Helsingin yliopisto

Tiedot

1699/00 Teodor Reimers Theodorus Jacobi, Nylandus 4473. * Helsingissä 4.3.1681. Vht: helsinkiläinen kauppias, raatimies Jakob Reimers (elossa 1712) ja hänen 2. puolisonsa Maria Mårtensdotter. Ylioppilas Turussa 1699/00 Reimer Theodoric. Nyl. _ 229. Ylioppilas Uppsalassa 5.11.1701 Theodoricus Reimers Nylandus ex Acad. Aboëns. cum honesto testim.

Eno: Padasjoen kirkkoherra Zachris Colliander 1291 (yo 1658/59, † 1710).

Viittauksia: HYK ms., Index s. 157a; KA valtakunnanregistratuura 9.10.1684 f. 625 (Till Landzhöfdingen Creutz för [frambledne Ryttmästarens Nils Philipssons Enkia] Elsa Reimers); KA mf. ES 1721 (bb 10) Helsingin pitäjän ja Sipoon käräjät 26.–27.1.1682 s. 10 (Oplystes trede resan Ogelby Ryttare hemman emot Vice Pastoris H:r Zachariæ Colliandri prætension som han der opå skal kåstat hafwa, hwar emot hans Swåger och Systerman Handelsmannen Jacob Reimers protesterade att hafwa i lijka måtto kostat på hemmanet), Helsingin pitäjän ja Sipoon käräjät 4.12.1682 s. 70 (Förekom Handelsmannen Jacob Reimers och berettade huruledes hans broders Fahrkåst och Kreijer nu i nästledne Sommar wedh Fageröön af en olyckeligh hendelsse låp på Grundh, så att des förmedelst hela lasten af anseenligit inportance omkom); KA mf. ES 1240 (g 8–11) Helsingin RO 15.5.1680 (Uhrmakarens Sahl:gh Gotthardt Fockz fullmechtiger Jacob Reimer och Barthåldt Fåck, inlade een doom afsagdh på Cämbnärs stugan emoth M:r Abraham Siponius (katso 4612), angående Sahl:gh Gothardz qwarlåtenskap, som dödde hooss Siponium), Helsingin RO 8.11.1680 (Inlade Jacob Reimers Een Supplic, begiärandes tillståndh få låta uppbyggia een wederqwarn som medh hästar skall dragas), Helsingin RO 19.2.1681, Helsingin RO 29.3.1682, Helsingin RO 21.4.1683 (Pålades Jacob Rejmers att upretta Inventarium effter sin Sahl: hustru Brita Mårtenssdotter), Helsingin RO 23.4.1683 (Uplystes första gången Jacob Rejmers Gårdh som för Handelssmannens i Rewall Herman Middendorphz Skulldfordran honom anslagen ähr, wå wijda Rejmer icke den sielff inlöser., 14.5. Upbödz Andre gången ..., 5.5. ...), Helsingin RO 20.6.1683 (Framstego framledne Borgarens her j Stadhen Sahl: Simon Sigfredhssons arfwingar, beswäradhe sigh öfwer Handelsmannen Jacob Rejmers, som gifft sigh medh Sahl: Simons änckia dhen Nu och döder ähr, begiärandes laga arff effter Sahl: Simon som Barnlöös dödde ... Sahl: Simon Sigfredhssons Brodher Christer och Jöran Sigfredzsöner, sampt Swågrarne Johan Peersson och Johan Andersson j Raukola by och Nyby Sochn); KA mf. ES 1240 (g 12) Helsingin RO 2.3.1685 (Reimers broders penningar), Helsingin RO 16.3.1685 (Jacob Reimers Insinueradhe sin Sahl: hustrus första mans bröders nembl:n Eskell Sigfredssons och Christer Sigfredssons skrifft angående Arf); KA mf. ES 1240 (g 13) Helsingin RO 15.5.1686 (Wälborne H:r Landzhöfdingen tillsporde Rätten, hwem som dhe tänckia utwällia uthi Rådman Johan Beckmans ställe, swarade Borgmästaren att ingen ännu der till utseedd ähr, uthan hwadh som hans nåde täncker om Jacob Reimers, hwilken han i går medh Borgmästaren om talt, frågade H:r Landzhöfdingen hwadh som dhe om hans Persson meena el:r tänckia, sades att han något här till warit nyfiken, och der han sigh här effter will bättra wore dett wähl; H:r Landzhöfdingen sade att han een godh Broder skall haf:a uthi Reffle, hwilken honom nogsampt bekant ähr, och emedan som han handlar medh mycket wijn, altså kan Borgmästare och Rådh igenom honom låta förskrifwa något wijn, och så beholla denne Stadz kiällare frijheet som före, och icke någon annan den låta beholla el:r få Arrendera; Borgmästaren sade att wij icke något wijn kunna ifrå Refle på frijheeten inbekomma, uthan Tullnärn skall fordra derföre Tull; hwarföre låfwade H:r Landzhöfdingen Communicera här om medh Cammar Collegio; Och aflade altså Reimers sin Rådmans Eedh); KA mf. ES 1240 (g 14) Helsingin RO 8.4.1689 (Förekom Rådman Gabriel Henderson (katso 3716) och gaf Rätten til kienna huruledes Rådman Jacob Reimers honom hoos h:s N:de H: Landzhöfd:n angripit till heder och ähra), Helsingin RO 8.4.1689 (Ciembneren Samuel Forsman (katso 4771) inlade den höghlåfl: Kongl: Hofrättz Resolution Dat: d: 15 Nov: 1688, angående Saken emellan honom och Jacob Reimers); KA mf. ES 1241 (g 16) Helsingin RO 4.3.1691 (katso 3120). — V. Lagus, Studentmatrikel I (1889–91) s. 300 (LX); A. Jörgensen, Nyländska avdelningens matrikel 1640–1868 (1911) #270; Uppsala universitets matrikel II 1700–1750 (utg. A. B. Carlsson, 1919–23) s. 9. — E. Suolahti, Porvarispoikien opinkäynti (1946) s. 205.

Päivitetty 20.12.2023.

Lähdeviite

Yrjö Kotivuori, Ylioppilasmatrikkeli 1640–1852: Teodor Reimers. Verkkojulkaisu 2005 <https://ylioppilasmatrikkeli.fi/henkilo.php?id=4473>. Luettu 18.5.2024.

Ks. myös viittausohje.