Helsingin yliopisto

Tiedot

sl. 1650 Henrik Arckenholt Henricus Johannis, Aboensis 770. Vht: turkulainen turkkurimestari Hans Arckenholdt († ~1669) ja N.N. Ylioppilas Turussa sl. 1650 Archenholtz Henr. Johan:is _ 39. Respondentti 2.1653, pr. Eskil Petraeus U1. Respondentti 24.12.1655, pr. Eskil Petraeus U1. — Porvoon kappalainen 1659. Asui Askolan Tiiläässä (Stigsböle). † 1667.

Pso: ~1660 Margareta Bertilsdotter Roland tämän 2. avioliitossa (elossa 1680).

Veli: kruununvouti Jakob Arckenholt 1470 (yo 1661, † ~1679).

Pojanpoika: historioitsija ja poliitikko, hovineuvos Johan Arckenholtz 5234 (yo 1713, † 1777).

Lanko(?): ylioppilas Nils Felander 1480 (yo 1661, † ~1685).

Viittauksia: HYK ms., Index s. 10b; KA valtakunnanregistratuura 16.8.1680 f. 398 (Kongl. Maij:tz Och Sweriges Rijkes Rådz resolution upå Bårgarens i Åboo Jöran Akenholtz vnderdånige böhn, att nådigst förskohnas för dhe ährerörige böther, till hwillka han igenom en Borgmästare och Rådz dom A:o 1675 d. 1 Decemb. ähr fällter, för några skälsordh, han emoth wachten i Åboo skall uth gutit hafwa); KA mf. ES 1720 (bb 5) Porvoon ja Mäntsälän käräjät 18.–19.1.1660 f. 17v (Hederlige och Wällärde Her Henrich Archenhålt Caplan Uthi Bårgå Sochn, Inladhe een bythes lengdh af fremmande godhe herrar och män Uprättat och giordt den 5 Decemb: Anno 1658, hwilcken lengd ... nu tridie Reesan Uplystes ... Ahngående Ryttmestarens Sahl: Petter Sprintz efterlefwerska, Gudhfruchtige Matrona hustro Margetha Bertillsdötter, och hennes Stiufdotter hustro Margetha Peersdotter om något arf efter Sahl: Ryttmestaren); KA mf. ES 1784 (ee 8) Porvoon ja Mäntsälän käräjät 23.–24.10.1665 f. 795 (uthaf Caplanen her Henrico Arckenhålt); KA mf. ES 1720 (bb 7) Porvoon ja Mäntsälän käräjät 4.–6.2.1667 f. 8 (Capplan H:r Hendrich Arckenholt), Porvoon ja Mäntsälän käräjät 25.–27.6.1667 f. 32v (Angaff Regementz Skrijfwaren Lorentz Stöök på Sal: H:r Henrich Arckenholtz Enckias hustru Margreta Rolandz wägna hennes Landhbonde Mårten Hendrichsson på Stijgzbööle), Porvoon ja Mäntsälän käräjät 30.1.–1.2.1669 s. 33, Porvoon ja Mäntsälän käräjät 29.–30.7.1669 s. 75; KA mf. ES 1721 (bb 7) Porvoon ja Mäntsälän käräjät 5.–6.8.1670 s. 47; KA mf. ES 2082 (ss 8) Vähänkyrön käräjät 22.–23.2.1686 s. 202 (uthj Handelsmannens Johan Larssons i Waasa gatuboda uthj des hustrus Walborgh Arckenhåltz nerwaru); KA mf. ES 2084 (ss 16) Vähänkyrön käräjät 8.1.1694 s. 9 (Johan Flander i Perkio kärde till Sahl: Rådmans i Wasa Johan Bergmans Effterlåtne Änckia, dygdesamme Matrona, hust: Ingebor Archenholt om ett hemmans köp a 180 D: K: m:t); KA mf. ES 2085 (ss 17) Vähänkyrön käräjät 11.2.1695 s. 119 (Handels Fiscalen Mons:r Carl Hamnius befullmechtigad aff Sahl: Rådhmans Johan Bergmans Änckia dygdesamme Matrona hustru Walborg Archenholt); KA mf. ES 2087 (ss 19) Isonkyrön käräjät 27.9.1697 s. 396 (Tullskrifwaren ifrån Wasa, Petter Lindell befullmechtigad uthaff Enckian, dygdesamme hustru Walborg Arckenholt); KA mf. ES 2088 (ss 22) Vähänkyrön käräjät 5.–6.2.1700 s. 247 (Rådmannens i Wasa Sahl: Johan Bergmans effterlefwerska hustru Walborg Arkenholt); KA mf. ES 2089 (ss 23) Vähänkyrön käräjät 6.–7.2.1701 s. 39 (Rådman Sahl: Johan Bergmans Enckia hustru Walborg Arkenholt); KA mf. ES 1172 (b 4) Porvoon RO 2.3.1663 (ett inventarium af H:r Henrico Arkenholt här j staden Comministro ... dh: 14 Nov: 1662), Porvoon RO 25.4.1663, Porvoon RO 13.1.1666, Porvoon RO 14.11.1668 (Dito höltes een laga Ransakningh, om dett dråp som af Länssmannens härsammastedes Hindrich Knijpers tienare Erich Jacobsson Barnfödde j Kirfwekoskeby Borgo Sockn, Nästförledne den 12 huius om affhon klockan 6 ähr skeedt uthj Sahl: H:r Hindrich Archenholttz Enckias huus på hennes drängh Anders Matzsson födder i Wäckjerffweby och Borgo Sokn, som dråpen ähr, Framkom Archenholtz Enckias mågh, Munsterskrifwaren Siffredh Zachriesson (katso 2171) och klageligen tillkienna gaf wahra häntt af effterfölliande Orsacker ...), Porvoon RO 17.4.1669, Porvoon RO 18.8.1670 (Befalningsman wäl:t Johan Simonson Wijkman (katso 2683) angaf för Rätten det fordom Caplan här i Staden Sal: her Hindrich Arhenholt haf:r bodt uthi hans gård 4 åhr på hyra, a 25 D:r åhr 100 D:r K:m:t, beswärandes sigh at han af bem:te Caplans änckian hyran icke till fyllest kan mechtigh blifwa, Insinuerade fördenskuld änkians Måg Munsterskrifwaren Sigfredh Zachriæson en Räkningh ...); KA mf. ES 1174 (b 10) Porvoon RO 4.12.1705 (Då skedde fölliande opbudh tridie resan hwarutinnan ingen war som klandrade. Sahl: H:r Hindrick Arkenholtz Gårdh medh der på stående huus som dess Son Landz Secreteraren Johan Arkenholt på sine egne och dess medh Erfwingars wägnar försålt åt Borgaren Johan Solitander för 260 D: K: M:t). — V. Lagus, Studentmatrikel I (1889–91) s. 47 (XI); Consistorii academici Aboensis äldre protokoller I [1640–54] (utg. A. G. Fontell, 1884) s. 542 (Henricus Johannis Aboënsis), 596 (Henricus Archenholt). — M. Akiander, Herdaminne I. BNF 13 (1868) s. 91; E. Suolahti, Porvarispoikien opinkäynti (1946) s. 178; J. Vallinkoski, Turun akatemian väitöskirjat 1642–1828. HYKJ 30 (1962–66) #2830R, 2907R, 4412D, 4412G; Släktbok, Ny följd II. SSLS 412 (utg. I. Lundén Cronström et al., 1965–77) sp. 581 (Arckenholtz Tab. 2); J. Nuorteva, Suomalaiset muistokirjat ja muistokirjamerkinnät ennen isoavihaa. HTutk 123 (1983) s. 72; Suomen kansallisbibliografia 1488–1700. SKST 642 (toim. T. Laine ja R. Nyqvist, 1996) #1988, 2917R, 2999R, 3398D.

Päivitetty 20.12.2023.

Lähdeviite

Yrjö Kotivuori, Ylioppilasmatrikkeli 1640–1852: Henrik Arckenholt. Verkkojulkaisu 2005 <https://ylioppilasmatrikkeli.fi/henkilo.php?id=770>. Luettu 14.4.2024.

Ks. myös viittausohje.