Helsingin yliopisto

Tiedot

1648/49 Mårten Costenius Martinus Petri, Letalensis 683. * noin 1631. Vht: Laitilan kirkkoherra Petter Bartholinus (Petrus Bartholomæi, † 1639) ja Karin Andersdotter. Ylioppilas Turussa 1648/49 [Costenius] Martin. Petri _ 34. Stipendianomus 25.10.1654. Alimman luokan stipendiaatti kl. 1655 – sl. 1655. Vihitty papiksi Turun hiippakunnassa 22.1.1657. — Sotilaspappi 1657. Armovuodensaarnaaja Ruovedellä 1660. Turun läänin jalkaväkirykmentin (Per Sparren, myöh. Fab. von Fersenin rykm.) saarnaaja 1661, palveli Kokenhusenin ja Marienburgin varuskunnissa Liivinmaalla. † 23.1.1671. ‡ Riikaan.

Pso: Anna Henriksdotter tämän 1. avioliitossa.

Veli: Savonlinnan komendantti, everstiluutnantti Anders Costenius, aatel. 1650 Rundeel 118 (yo 1640, † 1679).

Vertaa: Längelmäen kirkkoherra Henrik Lucander 1161 (yo 1656/57, † 1703).

Viittauksia: HYK ms., Index s. 44a; HYKA TAA Eg, Stipendianomukset 1641–1712 (25.10.1654); KA valtakunnanregistratuura 17.8.1682 f. 540 (Confirmation på ½ Mantahl i Piehingiby Marienemi be:d för bookhållaren Pär Mårtensson Rundell [Turun hovioikeuden auskultantti (1666), Kajaanin vapaaherrakunnan kirjanpitäjä 1667–74 Per Mårtensson Rundell] ... Wij Carl etc. Giörom witterligit, at ehuruwähl det halfwa Mantahl i Piehengiby Marienemi be:dt straxt widh Brahestad belägit, som framledne Wårt Rådh och Drotzet Sahl. Gref Pähr Brahe medelst sitt öpne bref af d. 23 Junij 1676 undt sin för detta bookhållare Pär Mårtensson Rundell i sin och sin hustrus Lijfztijdh vnder Adelige privilegier fritt för alle derafgående vthlagor, är genom Reductionen tillijka medh hehla Cajana Frijherreskap under Oss och Cronan hemfallit, lijkwäl hafue Wij af serdelest Gunst och Nåde i anseende till den swåre siukdom, raserij och hufwudhswagheet som han Rundell nu är stadder vti, undt och efterlåtit, som Wij hermedh och i krafft af detta Wårt öpne bref nådigst vnne och efterlåte honom och hans hustru i lijfztijden detta förber:de halfua Mantahl Marienemi); KA mf. ES 1844 (kk 4) Mynämäen käräjät 18.–19.9.1657 s. 92 (Hendrich Bertillson i Mäkis dömbdes at betala 20. Capp:r Spanmåhl till D. Martinum Petri för häste lego); KA mf. ES 3745 (Ikaalinen 1) Ruoveden ja Keuruun käräjät 26.–27.6.1672 f. 478 (Cappelan H:r Thomas 691 giorde Uppå Sal: H:r Mårten Costenj Änckias wägna anfordringh till Johan Keckoinen om dee 4 T:r Spanmål, som han för 1 Ringh hännes Sal: Man tillsagdt haf:r); KA mf. ES 1964 (nn 6) Ruoveden ja Keuruun käräjät 17.–18.1.1681 s. 94 (fordom Coadjutoris Sahl: Martini Costenii Attest aff den 11 Maij 1662); KA mf. ES 2113 (tt 2) Saloisten käräjät 17.–20.3.1679 s. 94 (förrige Bookhållarens Peer Rundels Landboo Hans Sigfredsson på Marianniemi); KA mf. ES 2077 (ss 1) Närpiön käräjät 7.–9.1.1664 (Tobackz Compagnies Fullmehtige Wellahtat Nicolaus Rechenbach, vertaa 1429); KA mf. ES 2078 (ss 1) Närpiön käräjät 9.–11.2.1665 f. 6 (Handellsman i Christina Stadh Nicolaus Rechenbach), Närpiön käräjät 25.–29.8.1665 f. 18 (Peer Mårthensån Rundell i Christina Stadh, katso 924); KA mf. ES 2080 (ss 3) Närpiön käräjät 25.–28.2.1678 s. s. 117 (tyfnadh ... Annikas fader Niclas Reckenbak, katso 925); KA mf. ES 2080 (ss 4) Närpiön käräjät 20.–21.2.1679 s. 118 (tiufwen Annicka), Lapväärtin käräjät 26.–27.3.1679 s. 128, 137 (Framtredde Giestgifwaren i Sijdeby Niclas Rechenbach, gifwandes Retten till kenna, huruledes hans Stiuf Son Peer Rundel, honom sitt Börde hemman ibid: a 1/2 Mtl: dåch 1/4 der utj Crono inbegrepit, ondt och oplåtit, att bruka och besittia sig till godå, så lenge han Cronones wth skylder der af åhrligen betala kunde, som dess skrifft af A:o 1672 d: 27 Aprilis det i bookstafwen Exprimerar, Förebärandes der hoos nu för sin och sin K: hustrus till tagne höga ålder och Krankheet; det eij widare wthan någon wnderstödh kunna besittia ...), Lapväärtin käräjät 1.–2.9.1679 s. 185, Närpiön käräjät 4.–6.9.1679 s. 207, Lapväärtin käräjät 23.–24.2.1680 s. 11, 12; KA mf. ES 2081 (ss 5) Lapväärtin käräjät 30.–31.7.1683 s. 8 (Niclas Recenbackz Käremål, till dess Stiufmåg Eskiell Simonsson, j Sijdeby, angående huruledes Eskiell, emot sitt Swärfolck, sig otillbörligen för hållit hafwer); KA mf. ES 2081 (ss 6) Lapväärtin käräjät 23.–24.1.1684 s. 4, 9; KA mf. ES 2081 (ss 6) Lapväärtin käräjät 1.–2.9.1684 s. 132; KA mf. ES 2082 (ss 8) Lapväärtin käräjät 5.–6.2.1686 s. 79, 86 (Gestgifwaren utj Sidby Niclas Rechenbaak beswärade sigh nu som åthskillige Häredz Tingh tillförende, öfwer sin Mågs Eskell Simonssons förargeligit lefwerne och iblandh annat att han des Swer Modher Anna Henrichzdåtter medh hugg och slagh öfwerfallit); KA mf. ES 2082 (ss 10) Närpiön ja Lapväärtin käräjät 26.–28.7.1688 f. 220v; KA mf. ES 2083 (ss 11) Närpiön ja Lapväärtin käräjät 16.–19.1.1689 s. 45; KA mf. ES 2083 (ss 12) Närpiön ja Lapväärtin käräjät 11.–14.7.1690 s. 23; KA mf. ES 2083 (ss 13) Närpiön ja Lapväärtin käräjät 20.–21.1.1691 s. 54, Närpiön ja Lapväärtin käräjät 15.–16.6.1691 s. 53 (Sahl: Niclas Reichenbaak); KA mf. ES 2086 (ss 19) Närpiön ja Lapväärtin käräjät 15.2.1697 s. 268 (Mantals Commissarien wälbetrodde Pehr Jönsson Kalm kärde till hustru Agneta Reckenbach ifrån Sijdeby, fordrandes uthaf henne Siwtijo Twå D:r K:m:t här flytandde der af att Agnetas Sahl: Moder Anna Hinders dåtter skall obligerat sigh att bemelte Summa, Nämbl: 72 D:r K:m:t, till H:r Commissarien för sin dåtters Agneta Reckenbaakz Saakören att betala, då hoon igen fåått den pantt, som för dessa Saakören, war Exeqverad); KA mf. ES 2030 (rr 9) Närpiön käräjät 18.–20.1.1655 f. 212v (Probsten och Kyrkiohärden j Närppis S: Wördig och Wällärde H: Elias Petri (katso 925) ... sin Swåger Inwånnare j Christinæ Stadh Nicolaus Reickenback); KA mf. ES 2035 (rr 21) Saloisten käräjät 24.–28.1.1684 s. 87 (Manhafftigh Leutnanten Magnus Girss framkom på sin Swågers, för detta Sahl: hooss Gudj Hans Excell:tz Rijkz drotzens Bookhållares Petter Rundels wegnar, Som hufwudh swagh ähr, Och Thy till dess oppehälle, aff Kongl: Maij:tt förundt Marjaniemi ½ Manttals Skattwraack legne Ödhess hemman ...); KA mf. ES 2036 (rr 21) Saloisten käräjät 30.–31.7.1684 s. 105 (Leutnampten Magnus Girs Fullmächtigat af sin Swägerska, hustru Margeta Brun för detta Boockhållaren Petter Rundels hustru ... Marjamaahemman i Piehingi). — R. Hausen (utg.), Diarium Gyllenianum eller Petrus Magni Gyllenii dagbok 1622–1667 (1880–82) s. 240; V. Lagus, Studentmatrikel I (1889–91) s. 39 (IX); V. Lagus, Studentmatrikel. Supplement (1906) s. 9 (IX); Consistorii academici Aboensis äldre protokoller I [1640–54] (utg. A. G. Fontell, 1884) s. 567–569, 574, 576–577; Consistorii academici Aboensis äldre protokoller II [1654–64] (utg. A. G. Fontell, 1887) s. 8, 23; Consistorii academici Aboensis äldre protokoller III 1664–1671 (utg. H. Dalström, 1898) s. 215 (poika?); Consistorii ecclesiastici Aboënsis protokoller I 1656–1658. SKHST 2 (utg. Ad. Neovius, 1899) s. 7, 24, 37, 38, 42; Consistorii ecclesiastici Aboënsis protokoller II 1658–1661. SKHST 3 (utg. Ad. Neovius, 1902) s. 541 (21.8.1661, sin swågerskass i Rowäsi nådeåhr föreståt hafr, katso 271). — C. E. von Napiersky, Kirchen und Prediger in Livland I–III (1850–52) I s. 42; J. Ramsay, Frälsesläkter i Finland intill stora ofreden (1909) s. 353 (Rundeel Tab. I); A. R. Cederberg, Suomalainen aines Baltian kirkon ja koulun palveluksessa vuoden 1561:n jälkeen. SSV 21 (1937) s. 123 ("Martinus Petri Costianus"); P. Baerent et al., Die evangelischen Prediger Livlands bis 1918 (1977) #304a; A. Byman, Komplement till "Die evangelischen Prediger Livlands bis 1918" [moniste 1977] s. 3 #304a; Suomen kansallisbibliografia 1488–1700. SKST 642 (toim. T. Laine ja R. Nyqvist, 1996) #2362, 3387; V. P. Toropainen, Tietoja 1600-luvun turkulaisten sukulaisuussuhteista. Genos 74 (2003) s. 106 (TKO 11.11.1653), 109 (TKO 3.2.1655. Margareta Johanintytär ... oli jo saanut lapsen ylioppilas Martinus Petrin kanssa 1653).

Päivitetty 20.12.2023.

Lähdeviite

Yrjö Kotivuori, Ylioppilasmatrikkeli 1640–1852: Mårten Costenius. Verkkojulkaisu 2005 <https://ylioppilasmatrikkeli.fi/henkilo.php?id=683>. Luettu 20.6.2024.

Ks. myös viittausohje.