Helsingin yliopisto

Tiedot

1648/49 Bertil Gjös Bartholdus Simonis, Satacundensis 689. Vht: Kokemäen kirkkoherra Simon Göös (Simon Bartholdi, yo Uppsalassa 11.11.1615, ‡ 1674) ja Elisabet Grelsdotter Mojerus. Ylioppilas Turussa 1648/49 Göös Bathollus‹!› Simonis _ 34. Nimi on kopioitu Albumista noin v. 1696 Satakuntalaisen osakunnan matrikkeliin [1648/49] Bartholdus Göös. | Pastor Castrensis. Respondentti 22.11.1653, pr. Eskil Petraeus U1. Alimman luokan stipendiaatti kl. 1654 – sl. 1654. Ylioppilas Tartossa 18.12.1654. — Rykmentinpappi. † ruttoon Riiassa 7.1657. Naimaton.

Veli: kornetti Gabriel Gjös 112 (yo 1640).

Viittauksia: HYK ms., Index s. 73a; HYK ms., Satak. osak. matr. I #52; KA valtakunnanregistratuura 28.3.1648 f. 487 (Öpet breef för hustru Maria Simons dotter, att besittia det hemmanet Hassala be:dh i Cumo Sochn belägit i Finlandh odrifuen för Rustienst); KA mf. ES 1922 (mm 7) Ulvilan käräjät 19.–20.8.1650 f. 58v (Kyrckieherdens i Cumo Wellerde H:r Simons Son Barthollus Cardiaster rätten förkunade ehuru såsom Capplans H:r Bertills [Ulvilan kappalainen Bartholdus Nicolai Sartorius, † 1657] hustru Margeta Michillsdotter haffwer honom uthspridt at han skulle haffwa några sacker i Åbo affhändt. Jatkuu 25.–26.11.1650 f. 119v); KA mf. ES 1923 (mm 9) Kokemäen käräjät 8.–10.3.1655 f. 15v (Framhadhes een Löösskona, Karin Erichzd:r född i Gråtila by, hwilken haffwer inlåtit sigh uthi Lönskalege mz Kyrkioherdenns Wyrdighe H:r Simons Son Barthollo Simonis, som ähre een ogifft karll A:o 1654 om Mathietijdh in Februarii första gång: han henne häfddade ... Men Bertills saack remitteras Under consistorium Academicum, at decideras och affdöömas), Kokemäen käräjät 3.–5.7.1655 f. 70v (saaken emillan fordom Regementz Skriffware Wällförståndigh Bengt Jonsson i Hassala Kärande [vertaa 1731], och Caplann i åfwanb: Sochen Wällärde H:r Jören Culmanno Swarade [Kokemäen kappalainen Georgius Erici Culmannus, † 1666], angåande icke allenast dhe ährerörige och försmädelighe ordh, som H:r Jören hono: skulle haffwa öfwerijlat ... uthan och hans hustru dygdesamme hustru Maria Simonssdotter angripit och till Barn mörderska förwijt och beskylt ... h. Marias broder Do:nus Barthollus Gjöös); KA mf. ES 1924 (mm 10) Kokemäen käräjät 30.6.–1.7.1659 f. 225 (Kyrckioheerden i ofwanbe:te Cumo Sochn Wyrdig och Wällerde H:r Simon Göös rätten witterligit giordhe, hurusosom hans Son Sal: H:r Berthil Göös igenom den timmelige döden /: 1657 in Julij Månadt uti Rijga i Pestilentztijden :/ bleff hädan kallat, och mehrbe:te H:r Berthils qwarlefde sacker äre utaf Regementz Pastore Wällerdhe H:r Jeremia Agricola opteknadhe, som Inventarium Dat: Rijga d: 28 8:bris 1658 förmäler, Nembl:); KA mf. ES 1924 (mm 11) Kokemäen käräjät 3.–5.2.1675 f. 22v (Herttola hemman blef nu för den rest Sahl: H:r Jöran Culmannus och hans Enkia till Befallningzmannen Wäl:t Bengt Jonsson opå Uthlagorna ähre skyldige blefne, förste gången uplyst, och sadhe nu Enkian sig inthet förmå dhet längre bruka eller besittia, williandes altså dhet afträdha. H:r Johannes Matthiæ Salander 1738, giorde nu wäl, som een bördeman inspråk här uthinnan, doch sadhe, att dhen som hemmanet upbiuda låther, må dhet och wedhertaga att bruka, hwilket denne gången således blef ad notam tagit), Kokemäen käräjät 18.–19.1.1678 s. 12 (Thomas Simonsson i Rieskala fordrade nu af Sahl: Kyrckieheerdens Enckia dygdesamme hustro Elisabetha Grelsdotter een Post penningar á 13 RD:r som hennes Son H:r Barthollus Giöös aff Sahl: H:r Staffan N: [Kokemäen kirkkoherra Stephanus Henrici, † 1623] af skall annammat hafwa; begiärandes han såsom Sahl: H:r Staffans Rustning samma penningar att ige bekomma, hwar till Kyrckieheerden Wyrdige och Wällärde H:r Gustavus Boge opå hennes wegnar swaradhe och sadhe, att emedan be:te H:r Barthollus Giöös uthan sin Faders willia och Vetskap samma Penningar A:o 1655 och 1656 up burit, hafwer hon icke heller efter honom som barn löös aff gången ähr, något ärft hafwer, och icke dess mindre hon kosthåld j Åbo betalt, ty meente han henne icke plichtig wara samma penningar att betala, hwilcket öfwerledes och lijkmätigt Kongl: Maij:tz Resolution gifwn Anno 1629 och ehrkändes hustru Elisabet för Thomases käran i detta måhl frij). — V. Lagus, Studentmatrikel I (1889–91) s. 40 (IX); V. Lagus, Studentmatrikel. Supplement (1906) s. 9 (IX); Consistorii academici Aboensis äldre protokoller I [1640–54] (utg. A. G. Fontell, 1884) s. 436 (isä), 510–511, 548, 549, 567, 572–573, 592, 595; Consistorii academici Aboensis äldre protokoller II [1654–64] (utg. A. G. Fontell, 1887) s. 23, 31; Consistorii ecclesiastici Aboënsis protokoller I 1656–1658. SKHST 2 (utg. Ad. Neovius, 1899) s. 208 passim (isä); Consistorii ecclesiastici Aboënsis protokoller II 1658–1661. SKHST 3 (utg. Ad. Neovius, 1902) s. 310; M. Jokipii, Satakuntalaisen osakunnan matrikkeli I 1640–1721 (1954) #52; A. Tering, Album Academicum der Universität Dorpat (Tartu) 1632–1710 (1984) #994. — J. Ramsay, Frälsesläkter i Finland intill stora ofreden (1909) s. 146 (Gjös Tab. VII); G. Elgenstierna, Den introducerade svenska adelns ättartavlor III (1927) s. 71 (Giös Tab. 4); A. R. Cederberg, Suomalaiset ja inkeriläiset ylioppilaat Tarton ja Tarton-Pärnun yliopistossa vv. 1632–1710. SSV 23 (1939) s. 43; J. Vallinkoski, Turun akatemian väitöskirjat 1642–1828. HYKJ 30 (1962–66) #2849R, 3949G; Suomen kansallisbibliografia 1488–1700. SKST 642 (toim. T. Laine ja R. Nyqvist, 1996) #3018R, 3234, 3299, 4255.

Päivitetty 20.12.2023.

Lähdeviite

Yrjö Kotivuori, Ylioppilasmatrikkeli 1640–1852: Bertil Gjös. Verkkojulkaisu 2005 <https://ylioppilasmatrikkeli.fi/henkilo.php?id=689>. Luettu 14.4.2024.

Ks. myös viittausohje.