Helsingin yliopisto

Tiedot

kl. 1644 Kristian Chyraeus, myöhemmin Laibeck (Laibäck) Christianus Matthiæ, Ostrobotniensis 395. Vht: Vähänkyrön Tervajoen kylän Heikkiselän talollinen Matts Jöransson ja N.N. Ylioppilas Turussa kl. 1644 Chyræus Christ. Matthiæ _ 21. — Laihian kappalainen 1647, kirkkoherra 1664. † Laihialla 1688.

Pso: 1:o Kristina Israelsdotter; 2:o (jo 1683) Ingeborg Arenius tämän 2. avioliitossa († 1696).

Appi: Maalahden kirkkoherra Olof Arenius 34 (yo 1640, † 1682).

Poika: Pyhäjoen kirkkoherra, FM Johan Laibecchius, myöh. Laibäck 2380 (yo 1675, † 1695).

Lanko(?): Vähänkyrön pitäjänkirjuri Daniel Israelsson Gronovius 577 (yo 1647).

Vävy: Kurikan saarnaaja Johan Gumse 1892 (yo 1667, † 1684).

Vävy: Vähänkyrön kappalainen Kasper Alexius, myöh. Alstadius 1949 (yo 1668, † 1692).

Vävy: majoitusmestari Henrik Peldan 2301 (yo 1673, † 1728).

Vävy: Kurikan kappalainen Gabriel Peldan 2302 (yo 1673, † 1691).

Vävy: Laihian kappalainen Matias Reinius 2769 (yo 1679, † 1723).

Vävy: Johan Lauraeus 2917 (yo 1681).

Viittauksia: HYK ms., Index s. 41a; KA mf. ES 2077 (ss 1) Vähänkyrön käräjät 5.–8.11.1662 (Caplans i Laihiela H:r Christierns Attest af åhr Innewarande den 1 Octob:); KA mf. ES 2077 (ss 1) Vähänkyrön käräjät 21.–25.10.1661 (Daniel Israelssån 577 i Myntilä giorde inspråck på twenne Finska Påstillar, som Matz Matzån i Terfwa Jokj medh arf effter Sahl: her Olof Simonis i Greggilä bekommit), Vähänkyrön käräjät 10.–12.2.1662 (Daniel Israelssån i Myntilä fordrade af Matz Matzån i Terfwa Jåki och hans medarfwingar j Greggilä effter Sahl: Her Olof i Greggilä twenne finska Påstiller och dem wara länte till be:te H:r Olof Hwilka Påstiller wedh arfskifftet effter Sahl: H:r Olof äre arfwingarna tilldelt); KA mf. ES 2078 (ss 1) Vähänkyrön käräjät 4.–6.10.1665 s. 109 (Framstegh Matz Jörensson i TerwaJåkj Föredragandes Rätten Huru såssom han nu wedh sin wählmacht doch Högh ålder förent sijna barn, icke allenast om deres Mödherne /: som dem för dedta till arfz fallen är :/ Uthan och dedt dem in alles effter sin döderdagh af Sonen som hemmanet besitter bekomma skolle, för löst och fast wått och tårt, intz Undantagit, Uthan wijdare Rättegångh widlyfftigheet och Syskionebyte, Så at Andra Sonen Kyrckioherden j Laihiela H:r Christiern Matthiæ är förwissat penninger 120 D:r Kåp:r M:t der till och han beiakat, och intz emot sin Käre Fadhers wählmeent Disposition hafwa at seija, som hans skrifwelse af den 2 Octobris åhr Innewarande förmälte, Jemwähl försäkrat sijna twå döttrar wissa låtter Nämbl: åth Gertro penninger 80 D:r Een Koo, och een Sölfskedh, effter som hoon minst emot andra syskione tillförenne bekommit, andra dåttren Brijta tillsagt penninger 70 D:r och een Koo. Hwar medh begge Syskione och deres män, Mårten Erichsson och Elias Simonsson, nu in för rätta wore wähl till fredz och benögda ... dedt och Brodhren Matz Matzon medh Handsträckningh ofördröijeligen låfwade Contendera och betala, medh dedt han igenom sin Hustrus arf inbekommit, Såssom och wähl försöria ära och achta sin ålderstigen K: Fadher till hans döderdagh, och sedhan Hederliga begrafwa låtha); KA mf. ES 2078 (ss 2) Vähänkyrön käräjät 7.–8.5.1668 s. 64 (een witnes skrifft som Sahl: H:r Olof Simonis effter een gammal qwinnas hoos Mårten Simonsson i Greggile på åhr 1637 den 19 Januarij intygan), Vähänkyrön käräjät 9.–10.6.1670 s. 103 (Gertro Matzdåtter tillijka medh sin Syster Brijta, tilltaalte Brodhren Matz Jörensson i Terfwa Jåkj om arf effter sina Föräldrar, Begärandes Honom dedt sigh förnöija icke allenast Fädherne wthan Mödherne, Hwar till Matz Swarade och framlade sin Fadhers testamentz Skrifft eller åthskildnadh sina barn emellan, som een brodher H:r Christiern i Laihiela tillstååt och tillfredz medh sitt skrifwande warit ... Anbelangande een broders Sahl: Axels qwarblefwen egendom, den för än Fadhren dödh blifwit, afsades till skifftes Syskione emellan gånga ... Emot alt dedta Appellerade Gertro och Brijta wnder een Högre Rätt); KA mf. ES 2079 (ss 3) Laihian käräjät 25.–26.2.1675 s. 195; KA mf. ES 2080 (ss 3) Laihian käräjät 11.–14.2.1678 s. 78; KA mf. ES 2080 (ss 4) Laihian käräjät 14.–16.2.1682 s. 59 (Hanss Hansson j Kopparby Kärade å sitt hemmans wägnar till Borgarens j Waassa, Sal: Staphan Matssons Enckia Hust: Ingeborg Areniam, om ett stycke Eng j Serkeniemj); KA mf. ES 2081 (ss 4) Laihian käräjät 16.–18.10.1682 s. 223 (Fordom Ehreborne och Gudhfruchtige hustrus, Sal: Chirstin Israels dotters qwar blifne barn och arfwingar, gofwo Rätten till kenna, huru som dee näst förleden höst, in Novemb: med sin K: Fader, Kyrckio herden Wördige och Wällärde H:r Christierno Mathiæ, een Kärlig arfz förening om sitt möderne, utj Under skrefwens, och Nämbde mans Mattz Ruutz, dee der öfwer af arfwingarne kallade woro, när waru ingåth hafwa; Lydandes att hwardera barn för sitt möderne, j ett för alt, 500 D:r K:m:t bekomma skulle, sedan barnen effter dess ståndh nähra och kläda, Jämwäl enär någon af döttrarne, blifwa med man för sedder, thå them heemfölgd eller hem gifft gifwa, äfwen så wäl som hans äldsta dotter, Wällärde H:r Johan Gombses hustru nutit); KA mf. ES 2081 (ss 6) Laihian käräjät 8.–9.2.1684 s. 84 (Kyrckioherdens H:r Christierni Laibecki hustru Ingeborg Arenia), Laihian käräjät 7.–9.8.1684 s. 71 (Emellan Kyrckioherdens H:r Christierns Mathiæ hustru Ingeborgh Olofz dotter Kerande, och Gertro Matts dotter bemelte Kyrckioherdens Syster Swarande, om någre förflugne Oqwedens Ordh); KA mf. ES 2082 (ss 8) Maalahden käräjät 26.–27.1.1686 s. 35 (Kiörkioherdens ifrån Laijela wyrdige och wellerde H:r Christierni Matthiæ Hustru Gudfruchtige Hustru Ingeborg Oloffz dotter Arenia, för detta Handels Mannens Sal: Stephan Mattssons effterlefwerska, fordrade effter i Retten Opwijst Sal: Mansens geldbook, af Erich Eskellsson i Öfwer Malax 27 Dal:r 15½ öhre K: M:t), Vähänkyrön käräjät 22.–23.2.1686 s. 218 (Pastoris uthj Laijela wellerde H:r Christiani Matthiæ Hustru Dygdesamme Ingeborg Arenia inlade en lista på åthskillige des förre Mans Sal: Staffan Mattssons Geldnärer), Laihian käräjät 25.–26.2.1686 s. 238 (katso 4703), Laihian ja Vähänkyrön käräjät 16.–17.8.1686 s. 140; KA mf. ES 2082 (ss 10) Vähänkyrön ja Laihian talvikäräjät 1688 f. 130v (Kyrckioherden uti Laijhela Sahl: Ehrewyrdige och wellerde H:r Christian Mathiæ är igenom dödhen afgången för Een Kårt tijdh sedan, katso 1681); KA mf. ES 2083 (ss 14) Laihian käräjät 11.–12.1.1692 s. 10 (Sahlig Kyrckioherden H:r Christianus Laibeck åthnöth serdeles Kongl: Beneficium och frijheet på sitt egit Bördehemman); KA mf. ES 2084 (ss 14) Laihian käräjät 2.8.1692 s. 100, Laihian käräjät 2.8.1692 s. 114 (Capellanen Wördige och Wällärde H:r Mattz Reini, insinuerade i Rätten en arfzskifftes längd, de dato den 26 etc: Junii Anni 1688, opprättat emellan honom och hans medharfwingar effter Sahligh H:r Kyrckioheerden Christianum Matthiæ); KA mf. ES 2084 (ss 15) Laihian käräjät 11.–12.9.1693 s. 555; KA mf. ES 2085 (ss 18) Laihian käräjät 9.1.1696 s. 22 (Landz Capitein Joachim Fredrich von Essen Een gammall Krigzman steegh för Retta beklagandes sigh huru såssom han ett Swagt Skatte Hemman â 1 Mantahl i Raddeby beboor); KA mf. ES 2087 (ss 19) Laihian käräjät 26.3.1697 s. 407 (Handels Mannen i Waasa Wähl:tt Simon Michelson, befullmechtigad af sin Swär Moder, Dygdesamme Matrona, Hustru Catharina Baxter (katso 34) fordrade uthaf sin dåtters Sahl: Ingeborgh Arenia Sterbhuus 600 D:r K:m:t som han begiärte dedt Kyrkioherden Ehrewyrdige H:r Samuel Backman som skall wara dåtter dåtters Christinæ Laijbeckz Förmyndare, skulle draga försårgh före att dhee uthaf hans pupils Arf måtte blifwa betalte, Men H:r Kyrckioherden Backman exciperade der Emooth, säijandes sigh inttet wara Christina Laibeckz Förmyndare ... bemelte Christina Laibeck skall nu för tijden wara hoos sin Stiuf Fader Capiteinen Manhafftigh Joachim Fredrich von Nessen, vertaa 573); KA mf. ES 2087 (ss 20) Laihian käräjät 12.9.1698 s. 384 (Monsieur Esaias Groop, befullmechtigad uthaff dygdesamme Matrona, hustru Catharina Backster, beswärade sigh öfwer Landz Capitein Manhafftig Jochim Fredrich von Nessen ... Jungfru Christina Laibeckz Förmyndare, Sacellanus Loci H:r Mathias Rein 2769); KA mf. ES 2089 (ss 23) Laihian käräjät 26.–27.3.1701 s. 585–593 (Råd- och Handelsmannen ifrån Wasa Wählachtad Petter Hällström præsenterade Ländzmannens i Calajåki Isaac Ihlkens (katso 4086) Fullmacht af d: 10 nästledne Februarij att uppå des hustrus och med Arfwingars wägnar tilltahla Sahl: Jungfrw Christina Laibeckz Förmyndare Capellanen här sammastädes wördige och wällärde H:r Mathias Reinius 2769, angående hennes Arf och qwarlåtenskap uti Fäderne som dhee prætendera, så upwijste och Mons:r Esaias Groop een Fullmacht af berörde Månad meddelt uthaff bemelte Sahl: Jungfrus Moder Moder, den Ehreborne och dygdesamme Matronan, hustru Chatarina Baxter ... om icke hon, hustru Catharina Baxter, är så när des Sahl: dåtter dåtter att ärfwa, som hennes halfsyskon, hwilka deehls både sitt Fäderne och Möderne hafwer uthbekommet ... half Syskonen upå Fädernes sijdan: Länsmannen Ihlkens hustru Elisabet Laibeck, Johan Lauræi hustru Maria Laibeck, Hindrich Peldans hustru Catharina Laibeck, Så förmoda och Sahl: H:r Johan Gumbses barn komma till Arfz effter dheras moder Sahl: hust: Margreta Laibeck som iämwähl dhen Afleednes halfsyster warit, och förr än Christina död blefwet, Sedan äro hennes half Syskon uppå Mödernet Jacob Erfwing i Stockholm, och Giästgifwarens hustru i Kuricka, hustru Margreta Erfwing ... Giästgifwaren Johan Jacobson i Kylmäjyro ... befinnes aff Häredz Protocollet de dato d: 26 Martij 1697, att Jungfru Christina Laibecks Moder Systers man, nu mera Sahl: Simon Michelson i Wasa och Länsmannen Samuel Schöring äro förordnade till hennes Förmyndare ... Något der effter är Simon Michelson genom döden affgången, hafwandes hans högwördigheet H:r Biskopen då han Visiterade 1698 Förordnadt Capellanen H:r Mathias Rein i den Aflednes ställe ... Sahl: Simon Michelsons Successor Matrimonii Handelsmannen Anders Biörkman ... Jungfru Christinæ Laibeckz Moder Sahl: hustru Ingeborg Arenia), Maalahden käräjät 5.8.1701 s. 661 (Mons:r Jacob Wasenberg ... des Sahl: Syster Jungfrw Christina Laibeck), Laihian käräjät 23.–25.9.1701 s. 1217 (Sahl: Jungfrw Christinæ Laibeckz Arffskap); KA mf. ES 2089 (ss 24) Maalahden käräjät 1.2.1702 s. 50 (Sahl: Jungfrw Christinæ Laibeckz Arfwingar); KA mf. ES 2090 (ss 24) Laihian käräjät 19.–20.3.1702 s. 559 (Handelsmannen Petter Hällström ifrån Wasa befullmechtigad uthaff Capiteinskans Framleedne hustru Ingeborg Areniæ frånwarande Arfwingar, iämpte bemelte Areniæ Son, Jacob Wasenberg), 569 (Framledne Jungfrw Christinæ Laibeckz Arfwingar ... tilltalte Landz Capiteinen Manhafftig Joachim Frederick von Nessen angående des förra hustrus Sahl: Ingeborg Areniæ Qwarlåtenskap ... von Nessen framlade ett Inventarium aff d: 27 Decemb: 1696), 580; KA mf. ES 2028 (rr 6) Laihian käräjät 7.1.1648 f. 269 (Företrädde Lagläsaren ifrån Finland W:tt Matthias Påfuellsson 148 och gaf tillkänna sigh wara förekommit at han skall wara eendeles misstenckt af egit bewågh hafua begärat sijn frende D:num Christianum Matth: till Laihela Församblingz Sacellan uthan Sochnens och Nämbdens Consentz; begärandes altså aff Rätten at Nämbden medh gemehne man måtte här om tillfrågas); KA mf. ES 2029 (rr 8) Vähänkyrön käräjät 23.3.1653 f. 77v; KA mf. ES 2030 (rr 9) Laihian käräjät 6.–7.8.1655 f. 202 (Ett wisthuus som Her Johan Haquinj 573 åt Kaplan Her Christiern nästförleden wåras utj godha mäns närwaru för Penningar 17 D:r K: M:t försåldt hafwer, hwilken kiöp Her Johan nu ryggia will); KA mf. ES 2030 (rr 10) Isonkyrön ja Vähänkyrön käräjät 19.–24.10.1657 f. 195 (Sahl: Jören Simonssåns ifrån Ståckhålm barna Förmyndares och egen Modhers hustru Anna Pedhers dåtter medh sin mans Olof Erssåns Fullmechtigh Cronones Fåugde Hanns Joensson præsenterade underskrefwen Fullmacht aff dato den 20 Februarij åhr Innewarande, hwar medh han effter Fordoom Regementz Kyrkioherden H:r Oloff Simonis arf Fordrar Jempte hans Fädhernes och Mödhernes arf som nu ähre dödhe blefne utj Lill Kyrå Sochn och Greggiläby, der Simon Erssån be:te Her Olofz half brodher Åboer och är Rätta arfwinge eller bördeman till dedt fasta utj dedt hemman ... be:te halfua brodhren Simon Erssån swarade, att hwadh effter hans Sahl: Stiuffadher Simon Matssån Sahl: Her Olofz Fadher qwar blefwen ähr, Ståår Fulmechtigen yppit kännas wedher så mykit hans rät ähr, och ähre i gått behåldh utj hans förwarningh ... Sahl: Gubben medhan han lefde några penningar och Stycken åt sina twå döttrar Margareta Matz Matssåns i Terfwa Jokj hustru Jempte een ogifft dåtter Karin som ähn nu hemma ähr gifwit), Laihian käräjät 12.–13.2.1657 f. 281v (Såssom af senast här in loco hållen Höst Tingh, Nystilä hemmans /: den Caplaan H:r Christiern oppå kiöp emot tagit :/ Creditorer blef förkunnat att wara nu tilstädes, tee och bewisa medh sine räkningar medh hwadh Skäähl och Rättigheet hwar der af haffwer att fordra), 284 (Såssåm Caplan Her Christiern ähr tillwärderat medh Nystilä hemman een fierdedeel af Qwarnen uthj Kyrckiebyfårs, dedt Grels Jacobssån i Nystilä af Eldzwangömå förleden wåras opbrändt), 284v, Laihian käräjät 11.–13.1.1658 f. 498v, Laihian käräjät 1.–3.7.1658 f. 510 (Hauptman Niels Erichssån gaf tillkenna huru som Prosten H:r Elias af senast Proste Tingh remitterat een twist och Caplans H:r Christierns beswär emoth nu Nyligen blefwen Kyrckioherden H:r Johan Haquinj 573, angåande böndagz brått som på åhr 1655 skall wara begången af bem:te H:r Johan medh Öhlsälningh som då i Prestegården är skeet), Laihian käräjät 21.–22.10.1658 f. 520v, Isonkyrön ja Vähänkyrön käräjät 29.3.–2.4.1658 f. 575 (Såssåm wedh nästförledet åhrs höst tingh den 19 och 20 8:bris Sahl: Simon Matssåns i Greggilä och Lillekyrå Sochn Stiufsån Simon Erssån och Mågen Matz Matsån medh hans Swegerska Karin Simonsdåtter blef pålagdt oprätta hwar för sigh Ett Inventarium på dedt dee effter deras bem:te Sahl: Fadher Simon Matsån ärfft hafwa såssom och hwadh hwar af hånom medan han lefde emot tagit, dedt dee medh Eder kunnat wedh dedta tingh bekräffta, effter som een deras medarfwinges Sahl: Jöran Simonssåns ifrån Ståckholm barns Fullmechtigh och Cronones Befalningzman Hans Joenssån så wähl effter bem:te Sahl: Simon Matssån som Fordom Fält Predicanten Sahl: H:r Olof Simonis arf Fordrar). — V. Lagus, Studentmatrikel I (1889–91) s. 21 (IV); V. Lagus, Studentmatrikel. Supplement (1906) s. 5 (IV); Consistorii academici Aboensis äldre protokoller I [1640–54] (utg. A. G. Fontell, 1884) s. 28 (10.3(5?).1641, mainitaan eräs scholaris i Åbo Christ: Matthiæ), 154 (Christ. Matthiæ [Bothniensis]), 157 (Christiernus‹!› Matth. Bothn.); Consistorii ecclesiastici Aboënsis protokoller I 1656–1658. SKHST 2 (utg. Ad. Neovius, 1899) s. 112, 119, 131; Consistorii ecclesiastici Aboënsis protokoller II 1658–1661. SKHST 3 (utg. Ad. Neovius, 1902) s. 269, 487–488. — C. H. Strandberg, Åbo stifts herdaminne II (1834) s. 76, 78; J. Vallinkoski, Turun akatemian väitöskirjat 1642–1828. HYKJ 30 (1962–66) #1319D.

Doria dedikaation kohde

Päivitetty 10.12.2010.

Lähdeviite

Yrjö Kotivuori, Ylioppilasmatrikkeli 1640–1852: Kristian Laibeck. Verkkojulkaisu 2005 <https://ylioppilasmatrikkeli.fi/henkilo.php?id=395>. Luettu 14.7.2024.

Ks. myös viittausohje.