken upskuten), Porin RO 7.1.1678 s. 1 (Wällerde H:r Peer Notenbergius nedsatte hoos Rätten 16 D:r Kop:r M:t hwar medh han förmenar sigh kunna inlöösa een Koppar panna och Kätil, hwilka jämpte andra pertzeler för hans Sal: Moders begrafningz Kost, til hans Swåger Collegam Wällärde H:r Matthiam Epagium pantsatte äro), Porin RO 19.1.1678 s. 2 (Uplyses första gångon dhe pantar som Wällerde H:r Matthias Epagius för sin Sal: Swermoders begrafningz omkostnadt hoos sigh innehafwer), Porin RO 23.1.1678 s. 3, Porin RO 23.1.1678 s. 3, 3 (Wälförståndigh Johan Molijss giorde nu som d: 14 Hujus på 77 D:r 16 öre Kop: M:t anfordring, som han föregifwer sig ennu after laga doom hoos sin Sal: Moder Moder åtherståå, huilkes ägendoom han förmenar sin Moster Sal: H: Swens Enckias, Hustru Malin Henrichzdotters Erfwingar innehafwa, hwar till Ärfwingarna som nu tilstädes woro, Nembl: H:r Matthias Epagius, H:r Peer Notenbergius och Studiosus Dns: Johannes Königh 2537 swarade), Porin RO 16.2.1678 s. 9 (Wällerde H:r Peer Notenbergij hustru, hustru Anna Larsdotter), Porin ylim. RO 13.6.1681 s. 31 (Collegæ H:r Peer Notenbergii katzor), Porin RO 5.9.1681 s. 42, 27.3.1682 s. 11, 12, Porin RO 15.2.1683 s. 9, 22.2.1683 s. 13, 10.3.1683 s. 19 (lägersmåhl), Porin ylim. RO 13.3.1683 s. 28, Porin RO 17.3.1683 s. 32, Porin ylim. RO 20.3.1683 s. 34 (Sentens. Emedhan såssom Collega H:r Peer Notenbergius icke haf:r kunnat sielf siette medh ehrlige män som honon d: 13 hujus pålagt war, gåå sin Lagh, att han medh sin pijga Margetha Kroppilan icke haft Lägersmåhl, dy är han så wähl efter dett 25 Cap: i Rådst: B: och 19 Cap: Tingm: B: som dhe skähl uthi ransakningen finnes opförde åth saaken fallen ... fördenskul dömes Notenbergius som nu andra gångon medh Lägerssmåhls sigh försedt hafwer [tilförenne Åhr 1671 medh lönska läger försedt], Lijkmätigt dett 3 Cap: i Giftm: B: S: L: och Högl: Kongl: Hoffrättz i Åbo resolution om levioribus delictis att bötha twå gångor 40 m:r och uthstå oppenbara Kyrkioplicht och afbidia församblingen), Porin RO 23.8.1686 s. 59 (Såssom Hans Nådhe Höghwälborne H:r Landzhöfdingen förmedelst dess skrifwelse Dat: Åbo d: 17 nästförledne Junij pålägger Magistraten här sammastädes att uthan wijdare drögzmåhl efter Laga Doom ställa execution öfwer för detta Collegam Petrum Notenbergium för begången Lönskaläger, så att han bådhe Civiliter och Ecclesiastice må afstraffat blijfwa), Porin RO 30.4.1688 s. 37 (Con Rectoren Högwällerdhe H:r Henrich Paulinus medelst dess fulmechtige Petrum Notenbergium), Porin RO 12.5.1688 s. 39 (Till H:r Probstens Ehrewördige Mag: Gabrielis Fortelij giordha Ansökningh hoos Borgmestaren, förordnades Rådhman Henrich Mölcker och Adrian Gotleben tillijka medh dem H:r Probsten å Kyrckio Rådetz wägnar wardher uthseendes, att stijga till för detta Collegam Notenbergium och förhålla honom, huru lenge han för lägersmåhls saaken han lengst för detta lagligen är dömbder före, täncker oförsonat lefwa medh församblingen, och sigh ifrån Herrans Högwärdige Nattwardh förhålla), Porin RO 14.4.1688 s. 44 (dher på han [Petrus Notenbergius] swarat sigh wela acqvicscera wedh Rådhstugu Rättens doom, mächtandes icke saaken wijdare uthföra, låfwandes doch aldrigh bekänna sigh wara skyldigh i saaken, ehwart han skulle föras); KA mf. ES 1143 (a 5) Porin RO 17.1.1694 s. 1 (Såssom den Högl: Kongl: Håffrätt I Stoorfurstendömet Finlandh, opå för detta Collegæ H: Pers Notenbergij Ödhmiuke ansöckiande, hafwer för skäligt pröfwat, medelst des Uthgifne Nådhgunstige Resolution af den 29 Novemb: 1693 att Uphäfwa och ändra denne Rättens domb af den 20 Martij 1683, uthj bem:de Notenbergz saakfällande för Lägersmåhl medh Margeta Arfwedzdotter, till twå gångor 40 m: och KYrckioplichten, och den honom den 13 Dito Näst tilförenne här på Rådhstugun pålagde Eedhgången, Jämbwäl så wijda moderera, att Notenbergh tillåtes medh sielf sins Eede sigh befrija, att han icke hafft Lägersmåhl medh bem:de Kona, eij heller ähr Fader för dett oechta barn, som hon födt och opå honom bekändt; Altsså framtredde nu Peer Notenbergius, och effter noga förmahningh att betänckia sigh wäll i sacken och achta sigh för meen Eedh, giorde sin Lijflige Eedh å book, att han åfftabem: Margeta aldrigh häfdat hafwer, eller ähr Fader till des oächta barn, som hon Åhr 1682 födt och opå Håffrättz wijdare höghrättwijse betänckiande Aller Ödhmiukeligast heemställes); KA mf. ES 1965 (nn 7) Oriveden käräjät 4.1.1689 s. 883 (Efter Häredz Rättens Sluuth af d: 15 Novembr: sidstleden instälte sig nu på Majorens Wälb:e Henning Grasses 1286 Wägnar constituerat Laga fullmechtige H:r Peder Notenbergius); KA mf. ES 1967 (nn 10) Tyrvään käräjät 24.–26.7.1693 f. 313 (Opbördzskrifwaren Erich Thomason uppå Länsmans Embetes wägnar föredrog Rätten det om Pähr Notenbergh skall rychte wara som skulle han försedt sigh emot det Siette Bodet medh för detta Skräddarens Erich Simonsons hustru Maisa Bertilsdotter i Tala); KA mf. ES 1968 (nn 12) Tyrvään käräjät 9.–11.3.1695 f. 123v (Likmätigt högwyrdige H:r Biskopens Breef, af d: 1 Februarij 1695, företogz Saken, om lägersmålet som för detta Collega utj Biörnborg Petrus Notenbergius haft, med skräddare hustrun Margeta Bertilsdotter, hwilcka begge närwarande tillstodo lägersmålet, sampt hon Födt ett Piltebarn sidstl: wåhras Een Wecka efter Mariæ); KA mf. ES 1969 (nn 12) Tyrvään käräjät 8.6.1695 f. 251 (Crono Befallningzman Wälbet:de Engelbrecht Staare gaaf Rätten Tillkänna, det H:r Baron och Ryttmästaren Henningh Johan Grass skall hoos sig oppehålla H:r Pehr Notenbergium iempte en gift qwinna Margeta Bertilsdotter, om hwilcka rychte opkommit ähr, som skola dhe boo på Rauko utj ett huus till samman såsom ächta Folck, hwarföre H:r Pehr till nästledit Winter Ting war Citerat, då honom efter des begiäran bleef bewilliat opskoof till detta Tingh, att skaffa sig beskedh om Margetas Man genom döden skulle wara afleden), Tyrvään käräjät 18.–21.10.1695 f. 437; KA mf. ES 1969 (nn 13) Tyrvään ylim. käräjät 25.11.1696 f. 449 (beträffande Petrus Notenbergius och kånan Margeta Bertelsdotter ... Notenbergius, hwilcken nu mehra är grepen, och fängzlig hithskickat ... med henne aflat ett Piltebarn, som sedermera äfwen j Åbo 1694 d: 31 Martij är Födt och Christnat af Wällärde H:r Jonas Menandro ... Margetas förra man Skräddaren Erich Simonson, berättar Notenberg A:o 1689 utj Aug: månadh reest här ifrån, för den smittosamme Siukdomen, han warit beheftat medh, inläggiandes der öfwer Probstens Sahl: H:r Olof Hartmans attest af d: 26 Aug: samma åhr ... lämbnes desse ärender, till H:r Borgmästare och Rådz afgiörande j Åbo, hwart dee medh rätta lyda arg: Cap: 24 § 1 Tingm: B:); KA mf. ES 1969 (nn 14) Loimaan käräjät 6.–9.3.1697 f. 152v (Länsman Henrich Bertillsson inlade een Specification på dhe Fångar som ifrån d: 20 Februerij 1696 till närwarande tijdh hoos honom nutit förtärning, begärandes Rätten här om ransaka wille, på dhet han des medelst kunde komma till sina utlagde Medell ... d: 10 Novembris Pehr Notenbergius och Kåhnan Margeta Bertilsdotter med 2 st: Barn förde till Extraordinarie Ting 8 Måhltijder 1 D:r ... d: 27 [Novembris] Petrus Notenbergius med Kåhnan och 2:ne Barn 8 Måhltijder 1 D:r); KA mf. ES 1966 (nn 8) Ruoveden ja Keuruun käräjät 14.–18.6.1700 s. 1376 (Lensman Jacob Ruuth förestälte Agneta Olofzdotter ifrån Storminiemj, hwilke nmed een Ogift drengh Petter Pettersson Notenbergh förledit åhr middsommars tijden 1699 haft sammanlagh och innewahrande Åhr uthj Aprilis månadh har hon födt ett Pijgebarn, begärandes det hon derföre plichta måtte); KA mf. ES 1729 (bb 30) Pernajan, Myrskylän ja Lapinjärven käräjät 4.–5.3.1710 f. 23v (så har han [Hans H: Barck] doch eij allenast under samma tingz tijdh, uthan och till d: 9 der på föliande Octobr: [1709] efter H:r Petter Notenbergz attest af d: 3 huius warit på Artziö Gårdh, och bijwistat Cappellan Hoppii 4599 bröllop); KA mf. ES 1395 (r 3b) Rauman RO 23.10.1678 (katso 1582); KA mf. ES 1395 (r 3c) Rauman RO 13.4.1685 (H:r Pehr Notenbergh ifrån Biörneborgh upwijste nu Stadztienarens Elias Matzssons obligation af d: 20 Martij 1682, på 63 1/3 D:r Kopp:r m:t dhem han sigh för een gårdh här i Stadhen med dhet forderligaste uthfäst till Pastorem i Mouhi Jerfwi Sal: H:r Paulum Raumannum 61 adt ehrläggia och betala). — V. Lagus, Studentmatrikel I (1889–91) s. 116 (XXVII), 157 (XXXVI); V. Lagus, Studentmatrikel. Supplement (1906) s. 25 (XXVII); Consistorii academici Aboensis äldre protokoller III 1664–1671 (utg. H. Dalström, 1898) s. 294, 512; M. Jokipii, Satakuntalaisen osakunnan matrikkeli I 1640–1721 (1954) #145. — Suomen kansallisbibliografia 1488–1700. SKST 642 (toim. T. Laine ja R. Nyqvist, 1996) #4261.

Päivitetty 20.12.2023.

Lähdeviite

Yrjö Kotivuori, Ylioppilasmatrikkeli 1640–1852: Per Notenbergius. Verkkojulkaisu 2005 <https://ylioppilasmatrikkeli.fi/henkilo.php?id=1866>. Luettu 22.4.2024.

Ks. myös viittausohje.