Helsingin yliopisto

Tiedot

1645/46 Mårten Broderus, myöhemmin Brodzenius Martinus Matthæi, Nylandus 491. Vht: Sipoon Immersbyn Broasin talollinen Matts Larsson ja Brita Henriksdotter. Ylioppilas Turussa 1645/46 Broderus Mart. Matthæi Nyl _ 25. — Helsingin triviaalikoulun præceptor 1648, alempi kollega noin 1649, ylempi kollega 1655, sai viransijaisen luultavasti 1682. † Helsingissä 1684/85.

Pso: Johanna Larsdotter Winblad († ~1685).

Poika: sihteeri Lars Brodzenius 3216 (yo 1684/85).

Poika: Helsingin triviaalikoulun rehtori, FM Gustaf Brodzenius 4188 (yo 1695/96, † 1710).

Lanko: Sipoon kirkkoherra Gustaf Pampineus, myöh. Winblad 2425 (yo 1675/76, † 1724).

Vävy: Sysmän kirkkoherra Niklas Burtz 2826 (yo 1679/80, † 1712).

Veljenpojan poika: Mäntsälän kirkkoherra Erik Brotzenius, myöh. Broserus 2799 (yo 1679, † 1730).

Viittauksia: HYK ms., Index s. 31a; KA mf. ES 1783 (ee 8) Hollolan käräjät 22.–23.9.1665 f. 637 (Förmandtes Simon Larsson i Hywennewola att ställa her Mårthen Mattæi Brodhsenius till fredz om dhe för honom Caveradhe Partzeler, så Uthi Salt, Strömmingh som annat); KA mf. ES 1784 (ee 10) Asikkalan käräjät 10.–11.2.1673 s. 14 (till Collegam Scholæ i Hellsingfors wällärde H:r Martinum Brodenium); KA mf. ES 1727 (bb 23) Sipoon ja Tuusulan käräjät 30.1.1703 s. 24v (Det haar Sahl: Befall:n Wälbet:de Johan Brosel å des Rusthåldz Wägnar i Barttzby ingådt med sine granne Hend: Mårt:ss: ett sådant Wänligit skiffte och Byte, att den förra lijkmätigt den här öfwer fattade Skrifft af d: 4 Julii 1689 Affstådt undan des Ägor en Ängh, Engesland ben:dh, med den Rijan desse grannar tillförene rååkat i twist om; här emoth har Hendrich Mårtensson afstådt en Engh Brutam ben:dh); KA mf. ES 1239 (g 2) Helsingin RO 5.3.1655 (Oplystes förste gången een Snöre kedh aff Sölfwer, som Hindrich bagare hade förpantat till H:r Martinum Brotzenium), Helsingin RO 8.4.1655 (Johan Johansson beswärade sig öfwer wällärde herr Mårten Brotzenium att han kan icke bliffua mächtigh sin betalningh för dett godz som han haffuer låtidt föllia Erich besökiare oppå hans Caution), Helsingin RO 27.6.1659 (Samma dato framträdde Wällärde H:r Marthinus Brodzenius och præsenterade ett köpe breff af Sahl: Christer Simonsons Enckia hustru Kirstin Sigfredzdotter gifwit ... daterat den 22 Junij 1659. Hwar medh be:te hustru Kirstin bekenner sigh medh sine barns samtycke af een frij wilia hafwa försåldt till mehrbem:te H:r Marthinum Brodzenium, sina Huuss här i Staden emellan Hendrich Parolss och Hendrich Christersons gårdar belägne för Sölffuermynt Etthundrade D:r); KA mf. ES 1239 (g 4) Helsingin RO 28.1.1665 (katso 1291), Helsingin RO 14.6.1665 (Henricus Bartholli 1685 een Studiosus ifrån Åbo, på samptlige sine interessenters wegnar, anklagadhe H:r Mårthen Brotzenium, som skulle han inthet wela hållia sitt köp som han medh honom slutit hade om een Båth, begärandes adsistans i Saaken. Her Mårten tillstår köpet, ehurusom han sadhe sigh där uthi wara bedragen; men sadhe sigh där emoth haffua at fordra aff den eena Studenten Axelio, för dhet han ett och ett halfft åhr hadhe för honom præceptorerat. Be:te Studiosus Axelius Laurentij 1473 tillstod H:r Mårthen warit sin præceptor, men sadhe sin Faar böhra betala för honom. Där emoth sadhe H:r Mårten sigh accorderat medh Sohnen och eij medh Faderen); KA mf. ES 1240 (g 4) Helsingin RO 28.3.1668 (katso 1291), Helsingin RO 30.3.1668, Helsingin RO 16.1.1671 (Framträdde Collega Scholæ härsammastädes H:r Mårthen Brodzenius begärandes it bode ställe på Siön nedan för Justitiæ Borgmästarens Tompt, hwilket honom bleef effterlåtit, Men Borgmästaren behåller dhet sielf som är näst Henrich Henrichssons boda), Helsingin RO 11.11.1671 (Anklagadhe Gabriel Abrahamsson wyrdige och wällärde H:r Mårthen för Olaga handel), Helsingin RO 18.12.1671, Helsingin RO 14.7.1673, Helsingin RO 15.9.1673 (katso 4612); KA mf. ES 1240 (g 5) Helsingin RO 16.5.1674 (Britta Jossepzdotter ifrån Iloila Sahalax Cappelgiäldh tillstodh sig effterskrefne pertzeler hafwa stulit utaf Collega Scholæ härsammastädes H:r Marthino Brotzenio nembl:n ...), Helsingin RO 16.5.1674 (H:r Marthinus Brotzenius framwijste een förlijckning som Cämner Rätten den 12 förledne hujus Confirmerat haf:r emillan honom och Qvirinum Grote angående 37 R:D:r in Specie som Leutnampten Sahl: Gabriel Bertillsson d: 19 Aug: 1663 sigh obligerat haf:r till Johan Sigfredzon Straxt at betahla för een häst ...), Helsingin RO 18.5.1674, Helsingin RO 15.6.1674; KA mf. ES 1240 (g 8–11) Helsingin RO 3.8.1681 (Casper Westman 2417 insinuerade en Ciembnärssdoom afsagdh dhen 2 Aug: 1681 emällan honom och H:r Mårten Brotzenij hustro Johanna Winbladh, hwar emooth han appellerat), Helsingin RO 26.9.1681 (Carl Clemmetsson anklagade H:r Mårten Brodzenius at han brukar Borgerligh hanteringh, och nu inlastat 10 T:r Miöhl i Rådman Beckmans Skuta, detta tillstoodh wähl Sohnen Johannes 10 T:r Miöhl, men sådant wara fallit af Fadrenss egen Åcker, och nu derföre wara sinnat, kiöpa kläder ått sigh och sine Barn), Helsingin RO 8.7.1682, Helsingin RO 27.6.1683 (18.9. Secreteraren producerar sigh till witnen Conrectorens H:r Fabian Gudzæj hustru Gertrudh Nils dotter, Collega H:r Martini Brotzenij hustru Johanna Wijnbladh); KA mf. ES 1240 (g 12) Helsingin RO 5.10.1685 (Effter Sahl: Collegæ H:r Martini Brodzenj arfwingars begiäran blefwo effterskrefne förordnade att wärdera dheras Sahl: Föräldrars gårdh och åkrar, nembl:n Ålderman Erich Mattsson, Timmerman Jacob Grill, och Hindrich Kotka); KA mf. ES 1240 (g 13) Helsingin RO 17.3.1686 (Häredzskrifwaren Johan Mårthensson Fullmächtig uppå sin Broder wägna förekom, berättandes att Peer Larsson blifwit skylldig hans Sahl: Föräldrar 60 D:r Kop:r m:t, hwilke hans Broder wedh Arfskifftet å sin Lutt tagit; och emedan Peer Larsson bem:te fordran skall Disputera, hwarföre anhåller han om Rättens Assistence ... Sententia. Emedan som Peer Larsson icke medh Qwittobref el:r fullom wittnom kan bewijsa sigh betalt dhe 60 d:r kop:r m:t han förmenar sigh lefwererat Sahl: H:r Mårthens hustru i hennes Lijfztijdh; Ty ährkänner Rätten skiäligt att han betalar effter Räckningen och Interesse Placatet 6 pro Cento som bestiger 45 D:r 22 ö: Kop:r m:t och dhet effter dett 16 Cap: uthi Rådstugu B: St: L:), Helsingin RO 17.3.1686 (I Lijka motto förehade Johan Mårthensson Borgaren Elias Mårtensson som och hans Sahl: Föräldrar blif:t skylldigh 17 D:r 3 ö: Kop:r m:t, begiärar att han dem motte betala; Elias Mårthensson (katso 1291) Insinuerade een Räkning, fordrandes af Sahl: H:r Mårthens Arfwingar 110 D:r Kop:r m:t för grafställe och andre Partzelar dhe af honom annammat ... Johan Mårthenssons moder och Syster), Helsingin RO 20.3.1686 (förlijkning); KA mf. ES 1241 (g 17) Helsingin RO 4.4.1692 s. 6 (Det insinuerade Collega wärdige och Wällärde H:r Nicolaus Burtz 2826 framledne Borgarens Anders Frantzmans Obl:n af d: 1 Maij 1682, hwar medh han tillstår sigh bekommit till lähns af ber:de H:r Burtz Sahl: Swerfader H:r Mårten Brozero 300 d:r ...); KA mf. ES 1241 (g 20) Helsingin RO 29.4.1695 s. 56; KA mf. ES 1264 (g 105) Helsingin KämnO 17.5.1661 (Dito fordrade Hindrich Christerss:n, af H:r Marthino Brochzenio för huushyra 4 T:r Sp:ll som honom restera för Hans Matss:s söner (katso 1947) j Loijo, och H:r Mårthen accorderade der oppå, katso 2799), Helsingin KämnO 14.5.1662, Helsingin KämnO 24.9.1672, Helsingin KämnO 10.2.1674, Helsingin KämnO 12.5.1674 (Collega wällärde H: Marthinus Brodzenius förlijktes in för Rätten med Fordom Leutnamptens Sahl: Gabriel Bertilssons Enkias hustru Johanna Påhlsdotters Fulmechtig Qvirinum Grooth, om alle dhe Expenser som han och hans Swåger Johan Sigfersson, hafwa Anwendt på dhe 37 D:rs Capital till dess de ähre blefne betalte, som Sahl: Leutenampten effter dess obligation ähr Skyldig blefwen för Een häst, Sålunda at ...). — V. Lagus, Studentmatrikel I (1889–91) s. 28 (VI), 479 (Tillägg och rättelser. VI); A. Jörgensen, Nyländska avdelningens matrikel 1640–1868 (1911) #16. — M. Akiander, Skolverket. BNF 9 (1866) s. 245, 247, 249.

Päivitetty 20.12.2023.

Lähdeviite

Yrjö Kotivuori, Ylioppilasmatrikkeli 1640–1852: Mårten Brodzenius. Verkkojulkaisu 2005 <https://ylioppilasmatrikkeli.fi/henkilo.php?id=491>. Luettu 22.5.2024.

Ks. myös viittausohje.