Helsingin yliopisto

Tiedot

kl. 1703 Petter Hahn Petrus Petri, Aboensis 4753. Vht: fysiikan professori ja kirjastonhoitaja, FM Petter Hahn 2187 (yo 1672, † 1719) ja Margareta Lietzen. Ylioppilas Turussa kl. 1703 [Hahn] Petrus [Prof. filii _ 249]. — Kirjuri (1704). Raaseporin läntisen kihlakunnan kruununvouti 1711–13. Pakeni sotaa Ruotsiin, asui siellä vielä 1720.

Pso: 1712 Anna Tammelin tämän 2. avioliitossa († leskenä 1738).

Appi: Lohjan kirkkoherra, FM Gabriel Tammelin 1265 (yo (1658), † 1695).

Vävy: Porvoon tuomiorovasti, FM Johan Fortelius 5327 (yo 1722, † 1767).

Kaima: Petter Hahn 4644 (yo 1701).

Viittauksia: HYK ms., Index s. 80b; KA mf. ES 1889 (ll 19) Tenholan käräjät 27.–29.10.1702 s. 515 (men des [drengen Gabriel Henrichssonn wid Jordansby] d: 27 hujus Constituerade Fullmechtig Mons:r Petter Hahn inwände och föregaf att Gabriel Henrichssonn intet upsagdt des förra tienst hoos H:r Proffessoren höglärde Petrus Hahn wid bem: Jordansby, och woro således olagl: Stedzlader); KA mf. ES 1889 (ll 21) Tenholan käräjät 23.–26.2.1704 s. 141 (Skrifwaren Petter Pettersson Hahn från Jordansby ... nekar sig hafwa belägrat Enckian Margeta Andersdotter), Tenholan käräjät 19.–21.5.1704 s. 242 (Alldenstund det höwyrdige Dom Capitlet i Åbo genom des Resolution af d: 30 nästl: Martii, Förklarat Maria Erichzdotter för Studentens Petter Petterssons hustru, och förwijst dem till Werldlig rett att Undfå hwad Lag förmår; Fördenskull anhölt nu bem: Maria Erichzdotter derom, men emedan Petter Pettersson eij war tillstädes, eller Maria kunde föregifwa sig hafwa Låtet Stemma honom), 242 (Emedan Petter Pettersson wid Jordansby sig eij infunnit effter Häradz Rettens Uthslag wid innewarande Åhrs Winter Ting, att Eedel: befrija för Lönskeläge som Enckian Margeta Andersdotter från Gundby, beskylt honom före, endskyllandes sig genom des insände bref af d: 20 hujus för åkommen Siukdom, att han nu intet förmå komma tillstädes); KA mf. ES 1892 (ll 27) Lohjan käräjät 16.–17.2.1710 s. 290 (Dhet förekom å Palloniemi Rusthåldz och Sahl: Regementz Skrifwarens Ellsundz Enckas dygdesamme Anna Tammelins wägnar Mons:r Petter Hahn); KA mf. ES 1219 (d 42) Tammisaaren KämnO 25.3.1711. — V. Lagus, Studentmatrikel I (1889–91) s. 316 (LXIII); Turun akatemian konsistorin pöytäkirjat VIII 1699–1705 (julk. T. Carpelan, 1940) s. 360. — J. Aminoff-Winberg, Finska flyktingar i Sverige under stora ofreden (1995) #5336 (1720).

Päivitetty 20.12.2023.

Lähdeviite

Yrjö Kotivuori, Ylioppilasmatrikkeli 1640–1852: Petter Hahn. Verkkojulkaisu 2005 <https://ylioppilasmatrikkeli.fi/henkilo.php?id=4753>. Luettu 13.4.2024.

Ks. myös viittausohje.