Helsingin yliopisto

Tiedot

sl. 1650 Johan Collinus Johannes Johannis, Nylandus 797. Vht: Nummen kappalainen Johan Kolloinen (Johannes Jacobi) ja Margareta Jöransdotter. Ylioppilas Turussa sl. 1650 [Collinus] Johan. Johannis _ 40. Respondentti 19.2.1653, pr. Eskil Petraeus U1. Respondentti 6.1653, pr. Eskil Petraeus U1. — Lohjan Nummen kappalainen (1664). Perniön kappalainen 1670. Karjaan kirkkoherra 1675. † 1676.

Pso: Margeta Persdotter Thauvonius (jäi leskeksi).

Veli: Turun linnansaarnaaja Erik Collinus 1367 (yo 1659/60, † 1682).

Veli: Siuntion kappalainen Mikael Collinus 1946 (yo 1667/68, † 1691).

Poika: Espoon kirkkoherra Abraham Collinus, myöh. Collin 2740 (yo 1679, † 1739).

Lanko: majuri Jeremias Langman, aatel. 1653 Rosenklinga U96.

Kaima: luutnantti Johan Collinus, myöh. Collin 1671 (yo 1663/64).

Viittauksia: HYK ms., Index s. 43a; KA mf. ES 1844 (kk 3) Pöytyän käräjät 6.3.1643 f. 314 (Kom för rätta Lukas Erickzson Fullmechtigat af Anders Sigfredzson på Guldrandio och Reeso Sochn, och kärde till Margaretha Mäihäri i Mäckis by, om det arff, som hon medh sigh innehafwa schall på Salig Jacob Kålloises Barns Broderdeel; der emott inlade bem:e Margaretha S:ge Her Nielsses Kyrckioherdes i Pöytis förseglade bewijs Dat: 10 Septembris A:o 1617 af Inneholdh, at då Jacob Kolloinen i Nådendaal och Nisius Matzson i Mäkissen hade bythe hållit sijns emellan, wart hon då medh Lagkallade Män tilstädes, Så hade Jacob Kålloinen af Nisius, till sin rätte arff både för Fäderne och Möderne bekommit); KA mf. ES 1748 (cc 9) Perniön käräjät 3.–4.3.1673 f. 27v (Af Sochne Cappellan H:r Johan Collino); KA mf. ES 1748 (cc 8) Perniön käräjät 10.6.1678 f. 81 (om Sahl. Cappellans H:r Johannis Collini Cappellans räntta), Perniön käräjät 19.–20.9.1678 f. 120v (Sochne Cappellans Sahl. H:r Johannis Collini Enkia); KA mf. ES 1881 (ll 2) Lohjan käräjät 28.7.1643 f. 254v (Kom för Rätten, Caplan H: Johan, och begieradhe att uptaga ett Ödes Hemman i Serla, om fem Stenger och een alln Jordh, såm Jören Hendrichssån tillförenne besuthit hafuer, och ödhe legatt i 20. åhr, och i medler tijdh ähr dätt uptagitt på Frijhett, och brukatt i tuå åhr, doch sedhan Karlln uthgången till Knechtt, och sedermera b:te hemman blifuit i Ödhe, åckeren aldeles i Ödhe, åckergårdarna förfalne, Engierne Mestedeles Skoggångne, och inga huuss på Tompten, såm honåm kan wara till någon hielp, Lyfftis Män, ähr Carll Remanen, och Kyrckeherden H: Swen); KA mf. ES 1881 (ll 3) Lohjan käräjät 29.2.–1.3.1664 f. 3 (Framkom Wällerde H: Johan Collinus Comminister uti Nummis Capell, begiärandes at optaga det Quarnstelle som fordom dess förfäder under hemmanet häfdat och brukat hafua, och nu öfuer 60. åhrs tijdh Ödelegat hafuer); KA mf. ES 1881 (ll 4) Lohjan käräjät 5.–6.6.1665 s. 50 (till Wällerdhe H: Johan Collinum i Sierla); KA mf. ES 1882 (ll 5) Ylim. käräjät Karjalohjalla 21.3.1670 f. 41 (H:r Johannes Collinus Sacellanus i Bierno, H:r Majorens Systerman berättade sin Swärfadher H:r Peer Thauvonium hafwa i Nyby tingh A:o 1655, för än han samma åhr igenom dödhen afgick klandrat på Päldonkylä hemman); KA mf. ES 1882 (ll 6) Lohjan käräjät 21.–22.1.1674 f. 14 (H:r Johannes Collinus Sacellanus i Bierno begiäradhe det annoteras at han nu andra gongen låter oplysa Mommola Hem:n för den Arfzrättigheet han tillijka medh sin Swägerska Sahl: H:r Nicolaj Tauvonij Änkia hafwer af H:r Majoren Wälb: Jeremias Rosenklinga at fordra), Lohjan käräjät 12.–13.1.1675 s. 52 (H:r Johannes Collinus lätt nu tredie gången Uplysa Mommola Hemman); KA mf. ES 1883 (ll 7) Lohjan ja Siuntion käräjät 18.–21.3.1681 s. 225 (Emedhan Hustro Margetha Peersdotter Tavonia eij hadhe sine wittnen tillstädhes som kundhe witna i Saken dhen emillan be:te Hust:o Margetha och Matz Marckusson i Nummis opwuxen ähr); KA mf. ES 1884 (ll 7) Karjaan käräjät 3.7.1683 f. 100 (Karis och Ingo Sochnar bewilliadhe hustro Margeta Peerssdotter Tavonia ifrån Mommola 2 öre S:m:t af hwart hemman till Branstudz Skatt), Lohjan ja Siuntion käräjät 17.–19.10.1683 f. 160 (Emedan Kyrkioheerdens Wällärdhe H:r Johan Tavonij Fullmechtigh Johan Behm protesterade på Hustro Margeta Persd:rs utheblifwandhe och absent: at swara honom om Gieldh som hennes Sal: Brodher Majoren Sal: Jeremias Rosenklinga till Kyrkioheerdhen H:r Johan Tavonium skyldigh blifwit, hwilket altså ad notam togz. Jatkuu 4.–6.2.1684 f. 33v ja 19.–21.6.1684 f. 81), Lohjan ja Siuntion käräjät 4.–6.2.1684 f. 34 (Dygdesamma Hustro Margeta Perssdotter ingick medh Capellanen Wällärdhe H:r Michaele Collino uthi een wänligh förlikningh om all den twist, som henne och honom emellan till Datum, så wähl af Arf flyttiandhe som elliest annan gieldh kan opwuxen wara, så att H:r Michael tillstundandhe Winter 1685. låter på Mommola Gårdh opbyggia een stufwa om 3 fambnar medh alt dess innan döme Tak, dör, Gålf, Benkiar, fönster, Skårsten, bordh och Sängiar, medh en långh Karmstohl och Bord ifrån Sierla, hwar emoot låfwadhe dygdesamma hustro Margeta Perssdotter restituera dhe af H:r Michael begärte 2:e st: Sölfkädior hwar medh dhe öfwerens komma, och wara Wänner och wähl förlikte), 34v (Dygdesamma hustro Margeta Tavonia medh sin Landbonde Michel Matsson förliktes om all deras twist); KA mf. ES 1884 (ll 8) Lohjan ja Siuntion käräjät 20.–22.6.1685 f. 89v, 91; KA mf. ES 1885 (ll 9) Lohjan ja Siuntion käräjät 22.–24.7.1690 f. 96v (Dydgesam h:o Margeta Persdotter i Mommola beswärade sigh öfwer sin Landbonde Matz Hindrichsson ib:m); KA mf. ES 1886 (ll 12) Lohjan ja Siuntion käräjät 24.–26.10.1695 s. 559 (Capplahnen i Essbo Wyrdige och Wällärde H:r Abraham Collinus Upwijste een Transaction och föreening med des Moder Gudfruchtige hustru Margeta Thauvonia, och hans Swågrar Mårten Brenner och Johan Hinderssonn, af d: 12 förl: Martij, hwar igenom hon med bem: sine Mågars samtycke, öfwerdraget honom Mommola Rusthålld, så att hwarcken dhe eller hennes döttrar och Barn, skohla hafwa något nu eller frambdelles der å, i Löst eller Fast, att tahla); KA mf. ES 1890 (ll 21) Lohjan käräjät 3.–5.11.1704 s. 515 (Transaction och Föreening af d: 12 Martii 1695 ... Mommala Rusthåld). — V. Lagus, Studentmatrikel I (1889–91) s. 47 (XI); Consistorii academici Aboensis äldre protokoller I [1640–54] (utg. A. G. Fontell, 1884) s. 499; Consistorii academici Aboensis äldre protokoller II [1654–64] (utg. A. G. Fontell, 1887) s. 528 (cappelan vthj Lojo); R. Hausen (utg.), Utdrag ur Åbo domkyrkas räkenskaper 1634–1700 (1901) s. 6 (1654/55, eräs d. Johannes Collinus ostanut suomenkielisen Raamatun); A. Jörgensen, Nyländska avdelningens matrikel 1640–1868 (1911) #37. — C. H. Strandberg, Åbo stifts herdaminne I (1832) s. 376, 405; T. Carpelan, Åbo i genealogiskt hänseende. Länsi-Suomi 3 (1890) s. 97 (nootti); A. Ilmoniemi, Pieksämäen Collanusten polveutumisesta ja nimestä. Genos 16 (1945) s. 86; J. Vallinkoski, Turun akatemian väitöskirjat 1642–1828. HYKJ 30 (1962–66) #2858R, 2874R, 3765D; Suomen kansallisbibliografia 1488–1700. SKST 642 (toim. T. Laine ja R. Nyqvist, 1996) #2877R, 3027R, 4162.

Päivitetty 20.12.2023.

Lähdeviite

Yrjö Kotivuori, Ylioppilasmatrikkeli 1640–1852: Johan Collinus. Verkkojulkaisu 2005 <https://ylioppilasmatrikkeli.fi/henkilo.php?id=797>. Luettu 19.5.2024.

Ks. myös viittausohje.