Helsingin yliopisto

Tiedot

kl. 1647 Jakob Teudschovius Jacobus Petri, Ostrobotniensis 576. * Oulussa noin 1627. Vht: Kajaanin, vuodesta 1656 Kuopion maakapteeni Per Jakobsson Tysk († ~1680) ja hänen 1. puolisonsa (Gertrud?). Ylioppilas Turussa kl. 1647 Truslovius‹¿› Jac. Petri _ 28. Nimi on kopioitu Pohjalaisen osakunnan matrikkeliin [1647] Iacobus Petri Teuschovius. | Pastor Cajanæ 1659. Obiit 1679. Vihitty papiksi 1648. — Kajaanin linnansaarnaaja 1648 (valtakirja 1650). Kajaanin kirkkoherra 1655. Samalla Kajaanin koulumestari 1651–54 ja vuodesta 1662. † Kajaanissa 1679.

Pso: (jo 1653) Brita Larsdotter (elossa 1688).

Veli: Gustaf Teudschovius 575 (yo 1647).

Poika: Gustaf Teudschovius U432 († 1695).

Kaima: Kalajoen kappalainen Jakob Teudschovius 357 (yo 1643, † 1675).

Viittauksia: HYK ms., Index s. 197a; HYK ms., Pohj. osak. matr. #48; Kimmo Kemppaisen tiedonanto 4.6.2011 (Vaikuttaa siltä, että Jacobin äiti olisi ollut nimeltään Gertrud, lähde: Digitaaliarkisto Pohjanmaa KO a:1 (rr 1) Saloisten käräjät 30.1.1630 f. 127: Feldtes Hustru Giertrudh Peer Tyskäs i Uhlå Stadh sak till 40 m:r effter dedh 20 Cap: i Tingmåla Balck, för dedh hon hade tillmält Lasse Jöransson för något tiufnadt, wille och kunde icke bewijsa); KA valtakunnanregistratuura 20.4.1641 f. 68 (Fullmacht för Peder Jacobszon Tysk, att wara Hoppman eller Capitein på Cajanaborgh), 28.3.1645 f. 61 (Till Landzhöfdingen Erich Soop, angående Hopmannen på Kaianeborgh Pär Tysk), 9.6.1662 f. 230 (Pass för Tartarne till Cajana ... såsom Wår Rijkz Drotzet Gr. Peer Brahe hafwer antagit een hoop med Zigeuner och Tartare, tillijka medh deras hustru och barn, dem han är sinnat att förskicka till sitt Frijherreskap Cajana, der att excolera landet); KA mf. ES 2113 (tt 1) Kajaanin käräjät 28.–29.6.1652 (Capitein Manhafftigh Per Tydsk anklagade Påfwel Määttä, att han i nästförleden höst hafte öfwerfallit honom uthj sitt hws här widh Befästningen medh hugg och slagh, så och skamlige och ährerörige ord), Paltamon ja Sotkamon käräjät 1.–2.2.1654; KA mf. FR 136 (Vol. 5) Paltamon ja Sotkamon käräjät 23.–26.6.1660 (Capten Per Tysk testamenterade sin hustro Margeta Bertils dotter alt det han äger, effter sin dödh, hwilcket så annoterat blef förste gången), Paltamon ja Sotkamon talvikäräjät 1662 (Företrädde fordom Capten Ehrligh och Manhfftigh Per Tysk, och gaf så skrifft- som Mundtligen Rätten till känna, Hurusåsom Han tillijka medh sin nu warande ächta maka Gudhfruchtige och dygderijke Matrona Hustru Margeta Bertils dotter, i anseende af deras orbitet och barnlösa uthi detta Giffte, så och den Hierttelige Kärleek, som de till Hwar andra draga, jemwäl och det stora beswär och omsorgh, som be:te Hans Hustru i synnerheet några Åhrs tijdh sedan han sin Syyn förlorade, För honom hafft hafwer, och här effter i lijka måtto, så länge deras lijfztijdh wahrar, hafwandes warder hafwa af wälberådt modh således sigh emellan belofwat, slutit och ett sådant Testamente uprättat, att hwilcken dera af dem hwarannan öfwerlefwer, skall uthi sin lijfztijdh all deras egendom både i löst och fast behålla oklandrat för Slächt och förwantter, Men effter bägges deras dödelige frånfälle skall i krafft af samma Testamente den alt bekomma, som dem till deras döderdaga syther, Födher och kläder, ware sigh Slächt eller willfremmande. Detta deras giorde Testamente är för detta twenne gånger å Häredz ting Publicerat, synnerligen för Kyrckioherdens i Caijanaborgz Stadh Her Jacobz be:te Captens af den förste Hustrun Sons skull, effter hwilcken nu blef några gångor bodh skickat, att han wille Præsentera sigh för Rätta, och förebringa, om och hwadh han här till hade att säija, Men han inthet Comparerat); KA mf. FR 136 (Vol. 5) Kajaanin konventti 6.–7.2.1679 § 12 (Kyrckioheerden j Cajana Wyrdige H:r Jacob Teudschovius beswärade sig öfwer Befahl:n Isaak Hansson att han ännu intedt tillfyllest bekommit sin 1678 Åhrs Löön); KA mf. ES 2028 (rr 5) Uudenkaarlepyyn käräjät 31.8.1643 f. 239 (Peer Tyske Bårgare i Nyie Carleby Stadh), Kajaanin käräjät 25.6.1644 f. 308 (Jöns Heickinen i Paldamå kärde till Capitein Peer Tysk att han hadhe Uthhuggit hans engh), Kokkolan, Kruunupyyn ja Kälviän käräjät 31.7.1644 f. 324 (Peer Tyskäs Capiteins på Caijanebårgh hemmanet Uplystes andre gångån arfuingåm at inlösas såm Matz Anderss: köpa will effter det 2 Cap: i Jorda Balcken); KA mf. ES 2028 (rr 6) Iin käräjät 30.1.1647 f. 219 (Sal: Her Erichz [Iin kirkkoherra Ericus Georgii Montanus, † 1640] Enckia H: Margetha Bertils Dotter), Kajaanin käräjät 25.–26.6.1647 f. 243 (Frantz Reckoinen af Turun kårfwa kärde till Capteinen Peer Tysk, dett han hadhe öfwerfallitt honom på Kyrcke wägen och slagit honom), Kajaanin käräjät 15.2.1648 f. 299; KA mf. ES 2028 (rr 7) Kajaanin käräjät 26.3.1650 f. 28 (Capitein på Cajane bårgz befästningh Manhafftigh Peder Jacobson Tysk); KA mf. ES 2030 (rr 9) Lapuan käräjät 27.–28.2.1656 f. 379v (S: Peer Peersson Tysk denne Henrichz (katso 1811) hust:s förre man); KA mf. ES 2031 (rr 11) Limingan käräjät 10.–11.6.1661 f. 25 (Effter Kongl: Reductions Collegij breff dat: Ståckhålm den 5 Aprilis 1661 hwilka som hafwa uthom Frijhärskapet donation uthi bem:te Limingå Sochn, upfaldes förrige Lantzhöffdingens H:r Ture Ribingz arffwingar, Öfwersten Anders Munk, Hendrich Wlffwenskiöldh, Capitein Peer Anderson Och Peer Tysk på Cajana); KA mf. ES 2035 (rr 19) Sotkamon käräjät 14.–15.8.1682 s. 496 (Innwånaren i Cajana Daniel Jacobsson framkom och fordrade af Cappellanen Wällärde H:r Erich Cajano 1970 effter dess Fader Fader H:r Jacobi Teuscovij Fader som war Fordom Capiteen Pehr Tyskes qwarlåtenskaph, hwar emoot mehrbem:te H:r Erich innlade i Retten nu mehra Sahl: Pehr Tyskes giorde Testamente af d: 25 Martij 1680 till H:r Erich effter som han på sin höga Ålder dess tillflycht till H:r Erich om försårgh till döderdagh och Lijfz oppehälle hafwer sökia måst Emedan han till Sonen H:r Jacobs barn icke någon reflection welat draga af orsaak och otwifwelachtigh dedh dheras Fader Moder blef ifrån honom igenom hordooms beskyllningh Lagligen förmedelst Consistorij doom åtskilder och denne Offtabem:te H:r Erich är hans Tredie eller sidste hustrus dotter Son eller Pehr Tyskes Styffdotter Son), 503. — K. G. Leinberg (utg.), Handlingar rörande finska skolväsendets historia III (1889) s. 115 (7.11.1662), 120, 126 (20.7.1664); M. G. Schybergson, Konventen i grefve Per Brahes finska förläningar. Förhandlingar och uppsatser 4 (1889) s. 36 (8.–15.2.1654, Blef taladt om 1653 års djäknepengar, som stiga till 72 dlr 18 ö. s. m., och således resolveradt, att skolmästaren, herr Jakob, bekommer efter hvar pojke (som äro 9 st.) 1 rdl s. m.); V. Lagus, Studentmatrikel I (1889–91) s. 34 (VII); V. Lagus, Studentmatrikel. Supplement (1906) s. 8 (VII); K. G. Leinberg (utg.), Handlingar rörande finska kyrkan och presterskapet IV (1900) s. 150 (5.7.1661); K. G. Leinberg (utg.), Handlingar rörande finska kyrkan och presterskapet VII (1907) s. 96; C. M. Schybergson (utg.), Per Brahes brevväxling rörande Åbo akademi I. Per Brahes brev. SSLS 164 (1922) s. 125 #134 (8.6.1666), 129 #138 (27.7.1666), 138 #146 (31.8.1666); C. M. Schybergson (utg.), Per Brahes brevväxling rörande Åbo akademi II. Brev till Per Brahe. 2: 1662–1680. SSLS 264 (1938) s. 81 #238 (14.7.1666), 83–84 #240 (28.7.1666), 85 #241 (18.8.1666); A. Luukko, Pohjalaisen osakunnan nimikirja I 1640–1713 (1946) #48. — C. H. Strandberg, Åbo stifts herdaminne II (1834) s. 221; O. Manninen, Kajaanin asukkaat 1651–1750. SSJ 33 (1981) s. 93.

Päivitetty 20.12.2023.

Lähdeviite

Yrjö Kotivuori, Ylioppilasmatrikkeli 1640–1852: Jakob Teudschovius. Verkkojulkaisu 2005 <https://ylioppilasmatrikkeli.fi/henkilo.php?id=576>. Luettu 19.4.2024.

Ks. myös viittausohje.