Helsingin yliopisto

Tiedot

1703 Samuel Forsman Samuel Samuelis, Tavastensis 4771. Vht: Länkipohjan Laurilan talossa asunut Längelmäen nimismies Samuel Mattsson Forsman († 1718) ja Karin Hansdotter Stahl. Helsingin triviaalikoulun oppilas 1698 Samuel Forsman – 5.2.1702 Samuel Samuelis Forsman Helsingfors. propter morositatem suam, obstinationem & negligentiam, privilegiis scholaribus deturbatus, cohorti militari publicis literis demandatus est. Ylioppilas Turussa 1703 [Forsman] Samuel Tavast _ 250. — Mainitaan suomalaiseksi teologian opiskelijaksi vihkimerkinnässä Tallinnassa (Nik.) 1708.

Pso: 1708 Anna Maria Matthison.

Vertaa: Koiviston kirkkoherra, TT Abraham Forssman 8110 (yo 1759, † 1826).

/ Ylioppilas Samuel Forsman on eri henkilö kuin Samuel Isaksson Forssman, joka oli kauppias Hämeenlinnassa (1723) ja lopulta Pargalan tilanhoitaja Pietarin pohjoispuolella, † 1757...1776, pso ~1723 Anna Maria Pacchalenius. /

Viittauksia: HYK ms., Index s. 65a; DI Antti Lehtosen tiedonanto 17.8.2008 (Korjaus ylioppilaan vanhempien tietoihin. Sääksmäen ylisen kihlak. laamanninkäräjillä 15.2.1705 (KA Etelä-Suomen LO 13 s. 47, mf. ES 1696) esiintyi nimismies Samuel Forsmanin poika ylioppilas Samuel Forsman. Längelmäen rippikirjassa nimismiehen perheessä mainitaan mm. 1707–08 ehtoollisella käynyt Studios: Dn: Sam. Forsman. Längelmäen ym. syyskäräjillä 27.–28.9.1707 (KA Sääksmäki KOb1 s. 64, mf. JK 1338) esiintyi eversti Anders Erik Ramsayn palvelija ja talonkirjuri monsieur Samuel Forsman. Längelmäen nimismies Samuel Forsman ja hänen lapsiaan mainitaan myös Längelmäen ja Keuruun kesäkär. 10.–12.6.1699 (HMA Sääksmäki 1 s. 475v–, mf. ES 3366, valtakirja nimismiehenvirkaan 18.2.1699; s. 481), syyskär. 3.–5.10.1699 (s. 585–, 590, mf. ES 3367), Längelmäen ja Keuruun talvikär. helmik. 1724 (HMA Sääksmäki 3 s. 2, mf. ES 3367–3368), Längelmäen ym. talvikär. 21.–22.1.1726 (Sääksmäen tuomiokunnan tmk 2 s. 310v, mf. ES 3367)); KA mf. ES 1893 (ll 29) Kirkkonummen käräjät 3.–5.11.1712 s. 689 (Borgaren i Hellsingfors Samuel Forssman, sökte å des hustrus Anna Maria Jacobzdotters wägnar, Arf efter hennes Faders Fader framl: Mattz Hindersson i Efwiskog, hoos des Sona Son Anders Hindersson, som sitter wid hemmanet och Boet dersammastädes, Och alldenstund bem: Anders Hindersson och des Broder Mattz Hindersson i Kårckulla sampt ofwannembde Mattz Hinderssons Son Abraham Mattsson tillstode, att ännu intet skiffte skiett effter bem: Mattz Hindersson, des Arfwingar emellan, blifwandes föregifwit hemmanet iembwäl wara Skatte och Börde; Fördenskull blifwer det till Laga Skiffte och dehlning samptel: wederbörande emellan, utstält, med första der in Loco att förrättas); KA mf. ES 1819 (ii 20) Savitaipaleen ja Taipalsaaren käräjät 11.–12.6.1700 s. 114 (Landtmätarens Samuel Mattsson Forsmans Geometriske Charta. Vertaa (bb 18) Sipoon ja Tuusulan käräjät 5.–6.3.1697 s. 67 Sahl: Landmätarens Lars Forsels Enckia dygdesamme hustru Maria Stahl); KA mf. ES 1240 (g 4) Helsingin RO 17.10.1668 (Då anklagade Stadz Tillsyningzmannen Johan Hansson, Handelssmannens i Räffwell w:tt Paul Knijpers köp Gesell Samuell Mattzson Forssman, at han i någre åhr bort åth hafuer warit hijtt i Landet, och opå sin huussbondes wegnar upkrafft giäldh, och under dhet skeen drifuit allehanda slagz landz kiöp denne Staden till största præjuditz), Helsingin RO 19.10.1668, Helsingin RO 23.4.1670 (Framträdde Skinnaren Henrich Jacobson tillijka med sin Styffson Samuell Matsson), Helsingin RO 24.5.1671 (Samuel Matsson begäradhe opå Jochim Häpners wägnar ifrån Reval arrest på 4 Tunnor Salt hoos Anders Jabel, tillhörige Lucas Kleen, den honom bewilliades), Helsingin RO 20.11.1671 (Samuel Forsmans inlaga och swar emoot Gabriel Abrahamsson angående olaga handel, skall Gabriel swara till den 23 dito), Helsingin RO 18.12.1671 (Burtzens Sohn, Samuel Forsman och Hendrich Jöransson skulle giöra sin borgare edh nästkommande Walborgh messa), Helsingin RO 13.5.1672, Helsingin RO 18.5.1672 (Framträdde Samuel Matzon Forsman, och aflade sin Borgare Eedh, hafwandes medh sig twenne ährlige Bofaste Borgare, Hindrich Tomason, och Peter Håltgrefwe hwilka ähr Borgen för honom), Helsingin RO 10.3.1673 (Framhades Matz Jacobsson Skepare, Hans Jacobsson, Mårten Hwitkoij, Samuel Forsmans Broder, Simon Parol, och blefwo alfwarligen förmante att dhe taga sig något före, antingen blifwa Borgare, eller begifwa sig uti tiänst); KA mf. ES 1240 (g 6) Helsingin RO 17.3.1675 (Hindrich Haahl (katso 2303) anklagadhe Hindrich Skinnares och Samuel Forsmans hustrur at dhe hafwa låtit taga hans Saaker bort, och tillijka medh hustrun öf:rtallt henne öfwergifwa sin man), Helsingin RO 24.3.1675, Helsingin RO 1.7.1678 (Uplästes Hans Forsmans Breff till Borgmästare och Rådh om det arff effter Samuel Forsman i Hamburg skall finnas, att dee honom ett attestatum här ifrå medhdela wille, att han med sina Faderbröder Cammererarn Hindrich Forsman sampt Corneten Anders Forsman och Fader Syster Beata är närmaste arfwingar att kennas wed arfwet som der falla kan? Men emedan här ifrå till förenne ähr meddelt attest till ofwanb:te Cammereraren och Corneten Forssmenner med deras Swåger Besöckiaren Hindrich Thomason å sin hustrus wägna, som ähra Samkulla dens dödes, Och Hans Forssmans Fader war af sönderkulla; Dy haf:r Rådm: wäl:t Erich Clemetson som Hans Forssmans fullmechtigh lofwat skrifwa swar här uppå till Rijga); KA mf. ES 1240 (g 7) Helsingin RO 4.1.1679 (Besökiaren Hindrich Thomason gaf tillkenna huruledes han liqvidation ingåt effter Rättens befallning i Rådman Hendrich Hindersons och Johan Beckmans närwaro medh sin Frände Hans Forsman angående något Arff effter sin Hustrus Broder Sahl: Samuel Forsman i Hamburgh effterlemnat, således att Sonen Hans Hendrichson ...); KA mf. ES 1240 (g 8–11) Helsingin RO 11.8.1680 (Bårgerskapet gofwo till kenna sigh samptl:n uthwaldt Borgaren Samuel Forsman till herredagzman, att föllia Stadz Secreteraren 2036 till nästa härre dagh); KA mf. ES 1240 (g 13) Helsingin RO 15.5.1686 (Blef wijdare af H:r Landzhöfdingen tillspordt Rätten hwem som dhe tyckia Tiänlig wara till Cämbnäre Tiensten, sades att Rådet så wäl som Borgerskapet Samuel Forssman will antaga, emedan han der till tiänlig ähr, hwar till wälborne H:r Landzhöfdingne Consenterade, och aflade altså han sin Cämbnäre Notarie Eedh, och blef tillsagt att han hörsamblingen den effterlefwer; och niuther han detta åhr halfwa åhrs Lönen, och Sahl: Cämbnär Johan Erssons Enkia andra halfwan); KA mf. ES 1240 (g 14) Helsingin RO 8.4.1689 (Ciembneren Samuel Forsman inlade den höghlåfl: Kongl: Hofrättz Resolution Dat: d: 15 Nov: 1688, angående Saken emellan honom och Jacob Reimers (katso 4473)); KA mf. ES 1241 (g 17) Helsingin RO 18., 20., 23., 25. ja 27.4.1692 s. 86 (Såsom den Kongl: Hoff Retten förmedelst des högrettwijsa Resolution af den 19 Martij 1689 till denne Rettens uptagan skierskådan och afgiörande remitterat den fordran som Besökaren Hend: Thomassonn giör å sin hustrus Brita Thomasd:rs wägnar till des half Broder Sohn Inspect: Hans Forssman herflytande af något arf effter framledne Samuel Forszman i Hamborg ...), Helsingin RO 23.11.1692 s. 153; KA mf. ES 1241 (g 18) Helsingin RO 13.3.1693 s. 74–120 (skiäldz ordh, katso 2667), Helsingin RO 18.10.1693 s. 142 (H:r Landzhöfdingens fullmacht Dat: d: 13 Octob: nästl: för Hans Jöranson blef i lijka måtto upläsen, där uthi han blifwer full kommeligen constituerat till Cämbnährs Notarie tiensten uthi Samuel Forsmans stelle, som för sijne förgripelser är dömbder till ehrerige böter); KA mf. ES 1241 (g 19) Helsingin RO 5.3.1694 s. 93; KA mf. ES 1241 (g 21) Helsingin RO 18.1.1696 s. 6 (des sal: Swärfaders gårdh); KA mf. ES 1241 (g 22) Helsingin RO 29.11.1697 s. 247 (Då företogz till närmare Scherskådande Ciembners Rettens håldne Ransakningh af d: 23 huijus angående den tiufnadt som Caplanen H:r Nils Burttz 2826 angif:t gåssen Mattz Hindersson före ..., 4.12. denne H:r Niklas Burtz begare tillstår han [gåssen Mattz] sielf haf:a uppå sin moders Kirstin Mattzdotters inrådande om en Ondzdag afftån stulit ... 6:o har hon befalt honom stiela kött och fläsk hoos des morbroder Samuel Forsman ...); KA mf. ES 1242 (g 25) Helsingin RO 5.2.1700 s. 27 (förre Kembnär Notariens Samuel Forsmans Gårdh, som är Exeqverat för Cronones och någre Private Perssoners fordringar); KA mf. ES 1242 (g 26) Helsingin RO 28.1.1703 s. 2 (Handellsman Jochim Tust Præsenterade för Rätta ett af des Swåger Hans Forsman på Tyska honom tilskrif:t Bref dat: Wogellsnäs d: 21 Jan:); KA mf. ES 1264 (g 105) Helsingin KämnO 14.4.1670 (Samuel Matzsson Forsman och Johan Christersson förlijcktes medh Handsträckningh in för Rätten om dhe Errörige förwijtelser, som dhe hafwa fördt sin emellan). — V. Lagus, Studentmatrikel I (1889–91) s. 316 (LXIII); V. Lagus, Studentmatrikel. Supplement (1906) s. 49 (LXIII); R. Rosén, Liber scholae Helsingforsensis 1691–1865. SSJ 12 (1936) s. 6, 31, 254, 257. — M. Akiander, Herdaminne I. BNF 13 (1868) s. 98 (Jakob Forssmans fader Samuel Forssman var under Karl XII vaktmästare vid ett svenskt dragonregimente, råkade i rysk fångenskap och blef förvaltare af godset Pargala, 9 verst nära Petersburg ...); A. Bergholm, Sukukirja I (1892) s. 454 (Forssman Taulu 3); G. Luther, Notiser ur Revals och Narvas kyrkböcker. Genos 30 (1959) s. 52; Y. Blomstedt, Forssman. Deutsches Geschlechterbuch, Band 165 (1974) s. 366.

Päivitetty 20.12.2023.

Lähdeviite

Yrjö Kotivuori, Ylioppilasmatrikkeli 1640–1852: Samuel Forsman. Verkkojulkaisu 2005 <https://ylioppilasmatrikkeli.fi/henkilo.php?id=4771>. Luettu 20.6.2024.

Ks. myös viittausohje.