Helsingin yliopisto

Tiedot

1702/03 Elias Backman Elias Arvidi, Nylandus 4709. * noin 1665. Vht: Helsingin pitäjän kappalainen Arvid Backman (Arvidus Henrici, † ~1680) ja Kristina Karstensdotter. Ylioppilas Turussa 1702/03 [Bachman] Elias [fratres Nyland _ 247]. — Ratsumies 1678. Majoitusmestari Uudenmaan kaksikasrykmentissä s.v. Voluntaari Viipurin (Karjalan) ratsuväkirykmentissä 1683, katselmuskirjuri 1685, korpraali s.v., majoitusmestari 1690, kornetti 1694, luutnantti 1701, 2-ratsumestari 1705, 1-ratsumestari 1707, joutui sotavangiksi Perevolotsnassa 1709, palasi 1722 Lappeenrantaan. Majuri 1723. † Tukholmassa 12.1728.

Pso: Helena Juliana von Buschenfeldt († 1756).

Veli: Helsingin pitäjän kappalainen Karsten Backman 2375 (yo 1674/75, † ~1709).

/ Indexin mukaan veljekset Jakob 4708, Elias ja Johan Backman on otettu ylioppilaiksi yhtä aikaa, lukukaudella 1702/03. Tämä ajoitus ei mitenkään sovi yhteen Elias Backmanin sotilasuran kanssa, joten todennäköisesti Jakob ja Elias olivat ylioppilaita huomattavasti aiemmin, ehkä jo vanhimman veljen kanssa 1674/75. /

Viittauksia: HYK ms., Index s. 15a; KA valtakunnanregistratuura 12.11.1694 f. 651 (Cornetts fullmakt för Elias Backman ... under Wårt Carelske Cavallerie Regimente och Lijf Compagniet); KA mf. ES 1883 (ll 6) Kirkkonummen käräjät 5.–7.7.1679 s. 142 (Mons:r Elias Backman ifrån Gavelsbacka. Tämä Elias Backman oli Sääksmäen ylisen kihlakunnan kruununvouti vuodesta 1682, † 1697); KA mf. ES 1888 (ll 16) Kirkkonummen käräjät 5.–6.6.1699 s. 512 (Emedan denne Retten intet är underrettadt, an huru Framl: Crono Befalllningzmannens Sahl: Elias Backmans omyndige Barn, äre afwittrade till deres Fäderne, innan hans Enckia Trädde i annat giffte. Jatkuu 16.5.1702 s. 203 ja 5.–6.10.1703 s. 434); KA mf. ES 1889 (ll 19) Kirkkonummen käräjät 8.–10.2.1702 s. 94–99 (Oppå Befallningz Mannens Sahl: Elias Backmans arfwingars wegnar, androgh des effterblefne Enckia dygdesamme Margreta Arensbeck, /: som nu mera är gifft med Crono Befallningzmannen wälbetrodde Petter Forsten (katso 3716) :/ och Cappellanen Wyrdige och Wällärde H:r Magnus Auricola 4187); KA mf. ES 1722 (bb 11) Helsingin pitäjän ja Nurmijärven käräjät 18.2.1684 s. 2 (Qwartermestaren Manhaftigh Elijas Backman fordrade på sin Sahl: Faders i 22 åhrs tijdh resterande Capelans Rettigheter af Degeröö Setterij), 2 (Framlade qwartermestaren Elijas Backman een Specification des förmedelst han giör anfordring opå sin Sahl: Faders Capelan H:r Arfwedh Backmans nitton åhrs rettigheet af qwartermest:n Gabriel Tawast för Rassböhle godz); KA mf. ES 1724 (bb 15) Pernajan, Myrskylän ja Lapinjärven käräjät 29.–30.1.1694 s. 64 (Öfwerstelieut:s höghwelborne H:r Gustaf Johan Wredes Fullmächtiges Qwartermäst:s Backmans anhållande); KA mf. ES 1816 (ii 7) Elimäen ja Valkealan käräjät 25.–27.10.1692 f. 509 (Qwartermest: Elias Backman), 515; KA mf. ES 2005 (oo 6) Puumalan käräjät 1.9.1686 s. 242 (Corporalen Under Ryttmästarens Wälb: Herman Johan Von Burghausens Compagnie Manhafftig Elias Backman framträdde, berättandes hurusåssom wedh senaste håldne General Munstring Officerarna anslagne ähre någre heeman till booställe och dhem anbefallat är, om dheras beskaffenheet ransaaka låta, Altså begiärade, att hans [Limatala] så wäll som Qwartermästarens Manhafftig Petter Röös [Ninisari] booställe företagas måtte, och sedan der å ett lagligit attest meddeela); KA mf. ES 1841 (jj 36) Viipurin pitäjän käräjät 30.–31.1.1699 s. 30 (Cornetten Manhafftigh Elias Bachman som innehafwer Mälckis Gårdh till Booställe); KA mf. ES 1240 (g 13) Helsingin RO 24.4.1686 (Befallningzman Elias Backman medh sin Broder Jacob Backman, katso 862); KA mf. ES 1242 (g 26) Helsingin RO 21.11.1703 (H:r Candidaten, högwällärdhe Magnus Auricola 4187 inlade sitt beswär öfwer Befallingzman Wählbetrodde Petter Forsten, som nu på en för honom oläglig tijdh, anstält afwittringen medh des Styfbarn wed Gafwellsbacka Rusthåldh ...). — V. Lagus, Studentmatrikel I (1889–91) s. 315 (LXIII); A. Jörgensen, Nyländska avdelningens matrikel 1640–1868 (1911) #288. — A. Lewenhaupt, Karl XII:s officerare. A–K (1921) s. 22; J. Vallinkoski, Turun akatemian väitöskirjat 1642–1828. HYKJ 30 (1962–66) #1852D (1706, Ryttmästare/ öfwer ett Compagnie af det Careelske Ordinarie Cavallerie-Regementet/ Edle Herr Elias Backman/ Min Högtährade och käre Broder! ... Edle Her Ryttmästarens Yngste Broder och hörsammeste Tienare Johan: Backman 4710).

Doria dedikaation kohde

Päivitetty 11.2.2013.

Lähdeviite

Yrjö Kotivuori, Ylioppilasmatrikkeli 1640–1852: Elias Backman. Verkkojulkaisu 2005 <https://ylioppilasmatrikkeli.fi/henkilo.php?id=4709>. Luettu 14.4.2024.

Ks. myös viittausohje.