Helsingin yliopisto

Tiedot

(ei ole ylioppilas) Lars Forstén U1274. * Helsingissä 1.7.1726. Vht: helsinkiläinen kauppias, raatimies ja valtiopäivämies Lars Gabrielsson Forssteen († 1727) ja hänen 3. puolisonsa Elisabet Schultz tämän 2. avioliitossa. Monivuotinen opintomatka Preussiin, Ranskaan ja Englantiin. KK. — Turun akatemian anatomian prosektori 1757. † Turussa (ruots. seurak.) 29.8.1768.

Pso: 1:o 1758 Fredrika Margareta Colleen († 1760); 2:o 1761 Gustava Elisabet Wittfooth († 1817).

Setä: Turun hovioikeuden asessori Gabriel Forssteen 3716 (yo (1690), † 1717).

Velipuoli: kihlakunnantuomari Jonas Synnerberg 6997 (yo 1744, † 1803).

Velipuoli: Turun kaupunginlääkäri, LL Niklas Wasström 7415 (yo 1748, † 1757).

Poika: Turun hovioikeuden kanslisti Lars Forstén 9282 (yo 1775, † 1813).

Poika: Turun hovioikeuden ylim. kirjaaja Fredrik Gustaf Forstén 10200 (yo 1785, † 1813).

Viittauksia: HYK ms. AKA:10, Konsistorin registratuura 1766–1771 s. 429' (14.9.1769, Til V.Häradshöfd:n Sven Synnerberg rör:de Forstens barns förmynderskap); KA mf. ES 1727 (bb 24) Helsingin pitäjän ja Nurmijärven käräjät 29.–30.1.1704 f. 55 (Anbelangande Twisten emellan Handelsman i Helssingh Wählachtadh Lars Forsten å sine och sine med Arfwingars wägnar för Rassböle Rustholdh, och Bårgarena i besagde Stadh Henrich Larsson och Johan Bertilsson, ang:de Olofl:t Skogz hugge på Rassböle Ägor); KA mf. ES 1242 (g 30) Helsingin RO 12.8.1707 s. 86 (Handellsman Lars Forsten ... dess Swärmoder Madam Catharina Brun, katso 3892), Helsingin RO 19.8.1707 s. 88 (Rådman Wähl:t Gabriel Hinderson begärte på sin Sån handellsman Lars Forstens wägnar, att gården som Forstens Swährmoder oppdragit dess hustro på Fäderne kunde blifwa Andra gången Lagligen oppbuden; Inläggiandes derjämpte dess Swåger Erich Bruses Cessions skrifft af d: 14 Aug: A:o 1707 hwarutj han försåldt sin halfwa dehl han äger i samme gårdh till bem:te Forsten för 500 d:r k:m:t), Helsingin RO 26.8.1707 s. 96; KA mf. 64261 (g 31) Helsingin RO 20.6.1708 s. 54 (Ehuruwähl handellsman Lars Forsteen inlagt sin Exception att wara Förmyndare för Sahl: Rådman Hans Burgmans omyndige Barn, der till han medh Hindrich Forsteen blifwit förordnadt, utan förebär sig wara en Curator för Regementz Fältskiären Anders Ruckers (katso 4921) Barn, effter dess Begäran som sielf är i Fält, och således Jämpte sin egen wällfärdz Skiötande intet hinner där medh). — V. Lagus, Studentmatrikel II (1892–95) s. 111 (CVIII); Turun akatemian konsistorin pöytäkirjat XVIII 1756–1762 (julk. V-M. Autio, 1990) s. 14, 26, 72–73, 93; A. Jörgensen, Nyländska avdelningens matrikel 1640–1868 (1911) #592. — J. F. Sacklén, Sveriges läkarehistoria. Supplement (1835) s. 79; T. Carpelan, Åbo i genealogiskt hänseende. Länsi-Suomi 3 (1890) s. 83 (Köpmannasläkter i Åbo, Schultz, nootti); F. Landgrén, Släkten Forssteen från Helsingfors. SSV 5 (1921) s. 77; J. Vallinkoski, Turun akatemian väitöskirjat 1642–1828. HYKJ 30 (1962–66) #660G; A. E. Rintala, Turun 1700-luvun kirurgit. Hippokrates 23 (2006) s. 20.

Doria gratulantti

Päivitetty 12.2.2013.

Lähdeviite

Yrjö Kotivuori, Ylioppilasmatrikkeli 1640–1852: Lars Forstén. Verkkojulkaisu 2005 <https://ylioppilasmatrikkeli.fi/henkilo.php?id=U1274>. Luettu 18.5.2024.

Ks. myös viittausohje.