Helsingin yliopisto

Tiedot

18.9.1758 Johan Henrik Lindqvist 8075. * Uudessakaupungissa 8.9.1743. Vht: uusikaupunkilainen porvari, raatimies ja kirkonisäntä Johan Lindqvist († 1754) ja Anna Frendén. Ylioppilas Turussa 18.9.1758 [Lindquist] Joh. Henr. Bor _ 461 | Rector 711. Boreaalisen osakunnan jäsen 18.9.1758 [1758] d: 18 Septembr: Johan Henr: Lindquist | d: 8/19 Sept. 1743 född | A:o 1768. Speciminis loco pulcherrimam edidit Disp. „De integratione fluxionum Formæ: (Sin. Z)^m. (Cos. Z)^n dZ.“ A:o 1769. In Examine Rigoroso talem se præstitit, ut communi suffragio Cand. Phil. dignissimus declararetur. Eodem hoc Anno Disp. Gradualem „Vulgaria qvædam tempestatum præsagia“ continentem egregie defendit, Qvo facto laurea coronobatur. In Actu Autem Promotionis ad qvæstionem: „An fennia nostra in sinu suo foveat naturalia qvadam, ea qvibus majori cum lucro obtineri qveunt Producta Chemica, qvam qvo eadem parari solent in Svecia, ea corporibus ibidem reperiundis“, seu Primus, affirmando erudite respondit. A:o 1770. egregie elaboratam „De motu projectilium in aëre“, sub proprio Præsidio dextre defendit. | Obiit Mathes: Professor, desideratus ab omnibus, Aboæ 1798. Respondentti 26.11.1768 pro exercitio, pr. Martin Johan Wallenius 6924. FK 9.12.1768. Respondentti 27.6.1769 pro gradu, pr. Pehr Kalm 6189. FM 6.7.1769 priimus. Preeses 20.12.1770 pro venia docendi. Todistus registratuurassa 8.2.1775. — Satakuntalaisen osakunnan inspehtori 1790-luvulla. — Luennoi tähtitiedettä armeijan laivaston upseereille Viaporissa keväällä 1770. Turun akatemian matematiikan dosentti s.v., vt. matematiikan professori 1770–81, 2. filosofian apulainen 1778, samalla ylim. filosofian professori 1779, vakinainen matematiikan professori 1781. Akatemian rehtori 1790–91. Ruotsin tiedeakatemian jäsen 1785. † Turussa (ruots. seurak.) 14.3.1798.

Pso: 1:o 1783 Kristina Fredrika Laihiander († 1790); 2:o 1792 Gustava Pryss († 1829).

Appi: Närpiön kirkkoherra, professori, FM ja TT Johan Laihiander 6225 (yo 1735, † 1794).

Appi: teologian professori, tuomiorovasti, FM ja TT Samuel Pryss 5307 (yo 1722, † 1779).

Vävy: Vaasan hovioikeuden presidentti, MOT Karl Adam Avellan, aatel. 1834 Adlerstjerna 10547 (yo 1790, † 1857).

Viittauksia: HYK ms., Index s. 119a; HYK ms., Bor. osak. matr. #544; HYK ms. AKA:10, Konsistorin registratuura 1766–1771 s. 562'' (24.1.1771, Til Hans Excellence Cantzlern rör:de Mag:r Lindquists docentur i Mathematiquen); HYK ms. AKA:12, Konsistorin registratuura 1775–1778 s. 13; HYKA TAA Cf, Tutkintopöytäkirjat 1764–1813 (11.6.1765, Segercrantzin stipenditutkinto); HYKA TAA Dc, Virkamääräyskirjojen jäljennökset 1763–1826 (16.10.1778), (1.3.1779), (4.4.1781); HYKA TAA Ej, Uskollisuudenvalat Kustaa III:lle (2.6.1772, Norre-Finne-Nation), ([29.8.1772]); KA mf. ES 1371 (p 18) Uudenkaupungin RO 13.1.1709 (Emedan Wälborne H:r Lagman och Vice Landzhöfdingen Lars Brommenstedt medelst dess meddelte Öpne-Bref af d: 15 nästl: Octob: bewiljat, att Johan Lindqvist, Matz Mattson Paiju 4931 och Anders Christersson måge sigh här j Staden nidsättia, och Borgerlige Frijheeter åthniuta; Så stego dhe nu fram för Rätta, och näst dett dhe præsterade för sigh Caution effter Lagh som följer, Nembl: Johan Lindqvist Borgaren Henrich Surikala och Mattz Riga, Mattz Paiju Rådman Johan Bursman och sin Broder Erich Widman, samt Anders Christersson Borgaren Jöran Seickoi och Erich Kåuhi, effter förestafwadt Formular Borgare Eeden aflade); KA mf. ES 1371 (p 20) Uudenkaupungin RO 10.5.1711 (Emedan Borgarne Johan Escholin (katso 49) och Johan Lindqvist nu anhöllo om Dilation j Saken medh deras Swåger Henrich Johanson Surikala, angående hwarjehanda som han af sina Medarfwingar fordrar till dehlning effter deras framledne Moder hustru Lijsa Mattz dotter). — V. Lagus, Studentmatrikel II (1892–95) s. 125 (CX). — J. J. Tengström, Chronologiska förteckningar och anteckningar... (1836) s. 249; A. R. Cederberg, Muistiinpanoja Bergiuksen kopiokokoelmasta. HArk 30:4 (1922) s. 34, 38; J. Vallinkoski, Turun akatemian väitöskirjat 1642–1828. HYKJ 30 (1962–66) #1354G, 1971R, 2260–2285P, 4085D, 4180R; Suomen kansallisbiografia 6 (2005) s. 206.

Doria respondentti
Doria gratulantti

Päivitetty 1.12.2012.

Lähdeviite

Yrjö Kotivuori, Ylioppilasmatrikkeli 1640–1852: Johan Henrik Lindqvist. Verkkojulkaisu 2005 <https://ylioppilasmatrikkeli.fi/henkilo.php?id=8075>. Luettu 14.7.2024.

Ks. myös viittausohje.