Helsingin yliopisto

Tiedot

kl. 1679 Abraham Collinus, myöhemmin Collin Abrahamus Johannis, Fenno 2740. * Nummella 10.6.1660. Vht: Karjaan kirkkoherra Johan Collinus 797 (yo 1650, † 1676) ja Margeta Thauvonius. Turun katedraalikoulun oppilas 7.4.1674 (in cl. rect. circ. infer., Abrahamus Johannis Collinus Biernoensis). Ylioppilas Turussa kl. 1679 [Collinus] Abrah. Fenno _ 141. — Espoon kirkkoherran apulainen (coadjutor, 1687), sitten kappalainen (1688), hoiti virkaa aluksi edeltäjänsä sijaisena. Kirkonisäntä (1695). Pakeni sotaa Ruotsiin 1713. Espoon kirkkoherra 1720. Saarnaaja pappeinkokouksessa Turussa 1712. † Espoossa 1.3.1739.

Pso: Kristina Danielsdotter Thorsberg († 1736).

Lanko: Espoon kirkkoherra Sven Brennerus 2035 (yo 1669, † 1704).

Vävy: Kirkkonummen kappalainen Nils Lietzen 5477 (yo 1725, † 1777).

Kaima: Sauvon pitäjänapulainen Abraham Collinus 2864 (yo 1680, † 1690).

Viittauksia: HYK ms., Index s. 43a; KA valtakunnanregistratuura 6.11.1689 f. 1055 (Till Öfwersten och v. Landzhöfdingen Arfwid Horn om Capellans bolet i Essbo swar), 4.2.1720 f. 13 (Inrikes civilexpeditionen, Fullmacht för Abraham Collinus att wara Pastor i Esbo uti Nyland ... medelst Johan Molsdorffers 3737 Transporterande till Hessle församling, Esbo Pastorat i Nyland är ledigt wordet); KA mf. ES 1885 (ll 8) Espoon käräjät 14.–15.11.1688 f. 279v (Caplans uti Espo H:r Abraham Collini intygande); KA mf. ES 1885 (ll 9) Espoon käräjät 14.10.1691 f. 147, Espoon käräjät 30.–31.5.1692 f. 61–63 (Cronans Länsman wälförståndig Arfwed Larsson angaf en Kona Anna Mattzd: ifrån Qwarnby, för dett hon för några wekor födt barn och Mördat uppå Capellanens H:r Abraham Collinij fähuus); KA mf. ES 1886 (ll 10) Espoon käräjät 20.–22.6.1693 s. 229 (Borgmästaren Johan Pährson Ahlman kärde till Caplahn Wäll:de H:r Abraham Collinus om en Häst, som han A:o 1690 för såldt till Ahlman); KA mf. ES 1886 (ll 10) Espoon käräjät 14.–15.11.1693 s. 666 (Wyrdige och Wällärde H: Abraham Collinus, som jempte Caplahns Embetetz förestående för H:r Sigfredh, här i Esbo medh hielpare tienst förrättat); KA mf. ES 1886 (ll 12) Espoon käräjät 14.–15.2.1695 s. 71 (Capplahn och nu warande Kyrckiowärd Wyrdige och Wällärde H:r Abraham Collinus), Lohjan ja Siuntion käräjät 24.–26.10.1695 s. 559 (Mommola Rusthålld); KA mf. ES 1887 (ll 14) Lohjan ja Siuntion käräjät 1.–3.3.1697 s. 227 (Capplanen Wyrdige och Wällärde H:r Abraham Collinus Upwijste Immission till Mommala Rusthåld å Högwälborne herr Landzhöfdingens wegnar honom meddelt d: 21 Octob: 1696, begierandes Uplysning å samma hemman och Bördz Rett), Espoon käräjät 8.–9.3.1697 s. 294 (Capplanen och Kyrckiowärden i Essbo Försambling Wyrdige och Wällärde H:r Abraham Collinus), Espoon käräjät 31.5.1697 s. 363; KA mf. ES 1887 (ll 15) Lohjan ja Siuntion käräjät 16.–18.2.1698 s. 142 (Mommala), Espoon käräjät 25.–28.2.1698 s. 194; KA mf. ES 1888 (ll 17) Espoon käräjät 2.–3.10.1700 s. 452 (Capplan H:r Abraham Collinus beswärade sigh å des Swägerskas hustru Maria Torsbergz wegnar, öfwer Giestgifwaren i Karfwasbacka Jacob Hanson); KA mf. ES 1889 (ll 18) Espoon käräjät 2.–4.10.1701 s. 495 (Qwarnby Cappellahns Bohl); KA mf. ES 1889 (ll 19) Lohjan käräjät 6.–7.5.1702 s. 187 (Mommala); KA mf. ES 1889 (ll 20) Espoon käräjät 1.–3.10.1703 s. 418; KA mf. ES 1891 (ll 24) Lohjan käräjät 21.–23.11.1707 s. 827 (Dhet föredrot Capplan i Essbo Wyrdige och Wällärde H:r Abraham Collin, huru som Arendatoren Wähl:t Arfwid Lietz, warit i handell med honom, om Mommala Rusthåld i denne Sochnen); KA mf. ES 1891 (ll 25) Espoon käräjät 22.–24.1.1708 s. 78; KA mf. ES 1891 (ll 26) Espoon käräjät 17.–18.5.1709 s. 276 (Såssom Rector Scholæ i Tafwastehuus högwäll:de Mag:r Michael Sadeel 4219 har d: 15 nästl: Decembr: försålt des Pupills Anna Margareta Brenners Rusthåld Bodom till Capplan H: Abraham Collin för 900 D:r Kopp: M:t; Altså Upbödz nu första Reesan effter bem: Capplans begieran samma Rusthåldz Stoms Börde och Skatterettigheet, så wijda den der af består, der emot ingen klandrade); KA mf. ES 1892 (ll 26) Lohjan käräjät 11.–13.11.1709 s. 619 (Såssom Capplan H:r Abraham Collin har den 17 octobr: 1707 försåld des Börde Rusthåld Mommala till Capplan H:r Simon Salin 3578 för 926 D:r Kopp:m:t); KA mf. ES 1724 (bb 17) Helsingin pitäjän ja Nurmijärven käräjät 6.–7.7.1696 s. 165; KA mf. ES 1728 (bb 26) Helsingin pitäjän ja Nurmijärven käräjät 7.–8.2.1706 f. 43v (Booswijkz Sätterie ... Inkom Cappelan i Esspo H:r Abraham Collin, såssom enn börde Ägande efter sahl: Margaretha Torvöst, Hwilken Godzet innehaft), Helsingin pitäjän ja Nurmijärven käräjät 20.–21.6.1706 f. 74v (Botzwikz Sätterie), 77; KA mf. ES 1728 (bb 27) Helsingin pitäjän ja Nurmijärven käräjät 18.10.1707 f. 130; KA mf. ES 1729 (bb 30) Helsingin pitäjän ja Nurmijärven käräjät 21.10.1710 f. 126v; KA mf. ES 1241 (g 24) Helsingin RO 11.3.1699 s. 44 (Capellan H:r Abraham Colljn ... des Swährmoder dygdesamma Margareta Tårfwöst); KA mf. ES 1242 (g 29) Helsingin RO 27.10.1706 s. 246 (Såssom Cappellan uthj Esspå Ehrewördig och wähllärde H:r Abraham Collin begiärar ett rättmätigt bewijs, att hwarken han ell: dess med arfwingar hafwa någoth ärfft effter sine Förälldrar Sahl: Räntemestarn Daniel Torsberg, som till lijka med sin hustru bägge dödde uthj stoor Fattigdom, sedan Mågarne dem underhållit, och att den ena Mågen Sahl: Kyrckioheerden H:r Sven Brenner 2035 lätt begrafwa honom sielf, och den andra åfwannämbde Collin dess Enkia). — V. Lagus, Studentmatrikel I (1889–91) s. 173 (XXXIX); Consistorii academici Aboensis protokoll V 1679–1685 (utg. T. Carpelan, 1914) s. 114–115, 120–122 (8.12.1680, relegeras oppå ½ åhr), 282; E. Jalava (toim.), Liber scholae Aboensis 1670–1825–1830. SSJ 9 (1933) s. 13; Y. Blomstedt (toim.), Liber scholae Aboensis. Appendix: Distributio paroeciarum 1668–1712. SSJ 29 (1973) s. 164 (1675:II), 166 (1676:II), 167 (1677:I), 169 (1678:I), 171 (1679:I). — C. H. Strandberg, Åbo stifts herdaminne I (1832) s. 361, 362; Y. Blomstedt ja E. Matinolli, Turun hiippakunnan paimenmuisto 1554–1809. SKHST 67:1 (1963) s. 69; R. Halme, Pappien pako seurakunnistaan suuren Pohjan sodan aikana 1704–1716. SKHSV 54–57 (1968) s. 152; O. Rimpiläinen, In labore et aerumna. SKHST 107 (1978) s. 146; J. Aminoff-Winberg, Finska flyktingar i Sverige under stora ofreden (1995) #1802 (1714), 2972 (1715), 4203 (1716).

Päivitetty 20.12.2023.

Lähdeviite

Yrjö Kotivuori, Ylioppilasmatrikkeli 1640–1852: Abraham Collin. Verkkojulkaisu 2005 <https://ylioppilasmatrikkeli.fi/henkilo.php?id=2740>. Luettu 20.6.2024.

Ks. myös viittausohje.