Helsingin yliopisto

Tiedot

9.2.1698 Bengt Krook Benedictus Johannis, Nylandus 4308. * noin 1682. Vht: Artjärven Kinttulan kartanon omistaja, vuokraaja Johan Krook († 1740) ja Maria Sprint. Ylioppilas Turussa 9.2.1698 [Krook] Bened. Nyl _ 221. Respondentti 4.12.1701 pro exercitio, pr. Krister Alander 2026. Respondentti 2.1712 pro gradu, pr. Petter Hahn 2187. FM 15.2.1712. — Porvoon ylim. tuomiokapitulin notaari 1712. Pakeni sotaa Ruotsiin 1713, oleskeli Torniossa 1714. Porvoon tuomiokapitulin jäsen 1722, lukion teologian lehtori siellä s.v. Hollolan kirkkoherra 1724. Lääninrovasti s.v. Valtiopäivämies 1727. Synodaaliväitöksen preeses pappeinkokouksessa Porvoossa 1733. † Hollolassa 26.7.1749.

Pso: 1712 Katarina Printz († 1778).

Appi: Pyhtään kirkkoherra Jakob Printz 2549 (yo 1677, † 1713).

Poika: hovisihteeri, FM Johan Krook 5734 (yo 1730, † 1778).

Poika: Hollolan kirkkoherra, FM Jakob Krook 6003 (yo 1733, † 1768).

Poika: Pernajan kirkkoherra, professori, FM Bengt Krook 6226 (yo 1735, † 1770).

Poika: Etelä-Suomen laamanni, MOT Karl Krook U742 († 1776).

Poika: Iitin kirkkoherra, FM Jonas Krook 7175 (yo 1746, † 1763).

Poika: varatuomari Gustaf Krook 7176 (yo 1746, † 1790).

Sisarenpoika(?): Lappeenrannan tullinhoitaja Alexander Johan Sunni, myöh. (1741) Sundblad 6245 (yo noin 1735, † 1772).

Sisarenpoika: Artjärven kappalainen Axel Löfving 6246 (yo 1735/36, † 1771).

Sisarenpoika: Taivassalon kirkkoherra, FK Hans Henrik Barck 6901 (yo 1742/43, † 1786).

Veljenpoika: luutnantti Gustaf Krook 7177 (yo 1746, † 1797).

Sisarenpoika: majuri Johan Petter Schildt 7642 (yo 1751/52, † 1789).

Lanko: Virolahden kappalainen Henrik Hoppius 4599 (yo 1701).

Vävy: kapteeni Karl Gustaf Lange 7099 (yo 1745, † 1769).

Vävy: sotatuomari Karl Gustaf Loffman 7682 (yo 1752, † 1794).

Viittauksia: HYK ms., Index s. 108b; HYK ms. AKA:5, Konsistorin registratuura 1699–1712 s. 404 (7.5.1707, Till Candid. Krok); KA valtakunnanregistratuura 22.9.1705 f. 281 (Till Landzhöfdingen Johan Creutz att Inspectoren Johan Krook blifwer rusthållare för Artsiö ... Såsom wi i nåder wele hafwa bewilliat, det må Inspectoren Johan Krook hädanefter rusta för Rusthållet Artsiö under Wårt Nylandz Cavallerie Regemente, hwilket han har till handlat sig af Fru Margareta Bielcke); KA mf. ES 1846 (kk 9) Rymättylän ja Merimaskun käräjät 14.–16.2.1688 f. 47v (Förekom Johan Erichsson Gardtz effter inlefwererad Fullmacht af d: 10 Januarij 1687 af Johan Bengtsson Krook gifwen, som jembwähl oppå Brijta Bengtzdotters, Johan Bengtsons, Maria Johansd:rs, Malin Mattzdotters, Lars Johanssons och Carin Johansdotters wägnar, beswärade sigh öf:r Rådmannen Wählbet:de Johan Gabrielson 385 hwilken den rättigheet, dhe efter Rådmannens Sahl. Hust:ro Karin Bengtzd:rs qwarlåtenskap kunna hafwa, dem förtagit, begärandes att hans principaler Sahl. H:o Karins Arfwingar till dheras andehl af dess qwarlåtenskap måtte befordrade blifwa); KA mf. ES 1722 (bb 11) Pernajan, Myrskylän ja Lapinjärven käräjät 3.–4.2.1686 s. 6 (Oplystes andra reesan Greggböhle Ryttare hemman som Baron och Ryttmästaren Höghwelborne H:r Axel Creutz till Ombodzman Johan Krook försåldt hafwer, hwar emoth ingen klandrade), Pernajan, Myrskylän ja Lapinjärven käräjät 26.–27.10.1686 s. 92 (Oplystes första resan Baggnäs Ryttare hemman, som Baron och Landzhöfdingen höghwelborne H:r Lorentz Creutz d: 29 Augusti 1686 medh hielphemmanet i Kanckböhle och Mondteringen till Befallningzman Johan Krook för 700 D:r Kopp:r M:tt försåldt, hwar emoot ingen klandrade. Myös (bb 12) 29.–30.8.1687 s. 162 ja 15.–16.11.1688 s. 123); KA mf. ES 1723 (bb 13) Uudenkylän, Iitin ja Orimattilan käräjät 8.–9.8.1692 s. 120 (Artziö gårdz folck, Nembl:n Befallningzmans Johan Krookz hustru Maria Sprint); KA mf. ES 1724 (bb 15) Pernajan, Myrskylän ja Lapinjärven käräjät 12.–13.6.1694 s. 116 (Ombodzmannen Jacob Krook på Malmgård beswärade sigh högeligen öfwer des Herskapz Frälsse bönder); KA mf. ES 1725 (bb 19) Pernajan, Myrskylän ja Lapinjärven käräjät 27.–28.6.1698 s. 87 (Arrendatoren Wehl:t Johan Krook inlade een Specification å Sahl: Jacob Krookz wegnar, på några bönder); KA mf. ES 1725 (bb 20) Uudenkylän, Iitin ja Orimattilan käräjät 14.–15.2.1700 s. 206 (Sig:r Samuel Krook), 207 (Arrendatorens Wälbet:de Johan Krooks anhållan), Uudenkylän, Iitin ja Orimattilan käräjät 13.–14.6.1700 s. 307 (Arrendatoren wedh Artziö Gårdh Wählbet:de Johan Krook ... å des Herrskapz Commissariens Wählb:ne Magnus Palmstiernas wägnar); KA mf. ES 1726 (bb 22) Uudenkylän, Iitin ja Orimattilan käräjät 17.–18.11.1702 s. 229; KA mf. ES 1820 (ii 22) Pyhtään käräjät 20.5.1701 s. 168 (förmynderskap, katso 2376); KA mf. ES 1801 (gg 23) Jaakkiman, Joukion ja Uukuniemen käräjät 7.–15.11.1704 s. 137 (Arendatoren Wälbet: Johan Krook föredrot Rätten det dhe under hans arrende lydande bönder af Totkanemi Håffläger ...); KA mf. ES 1174 (b 12) Porvoon RO 27.3.1707 (Då inkom för Rätta å Inspectorens Johan Krookz wägnar dess Son Candidaten Bengdt Krook och effter föregongen stämbning anklagade Handelssman Axell Forsman, för det han skall för någon dess fodran till sin Skeppare Hans Liten förholla honom dhe 5 T:r salt som han i förledne Sommars medh be:te Skeppare ifrån Ståckholm skickat, att lefwereras till dess Fader). — V. Lagus, Studentmatrikel I (1889–91) s. 288 (LVIII); Turun akatemian konsistorin pöytäkirjat VIII 1699–1705 (julk. T. Carpelan, 1940) s. 108, 124; A. Jörgensen, Nyländska avdelningens matrikel 1640–1868 (1911) #259. — M. J. Alopæus, Borgå gymnasii historia III–V (1807–17) s. 302; M. Akiander, Skolverket. BNF 9 (1866) s. 198; M. Akiander, Herdaminne I. BNF 13 (1868) s. 215; A. Bergholm, Sukukirja I (1892) s. 738 (Krook. Uudenmaan suku. Taulu 2); J. Vallinkoski, Turun akatemian väitöskirjat 1642–1828. HYKJ 30 (1962–66) #122R, 685D, 1382D, 1536R, 1562D, 3519D, 3535D, 3931D; G. Söderlund, Den nyländska släkten Krooks äldre genealogi. Genos 46 (1975) s. 17; A. A. Stiernman, Aboa literata – Turun akatemian kirjallisuus (suom. R. Pitkäranta). SKST 518 (1990) s. 169; J. Aminoff-Winberg, Finska flyktingar i Sverige under stora ofreden (1995) #3765 (1715), 4597 (1716), 5408 (1720).

Doria respondentti
Doria dedikaation kohde

Päivitetty 14.7.2013.

Lähdeviite

Yrjö Kotivuori, Ylioppilasmatrikkeli 1640–1852: Bengt Krook. Verkkojulkaisu 2005 <https://ylioppilasmatrikkeli.fi/henkilo.php?id=4308>. Luettu 17.4.2024.

Ks. myös viittausohje.