Helsingin yliopisto

Tiedot

1645/46 Johan Wijnberg Johannes Gustavi, Alandus 507. Vht: Föglön Degerbyn omistaja, jahtimestari Gustaf Hansson Winberg ja N.N. Ylioppilas Turussa 1645/46 [Wiinberg] Johan. [Gustavi Aland _ 25]. Nimi on kopioitu Albumista v. 1693 Boreaalisen osakunnan matrikkeliin [1645/46] Johannes [Gustavi, Alandensis.]. — Föglön nimismies. Kestikievarinpitäjä Degerbyssä 1672.

Veli: Gustaf Wijnberg 506 (yo 1645/46).

Viittauksia: HYK ms., Index s. 211a; HYK ms., Bor. osak. matr. #31; KA valtakunnanregistratuura 15.3.1694 f. 211 (Öppet bref på en besittningzrätt för Ländzmannen Petter Pärsson ... Wij Carl etc. Giörom witterligit, at såssom hoos Oss Ländzmannen i Föglöö Sochn på Åhland Petter Pärsson underdånigst anhåller, det Wij i Nåder täcktes förunna honom Skatt- och besittningzrätten å dhe trenne hemman i Dägerby och Föglöö Sochn, hwilka dess framl. Swärfader förre Länsmannen Johan Gustafsson och dess Fader i förmågo af Glorwördigst i Åminnelse Konungh Gustaf Adolphs öpne bref dat. d. 10 Maji 1625 och Dråttningh Christinæ d. 26 Aug. 1646 där å gifne Confirmation under lijka rätt och wilkor hafwa besuttit men honom nu till en dehl på dess Ländzmans Löhn ähre anslagne, Och Wij uthaf Landzhöfdingen Creutz inkomne underdånige berättelse i nåder förnimme, at honom sådan dess begiäran uthan någonss præjudice wähl skall kunna effterlåtas och bewillias; Altså hafwom Wij der till i Nåder samtyckt), 13.4.1697 f. 178 (Till Landzhöfdingen Creutz swar angående Länsmansgården Degerby); KA mf. ES 3237 (Åland 10) Saltvikin käräjät 7.–9.2.1695 (Sahl: Landz Gevalliern Petter Schultz effterlefwerska Beata Johansd:r Wijnbärg förekom, och gaf Rätten tillkänna huru såsom dess Swärfader Petter Petterson Schultz söker nu att giöra henne förfång uti den Lilla qwarlåtenskap som hon bekommit af sin Sahl: Man i Mårgongåfwo och Testamente ... Ländzmannen och Enckians Swåger Peer Peersson i Fögell [i Degerby]), Föglön ja Kökarin käräjät 2.–3.10.1695 (Gevalliern Samuel Österman (vertaa U113) befullmechtigat af Enckian Beata Johansd:r), Saltvikin käräjät 22.–23.10.1695 (Gevallier Fullmachten för Samuel Österman dat: Åbo d: 4 Januarij sidstl:ne blef effter dess begiäran och anhållande nu wed detta Ting för allmogen och Tingz Laget Publicerat och förkunnat); KA mf. ES 3237 (Åland 11) Föglön ja Kökarin käräjät 1.–3.2.1697 (Landz Gevallieren Samuel Österman å sin Swägerskas wägnar hustru Chirstin Jahansdotter (vertaa 6377) beswärade sig öfwer Crono Bonden Mattz Ersson i Dägerby); KA mf. ES 3241 (Åland 15) Finströmin ja Getan käräjät 12.–13.1.1710 s. 70 (Gevaldiern Samuel Österman kärde till sin Swägerska på Bastöö Karin Matzdotter ang:de 15 Bohlweder som hans Antecessor Matrimonii Abram Jönsson lemnat hoos hennes Sahl: Man Arrendatoren på Bastö Anders Jöransson, katso 4942). — V. Lagus, Studentmatrikel I (1889–91) s. 31 (VI).

Päivitetty 20.12.2023.

Lähdeviite

Yrjö Kotivuori, Ylioppilasmatrikkeli 1640–1852: Johan Wijnberg. Verkkojulkaisu 2005 <https://ylioppilasmatrikkeli.fi/henkilo.php?id=507>. Luettu 22.2.2024.

Ks. myös viittausohje.

Tiedot Laguksen ja Carpelanin matrikkeleissa

Wijnberg, Johan. Gustavi Aland. p. 25 || Bor. 31.

Lähde: V. Lagus, Studentmatrikel I (1889–91) s. 31.