Helsingin yliopisto

Tiedot

kl. 1706 Matts Widman (porvarina Paju) Matthias Matthiæ 4931. Vht: uusikaupunkilainen porvari Matts Mårtensson Paju († ~1696) ja Maria Simonsdotter († 1716). Ylioppilas Turussa kl. 1706 Widman Matth. _ 260. — Porvari Uudessakaupungissa 1709. Kuudennusmies. ‡ Uudessakaupungissa 21.2.1725.

Pso: Maria Mattsdotter (jäi leskeksi).

Poika: Kaprion kirkkoherra Baltasar Widman, myöh. Wiedemann 6201 (yo 1735, † 1771).

/ Ylioppilas Matthias Widmanin identifiointi porvari Matts Mattsson Pajuksi on epävarma. Eräs Matts Widman palveli varusmestarina Turun läänin jalkaväkirykmentissä Riiassa, eikä vuonna 1711 tiedetty onko hän elossa vai kuollut. /

Viittauksia: HYK ms., Index s. 211a; KA K. A. Cajanderin kok. 1; Sveriges krigsarkiv, Militiekontorets avlöningslistor 1711 f. 529 (KA mf. WA 2075); KA mf. ES 1369 (p 2) Uudenkaupungin RO 6.2.1692 (Företogz Borgarens Johan Surickalas Rächning emoth sin medh borgare Jacob Paju ... och såssom Jacob Paju för lijten tijdh sedan dödh blifwit, Comparerade nu den Sal: Mans Moder Margeta Paju effter föregången Stämbning, Framtogz och sammaledes Jacob Erichsson Pajus Rächning); KA mf. ES 1370 (p 9) Uudenkaupungin RO 15.4.1699, Uudenkaupungin RO 4.9.1699 (Effter såsom Johan Montanus, Erich Matson Paju, Jöran Jöranson Råsoj, Johan Bertillson Kallikarj och Henrich Thomasson blifne tillsagde att lijkmätigt högwälb:ne H:r Landzhöfdingens oppå Borgmest: och Rådz förfrågan där till gifne Consens, sigh j dagh för Rätta infinna och deras Borgare Eedh afläggia; Så blefwo dhe nu framkallade. Men af dhem woro inga flera än dhe twå första tillstädes, hwilka besagde Eedh å book giorde); KA mf. ES 1370 (p 10) Uudenkaupungin RO 18.9.1701 (Sahl: Borgarens Mattz Mårtenson Pajus Enckia Maria Simons dotter anhölt att Rätten des Son Johan Mattson, hwilken 5 åhrs tijdh warit j Stockholm, j Bagare Läran, Bördz Bref meddela wille); KA mf. ES 1371 (p 18) Uudenkaupungin RO 13.1.1709 (Emedan Wälborne H:r Lagman och Vice Landzhöfdingen Lars Brommenstedt medelst dess meddelte Öpne-Bref af d: 15 nästl: Octob: bewiljat, att Johan Lindqvist (katso 8075), Matz Mattson Paiju och Anders Christersson måge sigh här j Staden nidsättia, och Borgerlige Frijheeter åthniuta; Så stego dhe nu fram för Rätta, och näst dett dhe præsterade för sigh Caution effter Lagh som följer, Nembl: Johan Lindqvist Borgaren Henrich Surikala och Mattz Riga, Mattz Paiju Rådman Johan Bursman och sin Broder Erich Widman, samt Anders Christersson Borgaren Jöran Seickoi och Erich Kåuhi, effter förestafwadt Formular Borgare Eeden aflade); KA mf. ES 1371 (p 20) Uudenkaupungin RO 8.5.1711 (Såsom Borgaren Erich Widman nu tillstodh sigh förlijkz medh sin Broder Mattz Mattson angående Injurier, som han om Widmans hustru skall uthgutit), Uudenkaupungin RO 4.11.1711 (Ehuruwäl Erich Widman framteer Sundheetz-Pass ifrån åthskillige Städer och Orter j Swerige, där han Falatz igenom sedan Fienden Dansken wedh Råstock tagit bordt Farkåsten, som han här ifrån om händer hafft; Så kan likwäl honom oppå dess nu giorde Förfrågan, till widare intet tillåtas något Omgänge här j Staden emedan han intet gittadt wijsa något Sundheetz-Pass ifrån Stockholm, därest han sedermera warit), Uudenkaupungin RO 2.12.1711 (Rådman Johan Bursman (katso 4672) och Borgaren Johan Escholin (katso 49) emoth Erich Widman om en dem tillhörig Faarkåst som Fienden j Råstock bårttagit medh mera), Uudenkaupungin RO 9.12.1711, Uudenkaupungin RO 11.12.1711, Uudenkaupungin RO 18.12.1711. — V. Lagus, Studentmatrikel I (1889–91) s. 332 (LXVI); Turun akatemian konsistorin pöytäkirjat IX 1705–1709 (julk. T. Carpelan, 1942) s. 366 (21.3.1708, koskee avioliittolupausta, jonka koululainen Widman oli antanut Anna Pålsdotterille vähän ennen ylioppilaaksi tuloaan 29.5.1706. Widmanilla mainitaan olevan kotiopettajan pesti Hämeessä), 374 (14.4.1708), 390–392 (29.4.1708), 404–409 (16.5.1708, konsistorin mielestä kihlaus ei muotovirheen takia ole sitova, mutta asia siirretään tuomiokapitulin päätettäväksi); Turun akatemian konsistorin pöytäkirjat X 1709–1719 (julk. T. Carpelan, 1943) s. 6 (15.7.1709, velka-asia).

Päivitetty 20.12.2023.

Lähdeviite

Yrjö Kotivuori, Ylioppilasmatrikkeli 1640–1852: Matts Widman. Verkkojulkaisu 2005 <https://ylioppilasmatrikkeli.fi/henkilo.php?id=4931>. Luettu 25.6.2024.

Ks. myös viittausohje.