Helsingin yliopisto

Tiedot

kl. 1647 Johan Laihelius Johannes Haqvini, Laihelius 573. * noin 1630. Vht: Laihian kirkkoherra Håkan Galle (Haqvinus Nicolai, † 1657) ja Margareta Eriksdotter Sursill. Ylioppilas Turussa kl. 1647 Laihelius Joh Haquini _ 28. Nimi on kopioitu Pohjalaisen osakunnan matrikkeliin [1647] Iohannes Haquini Laihelius. | Kyrkoherde i Laihela 1658. Dog 1663. — Laihian pitäjänapulainen 1651, kirkkoherra 1658. Synodaaliväitöksen respondentti pappeinkokouksessa Kokkolassa 1660. † Laihialla 13.3.1663.

Pso: Vendla Mårtensdotter Alstadius tämän 1. avioliitossa († 1694).

Lanko: Ilmajoen kirkkoherra Henrik Strigelius, myöh. Peldanus 397 (yo 1644, † 1673).

Lanko: Vähänkyrön kappalainen Kasper Alexius, myöh. Alstadius 1949 (yo 1668, † 1692).

Viittauksia: HYK ms., Index s. 110b; HYK ms., Pohj. osak. matr. #45; KA valtakunnanregistratuura 21.6.1667 f. 96 (Frijheetz bref för präste Änkian hustru Beata[!] Mårtens dotter på ... hemmanet Båddeby, i Leijela Sochn vti Södre prosteriet i Österbottn beläget, som hennes Fadhers Moder preste Enkian hustru Agneta Hansdotter först uthaf Konung Gustaff Adolph glorwyrdigst i åminnelse åhr 1630 för hennes Ålderdoms skulldh, är äfwen till hennes Enkiestånd förlänt), 2.9.1680 f. 425 (Fullmacht för [Lieutenanten] Jochim Frederich von Nessen, at wara Landz Capitain i Österbotn ... Wij Carl etc. Giöre witterligit, såsom Wij i erfahrenheet komne äre, at Landz Capitainen i Österbotn Arfwidh Hindrichson Silfwerbagge skall wara af een så högh ålder, at han numehra icke förmår ber:de tiänst medh sådan flijt ifwer och eftertryck at förrätta, som nödigt fordras); KA mf. ES 2077 (ss 1) Isonkyrön ja Vähänkyrön käräjät 11.–15.3.1661 (Kyrckioherden ifrån Laihiela H:r Johan Haquinj angaf och högeligen beswärade öfwer effterskrefne Storkyroboar); KA mf. ES 2080 (ss 3) Laihian käräjät 11.–14.2.1678 s. 75 (Företrädde Leuthnantens Manhafftigh Jochim Fredrich won Nesens hustro Wändela Mårthens dåtter, in leggiandes i Retten sin Mans Suplic:); KA mf. ES 2080 (ss 4) Laihian käräjät 16.–19.9.1679 s. 291 (Enewaldz hemmans åboo, Capitein Jochim Fredrich Von Nesen), Laihian käräjät 11.–13.3.1680 s. 95 (Capitein Jochim Fredrich von Nesen ... af Capitein, effter af hans Antesessore Sal: H:r Håkans och des Sons föregången Contract); KA mf. ES 2083 (ss 12) Laihian käräjät 28.–29.8.1690 s. 364 (Sedan producerade Bertill [Thomasson i Liuskilä] Sahl: Kyrckioheerdens H:r Håkans Swåger Capitein Jochim Frederich von Nessen, Hwilken berättar att uthj Sahl: Kyrckioheerdens book pro A:o 1626 ståår skrifwit att Riddari hade under Preste bordet hafft Jordh); KA mf. ES 2087 (ss 19) Laihian käräjät 26.3.1697 s. 409 (bemelte Christina Laibeck (katso 395) skall nu för tijden wara hoos sin Stiuf Fader Capiteinen Manhafftigh Joachim Fredrich von Nessen); KA mf. ES 2028 (rr 6) Laihian käräjät 1.2.1645 f. 37v, Laihian käräjät 5.3.1646 f. 139, Laihian käräjät 23.8.1647 f. 207v, Laihian käräjät 7.1.1648 f. 270v (Kyrkioheerden begärade et bewijss om han medh Sochnenes signet hafuer falskeligen umgåtz eller och om det brefuet som till Biskopen skrifuit ähr om her Hendrich 397 i Ilmåla at han skulle blifwa Caplaan war af honom eenskyllt giordt eller inthet; der till Nämbden swaradhe och witnadhe at det war alles deras samtyckia, och Kyrkioheerden uti det fallet Sochnenes signet eij missbrukat); KA mf. ES 2029 (rr 7) Laihian käräjät 3.3.1650 f. 113v, Laihian käräjät 13.9.1652 f. 586; KA mf. ES 2029 (rr 8) Laihian käräjät 2.–3.3.1654 f. 354v; KA mf. ES 2030 (rr 9) Laihian käräjät 8.–9.1.1655 f. 191v (Kyrkioherden Her Håkan ... som en förmyndare, katso 72), Laihian käräjät 6.–7.8.1655 f. 202 (Ett wisthuus som Her Johan Haquinj åt Kaplan Her Christiern 395 nästförleden wåras utj godha mäns närwaru för Penningar 17 D:r K: M:t försåldt hafwer, hwilken kiöp Her Johan nu ryggia will); KA mf. ES 2030 (rr 10) Laihian käräjät 12.–13.2.1657 f. 279v, Laihian käräjät 1.–3.7.1658 f. 509 (H:r Johans Sahl: Fadhers geldenärer), Laihian käräjät 1.–3.7.1658 f. 510 (Hauptman Niels Erichssån gaf tillkenna huru som Prosten H:r Elias af senast Proste Tingh remitterat een twist och Caplans H:r Christierns 395 beswär emoth nu Nyligen blefwen Kyrckioherden H:r Johan Haquinj, angåande böndagz brått som på åhr 1655 skall wara begången af bem:te H:r Johan medh Öhlsälningh som då i Prestegården är skeet som be:te Caplaan bewijste wara såldt ööhl åth Paar Brudhfålck som då om dagen wigdes effter Mårgån Predijkan, der effter då begifwit sigh genast till Prestegården och begyndt drijcka, effter som då ingen Middagz Predijkan eij blef hållen, för Kyrckioherdens Siuckligh legenheet skuldh; H:r Johan Tillståår wara såldt åth Brudefålck till nödhtårfften allenast Sex Kannor ööl genast effter Mårgån Predijkan, Jemwähl och effter afftån Chorun, så att hans Sahl: Fadher bekommit een dukat till underpandt, hwilka Brud Fålck af Såldater druckit der näst heela Natten igenom, såm Nämbdesman Sigfredh Swart witnade, H:r Johan seger sigh intz der medh hafft bestella, effter som hans Sahl: Fadher hafft Disposition om sitt godha hender emellan, doch warit Änckling och H:r Johans hustru boohaget stååt före, gambel man warit siuck, som be:te ähr). — V. Lagus, Studentmatrikel I (1889–91) s. 33 (VII); Consistorii academici Aboensis äldre protokoller I [1640–54] (utg. A. G. Fontell, 1884) s. 401, 403; Consistorii ecclesiastici Aboënsis protokoller I 1656–1658. SKHST 2 (utg. Ad. Neovius, 1899) s. 76, 111, 119, 123–124, 131, 133, 142; Consistorii ecclesiastici Aboënsis protokoller II 1658–1661. SKHST 3 (utg. Ad. Neovius, 1902) s. 270, 377; A. Luukko, Pohjalaisen osakunnan nimikirja I 1640–1713 (1946) #45. — C. H. Strandberg, Åbo stifts herdaminne II (1834) s. 76; Sursillin suku (täyd. ja toim. E. Kojonen, 1971) #8688; Suomen kansallisbibliografia 1488–1700. SKST 642 (toim. T. Laine ja R. Nyqvist, 1996) #4158.

Päivitetty 20.12.2023.

Lähdeviite

Yrjö Kotivuori, Ylioppilasmatrikkeli 1640–1852: Johan Laihelius. Verkkojulkaisu 2005 <https://ylioppilasmatrikkeli.fi/henkilo.php?id=573>. Luettu 19.4.2024.

Ks. myös viittausohje.