Helsingin yliopisto

Tiedot

sl. 1701 Isak Siponius Isaacus Abrahami, Nylandus 4612. * Helsingissä 15.4.1678. Vht: helsinkiläinen räätäli Abraham Jöransson Siponius († 1703) ja hänen 1. puolisonsa Maria Greek. Helsingin triviaalikoulun oppilas (1691). Ylioppilas Turussa sl. 1701 Siponius Isaac. Nyl _ 241. Respondentti 16.5.1702, pr. Johan Munster 2581. — Tallinnan koulun rehtori 1707–10.

Oppilas (1701): Henrik Boisman 4413.

/ Eräs studiosus Johan Sibonius mainitaan lastenopettajana Helsingin pormestarin luona 1729. /

Viittauksia: HYK ms., Index s. 176b; KA mf. ES 1881 (ll 3) Espoon käräjät 16.–17.2.1664 f. 64v (Matz Jörensson Sipponius); KA mf. ES 1892 (ll 28) Kirkkonummen käräjät 22.–23.2.1711 s. 66, 70 (Tullnerens framl: Johan Forströms Moder Elisabeth Siponia); KA mf. ES 1239 (g 3) Helsingin RO 29.4.1663 (Gästgiffuare ... Matz Jöranson Siponius); KA mf. ES 1239 (g 4) Helsingin RO 29.4.1665 (Mathias Siponius), Helsingin RO 2.12.1665 (Commendantens på Uhlaborgh Gabriel Forsmans Fulmächtigh Matthias Sipponius); KA mf. ES 1240 (g 4) Helsingin RO 1.7.1667 (Abraham Jöranson Siponius aflagde sin borgare eedh, och niuter ett åhrs frijheet, hans Borgens män woro Mathias Siponius och Thomas Mortensson), Helsingin RO 13.4.1668 (Mårten Johanson förklarade sigh emot sin Swåger Mathiam Siponium, angående hans prætention, om ett Sahl: Simon Johansons Testamente. 1. at ehuru wähl Sahl: Simon Johanson hafuer skrifuit till sin Syster, då han i Stockholm war stadder, at han skule behålla all hans egendom, där han den gången skule igenom döden afgå, Lijkwäll kan samma breff intet wijdare Extenderas, emedan Sahl: mannen i sin lijffztijdh intet hafuer samma bref Confirmerat. 2. Att Kyrkioherden M:r Andreas Nycopensis förmedelst sin Attest lit. A. betygar, Sahl: Simon Johanson samma breff åter kallat på Siponij Bröllop. 3. ...), Helsingin RO 20.4.1668, Helsingin RO 24.4.1668, Helsingin RO 29.4.1668, Helsingin RO 4.5.1668 (Mårten Johanson förordnades till Gästgifuare uthj sin Sahl: Broders Simon Johansons stelle), Helsingin RO 4.7.1668 (Johan Christerson anklagade Math: Siponij hustru), Helsingin RO 31.8.1668 (Då förekommo Mårten Johanson och Mathias Siponius gifuandes tillkenna, huruledes dhe ähre wähl förlijkte, om dhet arff som dem ähr tillfallit effter Sahl: Simon Johanson ... dhe 3 bröderne Hindrich Johanson, Anders Johanson och Erich Johanson ... Swågren Mathias Siponius), Helsingin RO 23.1.1671 (Framladhe Matthias Sipponius som hafwer trädt till annan giffte een förlijkningz skrifft om sin gamble Swärmoders, och sina barns Mödernes prætention uprättadt den 10 Aug: A:o 1667), Helsingin RO 30.1.1671, Helsingin RO 15.9.1673 (Förekom Borgaren Matthias Sipponius begiärandes ödmiukeligen Rättens attestatum för sin Systerson Hendrich Christersson b:dh barnfödd i Kåtkaniemi by Wichtis Sochn som nu i Räfweln stadd ähr, och sig wedh Ett ährligit handtwärke ährnå täncker, det han af ächta säng ähr födder af ährlige föräldrar, Fadren Christer Matzon Munsterskrif:re och Rotmästare under Capitein Manhafftig Ertmans Compagnij moderen dygdesamma Matrona, hustru Elisabeth Jöranssdotter, som broderen medh sin lijflige Eedh å book betyga will detta så sant wara, det och Collega H:r Mårten Brotzenius 491 som Borgaren Hans Larsson betygade så wara som han berättade; Hwarför kunde det honom icke förwägras, utan bewiliadt effter ofwanskrefne gode mäns bekennelse); KA mf. ES 1240 (g 5) Helsingin RO 16.11.1674 (Cammarerens wälb: Lars Månssons fullmehtig Insinuerade Twenne original obligationer som Capiteine Sahl: Jacob Stuure haf:r uthgifwit på 50 R:D:r in Specie och låfwat Interesse 8 pro Cento åhrligen så länge hans penning:r bårta ähra, söckiandes den prætention hoos Borgaren härsammestädes Matz Jöransson Siponius b:dh som be:te sin Sahl: Swåger arfft haf:r), Helsingin RO 18.11.1674 (Handellsmannen Mathias Siponius Inladhe sin förklaringh Skrifft ... hans Sahl: Swärmodher, som sin Son Sahl: Jacob Stuure ärfft haf:r giordt honom fullmechtigh at reessa till Uhlo Stadh där Sahl: mannen war dödh blefwen och låta begrafwa honom, tagandes sedan emot dätt arf som där Skulle finnas huilket han tillstår sigh giordt hafwa), Helsingin RO 21.11.1674, Helsingin RO 23.11.1674 (Siponius will excipera där emot 1. at han icke sin Swåger Capitein Stuure ärfft uthan warit fullmechtigat af sin Swärmodher Anna Von Lunden, taga emot arfwet och sigh till Uhlo förfogadt effter trägne anhollandhe och för Swärmoderens Siucklige lägenheet Skull insinuerandes där på hennes fullmacht gifwit d: 22 Martij A:o 1664), Helsingin RO 28.11.1674 (Sentens och doom ... Emot denne doom haf:r Matz Jöransson i Rättan tijdh appellerat); KA mf. ES 1240 (g 6) Helsingin RO 4.10.1675 (Företrädde M:r Jöns Böriellsson, Abraham Siponius och Anders Hindersson Skräddare och angofwo at Fredrich Straus sagdt och Skällt dhem at dhe hafwa röfwat honom som Skellmar och Tiufwar), Helsingin RO 9.10.1675, Helsingin RO 16.9.1678 (Bewilliades uppå Abraham Siponij begiäran effterskrefne gode männ Nembl:n Rådman Abraham Johansson och Arfwedh Erichsson, till att besee hans tompt och mäta den); KA mf. ES 1240 (g 7) Helsingin RO 15.3.1679 (Sal: Jacob Sture); KA mf. ES 1240 (g 8–11) Helsingin RO 15.5.1680 (Uhrmakarens Sahl:gh Gotthardt Fockz fullmechtiger Jacob Reimer (katso 4473) och Barthåldt Fåck, inlade een doom afsagdh på Cämbnärs stugan emoth M:r Abraham Siponius, angående Sahl:gh Gothardz qwarlåtenskap, som dödde hooss Siponium), Helsingin RO 16.1.1681 (Abraham Siponius förmente giöra klander å sin Swärmoders wägna emooth dhen Gården som H:r Öfwersten Muncken låtit Exequera, inläggiandes hennes fordring å des Mans begrafningh, hwar å Rätten icke kan sigh förklara förr än Cronones Giälldh först betallt blifwer), Helsingin RO 9.5.1681 (Insinuerade Matz Jörensson Siponius en protest emooth dhen werdneringh, som hanss måg låtit anställa), Helsingin RO 9.5.1682 (Emellan Abraham Jörensson och hans broder Madtz Jörenss: resolverades att dhe bekomma syningzmän som dem emellan referera tompställen sedan kunna dhe där öfwer bekomma Confirmation och skulle Matias Siponius hafwa större tompt), Helsingin RO 27.10.1683 (Öfwersågz Handelssmannens Mathiæ Siponij saak medh sin Mågh Hans Claesson, hwilcka twista om een Gårdh her i Stadhen belägen, sampt arff effter Siponij Sahl: hustru, Hans Claessons swärmodher ...); KA mf. ES 1240 (g 12) Helsingin RO 23.3.1685; KA mf. ES 1240 (g 13) Helsingin RO 1.9.1686; KA mf. ES 1240 (g 14) Helsingin RO 12.6.1689 (Wachtmästaren wedh Cronones Residentzhuus här i Staden Isack Person Ottman inlade i Rätten en Suppliqve hwar medh han gifwer tilkienna att han will byggia Echtenskap medh framledne Bårgarens Sal: Matz Siponj dotter Sophia, begierandes att rätten wille förordna Någre gode Män som Inventera och wärdera al Sal: Siponj Ägendom både i löst och fast till Säkerheet för Creditorerne de omyndige och sigh sielf); KA mf. ES 1241 (g 15) Helsingin RO 8.10.1690 (Skreddaren Mester Abram Siponius insinuerade een klagheskrifft, hwar med han gaf tllkenna att Ehuruwäl dess sal: Swermoder Sara Mennertzdåtter (katso 247) A:o 1684 wijdh Ciembners Retten ähr tilldömbt een Siööbodh); KA mf. ES 1241 (g 16) Helsingin RO 20.5.1691 s. 134; KA mf. ES 1241 (g 24) Helsingin RO 11.2.1699 s. 66 (Skreddaren Mest:r Abraham Siponius Insinuerade een upsattz på den ägendom som han för tijden i lösta och fast skall äga, hwilcken sig belöper till 80: 20 ö: k:m:t, Och som han föregif:r sig wahra sinnat at inlåta i ächtenskap med hust:o Anna Larsd:r Aglenia ifrån Wichtis Sochn och Wanhalaby; altsså blef honom een Attest öf:r Inventariumetz inlefwererande meddelt); KA mf. ES 1242 (g 25) Helsingin RO 31.3.1702 s. 42 (borg:n Johan Hamans hust: Elisabetha Siponia); KA mf. ES 1242 (g 26) Helsingin RO 25.4.1703 s. 58; KA mf. ES 1242 (g 27) Helsingin RO 23.1.1704 s. 11 (Sahl: Skreddaren Abraham Siponi Enkia hustro Anna Larsdåtter, opwijste hans Nåde högwälborne H: Baron Lagman och Vice Landzhöfdingen Johan Creutzes Communication till Bårgmestare och Råd af den 15 Jan: sidstledne, att inkåmma, med berättelse hwar af denne Rest härflyter, och om hennes tillstånd, så ähr ded allom nogsampt kunnigt, att han war een gammall och nu på sidstone siuklig karl, och dödde omsijder i Fattigdom, warandes och Resten effter Casseurens oppgifwande 37½ d:r Söllf:r m:t härflytande af många åhr); KA mf. ES 1242 (g 29) Helsingin RO 23.5.1706 s. 102 (Landtmetare giesällen Jacob Siponius), Helsingin RO 27.6.1706 s. 148; KA mf. ES 1264 (g 105) Helsingin KämnO 9.12.1669 (M:r Abraham Jörensson Siponius Skreddare Låfwadhe betala Matz Bertelsson dhe 3 D:r 14 ö: Kop:r m:t som honom resterar på Gårdz kiöpet och för ½ T:na öhl 6 D:r Kop:r m:t innan 8 dagar), Helsingin KämnO 24.11.1670, Helsingin KämnO 23.10.1690 (förekom M:r Abraham Siponius fierde gångon och Beswärade sigh om sin förra klagan, ahngående sin Sahl:e Swärmoders Siöbooda); KA mf. ES 1264 (g 107) Helsingin KämnO 14.4.1698 s. 106 (Jungfru Helena Siponia). — V. Lagus, Studentmatrikel I (1889–91) s. 313 (LXII); V. Lagus, Studentmatrikel. Supplement (1906) s. 48 (LXII); Turun akatemian konsistorin pöytäkirjat VIII 1699–1705 (julk. T. Carpelan, 1940) s. 166; A. Jörgensen, Nyländska avdelningens matrikel 1640–1868 (1911) #286; R. Rosén, Liber scholae Helsingforsensis 1691–1865. SSJ 12 (1936) s. 2. — A. R. Cederberg, Suomalainen aines Baltian kirkon ja koulun palveluksessa vuoden 1561:n jälkeen. SSV 21 (1937) s. 129; J. Vallinkoski, Turun akatemian väitöskirjat 1642–1828. HYKJ 30 (1962–66) #2624R; A. A. Stiernman, Aboa literata – Turun akatemian kirjallisuus (suom. R. Pitkäranta). SKST 518 (1990) s. 171.

Päivitetty 20.12.2023.

Lähdeviite

Yrjö Kotivuori, Ylioppilasmatrikkeli 1640–1852: Isak Siponius. Verkkojulkaisu 2005 <https://ylioppilasmatrikkeli.fi/henkilo.php?id=4612>. Luettu 24.6.2024.

Ks. myös viittausohje.