Helsingin yliopisto

Tiedot

sl. 1640 Anders Costenius, aateloituna 1650 Rundeel Andreas Petri, Finno 118. * noin 1619. Vht: Laitilan kirkkoherra Petter Bartholinus (Petrus Bartholomæi, † 1639) ja Karin Andersdotter. Ylioppilas Uppsalassa 10.12.1637 Andreas Petri Kostius Finno. Ylioppilas Turussa sl. 1640 Costenius And. Petri _ 8. — Sotapalvelukseen 1639(?). Vänrikki Porin läänin jalkaväkirykmentissä 1643, luutnantti (1647), kapteeni (1650). Aateloitu 1650. Vastarekrytoidun Turun ja Porin läänin sotilaiden muodostaman eskadroonan majuri 1656, ero 1658. Savonlinnan komendantti 1671. Everstiluutnantti s.v. Omisti tiloja Kangasalla. † 3.12.1679. ‡ Kangasalan kirkkoon.

Pso: Magdalena Jakobsdotter (‡ 1696).

Veli: Ruoveden kappalainen Gabriel Bernburgius 271 (yo 1642, † 1659).

Veli: sotilaspappi Mårten Costenius 683 (yo 1648/49, † 1671).

Vävy: Rantasalmen kirkkoherra Anders Kyander U194 († 1692).

Viittauksia: HYK ms., Index s. 44a; KA valtakunnanregistratuura 18.6.1644 f. 341 (Öpet bref för prästänkian Karin Andersdotter på ett heman vthi Lothala Sochn ... vthi anseende så af Hennes Fattige ensöriande tillståndh, som serdeles den långlige och flijtige tienst Hennes Framledne man H:r Petrus Bartholinus fordom Fältpredikant, och sedermera i predikoämbetet widh Åboo Slott giort och bewist hafwer och att hon sitter medh en hoop faderlöse barn at föda och försöria, hafue vndt och effterlåtit, som wij medh detta wårdt öpne bref vnne och effterlåthe, att hon her effter skall niuta frijheet för alla wisse och owisse åhrlige skatter vthi ägor som böör gifuas och vthgiöress af det hemanet i Kostiais by och Lothala Sochn. Sedan som frijheetz åhren effter vndfångne breef, att bem:te hennes man samma hemman af öde vptagit hafuer, förlupne och ändade ähro), 20.7.1650 f. 382 (Donation för Capiteinen Anders Pedersson på 5 hemman i Finlandh ... efterskrefne hemman uthi Finland i Öfre Satagunden och Kangasala Sochn Nembl. Soroila, Her Henrich fem öres skatt, hemman ett, Mantal ett, ...), 30.9.1650 f. 427 (Sköldebref för Capiteinen Anders Pedersson), 5.2.1661 f. 8 (Donation för Majoren Anderss Persson Rundel, på någre hemman ... i Finland och Åbo lähn belägne, såsom twenne i Masko Häradt och Nousis Sochn, Kaitarais Mattis Mattisson hemman ett, Söndemala Grelss Eskilsson hemman ett, tillijka medh desse fyra ödhe, vthi Öfre Sategunden och Cangasalo Sochn ... i Lempelä Sochn och Herrela byy ...), 30.5.1663 f. 124 (Donation för Majoren And. Rundell på 2 hemman i Tawastehuus lähn), 10.7.1663 f. 188 (Confirmation på tuänne små Wederlags hemman i Finlandh för Maioren Anders Pedersson Rundel. Item Attestatum på någre af Drottning Christina honom donerade hemman), 3.11.1664 f. 378 (Till Cammaren för Major Anders Rundell, att få afräckna emoot sin resterande Löhn, fierde partz Rästen), 9.10.1668 f. 552 (Till Krijgz Collegium för Majoren Andreas Rundell ... Majoren Andreas Rundell instendigh anhållit at bliffua till någon tienst emploijerat och befordrat ... Men nu för denne gång ingen vacantie wete hwarmedh han accommoderas kan, Ty befalle Wij Eder i Nåder dhet i widh någon öpningh af tienst dhet ware sigh någon Commendantz platz i Finlandh heller elliest under wår Militie som kan swara mot hans meriter, be:te Andreas Rundell låten edher wara recommenderat, föreslåendes honom widh sådant tillfälle, at han medh någon tienst måtte blifwa hulpen och accommoderat), 5.4.1671 f. 35 (Till Krigs Collegium för Majoren Anders Rundell ... att efter som han en tijdh utan werckelig tienst warit hafuer, dhet wij nådigst willie effterlåta honom, att få upretta een Esquadron Dragoner under Öfwersten Borckhusens Regemente), 17.8.1671 f. 128 (Öpet bref för Anders Rundell på Öf: Lieut: titul), 18.8.1671 f. 141 (Till Harald Oxe för en Bonde om jorde träta), 11.8.1675 f. 168 (Till Cammar Colleg:m om Begrafningz hielp för framledne Lieutenanten Johan Rundell), 30.6.1681 f. 529 (Confirmation för Öfwerst Lieut:n Rundels Enkia på dess donations Godz), 3.7.1683 f. 362 (Till Landzhöfdingen Lorentz Creutz för Öfwerst Lieut. Rundels Enkia [Magdalena Rundel]), 3.7.1683 f. 363, 8.11.1683 f. 528 (Till Landzhöfding:n Lorentz Creutz för Magdalena Rundell), 21.4.1684 f. 216 (Frijheet för Rusthållet af Sarola Sätherij för Magdalena Rundel ... Wij Carl etc. Giörom witterligit at Wij af gunst och nåde i anseende till framledne Öfwerst Lieutenantens Anders Rundels fattige tillstånd med många omyndiga barn, och at han af alt sit hafde gods har allenast fått behålla Sarola Sätherij, för hwilket nu af henne fordras Rustning under Adelsfahnan; hafwom härmed och i krafft af dhetta Wårt öppne bref henne förber:de Adels rusttienst förskohnt och frijkallat uthi sin lijfstijd), 8.8.1688 f. 465 (Till Landzhöfdingen Lorentz Creutz swar, angående Sorola Säterij ... i Kangasala Sochn, som framledne Öfwerst Lieutnantens Rundelz Enkia, Fru Magdalena Rundell effter föregången Reduction på lijfztijdh är lembnadh, men doch sedermehra Öfwerst Lieutnanten under Biörneborgz lähns Infanterie Regemente till Booställe på sådanne willkor anslagit, at han gården icke förr än effter Enckians dödh tillträda skulle, i medlertijdh hafwer han att åthniuta een effter Grefwe Wittenberg heemfallen gård Wahe ben:d i Eufra Sochn till Säte. Och alldenstund ber:de Enkia nu eenständigt påstår det måtte hon få rusta för bem:te Sohrola Säteri uti hwilket hon äger bördzrätten till 1/3 dehl dy hålle Wij tienligast, att om för henne någon yppning kan blifwa när Skattläggningarne äre öfwerståndne, och knecht Indehlningzwärcket företages, I då låte henne få rusta för bem:te gård, hwar uti hon till 1/3 dehl äger bördzrätten, kunnandes för Öfwerst Lieutnanten lätteligen uthsökias något annat beqwämligit booställe); KA mf. ES 2000 (nn 62) Kangasalan käräjät 20.–21.10.1658 f. 195v (Kärde Majorens Wälbördigh Anders Rundels Fullm: Johan Matzsson till Axxel Hansson i Tursoila, om een Rååmärke Uthi Muraisten Curu Engh), Kangasalan käräjät 5.–6.2.1658 f. 283v (Majoren Edle och Wälb: Anders Peerson Rundell till Soroila), 285 (Uplystes tridie gångån Caplans Saligh Her Johans U86 hemman j Soroila, det Majoren Wälb: Anders Rundell hafuer för 210 D:r S:r M:t och Eett tröije wärcke till Wänne gåffwa, af hans Enckia H: Brita Hansdåtter bördzrätten till sigh köpt och afhandlat, doch ingen der upå klandrade), Pirkkalan käräjät 8.–9.2.1658 f. 297v, Kangasalan ja Oriveden käräjät 16.–17.2.1659 f. 333v (Förekom å satte Tingh Majoren Edell och Wälb: Anders Rundel och lade i Rätten eett Köpebref af dato den 29 Aug: 1656 Angåande eett Hemman i Sorolaby om 2½ ö: Skatt ½ Mantl: som han sig af fordom Cappelanens i Cangassala, H:r Johannis Matthiæ efterlefwerska H: Brita Hansdotter tillhandlat hafwer), Oriveden ja Kangasalan käräjät 10.–11.2.1660 f. 451 (Kärde fordom Befalningzmannen, Clas Jacobzsson till Majoren Wälb: Anders Rundeel till Soroila om några Pertzelar som han skulle effter sigh, medh affträdandet från Såroila, lembnat begiärandes till dess afbetalningh hulpen blifwa; der emoth be:te Major framlade för detta Lagläsarens Anders Michelssons Uthaff protocollet 1652 Uthgifne bewijs, der uthinnan ... Pålägges be:te Clas medh sitt partij och husgeråådh från Sorola gårdh Uthskaffa effter som dett mehrebe:te Major är till Frälsse donerat wordet ... Och i medler tijdh Majoren Uthe i fält warit haf:r de alt sådant tillijka medh gården genom wådelden Upbrunnit och sampt bewiste Majoren wara hånom och hans hustro allaredo betalt), Lempäälän käräjät 24.–25.2.1662 f. 565v (Effter Maioren Wälb: Anders Rundels begäran Ransakades om hans Frälsse bönder j Härrala), Lempäälän käräjät 11.10.1662 f. 672v, Kangasalan käräjät 30.–31.10.1665 f. 813v, Lempäälän käräjät 12.–13.3.1666 f. 931 (hans gårdh uthj Herrala by); KA mf. ES 2001 (nn 62) Kangasalan käräjät 14.–15.10.1667 f. 1114 (Företrädde Majoren Edell och Manhafftigh Anders Rundeell Och inladhe dhet Högl: Konungl: Håffrätz Remissorial aff Dato denn 17 Septembris, Näst förledne, jämpte een beswärs skrifft emot sin Swåger länssmannen Claas Hanssonn (katso 2611) och Gestgiffuarenn Henrich Hanssonn i Tursoila, om swedie Huggandhe sampt någre Iniurier); KA mf. ES 3745 (Ikaalinen 1) Vesilahden käräjät 8.–9.3.1669 f. 31 (Wälb:gh Gustaff Skarpfält på Corporalens Gustaff Rundeels wägna), Kangasalan käräjät 9.–12.7.1669 f. 69, Kangasalan käräjät 27.–28.6.1670 f. 228, Lempäälän käräjät 30.6.1670 f. 233, Lempäälän käräjät 2.–4.3.1672 f. 446 (Lieutnampten Wälb: Jacob Rundel ... hans Fader), Lempäälän käräjät 29.–30.10.1672 f. 544 (Lieutnanten Edell och Wällb: Jacob Rundell på sina bröders wägna i Härala); KA mf. ES 1963 (nn 5) Hämeenkyrön ja Ikaalisten käräjät 18.–22.2.1675 f. 34v (Lieutnampten wälb: Jacob Rundel ... Uppå sin broders Corporalens Under Adels Fanan Wälb: Anders Rundels wägna), Kangasalan käräjät 23.–25.9.1678 f. 424 (Captenen Wälb: Anders Rundel let nu genom Lendzmannen Clas Hansson begära een Attest öfwer hans Landbonde på Sorola gård Matz Nilsson), 424v (tiufnaden hoos Captenen Wälb: Jacob Rundel); KA mf. ES 1965 (nn 6) Kangasalan käräjät 17–.18.3.1684 s. 1365; KA mf. ES 1969 (nn 12) Kangasalan käräjät 13.–14.9.1695 f. 361; KA mf. ES 2004 (oo 5) Kerimäen käräjät 14.–16.11.1672 s. 103 (Commendanten på Nyslått Wälb: Anders Rundell förskickade medh wacht knechter en fånge Matz Pullkin be:dh), Säämingin käräjät 14.–15.11.1679 s. 106 (Commendantens welb: Anders Rundels Fru, welb: Magdalena Rundehl), Säämingin käräjät 26.–27.1.1680 f. 9v (Comendantens Enkie Fruus Welb: Magdalena Rundehls Fullmechtige Probsten Ehrewördigh H:r And: Kyander), 13v; KA mf. ES 1840 (jj 29) Viipurin pitäjän ja Säkkijärven käräjät 24.–30.1.1696 s. 22 (H:r Jacob 3479 förehafft een Reesa till Tafwastlandh, att låta sin Swärmoders Moder begrafwa); KA mf. ES 1142 (a 2) Uudenkaupungin RO 20.8.1649 (Fougdten Erland Håkonsson framhade några pantter, hwilcka wore tillpantade af fordom Kyrckieherdes i Leethala Sochn S: H:r Peer Bartholomæi Enckia för hennes hemmans i b:te Leetala Sochn Kåstiais Renttan som hon för twenne åhr H: G: N:de skyldig worden är Nembl: 206 D:r K: m:t hwilke här werderades för 167 D: K: m:t efter som Specific:nen de wijdare uthwijsar). — V. Lagus, Studentmatrikel I (1889–91) s. 3 (I), 477 (Tillägg och rättelser. I); K. G. Leinberg, Bidrag till kännedom om finske studerande vid Upsala universitet. Förhandlingar och Uppsatser 5 (1891) s. 88; Consistorii ecclesiastici Aboënsis protokoller I 1656–1658. SKHST 2 (utg. Ad. Neovius, 1899) s. 7, 24; Consistorii ecclesiastici Aboënsis protokoller II 1658–1661. SKHST 3 (utg. Ad. Neovius, 1902) s. 541; Uppsala universitets matrikel I 1595–1700 (utg. A. Andersson et al., 1900–11) s. 80; Namnlistor över vid finska regementen år 1653 tjänande... SSV 8 (utg. H. Aejmelæus, 1924) s. 189. — K. Grotenfelt, Suomalaiset ylioppilaat ulkomaan yliopistoissa ennen v. 1640. II. HArk 17 (1902) s. 388; J. Ramsay, Frälsesläkter i Finland intill stora ofreden (1909) s. 353 (Rundeel Tab. II), 537 (Tillägg och rättelser); E. Lindh, Kongliga Björneborgs regemente. SSLS 204 (1928) s. 45 not, 46, 322; G. Elgenstierna, Den introducerade svenska adelns ättartavlor VI (1931) s. 603 (Rundeel Tab. 1).

Päivitetty 20.12.2023.

Lähdeviite

Yrjö Kotivuori, Ylioppilasmatrikkeli 1640–1852: Anders Rundeel. Verkkojulkaisu 2005 <https://ylioppilasmatrikkeli.fi/henkilo.php?id=118>. Luettu 24.4.2024.

Ks. myös viittausohje.