Helsingin yliopisto

Tiedot

20.6.1677 Jöran Nigraeus Georgius Georgii, Viburgensis 2533. * noin 1657. Vht: Puumalan kirkkoherra Jöran Nigraeus (Georgius Erici, † 1678) ja Kristina Bertilsdotter Ithimaeus. Ylioppilas Turussa 20.6.1677 [Nigræus] Georg [Georgii Vib _ 129]. Nimi on kopioitu Albumista v. 1786 Viipurilaisen osakunnan matrikkeliin [1677 d. 20. Jun.] Georgius Georgii Nigraeus. Vib. — Viipurin läänin jalkaväkirykmentin (Maur. Wellingkin rykm.) rykmentinpastori 1681, ero 1682. Viipurin triviaalikoulun opettaja (1682). Viipurin 3. kappalainen 1690, luostarikirkon kappalainen (diakoni) 1693. Ristiinan kirkkoherra 1701. † Ristiinassa 4.3.1714.

Pso: Beata Green († 1735).

Veli: Räisälän kirkkoherra Johan Nigraeus 2532 (yo 1677, † ~1696).

Vävy: Ruokolahden kappalainen Anders Molitor 4968 (yo 1707, † 1734).

Vävy: Ristiinan kappalainen Henrik Lydenius 5242 (yo 1713, † 1727).

Vävy: Savitaipaleen kirkkoherra Petter Heintzius 5380 (yo 1723, † 1777).

Vävy: Säkkijärven kirkkoherra David Leisteen 5557 (yo 1727, † 1746).

Viittauksia: HYK ms., Index s. 138b; HYK ms., Viip. osak. matr. I #120; KA valtakunnanregistratuura 10.3.1701 f. 192 (Kyrkioherde fullmacht för Jöran Nigræus ... medelst Johan Quasts 2642 dödelige frånfälle Kyrkioherde beställningen wid Christina försambling uti Wiborgz Stift är kommen at blifwa ledig); KA mf. ES 1839 (jj 26) Viipurin pitäjän, Säkkijärven ja Koiviston käräjät 26.–29.3.1688 s. 15 (Ehuruwähl att Hans Larson Lippoi I Kaijala, Will förebära, den häst han af H:r Jören Nigræus 1687 För 50 Dahl:r Kopp:r Mynt till Borgningz bekommit, warit medh een skadeligh hufwudh siuka befängdh); KA mf. ES 1840 (jj 27) Äyräpään kihlakunnan käräjät 25.–27.6.1690 s. 317 (Oppå Fullmechtigens, Cappellanens H:r Jören Nigrej käran, Och Debitorens Bertill Jörenson Mörös I Pikilä egit tillstående, dömes han att betala till framledhne Borgarens Sahl: Johan Hindrichsons Arfwingar 15 dhl:r 25 öre Kopp: M:t); KA mf. ES 1840 (jj 28) Viipurin pitäjän, Säkkijärven ja Koiviston käräjät 22.–29.11.1693 s. 92 (Kom för sittiande Rätt Capellanen här wed Klöster eller Wiborgz Sockne-Kyrckia, Wyrdige och Wähllärde H:r Jöran Nigræus, tillkänna gifwandes, hurulunda han den tijden, då Kyrckioheerden utj Ruokolax S:n och Jäskis Häradh, Ehrewyrdige och Wähllärde H:r Joh: Falck 2400 warit Capellan här wed Domkyrkian, haar måst tillijka medh bem:te H:r Falck bebyggia nästomrörde Toikas hem:n ... altså begärte H:r Nigræus, dhet Rätten wille påläggia Wederbörande Socknemän att refundera honom dhen Bekostnadt, som han för sin dehl anwändt), Muolaan ja Kivennavan käräjät 15.–18.11.1693 s. 196 (Öfwersågz dhen Supplication som Heinijocki boerne d: 4 Septemb: sidstledne hoos H:r Biskopen i Wiborg, högwördige P: Bånge hafwa insinuerat, des medelst dhe begära att fåå bygga sig ett Capell, katso 2183); KA mf. ES 1841 (jj 29) Viipurin pitäjän ja Säkkijärven käräjät 19.–23.10.1696 s. 174 (Företogz fuller dhen emellan Probsten i Pielisjerfwi och Kexholms Norra Lähn H:r Pähr Herckepæus U346 och Capellanen här sammastedes H:r Jöran Nigræus anhängig giorde Twist ... sitt d: 23 Januarij 1689 ingångne Contract medh samma H:r Probst, angående Märijocki Capellans Bohl och der på af Probsten nedlagde bekostnadh); KA mf. ES 1841 (jj 30) Viipurin pitäjän käräjät 28.–30.1.1697 s. 11; KA mf. ES 1841 (jj 32) Viipurin pitäjän käräjät 15.–17.11.1697 s. 215 (Cappellanen utj Clöster Kyrckian wördige och Wähllärde Georg Nigræus anhölt af Rätten det kunde han få Laga besichtning öfwer des Cappellans Bohl i Merijåkj Byy, hwilcket han berättar warit heelt förfallit enär han det emoth tagit, men nu mehra på det samma af sine proprie Medell een stoor dehl meliorerat, hwarföre han prætenderar ährsättning, hwilcken hans begiäran således togz ad notam och hafwer han widh tillfälle att åthniuta bem:te besichtningh), Viipurin pitäjän käräjät 15.–17.11.1697 s. 231; KA mf. ES 1842 (jj 36) Viipurin pitäjän käräjät 20.–22.11.1699 s. 411 (Dhet anhölt Cappellanen widh Clösterkyrkian Ehrewördige och Wählärde H:r Georgh Nigræus igenom des skrifftelige Suppliqve, att kunna icke allenast fåå en admonition till denne Sochnens inwånare, och besynnerligast Inhysingarne, till ehrhållande af des rättigheeter), 412 (dett honom anslagne Cappellans Bohlet utj Tåika by). — V. Lagus, Studentmatrikel I (1889–91) s. 162 (XXXVII); S. Haltsonen (toim.), Viipurilaisen osakunnan nimikirja I 1640–1793 (1968) s. 18. — M. Akiander, Herdaminne I. BNF 13 (1868) s. 411; M. Akiander, Herdaminne II. BNF 14 (1869) s. 421, 423; O. Rimpiläinen, In labore et aerumna. SKHST 107 (1978) s. 129; Suomen kansallisbibliografia 1488–1700. SKST 642 (toim. T. Laine ja R. Nyqvist, 1996) #2033.

Päivitetty 20.12.2023.

Lähdeviite

Yrjö Kotivuori, Ylioppilasmatrikkeli 1640–1852: Jöran Nigraeus. Verkkojulkaisu 2005 <https://ylioppilasmatrikkeli.fi/henkilo.php?id=2533>. Luettu 16.4.2024.

Ks. myös viittausohje.