Helsingin yliopisto

Tiedot

31.5.1707 Anders Molitor Andreas Josephi, Viburgensis 4968. * noin 1684. Vht: Mäntyharjun kappalainen Josef Molitor (Josephus Andreæ, † 1712) ja hänen 1. puolisonsa N.N. Viipurin lukion oppilas. Ylioppilas Turussa 31.5.1707 Molitor Andr [Vib _ 265]. Nimi on kopioitu Albumista v. 1786 Viipurilaisen osakunnan matrikkeliin [1707] d. 31. Maii. Andreas Molitor. [fratres e Gymnas. Viburg.]. — Ristiinan kirkkoherran apulainen. Ruokolahden kappalainen 1714 (vahv. 1722). ‡ Ruokolahdella 24.11.1734.

Pso: 1714 Kristina Nigraeus tämän 1. avioliitossa († 1739).

Pson seur. aviomies: Säkkijärven kirkkoherra David Leisteen 5557 (yo 1727, † 1746).

Appi: Ristiinan kirkkoherra Jöran Nigraeus 2533 (yo 1677, † 1714).

Veli: Lappeen kappalainen Bertil Molitor 4969 (yo 1707, † 1722).

Viittauksia: HYK ms., Index s. 132b; HYK ms., Viip. osak. matr. I #424; KA mf. ES 1725 (bb 19) Sysmän käräjät 30.5.1698 s. 151; KA mf. ES 1815 (ii 5) Luumäen ja Mäntyharjun käräjät 10.–11.7.1685 s. 122 (dhe Skyttelä boer ... som ähre Cappellan H: Andreas Mollitor å et Regementz Hemmans wegna som han åboer, Erich Larson, Erich och Grels Pasåiset bördebönder, Kyrkioherdens Sahl: H: Bertils [Bartholdus Matthiæ Mollerus] Enckia åboer ett Skatte Hemman, jempte Matz Aolstin som Landbonde ähr); KA mf. ES 1815 (ii 6) Luumäen ja Mäntyharjun käräjät 3.–4.3.1687 f. 82v (Josephus Molitor Coadjutor in Mendh), 63 (Kyrkioherden H: Mathias Mollerus ... jempte thes Comministro H: Andreas Molitor), 85v; KA mf. ES 1815 (ii 6) Luumäen ja Mäntyharjun käräjät 3.–4.2.1688 f. 273 (den attest som Kyrckioherden H: Mathias Mollerus medh Sacellano H: Andreas Molitore och Coadiutore H: Josepho Molitore underskrifwit), 274v (Capellanen H: Andreas Molitor och Sonen som Coadjutor ähr H: Joseph Molitor); KA mf. ES 1816 (ii 7) Lappeen ja Joutsenon käräjät 21.–22.1.1691 f. 379v, Luumäen ja Mäntyharjun käräjät 27.–28.1.1693 f. 582, 585 (Coadjutoren i Menduhariu Wähl:de H:r Joseph Molitor gaf Rätten tillkenna, å sin faders Cappellanens der sammestädes Wällärde H:r Anders Molitors weg:r, huru såsom honom är uti Skyttälä by 1/8 Skatt anslagen till Capplans bohl, men beklagar sig icke kunna komma till Ägorne der af, huarken i Åker, Engh eller Skogh), Luumäen ja Mäntyharjun käräjät 20.–21.7.1693 f. 756v, 758 (Cappellanen i Menduhariu Wähllärde H: Joseph Molitor gaaf Rätten till kiänna huru såsom hans föräldrar äre nu mehra genom döden afgångne, hafwandes hans Fadher Cappellanen dersammestädes H:r Andreas Molitor in Martio nu sidstledne afledit, och som han befahrar, att giälden efter honom lärer wara större och anseenligare än den Qwarlembnade Egendom, så afsade han sig nu ifrån alt arff, oplåtandes dett sine 3:ne Systrar, om någott, sedan giälden efter Lagh är aflagd, kan öfwer blifwa); KA mf. ES 1817 (ii 11) Luumäen ja Mäntyharjun käräjät 14.–15.10.1695 s. 211 (Cappellans bohl); KA mf. ES 1817 (ii 13) Luumäen ja Mäntyharjun käräjät 17.10.1696 s. 533; KA mf. ES 1819 (ii 22) Luumäen ja Mäntyharjun käräjät 28.1.1701 s. 57; KA mf. ES 1820 (ii 24) Luumäen ja Mäntyharjun käräjät 16.5.1702 s. 197 (Capellan i Mändyhariu Wyrdige H:r Joseph Molitor ... hans Syster, som är boende i Kexholm); KA mf. ES 1820 (ii 25) Vehkalahden käräjät 9.6.1703 s. 133 (Uppå Capellans i Mänduhariu Sochn Wyrdig och Wäll:de H:r Joseph Molitors wägnar instälte sig Siötull Besökiaren Henrich Meltzer, och inlade i Rätten den skrifftel:e ansökning, som bem:te Capellan giör här i Rätten, ang:de den fodran, han på sin hustrus och däss medh Erfwingars wägnar, hafwer hoos Arrendatoren Wälbetrodde Jöran Starck, härflytande af dhe Fadder gåfwor, som tillförena äre här i Rätten förklarade för Excepte, af den Balance, som Fordom Beefallningzman Erich Böisman, eller däss Erfwingar äre komne att häffta före), Luumäen ja Mäntyharjun käräjät 12.10.1703 s. 225 (Leut:ns Edel och Manhafftig Niels Foemans Mågh Capellan Wyrdige H:r Joseph Molitor); KA mf. ES 1834 (jj 7) Lappeen kihlakunnan yläosan käräjät 8.–9.8.1655 f. 182 (Företrädde Capellanen i Mänduhariu Wällärde Her Anders Andreæ, och inlade i Rätten Befalningzmans W:tt Anders Olofzsons inrymbningz Zedel, dat: den 23 Junij 1655, Lydandes, att emedan Philpus Halssi i Mänduhariu Kyrckiegieldh hade afstådt dedt Fordeels hemman han een tijdh hade skattat föhre 1/8 deel skatt, till Capellan der sammastädes Wällärde Her Jören U166; Men emedan be:te H:r Jören bleff förordnat till een annan legenheet, Nembl: Kiwennäb Sochn till Capellan, Altså är be:te Her Anders samma hemman af Befalningzman blifwit inrymbdt, der aff att bettala skatten till den som wederbör), Lappeen kihlakunnan yläosan käräjät 20.–21.6.1658 f. 490; KA mf. ES 1835 (jj 9) Lappeen kihlakunnan yläosan käräjät 3.–5.2.1662 s. 2; KA mf. ES 1835 (jj 10) Lappeen kihlakunnan yläosan käräjät 5.–7.10.1663 s. 86; KA mf. ES 1836 (jj 12) Lappeen kihlakunnan yläosan käräjät 26.–28.1.1665 s. 3 (Cappellanen i Menduhariu H:r Andreas Andreæ och Matz Hindersson Kijski, bäggie ifrå Skyttilä by, kärde till en Ryttare bonde Erich Hindersson Korpelain i Korpilax, att elden är aff hans Swedie lööskommen, och förderfwat begges deres samfälte Skogzland under 8 T:r uthsäde, begärandes rätt i Saken), Lappeen kihlakunnan yläosan käräjät 23.–25.5.1665 s. 54 (Befalningzmannen Hans Johansson inlade Landzhöffdingens Wälb:ne H:r Jacob Törnskiöldz Breeff Daterat d: 3 Martij 1665 hwarutinnan honom pålägges att i innewarande häredz Ting Låta ransaka, om dedh hemmanet i Skyttilä by och Menduhariu Sochn, som Cappellanen där sammestädes H:r Andreas Andreæ begärer till Cappellans Boohl, är obeswärat, eller aff den beschaffenheet att dedh där till Destineras kunde, och Sochnen är sådan som en Cappellan behöf:r); KA mf. ES 1836 (jj 13) Lappeen kihlakunnan yläosan käräjät 8.–10.3.1666 s. 19, 26; KA mf. ES 1838 (jj 20) Lappeen kihlakunnan yläosan käräjät 7.–9.10.1675 s. 91; KA mf. ES 1794 (gg 1) Salmin ja Suistamon käräjät 22.–23.9.1673 f. 162v (ett bewijss, af den 26 Januarij nästförleden, Uthaf Pastore her Bartholdo Erici i Mendyharja och Capplan ib:m her Anders Juncker Underskrifwit). — V. Lagus, Studentmatrikel I (1889–91) s. 335 (LXVII); S. Haltsonen (toim.), Viipurilaisen osakunnan nimikirja I 1640–1793 (1968) s. 59. — M. Akiander, Herdaminne II. BNF 14 (1869) s. 239; O. Rimpiläinen, In labore et aerumna. SKHST 107 (1978) s. 130.

Päivitetty 20.12.2023.

Lähdeviite

Yrjö Kotivuori, Ylioppilasmatrikkeli 1640–1852: Anders Molitor. Verkkojulkaisu 2005 <https://ylioppilasmatrikkeli.fi/henkilo.php?id=4968>. Luettu 23.7.2024.

Ks. myös viittausohje.