Helsingin yliopisto

Tiedot

1648/49 Tomas Laxenius Thomas Thomæ, Satacundensis 691. Vht: Ruoveden kappalainen Tomas (Thomas Sigfridi) ja Margareta Kristoffersdotter (Herkepaeus). Ylioppilas Turussa 1648/49. Nimi on kopioitu Albumista noin v. 1696 Satakuntalaisen osakunnan matrikkeliin [1648/49] Thomas Laccenius. | Pastor in Ruowesi. — Apulaispappi Ruovedellä (1655). Tuomiokapituli päätti 1659 nimittää emäseurakunnan kappalaiseksi Ruoveden asukkaiden tahdon vastaisesti Virtain kappalaisen Erik Frosteruksen 452 ja saman päätöksen mukaan Laxenius saa vahvistuksen Virtain kappalaisen virkaan kun hän sitä pyytää. Frosteruksen viranvaihto ei kuitenkaan toteutunut ja Laxeniuksesta tuli Ruoveden emäseurakunnan kappalainen, noin 1661. Ruoveden kirkkoherra 1679 (poislukien kappelit, joiden kirkkoherraksi tuli mainittu Erik Frosterus), vuodesta 1683 koko seurakunnan kirkkoherra. ‡ Ruovedellä 4.10.1687.

Pso: 1:o 1659 Elisabet Johansdotter Böök († ~1665); 2:o noin 1666 Elin Henriksdotter Lilius tämän 1. avioliitossa († 1702).

Pson seur. aviomies: apulaispappi Jakob Kriander 2846 (yo 1680, † 1693).

Serkku: Hauhon kirkkoherra Kristoffer Herkepaeus 961 (yo 1652/53, † 1690).

Veli: Ruoveden kappalainen Kristoffer Laxenius 1174 (yo 1656/57, † 1688).

Poika: Tomas Laxenius 3235 (yo 1685).

Lanko: Längelmäen kirkkoherra, FM Johan Lilius 690 (yo 1648/49, † 1663).

Vävy: Ljungbyn komministeri Kristoffer Frisius 4497 (yo 1700, † 1737).

Vertaa: Ruoveden kirkkoherra Erik Frosterus 452 (yo 1644/45, † 1682).

Vertaa: ylioppilas Simon Laccenius 2456 (yo 1676, † 1680).

Viittauksia: HYK ms., Satak. osak. matr. I #54; KA mf. ES 1783 (ee 8) Uudenkylän käräjät 19.–21.7.1660 f. 55v (Kärde Dns: Ericus Herkæpeus på sin Faders Systers Hust: Margreta Christophersdotters, fordom Cappelans i Ruowesi Sochen efterlåtne Enckias, wägna till Kyrckieheerden uti Itimaa Wällärde H:r Ericum Arvidi 43 om eett Pantzar Sölf:r Bälte om 25 lodh, een gammall Sölfskeedh om 2 lodh och een Richzdahl:r om 3 lodh, som han af henne för een tijdh sedan i Åbo at förfärdigas, emot tagit hade, men sedan sitt eij kunnat igen bekomma, ehuru wäll hoon der på anfordringarne schall giort hafwa, dy begierte han nu om sijder genom Rättens tuångh sådant mächtigh blifwa måtte; Kyrckieheerden H:r Erich kunde der till eij neeka, Uthan det alt tillstoodh, allenast förebar sigh Sölfredt lefwererat till een Guldsmedh i Åbo, M: Frantz på Kyrckiegatan boendes, den i medler tijdh han åth Österbotn warit hade, döder blifwit, och altså hans Qwarlefde Egendom på Rådhwset till Gieldens afbetalning Uptagit ... Dömbdes han [H:r Erich] det be:te hust: Margreta tillställa, eller och medh peningar betala); KA mf. ES 1963 (nn 4) Ruoveden käräjät 21.–22.6.1644 f. 93v (Kom förrätta hustru Margeta Christåffersdåtter i Rajalax, och ladhe i Retten fordom Heredzhöfdingens Sal: Welborne her Knut Jönssons till Laucko Heredzdombreff, Daterat d: 10 Septembris An:o 1595, och nu sedermera d: 16 Septemb: Anno 1643, aff hans Nådhe Præsidenten, Welborne her Jönss Kurck vidimerat, medh förbe:te Heredzhöfdingens dombooks innehåld öfurenstemma, ahngående några Råår och Röör emellan be:te Rajalax och en be:d Matz Nielsson i Rämingipohja ... Emot hustru Margretas Kähromål ladhe Matz Nielsson i Rätten, et Underlagmans Johan Jacobssons Lagmans dombreff, Daterat den 4 Februarij Anno 1630, aff innehåld det förbe:te hustru Margetas Man Cappellanen her i Sochnen framledne H:r Thomas Sigfridi, hafuer sigh opå förbe:te Dato för Lagmans Rätten medh Handstrekningh en wenlig förlikning om alla deres skogztwistigheter Så och deres retta Råår och Röör medh Matz Nillsson sig inlåtet i så måttå, at ...), Pirkkalan käräjät 5.–6.3.1645 f. 159 (Efter Laglesarens Mårthen Michelsons domb Dat: den 21 Maij An:o 1636 ... Uthmäta aff Staffan Andersson Rapainen i Leinåla 20 D:r K:m:t som han fordom Cappellanen i Roowesj, framledne H:r Thoma Sigfridi witterligh och tilståenden geldh ähr dömbder at betala), Ruoveden käräjät 19.–20.6.1646 f. 259v (Hustru Margeta Christåffersdåtter i Rajalax ... åth förbe:te hustru Margeta och hennes Man, fordom Cappellan her i Sochnen, Salig her Thomæ); KA mf. ES 2000 (nn 62) Ruoveden käräjät 20.–21.6.1659 f. 371 (Kom för Rätta å satte Tingh H:r Thomas Thomæ och gaf Rätten tillkenna, Huru såsom för detta Caplanen här i sochnen, H:r Gabriel Petri 271, är genom döden afgången, och han nu wore sinnader begiera komma i hans ställe, Men efter som H:r Ericus Henrici Frosterus 452, för detta Pastoris Son, och står der efter, äre dhe Uthaf det Högwördige Consistorio Ecclesiastico, wiste sigh at förskaffa Sochnemäns Attest och Vota, dy begierte dhe båda om sådant lagligen nu wedh Häredz Tinget af Allmogen förfrågas, Hwilchendera dhe wille begiera och medh tillfredz wara, Swarade altså sampteligen, Sochnens inbyggiare, som lyda till Moderkyrckian, at dhe wilia Helst wara belåtne medh H:r Thoma, emedan såsom dhe äre bäst wahne wedh honom, och han nu i några åhr, hafwer giort Tienst i Församblingen utj sin Swärfaders, nu warande Pastoris [Ruoveden kirkkoherra Johannes Bartholdi Böök, † 1674], siukliga lägenheet, dhe Wirdois Kyrckiegieldz inbyggiare, wore åther wähl tillfredz medh H:r Erico, der han och nu utj någre åhrs tijdh Caplans tiänsten förestådt hafwer; H:r Ericus frågade af Samptelige Sochnens inbyggiare, at så frampt Gudh tächtes kalla deres Kyrckieheerde ifrån denne wärlden, om dhe icke wille begiera honom i stället igen, der till dhe så wäll som H:r Thomas bejakade, seijandes at der något ombyte utj det fallet skee kunde, såge dhe gierna han der till komma, doch är nu alles deres wilia at H:r Thomas kommer utj Sal: H:r Gabrielis ställe till Caplans tiensten, hwilchet således efter samptelige deres begieran blef protocollerat och dem eett bewijss der å meddeelt, der medh och H:r Thomæ Saak utj bästa måtton på Heela Sochnens wägnar det Högwördige Consistorio Recommenderas), Ruoveden käräjät 13.–14.10.1663 f. 747v (Erich Bertelsson j Raialax ... Erichs husbonde Cappelan Herr Thomas Thomæ), Ruoveden käräjät 28.–29.5.1666 f. 966 (Företrädde Hederlige och Wällärde H:r Thomas Laxenius i Rajalax tillkänna gifwandes, huruledes såssom gudh haffwer, för någon tijdh sedhan behagat hans K: Hustro, Sal: Elizabeta Johansdotter, igenom dödhen heedan kalla, medh huilken han 4:re dottrar aflat hafwer, som ähre ähnnu små och omyndige. Så Emedan hann nu haf:r ahtatt begiffwa sigh uthj ett annat Echtenskaph, Altså ähr han ef:r lag och gott finnandhe förorsakat worden affwitra sinne barns, både fäderne och möderne ... deres moder broder Johan Johanssonn Kekoinen, på berörde barnes wägnar. Mainittu siltavouti Johan Johansson Böök oli Ruoveden Kekkosen talon isäntä, katso Genos 18 (1947) s. 38); KA mf. ES 3745 (Ikaalinen 1) Ruoveden ja Keuruun käräjät 30.6.–1.7.1669 f. 59v, Ruoveden ja Keuruun käräjät 26.–28.6.1671 f. 352 (Cappelan H:r Thomas Rajalenius[!] berättade huru såssom han hafwer sigh för detta tillhandlat een ängh af Peer Hindersson i Tamminiemj, Koifwusuo be:dh), Ruoveden ja Keuruun käräjät 26.–27.6.1672 f. 478 (Cappelan H:r Thomas giorde Uppå Sal: H:r Mårten Costenj 683 Änckias wägna anfordringh till Johan Keckoinen); KA mf. ES 1963 (nn 5) Ruoveden ja Keuruun käräjät 25.–26.2.1675 f. 52 (Företrädde Cappelanen H.r Thomas Laxenius beklagandes sigh öfwer dhen tiufnadh som j förledne Höstas Uthi Kyrckian begångit ähr), Ruoveden ja Keuruun käräjät 10.–11.6.1678 f. 281v (Cappellanen wällärde H:r Thomas Laxenius), Ruoveden ja Keuruun käräjät 9.–11.9.1678 f. 410 (widskepelse); KA mf. ES 1964 (nn 5) Ruoveden ja Keuruun käräjät 16.–19.9.1679 f. 640v (Kyrckieheerden H:r Thomas Laxenius), 650, Ruoveden ja Keuruun käräjät 17.–20.1.1680 f. 792 (katso 452), Ruoveden ja Keuruun käräjät 15.–17.9.1680 f. 873 (Kyrckioheerdens Sahl: H:r Johan Böks Erfwingar); KA mf. ES 1964 (nn 6) Ruoveden käräjät 19.–21.10.1681 s. 369; KA mf. ES 1965 (nn 7) Ruoveden ja Keuruun käräjät 23.–24.7.1686 s. 107 (Kyrckioherden i Ruowesj fordom wörd:g H:r Thomas Sigfridj, katso 2355), Ruoveden ja Keuruun käräjät 8.–9.1.1689 s. 888 (Opå Sahl. Kyrckioherdens H:r Thomas Laxenij Enckias, dygdesamme Hustru Elin Lillias wegnar instälte sig Munsterskrijfwaren Erich Skragge, och å dess Stiuffbarns Jungf: Margreta och Elins Laxaniæ wegnar Anders Andersson Bloom, bekännandes dhe nu det bem:te Margreta och Elin på sitt fäderne och möderne, effter för detta Sahl: Häredzhöfdingen Matthias Lillieholms Skrifftz innehåldh ehrnådt 75 Dal: Kopp:m:t hwardera, men Christina Laxenia föregofwo dhe blijfwit hoos bem:te sin Stiuffmoder hwilken af dygdesamme Moderen på sin lått intet begärt, så lenge hon blijfwer hoos henne om hwilket Kyrckioherden Ehrewörd: Mag:r Christiernus Frisius medh ehn Skrifft af d: 8 huius, hwilken nu i Rätten insinuerades intygat); KA mf. ES 1966 (nn 7) Ruoveden ja Keuruun käräjät 27.–30.1.1690 s. 1374 (Effter Sahl: Kyrckioherdens H:r Thomas Laxenij Effterlåtne Enckias dygdesamme Matronas Elijn Hendrichzdotters Lillias, och dess styffbarns Margetha, Chirstin och Elin Thomasdöttrars, sampt hennes Egne barns Studios: D: Thomas Laxenij och Såphias begiäran deputerades nu aff Rätten Nembdemennerne ... att skiffta Emel:n bem: arffwingar arffwet som effter Sahl: Kyrckioherden och dess förre hustru Lijssbetha Bööck ähr fallet ... wedh detta tillfälle framsteg brofougden Johan Bööck prætenderandes sitt Möderne effter Sahl: Kyrckioherdens bem: förre hustrus Modher Margetha Bööck, föregifwandes det Sahl: Kyrckioherden så wähl som hans Enckia tijd effter annan låfwat medh honom om samme arff förlijkas, det dhe doch icke giordt ... han är een Man öf:r 60 åhr), 1377 (Brofougden Johan Johanson Bööck); KA mf. ES 1966 (nn 8) Ruoveden ja Keuruun käräjät 3.–6.2.1691 s. 107 (Trumpetaren under Ryttmästar Wälb: Gustaff Enschiöldhs Compagnie Nicolaus Nitz ... begiär han att om samma Arfskifte [utj Raialax efter Sahl: Kyrckioheerdens H:r Thomas Laxenius qwarlåtenskap] å nyio ännu efter Lagh optagas kunde), 117 (skyldig till Bårgaren från Åbo Jacob Krydma 145 D:r K:m:t); KA mf. ES 1934 (mm 43) Ulvilan käräjät 8.–9.11.1704 f. 157v (Enckian hustru Margeta Laccenia ... hustru Lacceniæ Man Sahl: Eskell Lijnman); KA mf. ES 1143 (a 5) Porin RO 26.9.1696 s. 77 (Rådhmans Eskel Lijnmans hustru Margeta Laxenia); KA mf. ES 1172 (b 2) Porvoon RO 7.2.1646 (denna stadz, för detta Caplan, Herr Johan Pöucke, katso U50). — V. Lagus, Studentmatrikel I (1889–91) s. 41 (IX); Consistorii ecclesiastici Aboënsis protokoller II 1658–1661. SKHST 3 (utg. Ad. Neovius, 1902) s. 304 (2.6.1659, att capelanen i Rowäsi är död, D. Gab.; anhåller att Dn Thomas coadiutor måtte få succedera honom ... att Hr Erich, capelanen uid capellet, saligh past. son är orolig; huilken sig och præsenterade och begärte dijt ... Skrifuas prosten till här om, att han förhörer hoo försambl. begärar), 349 (9.9.1659, tuomiokapituli nimittää kappalaiseksi Erikin toisin kuin Ruoveden käräjille 20.–21.6.1659 kirjattu seurakuntalaisten tahto oli), 446 (25.8.1660, ransakning ... emellan capelboarna och moderkyrkioboarna så och Hr Erich och Hr Thomam); M. Jokipii, Satakuntalaisen osakunnan matrikkeli I 1640–1721 (1954) #54. — C. H. Strandberg, Åbo stifts herdaminne I (1832) s. 277, 281.

Päivitetty 20.12.2023.

Lähdeviite

Yrjö Kotivuori, Ylioppilasmatrikkeli 1640–1852: Tomas Laxenius. Verkkojulkaisu 2005 <https://ylioppilasmatrikkeli.fi/henkilo.php?id=691>. Luettu 3.3.2024.

Ks. myös viittausohje.

Tiedot Laguksen ja Carpelanin matrikkeleissa

Laccenius [Laxenius], Thomas [Thomæ]. Sat. 54 || Kpl i Virdois 1659. Kh i Ruovesi 1679. Död 1687.

Lähde: V. Lagus, Studentmatrikel I (1889–91) s. 41.