Helsingin yliopisto

Tiedot

1665/66 Henrik Kluwensich Henricus Henrici, Ostrobotniensis 1811. Vht: Uudenkaarlepyyn pormestari Henrik Hansson Kluwensich (kauppiaan poika Lyypekistä, † 1671?) ja hänen 1. puolisonsa N.N. Hermansdotter Stammert. Ylioppilas Turussa 1665/66 Klugensiik‹¿› Henr. Henrici _ 86. — Kaarleporin kreivikunnan tuomari. Uudenkaarlepyyn tuomiokunnan tuomari 1674. Keski-Pohjanmaan tuomiokunnan lainlukija 1676–80, sen tuomari 1685 (mutta virkaa ei perustettu). Suorituskomissaari. Vehmaan ja Ala-Satakunnan kihlakuntien tuomiokunnan tuomari 1686, erotettu 1698. Elossa 1712.

Pso: Susanna Josefsdotter Mathesius.

Poika: Oulun pormestari Josef Kluwensich, myöh. Klowensich 3729 (yo 1691, † 1740).

Poika: kapteeni Henrik Kluwensich, myöh. Klowensich 3730 (yo 1691, † 1745).

Lanko: Kalajoen kappalainen Per Mathesius 887 (yo 1652, † 1693).

Lanko: Tyrnävän kappalainen Jakob Essevius 2482 (yo 1676, † 1711).

Viittauksia: HYK ms., Index s. 105a; KA valtakunnanregistratuura 4.11.1674 f. 370 (Confirmation på Henrich Klovensijk häradzhöfdinge fullmacht öfwer Ny Carleby), 4.3.1685 f. 64 (Til Åbo Hoffrät angående Häradzhöfdingen Erich Tawasten (katso 2497) och Henrich Kluwensick ... Nu såsom Wij på blåtta angifwande och in til des en blifwer lagligen öfwerbewist, icke willie at någon skal priveras ifrån sin tiänst beropandes elliest Tawasten sigh på sin oskyldighet och begiärar reconvention emot Kluvensick som honom så illa och obewissligen skal angifwit, det I omständeligen aff bägges supplicationer warden förnimmande. Altså blifwa Wij däraff föranlåtne samma beswähr til Eder at remittera), 27.3.1685 f. 135 (Häradzhöfdinge Fulmackt för Hindrich Klufvensich öfwer Medlehäradet i Österbotn ... Wij Carl etc. Giörom witterligit at ehuruwähl Wij A:o 1680 i Nåder för godt funno at giöra den Ändringen medh häraderne i Österbotn at i stället för trenne Häradzhöfdingar skulle allenast bli twenne och det tredie Nemligen Medlehäradet indelas halffparten på hwardera aff de andra, i Mehning at justitien wähl skulle kunna förwaltas aff twenne Häradzhöfdingar; Men som Oss Landzhöfdingen Wälborne Didrich Wrangel sedermera Underdånigst har berättat och widh handen gifwit, at Österbotn är aff så widt begrep, det twenne Häradzhöfdingar omöijeligen hinna medh som sigh bör, at förrätta deras tiänster ... Fördenskuldt i Anledning häraf ärom Wij förorsakade wordne härmedh at förklahra, det Österbotn skal häreffter aff trenne Häradzhöfdingar förwaltas, som förr warit wahnligit), 26.6.1686 f. 341 (Fullmacht för Hindrich Kluvensicht att wara häradzhöfdinge i neder Satagunda härad i Finland), 25.8.1696 f. 449 (Till Cammar Colleg. swar om Häradzhöfdingen Cluvensijk ... husesynen öfwer Norby ladugård i Eufraåminne Sockn, hwilken Häradzhöfdingen Cluvensik härtills till boställe har innehafft, men nu mera är anslagen till öfwerst Lieut:s Säte under Biörneborgz lähns Infanterie Regementet), 25.8.1696 f. 450 (Till Landzhöfdingen Creutz om Häradzhöfdingen Cluvensik), 25.8.1696 f. 451 (Till Stats Cont. för Häradzhöfdingen Cluvensijk), 20.12.1698 f. 707 (Häradshöfdinge fullmakt för Lars Karplan 2584 ... medelst Hindric Klufwensicks afgång för dess embetes förseelser skull, des förträdde Häradshöfdinge beställning öfwer någre härader i Finland är kommen att blifwa ledig); KA mf. ES 1850 (kk 15) Tutkinta Loimaalla 20.–21.5.1698 f. 411–426 (emellan H:r Advocat Fischalen Carl Paulin å Embetes wägnar kärande, och heradzhöfdingen Henrich Kluwensich, Swarande, angående någon olaga upbörd med annat mehra som öf:r klages), Tutkinta Huittisissa 23.–24.5.1698 f. 426v–439v, Tutkinta Kokemäellä 26.–28.5.1698 f. 440–466v, Tutkinta Ulvilassa ja Porin kaupungissa 30.5.–1.6.1698 f. 467–489v, Tutkinta Eurajoella 3.–4.6.1698 f. 490–497, Tutkinta Eurassa ja Säkylässä 6.–7.6.1698 f. 497v–509; KA mf. ES 1932 (mm 36) Kokemäen käräjät 6.–8.2.1700 s. 85 (Opå H:r Häradshöfdingens Klufvensichz wägnar, ansökte dess Son Student:n Mons:r Henrich Klufvensich), Ulvilan käräjät 2.–4.5.1700 s. 528 (Häradzhöfdingen H:r Henrich Klufvensich anklagade dess förra Skrijfwares Johan Andersons Hustru Margareta Mattzdåtter, som Häradzhöfdingens huus [Pänäs] uti dess frånwaru till Stockholm förestådt ... herr Häradzhöfdingens Son Mons:r Henrich Klufvensich), Ulvilan käräjät 14.–15.9.1700 s. 764; KA mf. ES 1968 (nn 12) Tyrvään käräjät 9.–11.3.1695 f. 136 (katso 2021); KA mf. ES 2077 (ss 1) Uudenkaarlepyyn käräjät 7.–8.1.1664 (Rådhman wäll:tt Hendrich KlufwenSyck Inladhe i Rätten NyeCarleby Sochns obligation Daterat Carleborgh den 1 Martij 1663 wnder des Signethe, Lydandhe på een tunna Smör, som Sochnen till hans högh Ehrewördigheett Biskopen i senaste Wisitationen hafwer förährat), Uudenkaarlepyyn käräjät 2.11.1664; KA mf. ES 2078 (ss 2) Uudenkaarlepyyn käräjät 17.10.1670 f. 26v (een Obligation af den 1 Martij 1663 ... om 1 T:a Smöör); KA mf. ES 2079 (ss 2) Uudenkaarlepyyn käräjät 27.–28.2.1672 f. 21 (Mons:r Hinrich Klefwensijk j Ny Carleby Stadh, Lätt opbiuda förste Gången ½ Broo Hemmanet j Kyrckioby Som Hans Sal: Fader aff Marckuss Jönsson Kiöpt haf:r Näste frenddom till Lösen, och war ingen Som der på Klandrade); KA mf. ES 2079 (ss 3) Uudenkaarlepyyn käräjät 1.3.1673 f. 2; KA mf. ES 2081 (ss 4) Pietarsaaren pitäjän käräjät 18.–22.8.1682 s. 27, Uudenkaarlepyyn käräjät 26.–29.8.1682 s. 45; KA mf. ES 2082 (ss 8) Lapuan käräjät 21.–23.6.1686 s. 91; KA mf. ES 2082 (ss 10) Uudenkaarlepyyn talvikäräjät 1688 f. 72; KA mf. ES 2084 (ss 16) Uudenkaarlepyyn ylim. käräjät 15.1.1694 s. 73, Uudenkaarlepyyn käräjät 16.1.1694 s. 81; KA mf. ES 2085 (ss 16) Lapuan käräjät 27.1.1694 s. 181; KA mf. ES 2085 (ss 17) Uudenkaarlepyyn käräjät 21.8.1695 s. 215 (Smedzbacka Hemmanet â 2/3 Mantahl som Bårgaren i NyCarleby Isaach Bröömse sigh tillhandlat af Häredzhöfdingen Högachtadt Henrich Klufwensich blef nu första gången Lagligen och uthan Klander Opbudit, Som her medh ad notam togs); KA mf. ES 2087 (ss 19) Uudenkaarlepyyn käräjät 14.9.1697 s. 259; KA mf. ES 2087 (ss 20) Lapuan käräjät 3.–4.8.1698 s. 60 (Hustru Britha CluvenSichs laga Fullmechtige, Tullskrifwaren Hindrich Hindrichsson ifrån NyCarleby); KA mf. ES 2088 (ss 22) Lapuan käräjät 22.–23.2.1700 s. 415 (Enckian Brijta Klufwensich i Cauhafwa), Uudenkaarlepyyn käräjät 13.8.1700 s. 555; KA mf. ES 2089 (ss 23) Uudenkaarlepyyn käräjät 18.–19.2.1701 s. 204 (Råd- och Handelsmannen ifrån Nycarleby Nils Scepper befullmechtigad uthaff Häredzhöfdingen Hindrich Kluwensijk); KA mf. ES 2093 (ss 30) Lapuan käräjät 13.–14.9.1708 s. 898 (Enkian Brita Hindrichzdåtter Kluwensich); KA mf. ES 2093 (ss 31) Uudenkaarlepyyn käräjät 18.–19.3.1709 s. 375 (För detta Häradzhöfdingen Kluvensich, lät nu 2:dra gången upbiuda Mårten Sigfridssons och Mattz Jacobssons hemman i Munsala för 150 D: K:m:tz fordran, hwilket klanderlöst skedde); KA mf. ES 2094 (ss 32) Uudenkaarlepyyn käräjät 4.3.1710 s. 445 (Commissarien Wälbet: Josep Klufwensich bewiste sin fader Häradzhöfdingen Hindrich Klufwensich hafwa at fordra uthaf Mårten Sigfridssons och Simon Thomassons hemman i Munsala effter doom aff d: 18 Feb: 1701, sampt Sal: Landzhöfdingen Ehrenskiöldz Executorial aff d: 23 Sept: 1702, 150 D: K:m:t); KA mf. ES 2095 (ss 34) Kruunupyyn ylim. käräjät 13.12.1712 s. 1239 (för detta Häradzhöfdingen Hindrich Klowensich, såsom Fullmechtig för sin Son bem: Hospitals föreståndare [Josep Kluwensick]); KA mf. ES 2030 (rr 9) Lapuan käräjät 27.–28.2.1656 f. 379v (Förståndigh Henrich Kluensijk ifrån Carleborgh krafde af Simon Philpusson Stråka peng:r 210 Dal:r Kop:r M:tt som han för detta Caverat haf:r för Erich Pesoinen och är dömbdh bettala samma geldh till S: Peer Peersson Tysk (vertaa 576) denne Henrichz hust:s förre man effter som Borgmest: och Rådz i Carleborgh doom uthwijsar af åhr 1643 d: 9 Januarij); KA mf. ES 2030 (rr 10) Pietarsaaren pitäjän käräjät 12.2.1658 f. 381v (Förmantes allmogen, att dhe som weta sigh wara Skyldighe till Sal: Peer Tysk något, att dhe Clarera medh dess Successore Hindrich Kloffwensich); KA mf. ES 2031 (rr 11) Pietarsaaren pitäjän käräjät 10.–13.8.1664 f. 568; KA mf. ES 2032 (rr 13) Pietarsaaren pitäjän käräjät 15.–17.1.1673 f. 329 (Sig:r Hindrich Klufwensijk framlade een förlichningz skrifft Dat: d: 23 Aprilis 1659 Hwarutinnan Påhl Hansson i Sundby befinnes sig med Klufwensijkz Fader utj goda Mäns närwaru förlijchts om någon geld); KA mf. ES 2035 (rr 19) Paltamon käräjät 7.–9.2.1682 s. 237 (Liquidations Commissariens Henrick Kluwensichz underskrifft); KA mf. ES 1143 (a 5) Porin RO 22.6.1696 s. 51, Porin RO 17.8.1696 s. 62, Porin RO 27.3.1697 s. 30; KA mf. ES 1144 (a 6) Porin RO 11.7.1700 s. 71 (Opå Pänäs Gårdz Possessorens H:r Cammarerarens Wälb: Johan Lagermarcks 1448 wägnar giorde för detta Häradzhöfdingen höghwälachtadh Henrich Kluwensich igenom des inlagde skrifwelse af d: 7 hujus Rätten påminnelse), Porin RO 27.4.1708 s. 50; KA mf. ES 1172 (b 3) Porvoon RO 3.6.1654 (Effter såsom för några dagar sädan, hijtt till wår Stadh, een Ungh Kiöp- och handelsman ifron ny Helsingfors, Hanss Klofuensijck widh nampn är ankommen, medh hafuande 2 oxhöfder Fransk wijnn, såsom och een deel andra små kramwahrur och Sijdenbandh, tillkiöps ...). — V. Lagus, Studentmatrikel I (1889–91) s. 112 (XXVI); V. Lagus, Studentmatrikel. Supplement (1906) s. 24 (XXVI); Consistorii academici Aboensis äldre protokoller I [1640–54] (utg. A. G. Fontell, 1884) s. 41–43 (1.12.1641, isä, Hendrich Clofwensich); Turun akatemian konsistorin pöytäkirjat VII 1690–1699 (julk. T. Carpelan, 1940) s. 241 passim. — E. Suolahti, Porvarispoikien opinkäynti (1946) s. 217; Y. Blomstedt, Laamannin- ja kihlakunnantuomarinvirkojen läänittäminen ja hoito Suomessa 1500- ja 1600-luvuilla (1958) s. 394; H. Holmberg, Suomen tuomiokunnat ja kihlakunnantuomarit (1959) s. 26; J. Vallinkoski, Turun akatemian väitöskirjat 1642–1828. HYKJ 30 (1962–66) #1455D, 2648D; Sursillin suku (täyd. ja toim. E. Kojonen, 1971) #8361; Suomen kansallisbibliografia 1488–1700. SKST 642 (toim. T. Laine ja R. Nyqvist, 1996) #2522.

Doria dedikaation kohde

Päivitetty 3.3.2013.

Lähdeviite

Yrjö Kotivuori, Ylioppilasmatrikkeli 1640–1852: Henrik Kluwensich. Verkkojulkaisu 2005 <https://ylioppilasmatrikkeli.fi/henkilo.php?id=1811>. Luettu 19.4.2024.

Ks. myös viittausohje.