Helsingin yliopisto

Tiedot

(1658) Gabriel Tammelin Gabriel Laurentii, Tammelensis 1265. * Loimaalla 24.2.1641. Vht (Pousar 1978): Tammelan kirkkoherra Lars Aboicus (Laurentius Petri, † 1671) ja hänen 2. puolisonsa Brita Larsdotter tämän 2. avioliitossa. Ylioppilas Turussa (1658). Oraatio 15.12.1661. Respondentti 16.5.1663 pro exercitio, pr. Axel Kempe 168. Respondentti 12.3.1664 pro gradu, pr. Axel Kempe 168. FM 24.5.1664. — Turun katedraalikoulun konrehtori 1667, rehtori 1670. Turun tuomiokapitulin jäsen s.v. Lohjan kirkkoherra 1675 (virkaan 1677). Rovasti (1685). Suomentaja, kirjailija ja suomalaisten sananlaskujen kerääjä. Synodaaliväitöksen preeses pappeinkokouksessa Turussa 1669. Turun maakuntakokouksen osanottaja 1676. Valtiopäivämies 1686. † Lohjalla 2.8.1695.

Pso: (jo 1668) Anna Eriksdotter (Pihl) (elossa 1712).

Veli: FM Jakob Tammelinus 1182 (yo (1657), † 1665).

Poika: rykmentinpastori, FM Erik Tammelin 3105 (yo 1683/84, † 1694).

Poika: Turun piispa, FM ja TT Lars Tammelin 3106 (yo 1683/84, † 1733).

Poika: kihlakunnantuomari Gabriel Tammelin 3107 (yo 1683/84, † 1716).

Poika: Helsingin pormestari, lääninrahastonhoitaja Henrik Tammelin 3812 (yo 1691/92, † 1753).

Poika: ylioppilas Johan Tammelin 3813 (yo 1691/92, † 1693).

Vävy: Pyhtään kirkkoherra Johan Gråå 2376 (yo 1674/75, † 1700).

Vävy: kruununvouti Petter Hahn 4753 (yo 1703).

Viittauksia: KA valtakunnanregistratuura 14.9.1675 f. 203 (Collation för Mag. Gabriel Tommelino at wara Kyrkioherde i Lojo Giäld ... för detta Pastor i Lojo Försambling uti Finland Mag. Johannes Forsenius 275 är nyligen igenom döden afgången), 10.9.1681 f. 615 (Frijheet för Taxeringen på Loijo Pastorat för Mag:r Gabriel Tommelino ... Wij Carl etc Giörom witterligit at Wij af gunst och nåde iemwähl i betrachtande at pastor i Loijo wyrdig och wällärde Mag:r Gabriel Tommelinus har myckit kåstat på Johannis Gerhard i betrachtelsers uthi finske Språcket af trycket opläggiande sampt at han ähr wid ett siukligit tillstånd, hafwe undt och effterlåtit, som Wij her med och i detta wårt öpne brefz krafft nådeligen förunnom och effterlåtom honom frijheet för Taxan och giärden, som af bem:te Loijo pastorat åhrligen plägar uthgiöras, uthi sin lijfztijdh at åthniuta), 10.9.1681 f. 616 (Till Stats Contoiret för Mag:r Gabr. Tommelino om någon hielp till Joh. Gerhardi betrachtelsers på finska aftryckiande ... efftersom alla exemplaren af det första trycket ähre wid den Staden Åbo öfwergångne olyckelige wåd Elden opbrände), 4.11.1685 f. 584 (Rustningsbref för [Probsten ock Kyrkoherden i Löije] Mag:r Gabriel Tamelinus på Ojamo Cronehemman), 23.10.1686 f. 569, 18.8.1695 f. 450 (Kyrkioherde Fullmakt för Magister Johan Forsenius 2160 på Loijo Pastorat i Åbo Stifft ... förmedelst Magister Gabriel Tammelini dödelige frånfälle Loijo Pastorat i Åbo Stifft är kommit att blifwa ledigt), 11.2.1696 f. 79 (Till Stats Cont. för Kyrkioherdens Gabr. Tamelini Enka ... efftergifft på Taxan eller giärden af bem:te försambling uti dess lifztijd), 11.2.1696 f. 81 (Till Consistorium i Åbo swar ang. Probstens Mag. Tamelini Enkas ansökning); KA mf. ES 1883 (ll 7) Siuntion ja Lohjan käräjät 25.–27.6.1681 f. 30v, 31v (Framsteg Probsten Ehrewördige Mag: Gab: Tammelinus och protesterade emot den Syhn som för detta Lagläsaren Johan Allman honom owitterligen gådt haf:r emellan Nummis Kyrkia och några bönder); KA mf. ES 1884 (ll 7) Lohjan ja Siuntion käräjät 19.–21.6.1684 f. 82v (anklagadhe Inhyses Fålk, som sittia på Lojo Kyrkbackan, bruka krögerij om helgedagorna, och fara är medh Kyrkian för deras Eldbrännandhe så när på Gudz huus, berättandes dhem boo på Kyrkians Jordh); KA mf. ES 1884 (ll 8) Lohjan ja Siuntion käräjät 12.–13.3.1685 f. 34v (Effter Kifwiniemi byss begäran bewillies syn Emellan Prästegården i Lojo och dhem om Råå och röör i Skogen, emedan Probsten H:r Gabriel Tammelinus och Sochnen om dhed nu anhålla), Lohjan ja Siuntion käräjät 17.–18.9.1685 f. 140 (Emedan Probsten och Kyrkioheerden Ehrewördigh och Höglärde H:r Gab: Tammelinus, inladhe Caplanens H:r Hindrich Talpæi attest, att Malin Matzdotter i Hyfwelä, på sitt yttersta, hafwer tillsacht H:r Probsten, 1 sin koo, efter gammal pläg sedh, till Testamente, hwilken koo Fältwäbeln manhaftigh Johan Larsson söker att disputera, effter han är hennes systerson); KA mf. ES 1885 (ll 9) Lohjan ja Siuntion käräjät 22.–23.6.1691 f. 134v (Probsten och Kyrckioherden uti Lojo Ehrewyrdig och Höglärde Magister Gabriel Tammelinus gaf rätten tilkänna ded han till Prästeboletz muhlbetes rensande har huggit wedh uti Skogen, och nu wil 2 t. land swed bränna, äfwen så på sitt ryttare hemman Ojamo, hwilcket Nembden berättade wara skiedt uti en stor Marck som intet tienlig war till något muhlbete för än ded huggen bleff, och Prästgården hafwa trångdt muhlbete och tort som wäl behöfwes rensas och rödias; Altså kunde H:r Probsten intet förwägras ded att bränna, doch så att dhe Circumstantier i acht tages widh brännande som Kongl: Maij:tz Placat dicterar), Lohjan ja Siuntion käräjät 6.–8.6.1692 f. 68. — K. F. Ignatius, SHS:n pöytäk. 18.1.1883 [Eräs v:n 1658 ylioppilasmeteliin liittyvä jäljennös]. HArk 8 (1884) s. 387; K. G. Leinberg (utg.), Handlingar rörande finska skolväsendets historia III (1889) s. 146; V. Lagus, Studentmatrikel I (1889–91) s. 79 (XIX); C. v. Bonsdorff (utg.), Kyrkorådets i Åbo protokoll 1675–1689 (1889) s. 26; Consistorii academici Aboensis äldre protokoller II [1654–64] (utg. A. G. Fontell, 1887) s. 161 (Gabriel Laurentii), 267, 348, 355, 490; Consistorii academici Aboensis äldre protokoller III 1664–1671 (utg. H. Dalström, 1898) s. 449; Consistorii academici Aboensis protokoll IV 1671–1679 (utg. T. Carpelan, 1912) s. 41, (45), 48–49, 68, 193; K. G. Leinberg (utg.), Handlingar rörande finska kyrkan och presterskapet IV (1900) s. 397 (14.9.1675); J. Vallinkoski, Kaupunginviskaali Juhana Henrikinpoika Kastun muistiinpanot 1673–1679. SSV 31 (1947) s. 103. — J. Schefferus, Svecia literata (1680) p. 324; G. Marklin, Ad catalogum disputationum. Supplementa (1820) p. 52 V#2045 (29:c); C. H. Strandberg, Åbo stifts herdaminne I (1832) s. 346; C. H. Strandberg, Åbo stifts herdaminne II (1834) s. 258, 262; G. Rein, Lisäyksiä Vilh. Laguksen Turun Yliopiston oppilasluetteloon. Genos 16 (1945) s. 120; J. Vallinkoski, Turun akatemian väitöskirjat 1642–1828. HYKJ 30 (1962–66) #36D, 911G, 1445D, 2016R, 2017G, 2045R, 2060G, 2153G, 2190D, 3755G, 3818D, 3929D, 3942G, 3994G, 4019D, 4208D, 4230D, 4241D; E. Matinolli, Turun tuomiokapitulin matrikkeli (1976) s. 108; J. Pousar, Släkthärvan Tammelin-Tammelander. Genos 49 (1978) s. 53; B. Godenhielm, Den västfinska släkten Pihl intill senare delen av 1700-talet. Uppsatser V (1983) s. 72; B. Godenhielm, Pihl – en rättelse. Uppsatser VI (1984) s. 156; A. A. Stiernman, Aboa literata – Turun akatemian kirjallisuus (suom. R. Pitkäranta). SKST 518 (1990) s. 71; Suomen kansallisbibliografia 1488–1700. SKST 642 (toim. T. Laine ja R. Nyqvist, 1996) #309, 641D, 646H (prom. 1664), 804, 988, 1253G, 1254G, 1255G, 1382, 1383, 1982, 2076R, 2098R, 2236, 2566, 2726, 3375, 3376, 3719–3721, 3730D, 4460, 4463; Suomen kansallisbiografia 9 (2007) s. 620.

Doria respondentti
Doria gratulantti

Päivitetty 10.6.2012.

Lähdeviite

Yrjö Kotivuori, Ylioppilasmatrikkeli 1640–1852: Gabriel Tammelin. Verkkojulkaisu 2005 <https://ylioppilasmatrikkeli.fi/henkilo.php?id=1265>. Luettu 22.2.2024.

Ks. myös viittausohje.

Tiedot Laguksen ja Carpelanin matrikkeleissa

Tammelinus, Gabr. Laurentii. – Hans bror i XVII. Född 1641. Nämd i prot. 11.5.1659 etc. Respondens 12.3.1664 u. Kempe. Magister 24.5.1664. Konrektor 1667 och rektor 1670 i Åbo katedralskola. Kh i Lojo 1675. Död 1695. – Skrifter, se Stjernm. p. 65 och Strandb. I, 346.

Lähde: V. Lagus, Studentmatrikel I (1889–91) s. 79.