Helsingin yliopisto

Tiedot

sl. 1651 Gabriel Salonius Gabriel Johannis, Saloensis 837. * noin 1631. Vht: Saloisten kirkkoherra Johan Londinus (Johannes Thomæ, † 1668) ja Anna Mattsdotter Mathesius. Ylioppilas Uppsalassa ‹nimi ei ole identifioitavissa yliopiston matrikkelista›. Ylioppilas Turussa sl. 1651. Nimi on kopioitu Pohjalaisen osakunnan matrikkeliin [1651] Gabriel Johannis Saloensis. Upsaliæ depositus. — Saloisten pitäjänapulainen 1653, kappalainen s.v. † 1686.

Pso: Anna Johansdotter Somerus.

Veli: Saloisten kirkkoherra Matias Salonius 438 (yo 1644, † 1690).

Lanko: Kemin kirkkoherra Johan Tuderus 852 (yo 1651/52, † 1699).

Vertaa: Gabriel Salåander U168.

Viittauksia: HYK ms., Pohj. osak. matr. #81; KA mf. ES 2113 (tt 2) Saloisten käräjät 8.–10.3.1675 s. 94 (en Skrifft Dat: Pyhenä d: 14 Octobris A:o 1665 af Cappelan wyrdige H: Gabriel Salonio, som witne underskrifuen); KA mf. ES 2035 (rr 19) Saloisten käräjät 8.–9.9.1682 s. 649, 650, 659; KA mf. ES 2036 (rr 22) Saloisten käräjät 26.10.1685 s. 34 (Wähllärde H:r Peer Schroderus U380 insinuerade å Caplan wellerde H:r Gabriel Salonj wegnar, den sielf myket swagh och siukliger är, Sahl: Rikz drotzetens Högh Welborne Gref Peer Brahes benådingz skrifft Åhr 1676 d: 9 October på dess hemman Niemelä ...); KA mf. ES 2036 (rr 23) Saloisten käräjät 25.–28.9.1686 s. 501 (Caplan Wällärde H: Peer Schroderus U380 moverade för Rätta, Huru hans höghwördigheet, Biskopen på Magister Johannis Saloni 2443 egen ansöckningh hade behagat, giöra den förordningh ... För hwilken [Sahl: H:r Gabriel] j Ord H:r Peer Gudztiensten Opwachtat j Tw åhrs tijdh, derföre merbem:te M: Johan sigh och utlåtit att inbörda sin Sal: Faar brodhers hemman Niemilä såssom Nermaste bördeman, H:r Peer ty påståandes effter han eij haar booställe, och H:r Gabriel honom dess qwarlåtenskap j Löst och Fast, till sagdt, emedan han barnlöös afgick ...); KA mf. ES 2037 (rr 26) Saloisten käräjät 26.–27.8.1689 s. 154 (Sigfredh Jörensson Partenen Leet Oplysa Första Gångan den Kiöpeskrifften som han slutit medh Ehrewyrdige Kyrckioheerden her i Sahlå H:r Mathias Salonius 438, Lars Bibren och Åke blackman (katso 2443) om Niemilä hemman i Sawilaxby, derföre dhe till Sigfredh uthfest 600 D:r Km:t, her Emot giorde Wellärde H:r Peer Schruderus U380 skriffteligh Protest såssom rett bördeman effter kiöpet wore honom owitterligh giordh Emedan han igenom Sahl: H:r Gabriel Saloni wore närmast om eij mehra så till Gabriels Köpe Jordh); KA mf. ES 2041 (rr 36) Saloisten ja Siikajoen käräjät 5.–8.9.1699 s. 912 (Råd- och handelsman Åke Blackman framkom och berättade huru såssom honom för dess anseenlige Giäldzfordran till Sahl: Capellans Gabriel Salonii Arfwingar blifwit anslagit Niemelä 1 M:lls Militiæ Börde hemman ...); KA mf. ES 1796 (gg 2) Kiteen käräjät 16.–17.9.1675 f. 1207 (ett bewijs de dato den 17 Aug: A:o 1669 utaf her Gabriel Salonio underskrefwen, hwaruthinnan förmehles, att denne Smedh [Matz Jönsson Wares] jämpte någre andre haf:r wigh der ifrån Cajana och sitt hemwist begifwit sin nähring och uppehälle i Tafwastland at sökia, medhan Gudh alzmechtigh dem medh köld och fråss då straffat hadhe, seijandes der hos bem:te denne Smedh, att hans Fadher och brödher der i Salois Sochn och Frantzila by sitt hemman förestå och boendes äro); KA mf. ES 2042 (rr 38) Saloisten ja Siikajoen käräjät 10.–13.9.1701 s. 714 (Niemelä Bördehemman). — V. Lagus, Studentmatrikel I (1889–91) s. 54 (XII); A. Luukko, Pohjalaisen osakunnan nimikirja I 1640–1713 (1946) #81. — C. H. Strandberg, Åbo stifts herdaminne II (1834) s. 169; J. Vallinkoski, Turun akatemian väitöskirjat 1642–1828. HYKJ 30 (1962–66) #871D.

Doria dedikaation kohde

Päivitetty 1.12.2011.

Lähdeviite

Yrjö Kotivuori, Ylioppilasmatrikkeli 1640–1852: Gabriel Salonius. Verkkojulkaisu 2005 <https://ylioppilasmatrikkeli.fi/henkilo.php?id=837>. Luettu 3.3.2024.

Ks. myös viittausohje.

Tiedot Laguksen ja Carpelanin matrikkeleissa

[Salonius], Gabr. Johannis Saloensis. Ob. 81: 1651, Upsaliæ depositus. – Kpl i Salo, nämd 1653, 1670.

Lähde: V. Lagus, Studentmatrikel I (1889–91) s. 54.