Helsingin yliopisto

Tiedot

1695/96 Magnus Auricola Magnus Josephi, Nylandus 4187. * Helsingissä 23.9.1680. Vht: Lammin kirkkoherra Josef Auricola (Josephus, † 1692) ja hänen 2. puolisonsa Margareta Steen. Ylioppilas Turussa 1695/96 [Agricola]‹¿› Magn Nyland _ 213. Alimman luokan stipendiaatti kl. 1696 – sl. 1699. Respondentti 20.5.1699 pro exercitio, pr. Krister Alander 2026. Respondentti 10.12.1702 pro gradu, pr. Petter Hahn 2187. FM 14.12.1703. — Helsingin kappalainen 1702. Riddarholmin kappalainen Tukholmassa 1711. Parikkalan kirkkoherra 1712 (ei astunut virkaan). Mainitaan sotapakolaisena Ruotsissa 1713. Armovuodensaarnaaja Riddarholmissa (1714–15) ja Kungsholmissa (1716). Hangvarin kirkkoherra Gotlannissa 1717. † Hangvarissa 14.1.1723.

Pso: Kristina Backman.

Eno: matematiikan professori, FM Magnus Steen 2499 (yo 1676, † 1697).

Velipuoli: Kymin kirkkoherra, FM Johan Auricola 2498 (yo 1676, † 1694).

Viittauksia: HYK ms., Index s. 3a; KA mf. ES 1889 (ll 19) Kirkkonummen käräjät 8.–10.2.1702 s. 94 (Oppå Befallningz Mannens Sahl: Elias Backmans arfwingars wegnar ... Cappellanen Wyrdige och Wällärde H:r Magnus Auricola. Vertaa 4709); KA mf. ES 1889 (ll 20) Kirkkonummen käräjät 5.–6.10.1703 s. 434 (Crono Befallningzmannen Wälbetrodde Petter Forsteen anhölt att det måtte Constitueras och tillsättias Laga Förmyndare för des Antecessoris Framl: Crono Befallningzmannens Eliæ Bachmans omyndige Barn och deres Fäderne afwittras, effter som det ännu intet skiedt woro, och Föreslog han till samma Förmynderskap ... och iempte Capplahn i Hellsingfors Ehrewyrdige och Wällärde H:r Magnus Auricola, hwilcken är een Måg uthi samma Sterbhuus och nu mera Gifft med Befallningzman Bachmans dotter); KA mf. ES 1891 (ll 25) Helsingin RO:n tutkinta 18.1.1708 s. 40 (katso 4471); KA mf. ES 1723 (bb 13) Lammin käräjät 22.–23.1.1691 s. 14 (Professoren widh Aboiske universitet, höghlärde H:r Magnus Steen 2499 tillijka medh Rector Scholæ H:r Georgius Kijhl 3182 förmedelst des skrifwelsse Dat: 15 Jan: nästledne begiärade, att dheres Swåger Kyrckioheerden H:r Joseph Auricola måtte aff Herattz Rätten tillhållas forderligast att oprätta ett richtigt Inventarium efter sin Sahl: Hustru Margareta Steen hans lilla Son Magno Auricolæ till säker efterrättelsse på hans Möderne); KA mf. ES 1724 (bb 15) Lammin käräjät 1.–2.3.1694 s. 91 (Kyrckioheerdskan Gudfruchtige hustru Hebla Christersdotter, katso 2468); KA mf. ES 1725 (bb 19) Porvoon ja Mäntsälän käräjät 21.–22.11.1698 s. 206 (Det har wehl D:nus Studiosus Magnus Auricola låtit Citera Befallningzmannen Wehlbet:de Sigfredh Zachrisson till detta Tingh om Siu Tunnor Spanmåhl, som han af Befallningzmannen å sin Sahl: Fader Kyrckioheerdens H:r Joseph Auricolæ wägnar, såssom ett låhn prætenderar ... Befallningzmannen påstår giälden wara för längst betalt, och öfwer 20 års tjdh okrafd stådt); KA mf. ES 1241 (g 19) Helsingin RO 4.6.1694 s. 41 (Professoren höglerde Mag: H: Magnus Steen 2499 ... hans Omyndige Syster Son Magn: Auricola ... förmyndare); KA mf. ES 1241 (g 24) Helsingin RO 9.12.1699 s. 260 (Medh det Simon Hyrckman å H:r Probstens Ignatj 1904 wägnar kom att discurera med Stud: D: Magnus Auricola om förtiendt præceptoris löhn ...); KA mf. ES 1242 (g 25) Helsingin RO 22.7.1701 s. 164 (Då upplästes Coadjutorens ifrån Mänselä H:r Henrici Stichæj 4399, Candidatens H:r Magni Auricolæ och D: Studiosi Johanni Backmans 4710, Supplicationer, der medelst dhe ansökt, om Succession till Cappellans Embetet här sammastädes, effter som H:r Nils Burtz 2826 berättes blifwit benådat med Syssmä Pastorat ..., 28.8. Altså blef Borgerskapet tillfrågat, hwem dhe wehla i Stället begära af dhe 3:ne, som nu sökt om Succession ... hwar på dhe samptelige föllö på Auricolam. 9.9. ...); KA mf. ES 1242 (g 26) Helsingin RO 11.7.1703 s. 114, Helsingin RO 21.11.1703 (H:r Candidaten, högwällärdhe Magnus Auricola inlade sitt beswär öfwer Befallingzman Wählbetrodde Petter Forsten (katso 4709), som nu på en för honom oläglig tijdh, anstält afwittringen medh des Styfbarn wed Gafwellsbacka Rusthåldh, Föregifwandes dett hade bordh såssom och kunnat skiedh långt för detta, och innan wijgningen gåht för sig, Opwijsandes förs Promotorens wid Kongl: Accademien utj Åbo bref af d: 28 Oct: sidstledne ... promotions termin d: 24 Decemb: nästkommande, warandes honom desutan pålagt Predijkan, wedh domkyrkian; för dedh andra blef Vene: Consistorij Bref af d: 13 Nov: framtedt, att han straxt effter Juhl, måtte inställa sig wedh Prästemötet i Wijbårg, hwar till han i fiohl förledne Prästmötet blifwit Designerat att wara 2:dus Orator, hwar ifrån, han i föllie af H: Lectorn Magnif: Erich Brumeri bref inttet kan blifwa denne gång förskondt, för utan dett swåra arbetet som honom widh dess tienstz förrättning, här dageligen öfwerhänger, williandes och H: Candidaten intet allena wara wid afwittringen, för än laga förmyndare Constitueres, för de Omyndige, och Inventarium blifwen oprättat, som dedh stodh effter hans Sahl: Swärfaders dödh ...); KA mf. ES 1242 (g 27) Helsingin RO 9.3.1704 s. 36, Helsingin RO 2.6.1704 s. 72 (Såssom Rector Scholæ högwällärde H: Abraham Carstenius U528 i går angifwit sitt beswär öfwer Capplanen härstädes H:r Magist: Magnus Auricola för någon träta och oenigheet som dem emellan opkåmmit uthj H:r Johan Hornbergz 4396 qwarter ...), Helsingin RO 7.9.1704 s. 113 (Capplan Magist: Magnus Auricola Insinuerade sin klage libell, ödmiukel: föredragandes sitt stoora beswär och arbete honom öfwer hänger här uthj Swänska och Finska Församblingarne, med mässande uthj högmässo gudztiensterne, som och begge affton sångarne, sampt wekopredickan, och Bönstundarne hwar dag affton och mårgon, hwarföre han intet niuter Löhn öfwer 50 D:r S:m:t i Påsk peningar och mykit ringa af accidentierne, så att han omöijeligen der med kan blifwa underhållen), Helsingin RO 17.12.1704 s. 163; KA mf. ES 1242 (g 28) Helsingin RO 1.3.1705 s. 28, Helsingin RO 4.3.1705 s. 29 (Caplan Magist: Magnus Auricola begiärte Immission utj Regementz Sadellmakaren Hertells Gårdh här i Staden, den han sigh på en Offentelig Auction tillhandlat), Helsingin RO 6.3.1705 s. 42; KA mf. ES 1242 (g 29) Helsingin RO 21.5.1706 s. 101 (Emedan Sahl: Rådman Hans Burgman är nyligen igenom döden afgången, och dess Enkia sitter med 2:ne kullor Barn, warandes och förre Mans Sahl: Petter Steens Barns förmyndare Professorn Magnus Steen 2499 och Kyrckioherden H:r Georg Kijhl 3182 bägge igenom döden afgångne, hwarföre Bårgmestare och råd funnit nödigt förordna andre Förmyndare Nembl: Capplan Magist: Magnus Auricola, för Sahl: Petter Steens Barn, och handellsman Petter Burgman för sin Broder Sahl: Hans Burgmans barn, som effter förmyndare ordningen böra taga i acht hwadh dem i sådant måhl åligger), Helsingin RO 29.8.1706 s. 207 (förmyndare ... [Petter] Steens Enkia Madam Anna Kirkhoff), Helsingin RO 8.9.1706 s. 229; KA mf. 64261 (g 31) Helsingin RO 9.5.1708 s. 37 (Rådman Jacob Reimers berättar dedh Caplan högwähllärde H:r Magist: Magnus Auricola will af säija sig att wijdare wara Förmyndare för Sahl: Petter Steens Barn som widh Extraordinerie Ciämbners Rätten passerat), Helsingin RO 6.6.1708 s. 44; KA mf. ES 1264 (g 107) Helsingin KämnO 7.4.1698 s. 101 (Studentens Magni Auriculæ och Magni Crantz Attest), Helsingin KämnO 31.5.1698 s. 137; KA mf. ES 1265 (g 108) Helsingin KämnO 14.10.1699 s. 111 (Candidaten D:us Magnus Auricola ... præceptorerat för H:r Probstens höglärde Magister Andreæ Ignatj 1904 Barn, som och giort för honom åthskillige Predijkningar). — V. Lagus, Studentmatrikel I (1889–91) s. 274 (LVI); Turun akatemian konsistorin pöytäkirjat VIII 1699–1705 (julk. T. Carpelan, 1940) s. 13, 14, 43, 128, 164, 168 (4.9.1701, anhåller om recommendation till Consistorium Wiburgense); K. G. Leinberg (utg.), Handlingar rörande finska kyrkan och presterskapet V (1902) s. 123; A. Jörgensen, Nyländska avdelningens matrikel 1640–1868 (1911) #248. — J. J. T[engström] (utg.), Utdrag rörande Finland, utur de otryckta delarna af A. A. von Stiernmans Bibliotheca Suio-Gothica. Suomi 4 (1844) s. 303; M. Akiander, Herdaminne I. BNF 13 (1868) s. 184; O. W. Lemke, Visby stifts herdaminne (1868) s. 137; M. Akiander, Herdaminne II. BNF 14 (1869) s. 127; J. Vallinkoski, Turun akatemian väitöskirjat 1642–1828. HYKJ 30 (1962–66) #112R, 1535R, 1849D; R. Halme, Pappien pako seurakunnistaan suuren Pohjan sodan aikana 1704–1716. SKHSV 54–57 (1968) s. 155; O. Rimpiläinen, In labore et aerumna. SKHST 107 (1978) s. 96, 122; A. A. Stiernman, Aboa literata – Turun akatemian kirjallisuus (suom. R. Pitkäranta). SKST 518 (1990) s. 163; J. Aminoff-Winberg, Finska flyktingar i Sverige under stora ofreden (1995) #1019 (1713), 2566 (1714), 3480 (1715), 4621 (1716); Suomen kansallisbibliografia 1488–1700. SKST 642 (toim. T. Laine ja R. Nyqvist, 1996) #179R, 967.

Doria respondentti
Doria dedikaation kohde

Päivitetty 19.2.2013.

Lähdeviite

Yrjö Kotivuori, Ylioppilasmatrikkeli 1640–1852: Magnus Auricola. Verkkojulkaisu 2005 <https://ylioppilasmatrikkeli.fi/henkilo.php?id=4187>. Luettu 24.4.2024.

Ks. myös viittausohje.