Helsingin yliopisto

Tiedot

1645/46 Henrik Koschius, myöhemmin (1649) Koskmannus (Koskman) Henricus Henrici, Nylandus 512. Kotoisin Uudeltamaalta. Ylioppilas Turussa 1645/46 Koschius Henr. Henrici _ 26. Respondentti 22.6.1649, pr. Eskil Petraeus U1. Respondentti 15.3.1650, pr. Jöran Alanus U9. — Helsingin triviaalikoulun opettaja 1650, ylempi kollega 1653. Pappi Sysmässä 1654. Porvoon maakappalainen 1655. † luultavasti 1670-luvulla.

Pso: (Kirstin?) tämän 2. avioliitossa.

Poika: Hartolan kappalainen Erik Koskmannus, myöh. Koskman 2104 (yo 1670/71, † 1688).

Poikapuolen poika(?): Joutsenon kappalainen Klemet Forsander 3518 (yo 1688, † 1725).

Vertaa: Henrik Koskmannus U302.

Viittauksia: HYK ms., Index s. 106b; KA valtakunnanregistratuura 22.11.1642 f. 571 (Donation för Maijoren Hindrich Sölfuerböijell på Kosskiss by och Naffuola vthi Finlandh, Rassborgs lähn och Espå S. belägne, att niuta och beholla effter Norkiöpingz besluth); KA mf. ES 1782 (ee 6) Hauhon, Tuuloksen ja Lammin käräjät 9.–10.9.1652 f. 258 (Herr Hendrich Kåskman ifrån Rijkois); KA mf. ES 1721 (bb 8) Porvoon ja Mäntsälän käräjät 16.–18.3.1671 s. 11 (Oplystes 1. Gången et Testamente som framledne Mattz Henderson i Kandella 1667 d: 9 Maij lijtet för sin dödh haf:r giordt, som Cappellan H:r Henricus Kosckman under hand och Segel verificerat hafuer); KA mf. ES 1722 (bb 10) Helsingin pitäjän ja Nurmijärven käräjät 11.7.1683 s. 105 (Anders Henderssons Kåskmans atest af dato 8 Julij nästledne); KA mf. ES 1723 (bb 13) Porvoon ja Mäntsälän käräjät 20.–21.3.1691 s. 73 (Wällärde H:r Henrich Kåskmans hustru Gudhfruchtige Maria Arckenhåltt); KA mf. ES 1724 (bb 15) Porvoon ja Mäntsälän käräjät 16.–18.6.1694 s. 148 (wördige och Wällärde H:r Hendrich Koskman); KA mf. ES 1726 (bb 21) Porvoon ja Mäntsälän käräjät 10.–12.8.1701 s. 151 (hustru Maria Arckenholt); KA mf. ES 1727 (bb 23) Porvoon ja Mäntsälän käräjät 23.6.1703 f. 56 (hustro Maria Arckenholt i samma by [Lööfkask]); KA mf. ES 1728 (bb 27) Porvoon ja Mäntsälän käräjät 11.–12.10.1707 f. 116 (Cappellans H:r Hinrich Kostmans attest); KA mf. ES 1815 (ii 6) Luumäen ja Mäntyharjun käräjät 28.–30.8.1687 f. 130 (Capellanen i Hardola Wällärdhe H: Erich Koskman stälte sigh för Rätta i mehningh att agera emoth sin halfbroder Vice Pastoren i Lumäki Wällärdhe H: Johan Forsander (katso 3518), angåendhe arff effter H: Erichz Sahl: Fadher och någon gäldz fordran); KA mf. ES 1239 (g 2) Helsingin RO 23.10.1652 (Inställtte sigh fordom Fougden i Hållola Häradet Daniel Nillson ben:dt och kiärdhe till H:r Hendricum Koschmannum om någhon schulldz fordran, angående Tuhundrade Trettijo Fem dal:r k: m:t /: Sahl: :/ Arffwidh Larsson [Helsingin pormestari 1637–39 Arvid Larsson] honom i wällmachtten schall wara schyldigh blifwen, dhem sigh Koschmannum böhra betala, emädhan han /: S: :/ manssens hustro eller effterlåtne Enckia nu hafwer till Hustro igiän bekommit. Inläggiandes en Skrifft Dat: A:o 1638 den 18 Februarij, däruthj Arffwidh giör sigh schylldigh till Daniell nijotijo dal:r Kopparmyntte. Sädhan framlade han Daniell mehrab:te Arffwidz Larssons åthskillige Qvittantier som han haf:r Bönderna gifwit på dheres åthshillige Renttors lefwereringh dess oppbördh honom inthet hade wedhkommit, effter som widh den tijdhen dhe uthgifne finnes då arrendet öfwer Sexmäkj Fiärdungen warit sigh af Wällb: Fru Anna Hoff Graffwin tillslagit, bewijser, och hafwer alltså måst widh Clarerande mädh bem:te Fruu dhe Qvittantier sigh tilltagit och henne godhegiöra mädh etthundrade en dal:r och 6 öre, K: m:te som han betygar medh Bookhållarens Mårthen Nillssons Thallppos emellan henne och sigh liqviderade Räkningh, att dhe inthet widkomma någon elliest à parte sins emellan hafde Räkningh. Till detta Daniells Nillssons kiärumåhl, swarar H:r Hendricus, seijandes ingen weetskapp häruthinnan hafwa, eij heller kunna någon kundschapp nååh, hällst emidan af Fruu Hoff Graffwin ähre alle handlingar och Rächningar Arffwidz Larssons Föigderij angåendes, iempte Sahl: manssens egne Giälldzböcker ifrån tagne där han lefde och till Lijfflandh öfwerförde, hwarest dhe och ennu i denne dagh ähro. Sent.: Rätten befinner schiäligt att Sahl: Arffwidh Larssons Erffwingar schola betala till Daniell Nillsson Nijotijo dal:r effter klaar obligation Dat: 1638 den 18 Februarij. Sädan erkännes och att dhe Partzedler som Arffwidh Larsson hafwer Bönderna qvitterat j Tawastelandh och Daniell hafwer måst igiän betala och Fruu Anna Hoff Graffwin fullgiöra, dhett refundere sammaledes Erffwingarne till Daniell Nillsson medh etthundrade en dal:r 6 öre kop:r m:te och det effter det 11 Cap: i Kong: B: Hwarest dhe Erffwingarne mädh Qvitto bref nu eller framdeles eliest eij sigh befredigha kunna. Hwillcket dem då skall öpit stånnda att sökia och leeta som dhe bäst gitta och förmå); KA mf. ES 1239 (g 3) Helsingin RO 19.3.1660 (... at Ryttmästaren Sahl: Thomas Simonsson A:o 1644 då han drogh till Dannemark hafuer gäst i gl:a Staden hoos Sahl: Arfuedh Larsson); KA mf. ES 1239 (g 4) Helsingin RO 16.5.1666 (Företrädde Gabriel Abrahamson och inladhe sin Fullmacht af Lagläsaren Daniel Nielson underskriffuen daterat d: 6 Martij 1658, där i honom tilbetrooss fordra effter medgiffuen Rådhstugu doom 191 d: 6 ö: k:m:t med Interesse hinder och skada, inläggandes Rådstugu domen dat: d: 23 Octob: 1652, där uthi Sahl: Borgmästarens Arffuedh Larsons Arffuingar bliffua tillärkende at betala till be:te Daniel Nielson 191 d:r 6 ö: k:m:t. Cappellanen i Borgo H: Henrich Kosckman förklarade sigh emoth Lagläsarens Daniel Nielsons Fullmächtig Gabriel Abrahamson, at ehuruwäl han äger Sahl: Borgmästarens Arffwed Larsons Enkia, sig till hustru, så haffuer han lijkwähl inthet ärfft effter Sahl: Arffued Larson, uthan dhet lilla som war qwart effter honom, läth han Anno 1654 Inventera aff Rådhman Sahl: Erich Gynterson och Sahl: Bertill Erichson och lempnade dhet i een bodha i Sahl: Arffuedh Larsons gård här i Stadhen, då han bleff Vocerat här ifrån till S: Michels Församblingh, som Borgmästares och Rådhz Attest härsammastädes betygar, hwilket sedan om hösten tillijka med gården alt upbrände i dhen skadelige wådelden som Staden då öffuergick. Men Gabriel Abrahamson sadhe, at enär Sahl: Arffued Larson dödde, bleff wacker egendom qwarr effter honom, bådhe Sölf:r kanna som myckit annat, hwilket han inthet alt lempnade qwarr här i Stadhen, när han reste till Saffuolax; elliest hadhe han bordt låta Inventera effter Sahl: mannen och aflägga all witterlig gield, helst denne som doom war uthi och han sielff stod till rätta före, sampt barnsens Fäderne, för ähn han trädde i gifftermåhl medh Enkan, det icke skedt är; H:r Hindrich Kosckman sadhe, at i doomen äre Sahl: Arffuedh Larsons Arffuingar dömde at betala be:te Summa, och icke han allena, mentte alltså at barnen böra betala halffparten med honom, men Gabriel sadhe barnen ähnnu inthet ärfft effter sin Sahl: Fadher. Dess föruthan sadhe han flere Creditorer wara, besynnerligen Kyrkan, hwilken fram för andre borde få sin betalningh. Sent: Ehuruwäl H:r Hindrich Kosckman A:o 1654 d: 4 Feb: haffuer låtit Inventera sine huuss och qwarlempnade egendomb här i Stadhen då han reste här ifrån till Sysme Prestegield, och lembnat dem till Sahl: Borgmästarens Arffuedh Larsons Creditorers affbetalning; Lijkwäl emedan H:r Hindrich Kosckman icke haffuer låtit inventera och affwittra sina Stiuffbarns Fäderne och alle witterlige gieldh affläggia, för ähn han trädde i giffta medh Sahl: Borgmästarens Arffued Larsons Enkia. 2. haffuer han icke heller sedermehra, för ähn, han reste här ifrån till Sysme, låtit sammankalla Creditorerne och dem sin huuss i afbetalning öffwerleffuererat, eij heller Lagligen låtit dem till Creditorernes bästa uplysa, förr ähn dhe afbrunne, uthan allenast för sitt afresande låtit dem Inventera, och sedermehra Anno 1657 d: 10 Junij förmådt sig Rättens attest där opå. 5 haffuer han icke heller lagligen appellerat emoth förbe:te Rådhstugu doom dy aff sådane skähl ärkenner denne Rätten H:r Hindrich Kosckman wara skyldig at fullgiöra Rådhstugu Rättens för detta ågångne doom af d: 23 Octob: 1652); KA mf. ES 1172 (b 4) Porvoon RO 17.7.1669 (... Cappellans här sammastädes H:r Hindrich Koskmans drängh Hanss Simonsson), Porvoon RO 1.8.1670 (Cappellans härsammastädes här Hindrich Koskmans dräng Hans), Porvoon RO 26.10.1670 (Mathias Hard på sin Swärmoders Sal: Jöran Scholmästares änkias hustru Malin Knutzdotters wägna androgh för Rätten det Hindrich Pentzlijn ännu skulle wara henne skyldigh på huss hyran 15 D:r Kop: m:t), Porvoon RO 3.12.1670 (Mathias Hard och hans hustru Elin Jörans dotter lätt 1 gången Lagl: Publicera deras oprättade Testamente, och för än det andra gången oplyses, skal h:s wyrd:h Koskman som det beropar sigh oppå, det samma underskrifwa), Porvoon RO 8.1.1672 (härr Hindrich Koskmans huuss), Porvoon RO 8.5.1672 (Skräddaren M:r Mathias Hård), Porvoon RO 9.9.1672 (H:r Hindrich Koskman lät 1 gång oplysa sitt Gårdz kiöp som han medh ombudman Swän Bengtson ingådt hafwer den 26 Sept: 1666), Porvoon RO 12.10.1672 (Wyrdige H:r Hindrich Koskman lät 2 gången uplysa sin Gårdz kiöpebref), Porvoon RO 16.11.1672 (3 gången); KA mf. ES 1211 (d 1) Tammisaaren RO 9.2.1657 (Upbödh Laghläsaren wäll:tt Jonas Bothvide Sal: Girmundh Madthsons gårdh i förste gången). — R. Hausen (utg.), Diarium Gyllenianum eller Petrus Magni Gyllenii dagbok 1622–1667 (1880–82) s. 137 (9.5.1649, en Comoediam eller Tragediam de Tormentis Apostolorum taghen aff Apostla gerningar); V. Lagus, Studentmatrikel I (1889–91) s. 29 (VI); A. Jörgensen, Nyländska avdelningens matrikel 1640–1868 (1911) #20. — M. Akiander, Skolverket. BNF 9 (1866) s. 245, 250; M. Akiander, Herdaminne I. BNF 13 (1868) s. 114; J. Ramsay, Frälsesläkter i Finland intill stora ofreden (1909) s. 388 (Silfverbögel Tab. II: Henrik Sigfridsson, adlad Silfverbögel, till Koskipää i Gustaf Adolfs, samt till Koskis i Kyrkslätt socken ... Gift 1:o med Anna Benktsdotter Gyllenlood i hennes 2:a gifte, † 1633 16/1 på Koskipää, begrafd i Helsingfors, dotter af amiralen Benkt Severinsson Gyllenlood, n:r 216, och Brita Markusdotter, samt enka efter borgaren i Helsingfors, Lars .... med hvilken hon hade en son, rådmannen i Helsingfors, Arvid Larsson, och en dotter, Sidonia. gift med länsmannen i Karis socken, Jonas Botvidi); J. Vallinkoski, Turun akatemian väitöskirjat 1642–1828. HYKJ 30 (1962–66) #162R, 2781R; J. Aminoff-Winberg, Finska flyktingar i Sverige under stora ofreden (1995) #2316 (1714, Maria Arckenholtz, PrästEnkia ‹vrt. myös Naantalin pedagogi Johan Tingvallius, jolla oli samanniminen leski›), 3285 (1715, Maria Arckenholts, Präst Enkia), 4443 (1716, Maria Arckenholtz, PrästEnkia), 5652 (1719, Capell. änka Maria Henrichsdotter), 6007 (1720, Comminister Henric Koskmans Enkia Maria Henriksdotter fr. Borgå); Suomen kansallisbibliografia 1488–1700. SKST 642 (toim. T. Laine ja R. Nyqvist, 1996) #253R, 2949R.

Doria respondentti

Päivitetty 11.8.2013.

Lähdeviite

Yrjö Kotivuori, Ylioppilasmatrikkeli 1640–1852: Henrik Koskmannus. Verkkojulkaisu 2005 <https://ylioppilasmatrikkeli.fi/henkilo.php?id=512>. Luettu 16.6.2024.

Ks. myös viittausohje.