Helsingin yliopisto

Tiedot

1645/46 Erik Hermainen Ericus Abrahami, Nylandus 510. Vht: Kirkkonummen kirkkoherra Abraham Hermainen (Abrahamus Olai, † 1672) ja Margareta Eriksdotter. Ylioppilas Turussa 1645/46 [Hermainen] Ericus [Abrahami _ 26]. Stipendianomus 28.2.1649. Alimman luokan stipendiaatti kl. 1650 – kl. 1651. Keskimmäisen luokan stipendiaatti sl. 1651 – sl. 1653. Respondentti 5.1652, pr. Jöran Alanus U9. Ylimmän luokan stipendiaatti kl. 1654 – sl. 1655. Respondentti 1656 (Lidén), pr. Mikael Gyldenstolpe U8. Ylimmän luokan stipendiaatti kl. 1657 – sl. 1658 (sijaisena 1658 FM Jakob Flachsenius). Vihitty papiksi Turun hiippakunnassa 22.1.1660. — Kirkkonummen kirkkoherran (isänsä) apulainen 1660, vt. kirkkoherra siellä (1667), sitten vakinainen 1672. † Kirkkonummella 1675.

Pso: Elisabet Hansdotter († 1690).

Veli: Kirkkonummen kirkkoherra Isak Hermainen 511 (yo 1645/46, † 1700).

Tyttärenpoika: Erik Hagert 4962a (yo (1707)).

Lanko: Viipurin kaupunginsihteeri, FM Håkan Javelinus 350 (yo 1643, † 1666).

Vävy: Kirkkonummen kappalainen Johan Lagus 3322 (yo 1686, † 1712).

Viittauksia: HYK ms., Index s. 86b; HYKA TAA Eg, Stipendianomukset 1641–1712 (28.2.1649); KA valtakunnanregistratuura 23.6.1652 f. 464 (Lijfztijdh Frijheet opå ett hemman [Engwijk be:dt] för Pastore i Kyrkslätt her Abraham Olai), 23.6.1652 f. 465 (För Her Abraham Olai Pastore i Kyrkslätt opå hans vnderhåldh), 2.11.1672 f. 381 (Confirmation för H. Erich Hermainen Pastore i Kyrkioslätt på halfwa Tijonden der i Sochnen at åthniuta); KA mf. ES 1881 (ll 3) Kirkkonummen käräjät 13.–14.3.1663 f. 51 (Kyrckherden leet genom sin Son H:r Erich Abrahamj inläggia een lista på någre Kånor som hafua begådt lönskeläge), Kirkonummen käräjät 22.–23.9.1663 f. 76 (Wällärdhe H:r Erich och H:r Isack Abrahamj), Kirkkonummen käräjät 19.2.1664 f. 70v (Wällärde D:nus Ericus Abrahami Hermainen); KA mf. ES 1882 (ll 4) Kirkkonummen käräjät 28.–29.11.1667 f. 40 (Vice Pastor Hederligh och Wällärde her Erich Abrahami Hermainen hafuer genom een häfftigh Wådhe Eldh i Nästförslutne höst ... mist sijne tuänne Stall medh lijder emillan); KA mf. ES 1882 (ll 5) Kirkkonummen käräjät 24.3.1669 f. 4 (på Cronones wägnar geldzfordran af Kyrkieheerden Wällärde H:r Abraham Hermainen), 6 (protesterade emot ett kööp, som skal wara skeedt emillan Hanss Erichsson i Kårkull, och H:r Erich Hermainen om Håkonssholma), Kirkkonummen käräjät 30.–31.5.1670 f. 58 (Kyrkieherden Wällärde H:r Abraham Hermainen genom sin Son H:r Erich lätt fordra af Michel Michelsson i Masaby, gammal geldh), Kirkkonummen käräjät 27.–28.6.1671 f. 58, Kirkkonummen käräjät 16.11.1671 f. 103; KA mf. ES 1883 (ll 6) Kirkkonummen käräjät 16.–17.2.1674 s. 16 (Förekom Capitenen Manhaftig Peer Johansson Trafware och kärde till Kyrkioherden wyrdige och wällärde H:r Ericum Hermainen om 9 st: Änges teegar darakala wedh nampn), Kirkkonummen käräjät 18.–19.10.1680 f. 75 (Förekom Kyrckieheerdens Sal:e H:r Erici Hermainens efterlåtne Änckia, Hustro Elizabeth Hansdåtter, ifron Sewells och klageligen Rätten tillkänna gaff, huru såsom hoon, som är een fattigh wärnlös Änckia, och sitter medh många fattiga små faderlösa barn, i stoort Elende, måst i desse swåra Krigztijder rusta för ett ganska ringa legenheet i be:te Sewels, och mist många Mundteringar för Rikzens Fiender, begiärandes nu om sitt hemmans beskaffenhet Lagl:n Ransakas och henne där å Laga attest medh dehles), 76; KA mf. ES 1886 (ll 10) Kirkkonummen käräjät 22.–23.3.1693 s. 150 (Opbördz Mannen Wälförståndigh Hinrich Johan Reneman, upwijste een transaction med des Swägerska framledne Cappellans Sahl:e H:r Daniel Hageri Änckia Gudfruchtige Catharina Erickz dotter Hermainen, hwar uthinnan hoon updrager honom des Börde och Rustningz hem:n Långstrandh, emoth det Reneman åtagit sigh att förnöija hennes Syskon och med arfwingar Jungf: Anna och Elizabeta Erichz döttrar såssom och Puppillerne Sahl: Anders Jabels 2:ne döttrar, den andehl dem medelst arf af Sewaldz Rusthålldz tillkommer Nembl: Etthundrade Fembtijo D:r Kopp:r m:t hwardera, och att betahla Cronones Rest som för Långstrand återstår, och afstår han dee hoos till sin Svägerska den arfz prætension som han å sin hustrus wegnar har till Sewals Rusthålld. Myös 27.–28.7.1693 s. 425, (ll 11) 2.–3.3.1694 s. 128 ja (ll 12) 24.–25.5.1695 s. 299); KA mf. ES 1172 (b 2) Helsingin RO 13. ja 18.10.1647. — R. Hausen (utg.), Diarium Gyllenianum eller Petrus Magni Gyllenii dagbok 1622–1667 (1880–82) s. 240; V. Lagus, Studentmatrikel I (1889–91) s. 29 (VI); Consistorii academici Aboensis äldre protokoller I [1640–54] (utg. A. G. Fontell, 1884) s. 400, 425, 467, 469, 470; Consistorii academici Aboensis äldre protokoller II [1654–64] (utg. A. G. Fontell, 1887) s. 73; Consistorii ecclesiastici Aboënsis protokoller I 1656–1658. SKHST 2 (utg. Ad. Neovius, 1899) s. 20 passim (isä); Consistorii ecclesiastici Aboënsis protokoller II 1658–1661. SKHST 3 (utg. Ad. Neovius, 1902) s. 278, 398; K. G. Leinberg (utg.), Handlingar rörande finska kyrkan och presterskapet IV (1900) s. 351 (2.11.1672); A. Jörgensen, Nyländska avdelningens matrikel 1640–1868 (1911) #18. — J. H. Lidén, Catalogus disputationum III. Disp. Aboënses (1779) p. 225 V#4398; C. H. Strandberg, Åbo stifts herdaminne I (1832) s. 363; K. G. Leinberg, Till Åbo akademis studentmatrikel. Förhandlingar och uppsatser 22 (1908) s. 210; J. Vallinkoski, Turun akatemian väitöskirjat 1642–1828. HYKJ 30 (1962–66) #168R, 2897D, 4398R; Suomen kansallisbibliografia 1488–1700. SKST 642 (toim. T. Laine ja R. Nyqvist, 1996) #242R, 1701R.

Doria respondentti

Päivitetty 1.3.2013.

Lähdeviite

Yrjö Kotivuori, Ylioppilasmatrikkeli 1640–1852: Erik Hermainen. Verkkojulkaisu 2005 <https://ylioppilasmatrikkeli.fi/henkilo.php?id=510>. Luettu 22.5.2024.

Ks. myös viittausohje.