Helsingin yliopisto

Tiedot

1675/76 Gustaf Pampineus, myöhemmin Winblad Gustavus Laurentii, Nylandus 2425. Vht: Sipoon kirkkoherra Lars Pampineus (Laurentius Johannis, † 1674) ja hänen 3. puolisonsa Agneta Johansdotter Bröijer. Ylioppilas Turussa 1675/76 Pampineus Gust. [Laurentii Nyland _ 120]. Respondentti 1.2.1679, pr. Petter Bång U182. — Sipoon kappalainen 1686, kirkkoherra 1701. Määrätty isonvihan aikana Hollolan kirkkoherraksi 1718, muttei nähtävästi siirtynyt sinne vaan pysyi Sipoossa. Saarnaaja pappeinkokouksessa Turussa 1721. † Sipoossa 2.1724.

Pso: Margareta Jakobsdotter Gudzeus († 1739).

Veli: Falunin kaupungin rahastonhoitaja Lars Pampineus, myöh. Winblad 2426 (yo 1675/76).

Veli: Siikaniemen kirkkoherra, FK Krister Winblad 2952 (yo 1681/82, † 1705).

Lanko: Helsingin triviaalikoulun kollega Mårten Broderus, myöh. Brodzenius 491 (yo 1645/46, † ~1684).

Lanko: Lapinjärven kirkkoherra Fabian Gutzaeus 1952 (yo 1668, † 1709).

Lanko: Sipoon kirkkoherra Anders Streng 2000 (yo 1668/69, † 1691).

Viittauksia: HYK ms., Index s. 146b; KA valtakunnanregistratuura 26.1.1701 f. 83 (Kyrckioherde fullmackt för Gustaff Wijnbladh ... medelst Johan Königz 2537 dödelige frånfälle Kyrkioherde beställningen wid Sibbo försambling uthi Nyland är kommen att blifwa ledig); KA mf. ES 1720 (bb 4) Helsingin pitäjän käräjät 1.6.1646 f. 60 (Föresteltte sigh Kyrckeherden, H: Lars af Sijbbo Sochn, Jnläggiandes Samuell Madssåns Kiöpe breff, datt: 1644 den 4 Julij, dhär Uthinnan han förmeler och tillstår, sigh af sin frij willia, och medh sin hustrus Jaa och Samtyckio, hafuer för Sålt sitt godz eller Hemman i Finby, åt b:te Kyrckeherdhe, för Tuuhundrade D:r Enkilt K: M: och Tiuguu Sex D:r in Specie, Hwilcket Kiöpe nu förste gångon Uplystes), Sipoon käräjät 3.3.1647 f. 90v (Kom för rätta å satt Tingh, Kyrckoherden Wällärdhe, Her Lars Pampineus, af Sijbbo Sochn, nu såm twenne gångor tillförenne, och bekendhe sigh hafua köpt och af handlat, af Laglässaren i Kymengårdz lhän Wäll:tt Samuell Madssånn [lainlukija Samuel Mattsson Forssman, katso 8110], et godz i Finby belägen, och Sijbbo Sochn), Sipoon käräjät 1.7.1648 f. 116; KA mf. ES 1884 (ll 7) Janakkalan käräjät 9.–10.2.1683 f. 54 (Probstens och Kyrckioherdens i Borgo, Wördige och Wäll:de H:r Johan Albogij Fullmechtigh Wällärdhe H:r Gustaf Wijnbladh); KA mf. ES 1719 (bb 3) Sipoon käräjät 24.11.1642 f. 206v (Framträdde, Kyrckeherden H: Lars, Begierandes att Uptaga et Ödes godz i Härsby, om fhem och een ½ alln Jordh, såm Bertill Påfuellssån, tillförenne åbott hafuer, och i Ödhe legatt i 20 åhr); KA mf. ES 1721 (bb 9) Helsingin pitäjän ja Sipoon käräjät 14.–15.3.1672 s. 24 (Kiärade Margretha Simonsdåtter Broo (vertaa 1047) til sin Mohrbroder, Kyrkioheerden i Sibbo wördige och wällärde H:r Laurentium Pampinæum föregifwandes sigh 1659 uthi sin Sahl: Moders trångzmåhl hafwa pantsatt några Lodh pärlor), Helsingin pitäjän ja Sipoon käräjät 11.–12.8.1673 s. 60 (Nuwarande Pastor Ehrewördige och wällärde H:r Laurentius Pampinæus ... efter h:s Sahl: Swärfaders Andreæ Sigfridi pastoris Sibboensis berättelse ... Ericus Erici, som här tå war Pastor), Helsingin pitäjän ja Sipoon käräjät 22.–24.11.1675 s. 81 (Bleef Lagl: Confirmerat det Testamente, som Ehrwördige och wällärde H:r Laurentius Pampinæus på sin Soothesäng uthi Godha Mäns Närwaru oprättat hafwer, angåande sin numehra efterblefne Enckia, dygdesamme Matrona Agneta Bröijer, hennes barn, sampt barnen af dhe twenne förra kullar); KA mf. ES 1721 (bb 10) Helsingin pitäjän ja Sipoon käräjät 29.–30.5.1682 s. 63, Helsingin pitäjän ja Sipoon käräjät 4.12.1682 s. 73 (Producerade D:nus Gustavus Winbladh trenne Laga oplyssningar opå ett Gullarmbandh som Maioren Welb: Georgh Bergh d: 6 Octob: 1676 förmedelst en transachtion til des moder dygdesamme hustru Agneta Bröijer å nyo emot någon Spanmåhls förstreckningh pantsatt); KA mf. ES 1722 (bb 10) Helsingin pitäjän ja Sipoon käräjät 12.–13.3.1683 s. 10 (Wällärdhe H:r Gustaf Winbladh, hwilken för något Höötz afhendande nu tredie resan hafwer låtit stemma Corporalen Welb: Bernhardt Johan Jordan sigh til swars. Myös 11.7.1683 s. 104), Porvoon ja Mäntsälän käräjät 16.3.1683 s. 29; KA mf. ES 1723 (bb 13) Sipoon ja Tuusulan käräjät 26.–27.6.1690 s. 64; KA mf. ES 1725 (bb 18) Porvoon ja Mäntsälän käräjät 22.–23.11.1697 s. 220; KA mf. ES 1725 (bb 19) Sipoon ja Tuusulan käräjät 25.–26.11.1698 s. 220; KA mf. ES 1726 (bb 20) Porvoon ja Mäntsälän käräjät 4.–5.6.1700 s. 160 (des Stom Finbyy i Tuusbyy S:n); KA mf. ES 1726 (bb 22) Sipoon ja Tuusulan käräjät 18.–19.10.1702 s. 227 (Kyrckioheerden Ehrewyrdige H:r Gustaf Winbladh); KA mf. ES 1727 (bb 23) Sipoon ja Tuusulan käräjät 25.6.1703 f. 66 (Bookhållaren Wälbet:de Samuel Wijnblad leth genom des Broder Kyrckioherden Ehrewördige H:r Gustaf Wijnblad, giöra för Rätten Ansökningh om Fasta och skötning på ett Rusthåldh i Hintzby); KA mf. ES 1728 (bb 28) Sipoon ja Tuusulan käräjät 22.–23.6.1708 f. 55, Sipoon ja Tuusulan käräjät 15.–16.10.1708 f. 80v; KA mf. ES 1240 (g 14) Helsingin RO 8.11.1689 (Cappellanen utj Sibbo wördige och wällärde H: Gustaf Wijnbladh befullmechtigat af sin Swåger handelsm:n i Borgo Jöran Wast); KA mf. ES 1241 (g 15) Helsingin RO 16.4.1690 (h: Cristina Wijnblad ... sin broder Cappellanen H: Gustaf Wijnbladh). — V. Lagus, Studentmatrikel I (1889–91) s. 157 (XXXVI), 178 (XXXIX); V. Lagus, Studentmatrikel. Supplement (1906) s. 31 (XXXVI), 34 (XXXIX); A. Jörgensen, Nyländska avdelningens matrikel 1640–1868 (1911) #132. — M. Akiander, Herdaminne II. BNF 14 (1869) s. 273, 274; G. Elgenstierna, Den introducerade svenska adelns ättartavlor VIII (1934) s. 674 (Winblad von Walter) (velipuoli Henrik aateloitu 1688 ja tämän poika Anders yliopp. Uppsalassa 9.6.1690); J. Vallinkoski, Turun akatemian väitöskirjat 1642–1828. HYKJ 30 (1962–66) #115D, 747R, 1446D, 2175D, 4021D, 4249D; A. Oja, Tietoja Suomen papistosta vuodelta 1719. Genos 38 (1967) s. 21; R. Halme, Pappien pako seurakunnistaan suuren Pohjan sodan aikana 1704–1716. SKHSV 54–57 (1968) s. 155; O. Rimpiläinen, In labore et aerumna. SKHST 107 (1978) s. 98, 133; G. Söderlund, Kyrkoherden Laurentius Pampineus familjeförhållanden. Genos 56 (1985) s. 167; Suomen kansallisbibliografia 1488–1700. SKST 642 (toim. T. Laine ja R. Nyqvist, 1996) #752R, 2231D, 3416D.

Doria dedikaation kohde

Päivitetty 6.2.2013.

Lähdeviite

Yrjö Kotivuori, Ylioppilasmatrikkeli 1640–1852: Gustaf Winblad. Verkkojulkaisu 2005 <https://ylioppilasmatrikkeli.fi/henkilo.php?id=2425>. Luettu 25.6.2024.

Ks. myös viittausohje.