Helsingin yliopisto

Tiedot

12.3.1759 Abraham Forssman 8110. Kastettu Pietarissa (ruots. seurak.) 29.4.1739. Vht: Pargalan tilanhoitaja Pietarin pohjoispuolella Samuel Forssman ja Anna Maria Pacchalenius. Viipurin katedraalikoulun oppilas 1752. Ylioppilas Turussa 12.3.1759 [Forssman] Abrah. [Vib _ 462]. Nimi on kopioitu Albumista v. 1786 Viipurilaisen osakunnan matrikkeliin [1759] d. 12. Mart. Abraham Forsman. Vihitty papiksi Viipurin hiippakunnassa 24.6.1763. TT 15.6.1818 (nim. 20.7.1817). — Johanneksen kappalaisen apulainen 1763. Apulaispappi ja Pietarin suom. seurak. koulun opettaja 1765. Viipurin katedraalikoulun kielten opettaja 1767, rehtori 1781. Koiviston kirkkoherra 1789. Rovasti 1796. † Koivistolla 15.5.1826.

Pso: 1:o 1776 Elisabet Maria Alopaeus († 1781); 2:o 1789 Hedvig Eleonora Torckel († 1824).

Appi: Viipurin tuomiorovasti Magnus Alopaeus 6067 (yo 1734, † 1790).

Veli: Koiviston kirkkoherra Jakob Forssman 8111 (yo 1759, † 1787).

Poika: senaatin esittelijäsihteeri, laamanni Karl Samuel Forssman 12472 (yo 1811, † 1852).

Veljenpoika: Petter Anders Forssman 9121 (yo 1773).

Veljenpoika: apulaispappi Jakob Johan Forssman 11000 (yo 1796, † 1800).

Vävy: Räisälän kappalainen Georg Alexander Örn 11777 (yo 1803, † 1833).

Vertaa: Samuel Forsman 4771 (yo 1703).

Viittauksia: HYK ms., Index s. 66b; HYK ms., Viip. osak. matr. I #766; KA Collianderin kokoelma, Suomen kirkon paimenmuisto #947; KA valtakunnanregistratuura 6.12.1642 f. 583 (Öpett breff för Lagläsaren Samuel Mattzson, att niuta dett hemmanet Kirwes Niemi, vti Lapwes Häradh och Taipall Sochn, vnder Skatterättigheet i wederlagh för dett han haffuer affstådt ... han till Nye Helssingeforss funderande och byggning haffwer måst affstå een sin Skattegårdh Tööla be:dt), 6.12.1642 f. 584, 11.7.1670 f. 448 (Till Cammaren för Samuel Forsman at niuta wederlagh för affstådt Rustningz hemman ... Tholo under Helsingfors Stadh), 11.7.1670 f. 452 (Till Gen. Munstringen för een Laghläsare Samuel Forsman om Rotheringen ... underdånigst ansöckt om frijheet för Rotheringen på sitt Ryttare hemman Yxnäs eller Kirfwisnemi kallat medh dher tillhörige Torpare uti Taipalsari Sochn belägit); KA mf. ES 1720 (bb 4) Helsingin pitäjän käräjät 1.6.1646 f. 60 (Föresteltte sigh Kyrckeherden, H: Lars (katso 2425) af Sijbbo Sochn, Jnläggiandes Samuell Madssåns Kiöpe breff, datt: 1644 den 4 Julij, dhär Uthinnan han förmeler och tillstår, sigh af sin frij willia, och medh sin hustrus Jaa och Samtyckio, hafuer för Sålt sitt godz eller Hemman i Finby, åt b:te Kyrckeherdhe, för Tuuhundrade D:r Enkilt K: M: och Tiuguu Sex D:r in Specie, Hwilcket Kiöpe nu förste gångon Uplystes); KA mf. ES 1839 (jj 26) Viipurin pitäjän, Säkkijärven ja Koiviston käräjät 11.–16.11.1689 s. 78 (Organisten här I Norre Förstaden Isack Forsmann såsom näst tillförenne Præceptor för Öfwerste Leutnantsans [Adamkowitz Enckie Frw Wälb: Eleonora Von Rodenburgh] Barn), 89; KA mf. ES 1842 (jj 42) Viipurin pitäjän käräjät 27.–28.10.1703 s. 140 (Arrendatoren S:r Isach Forsman), 144 (uppå Råkala Rusthåldz wägnar); KA mf. ES 1843 (jj 44) Viipurin pitäjän käräjät 27.–30.1.1705 s. 15 (Arrendatoren uppå Råckala S:r Isach Forsman); KA mf. ES 1809 (hh 8) Kaprion läänin alaosan käräjät 9.–16.3.1691 f. 121 (Uppå Sahl: Lagläsarens Samuel Forsmans Enckias dygdesamme hustru Catharina Tobewigz wägnar androg Notarien Mons: Laurentius Brodzenius, att ...). — V. Lagus, Studentmatrikel II (1892–95) s. 123 (CX); S. Haltsonen (toim.), Viipurilaisen osakunnan nimikirja I 1640–1793 (1968) s. 110. — M. Akiander, Skolverket. BNF 9 (1866) s. 331, 335; M. Akiander, Herdaminne I. BNF 13 (1868) s. 98; A. Bergholm, Sukukirja I (1892) s. 455 (Forssman Taulu 5); Y. Blomstedt, Forssman. Deutsches Geschlechterbuch, Band 165 (1974) s. 370; K. Väänänen, Vanhan Suomen papisto. SKHST 95 (1975) #93; G. Luther, Herdaminne för Ingermanland II. SSLS 620 (2000) #522.

Päivitetty 20.12.2023.

Lähdeviite

Yrjö Kotivuori, Ylioppilasmatrikkeli 1640–1852: Abraham Forssman. Verkkojulkaisu 2005 <https://ylioppilasmatrikkeli.fi/henkilo.php?id=8110>. Luettu 23.7.2024.

Ks. myös viittausohje.