Helsingin yliopisto

Tiedot

1651/52 Johan Tuderus Johannes Johannis, Kemiensis 852. * Maariassa noin 1636. Vht: Kemin kirkkoherra Johan Somerus (Johannes Johannis, luult. yo Uppsalassa 8.1627, † 1672) ja hänen 1. puolisonsa Anna Kristoffersdotter. Ylioppilas Turussa 1651/52. Nimi on kopioitu Pohjalaisen osakunnan matrikkeliin [1651/52] Iohannes Johannis Kemiensis. Respondentti 21.5.1653, pr. Eskil Petraeus U1. Respondentti 2.1655, pr. Johan Forsenius 275. Vihitty papiksi Turun hiippakunnassa 1655. — Kemin kirkkoherran (isänsä) apulainen 1655, kappalainen siellä (luult. 1658), kirkkoherra 1673. Lääninrovasti (1690). Valtiopäivämies 1675. † Kemissä 29.4.1699.

Pso: 1:o Susanna Sigfridsdotter († 1693); 2:o 1694 Brita Olofsdotter Fordelius tämän 2. avioliitossa (jäi leskeksi).

Serkku: Pusulan kappalainen Jakob Stigelius 67 (yo 1640, † 1679).

Veli: Alatornion kirkkoherra Gabriel Tuderus 853 (yo 1651/52, † 1705).

Veli: Tervolan kappalainen Daniel Tuderus 1144 (yo 1656, † 1687).

Sisarenpoika: Tervolan kappalainen Johan Remahl 3468 (yo 1687, † 1742).

Lanko: Muhoksen kappalainen Erik Brax 411 (yo (1644), † 1698).

Lanko: Saloisten kappalainen Gabriel Salonius 837 (yo 1651, † 1686).

Vävy: Kuusamon kirkkoherra Henrik Cajanus U358 († 1691).

Vävy: Kemin ent. kappalainen Lars Limingius 3129 (yo 1684).

Viittauksia: HYK ms., Pohj. osak. matr. #85; KA valtakunnanregistratuura 19.10.1650 f. 445 (Confirmation för Pastore i Kemi Sokn H. Johan Johannis opå sitt Pastorat), 30.5.1663 f. 120 (Lijffstijdz Frijheet på ett hemman i Österbottn för Capit. Christopher Bülow), 23.7.1663 f. 229 (För Capitainen Christopher Bylow på ett hemman i Knijffsundby och Cronoby Sochen), 18.8.1664 f. 121 (För Capit. Christoffer Bülow om 4 hemman i Österbottn, Attestatum), 15.2.1665 f. 6 (Till Landzhöfdingen Johan Graan att han skickar hijt 50 St:r Rheenar ... Emedan såssom Wij hafwe Skiänckt och förährat Konungen i Franckerijke 50 St:r Rhenar. Altderföre är Wår nådige Willie och befallningh det I be:te Rhenar medh Fyra Lappar skaffe Oss tillhanda, att Wij dem till Franckerijke afsända måge etc.), 3.11.1665 f. 281 (Kongl. Resolution, emellan Öfwer- och Nederbyggiaren i Kämi Sochn och Laxefiskes dersammastedes bruk och nyttiande angående, som de hafwa warit twistige om), 4.11.1665 f. 282, 16.7.1673 f. 131–134 (Till Hans Kongl. Maij:t angående Lappmarkerne), 27.9.1673 f. 163 (Till Landzhöfdingen Johan Graan angående Placatet öfwer Lappmarkens bebyggiande), 27.9.1673 f. 164 (Till Cammaren, angående nya Sochners inrättande vthi Lappmarken), 27.9.1673 f. 165 (Öpet Bref af någon frijheet för dem som sigh i Lappmarken wela nidsättia), 2.10.1675 f. 290 (Resolution för Prästerskapet aff Lappmarken), 16.10.1675 f. 415 (Till Landzhöffdingen Wrangell om Lappmarken), 1.3.1678 f. 97 (Öpedt bref för Kyrkioherden uthi Kiemi Johanne Tudero att niuta 2/3 deehlar af Tiendhen som deri församblingen faller aldeles som Kyrkioherden uthi Torne den brukar och nyttiar), 1.3.1678 f. 99v, 7.4.1684 f. 192 (Commendants Fullmacht för Majoren Christoffer Bilod ... Commendantskapet på Cajanaborgs Slott genom Johan Forsmans (katso 2365) dödelige afgång är ledigt), 19.4.1686 f. 143, 19.4.1686 f. 146 (Till Landshöfd. Hans Abrah. Kruse, om råens läggande emillan Kiemi och Tårneå sokner), 3.5.1686 f. 189, 3.5.1686 f. 196 (Till Consistorium i Åbo angående Gudstienstens inrättande i Lappmarkerne), 15.5.1686 f. 250 (Till General Majoren Hans Abraham Kruus om ett Capells upbyggiande för någre Finnar och lappar), 15.5.1686 f. 258 (Till Landzhöfdingen Gustaff Grasse om 2:ne Capellers oprättande för dhe Finnar som för en tijd sedan sig dher nedre satt, det ena i hans höfdingedöme och dhet andra i Gen. Major Hans A. Kruses ... dhet ena wid lappebyn Sodenkyle ther lapparna af Kittila, Sanby och Kiemi by kunna öfwa dheras Gudztiänst, och dhet andra Capellet wid Kusamo ther ofwanb:te Finnar sig nedsatt hafwa, vertaa U412), 11.11.1686 f. 824 (Till Biskoppen i Åbo om någre Kyrkiors byggiande i Kemi och Österbottens Lappmark), 11.11.1686 f. 825 (Till Cammar Collegium angående Lappmarkens population och cultur med kyrkiors och Prästers inrättan- och tillsättiande), 26.9.1688 f. 569 (Öpet bref för Kiemi Försambl. om Collect ... Wij Carl etc. Giörom witterligit att såsom församblingen uti Kiemi Sochn hafwer underdånigst andragit huruledz icke allenast dheras af Steen byggde gambla kyrkia nu begynnar förfalla, warandes Steenarne på sombl. ställen lossnade, så att om icke boot i tijdh skaffas större skada ännu befruchtandes woro, dessuthan är klockan rembnad och sprucken sampt dhe under Moderkyrkian hörande Capeller wid Murala och Terfwåla uthgamble att dhe icke längre stå kunna ...), 11.11.1696 f. 640 (Till Stats Contoiret om en klocka för Kiemi försambling); KA mf. ES 1844 (kk 3) Maarian ja Raision käräjät 17.–19.11.1642 f. 298 (Kyrckioheerden i Wårfrukyrkie Sochn Her Johan Johannis ... Wådheld); KA mf. ES 2028 (rr 6) Kemin käräjät 12.–14.7.1649 f. 443 (Kyrkioheerden her Johan gaf tillkänna det Jöns Nijllsson i Hirmula och Hans Nijllsson Ib:m wela sigh tillägna Kåckoinluåto eng undan Prestebordet som der under af gammallt warit hafuer, så at uhrminnes häfdh ähr der å kommit, bem:te Hirmula boar swaradhe at samma engh ähr effterlåtit förrige Pastoribus för Prestegårdz höö som de hafua warit waana af huar bonde at uthgiöra till een behageligh tijdh, doch ehuru wäll Hirmula boar der på uthi Saligh her Nijllses tijdh klandrat hafua, som Niemen Anders witnadhe Jämwäll och sedhan i Saligh her Johans tijdh doch icke för Rätta, lijkwäll effter det så länge under Prestebordet stååt hafuer, dy kunde samma engh dem icke tilldömas medh mindre de medh laga eedh medh fremmande män kunna ährhålla engen medh sådan Condition och förordh under Prestebordet warit häfdat som de föregifwa); KA mf. ES 2029 (rr 7) Kemin käräjät 7.–8.4.1652 f. 472v (Företrädde för Rätten Hederligh och Wellärde Her Johanes Johanis Somerus wälförordnadt Kyrkoherde öfuer Kemj Sochn sampt des wnderliggande byiar i Lapmarken ihnläggiandes wthj Rätten Biskophens öfuer Åbo Stifft fodran, dän Ährewyrdige Herens Mag: Isaaci Rothoui Sampt Consistorialium der sammastädes fulmacht, Dat: 1648 den 16 Aug: Lydandes at han till Åfuanbe:te Gälldh ähr Lagligen Vocerat till at Niuta alla wilkår och Lägenheeter, som hans Antecessor härföre haft och Nutit hafuer, huilken Sahl: Biskopens och Consistori Bref Sedermehra ähr Confirmerat af H:s G: N:e Rikzdråtzen Gene: Gubernatoren Höghwelb:ne Gref: Pär Brahe eiusdem Anni 1648 den 28 Augusti och Åmsidor af H:s K: M: wåhr Allernådigest Regerande drotningh den 19 Octob: A:o 1650 wthj huilket Förebeskrifuit berörde, dee förre brefuen Pastori meddelte Corroberas och Stadfästes, nu beswärandes Her Johan Somerus at ehuru wäl han medh så höga och Starka Fulmachter ähr förseddh, och sertificerat Åfuanbe:te byijar wthj Kemj Lapmarken Jempte Sochnen till at Niuta och behålla, Likuäl skulle ehntehra af Prest: wph i Lapmarken Förordnade wedh Nampn Her Jacob 420 angifuit pastorem at wilia afskära hans Sacellans Lön och Rättigheet som af Capitle Brefuet ähr till at förnimma, och således afskära honom aldeles Lapmarken. Tilspordes fördänskuldh alle medh tingzlaget Närwarande åm pastor hafuer afhänt något för Sacellanerne som omildeligen i det högwörd: Capitlet ähr förebracht, äller åm han icke medh Nijt och Flijt hade i sitt pastoris äller Inspections ämbete, Efter sine mäddelte Collations och Confirmations bref Förestält och Förrättat? der till då i förstone Befalningzmannen öfuer Lapmarken wäll:tt Oluf Krake, den Andra Kaplanen dän dit Föråhrdnat ähr Her Esaias Mansueti 630 medh hela Nembden och Sochnenes män betygade at pastor Ingalunda hafuer sigh tilägnat Caplanernes Rättigheet, wtan Låtit sigh Nögia medh det hans Antecessores för honom Nutit hafwer, och hans Bref tilsäja ...), Kemin käräjät 14.7.1652 f. 494v; KA mf. ES 2029 (rr 8) Kemin käräjät 12.7.1653 f. 92v, Kemin käräjät 13.–14.7.1654 f. 242 (Emedan sosom Nickarin Cauppi bekänner sigh af oförstond och hastigt modhe haffua Touscherat Kyrckioheerden wällärde her Johan Somero medh någre höniske ordh); KA mf. ES 2030 (rr 10) Kemin käräjät 5.–6.2.1658 f. 377v (Alldenstundh Några Misstanckar om Kyrckoherden uthj Kemj H:r Johan Sommero wore upwuxne, Som Skulle han förledne Barthomej tidh, haffwa hafft sammanlagh medh en ogifft kåna Margreta Kiälkä be:dh ifrån Kåijwokylä); KA mf. ES 2031 (rr 11) Kemin käräjät 16.2.1661 f. 79 (Dett Hemmanet som Anna Pålzdåtter till H:r Johan Tuderum Försåldt haf:r uplystes andre gångan, på hwillket kiöp Nills Knutsson giorde inspråck), Kemin käräjät 22.7.1661 f. 91v (Företrädde H:r Johan Tuderus, Rätten tilkienna gifwandes, huru sossom sochne Fåugden Johan Rimahl (katso 3468), för någån tijdh sedan haf:r besåfuedt twenne pijgår och berådt dem medh barn, hwar iblandh hans Syster Karin Johansdåtter eene ähr), Kruunupyyn käräjät 9.7.1661 f. 98v (Capitein Manhafft: Christopher Bylou leth, förmedelst sijn fullmechtige Rätten förnimma, dett han waar sinnadh att uptaga Bäcksundz Hemmanedt, som Erich Tawast hijt in till för Ödes ränta brukadt hade), 99v, Kemin käräjät 18.2.1662 f. 177v, 180 (Hederligh och Wällärdhe H:r Johan Tuderus gudz ordz medarbetare i Kemi Upplyste, och så nu, som trenne Häredz Tingh tillförende witterligidt giorde sigh för någon tijdh sedan hafwa ingådt medh Anna Påls dåtter, framledne Mårten Condiås änkia ett oryggeligit kiööp om hennes hemman Kondiala á ½ mantals skatt ... medh sådan Condition, att H:r Johan skall wara förobligeradt att utbetala all den giälldh som på hemmanedt finnas kan, såsom och syta och försöria Anna Påls dåtters twenne Omyndige Barn), Kemin käräjät 4.–5.7.1662 f. 206v, Kemin käräjät 6.–7.7.1663 f. 322 (Företrädde Anna Peersdåtter och kiärde till H:r Johan Tuderum det han hafwer drifwit henne ifrå Condiala hemmanedt, intet williandes effter sin låfwan föda henne), 324, Kemin käräjät 28.–30.6.1665 f. 747v (Kåndiåla hemmanet); KA mf. ES 2032 (rr 12) Kemin käräjät 27.–30.6.1670 f. 421 (Cappellan här i Sochnen H:r Johan Tuderus angaf nu huruledes honom förekommit ähr, som skall een Lagmans Nembdeman Matz Jönsson i Liedackala by nästleden Maij Månadh, fiskiat medh sine Giednääth, och een gångh widh wittiandet bekommit 3:ne Abborar, af huilka han skall een straxt kastat tilbaka i Siön och dhe twänne i Elden nästan förbrändt. Berättade och Cappellanen hurusåsom Capitein Christoffer Bylou, hade kommit till Matz, enähr han widh sin Bodh bygde sine Nääth, medh åthfrågan om han hade fiskiat wähl? huar till han skall swarat: af det iagh fick hafuer iagh ofrat Elden. Sedermera skall Capiteinen fått här om widare underrättelse aff sin dotter, huillken kommande i bondens Stegerhuus, af Pigan hört, huru som Matz öfuer Måhl tijden skall sagdt hafua, Fanen hafuer tagit Fisken uthur watnet, ty hafuer iagh ofrat kocken det iagh fick, Sosom och funnit Fiskarne under brandarne i askan, Och för den skull hafuer Capitein sändt een Soldat, effter dottrens relation, att afhämpta bem:te 2:ne Fiskar, huilka han i askan således skall funnit hafua, som dhe och nu i Rätten, af Elden till een deel förtärde, præsenterades. Emedan som Tingztijman eij tåhla kunde något examen, öfuer denne saak hållas, Ty blef detta H:r Johans angifwande således annoterat, och honom pålagt at han till nästa tingh sina skiähl och witnen framteer, då och Matz Jönsson Lagligen skall citeras, så at dherutinnan wederbörligh utslagh kan falla), Kemin käräjät 31.1.–1.2.1671 f. 496v (Fältwäbelen Måns Mårtenson förekom och kärde till Capplan här i Sochnen wehl:de H:r Johan Tuderum om een Engh Haka nijtu be:dh under Tre dragor höö, hwilken Engh skall lyda under Pålhå hemman som han lijkmätigt Krigz Collegij bref besitter), 497 (Caplan wehlärde H:r Johan Tuderus kärde till Fältwäbelen Måns Mårtenson om Fyra åhrs resterande Caplans ränta); KA mf. ES 2032 (rr 13) Kemin käräjät 19.–21.2.1672 f. 97v (Pastor härsammastädes Ehrewyrdige hederlige och wähl:de h:r Johan Somerus framstegh berättandes huruledes han nu til Tiugu twå åhrs tid hafwer tient i denne församblingen för ehn Kyrkioherde, Och för modeligen i medler tidh så i Embete som Lefwerne, sigh för hållit, at ingen honom annat än det Lofligit wore effterseija kunna, doch war nu hans förfrågan til Nemden om dhe på sine eller Sochnens wägnar något annat emot honom hafwa kunde? ... dy åstundade gärna weta församblingens goda betänkiande och fattade mehningh om sine barn, Ehnkannerligen Caplan H:r Johan Tudero som och til 17 åhrs tid dem i ordet tient at der Gudh tächtes beskiära honom lijfstiden, Om då icke näst Gudz Guddomelige för Syn, Och höga Öfwerhetens Nådige behagh dhe Sinnade wore honom uthi sin gl: Faders ställe at acceptera och emot taga? Hwar å Nemden Ehnhelleligen upå hehla Sochnens wägnar sig förklarade, såsom först Önskandes at den gode Gud som deras Kyrkioherde nu ehn så Långan tid med åhörarnes Synnerlige hugnad och nöije hafwer uppehållit, Tächtes ännu honom Krafft och Styrkia förunna til ehn yttermehra lijfs lengd ... at H:r Johan Tuderus, som och nu ehn god tid sin gamble och Swage Fader uti tiensten märkeligen Secunderat, effter des frånfälle, fram för någon annan Successionen werkeligen må hafwa til at åt niuta, effter som hans Skickelighet utj Lärdom och Lefwerne dem och så der til högst til biuder och för obligerar, hwilket swar upå Kyrkioherdens proposition effter anmodan blef annoterat, och Ex Protocollo ut händigat), Kemin käräjät 9.–10.7.1672 f. 136v (Caplan wehl:de h:r Johan Tuderus kärde til Hans Henrikson i Liedakala om Paskapä Engh under twå lass höö), 138, Kemin käräjät 9.–10.7.1672 f. 145 (Herskapz Befalningzman wel:t Johan Rimahl (katso 3468) framstegh för Rätta och högeligen sigh beswärade utöfwer sin Styf Swärmoder dygdes: hust: Justina Bylo, Som skall hon intet allenast, den tiden han wistades i Prestegården, Ett elacht lefwerne fördt på honom och hans hustru, dem esom åfftast förolämpat, Slagit Fönsterne Sönder der i Stugan dhe tilhölt, och rijfwit hans kläder utur Stugan ...); KA mf. ES 2033 (rr 13) Kemin käräjät 10.–11.2.1673 f. 400v (Scholemestaren utj Torneå Hederlige och Wällärde H:r Johan Halsius [Överkalixin kirkkoherra Johannes Olai Halsius, † 1697] företrädde och sig beswärade, på sin hustros dygdesamme hustro Sophia Johans dåtters wägnar, huru såssom hennes möderne emot åthskillige påminnelser och fordringar, med sampt der å fölgde lagliga förmaningar och åthwarningar /: dem han och nu här för rätten opwiste :/ ännu till Dato utj Prästegården innestående är, Och som der wed et yttermehra dödzfall för nyligast sigh tilldragit i det Gud den allerhögste hennes kiere Fader den Ehrewyrdige Herren H:r Kyrkioheerden, Wällerde och nu mehra Sal: H:r Johan Somerum hedankallat, Anhölt han at han omrörde sin hustros möderne, utan någon wijdare och yttermehra skadeligh förhalningh effter ett richtigt och troowärdigt Inventarium, och så wijda lag kan med gifwa, måtte mehtig blifwa, Capitain E: och Manhafftigh Christopher Bylou opå sin dåtters Sal: Kyrckioheerdens Enckias dygdesamme hustro Justina Bylous wegnar giorde fullo i förstone här emoth något insprååk, såssom om bröllopz kåst, och någon fordringh, som han förmente H:r Johan med sin hustro åtnutit ... Sal: Kyrckioheerden med hustro Justina A:o 1668 inträdde utj Ächtenskapet ... H:r Johans Protest och begäran erachtades skähligh), Kemin käräjät 27.–28.6.1673 f. 402 (Kyrkioherden hederlige och wählärde H:r Johan Tuderus framstegh och tillijka medh Befal:n wehl:t Johan Rijmahl gaf tillkänna huruledes dhe med flera dheras medharfwingar, nästleden höst utj Octobri hafwa nödgats taga till borgens till deras Sahl: Fadhers och Kyrkioherdens Ehrewyrdige H:r Johan Someri begrafningz några åtskillige warur, såsom Spanmåhl och annat af några bårgare ...), Kemin käräjät 27.–28.6.1673 f. 410 (Rautiala hemman ... Capitein E: och Manhafftigh Christopher Bylou som bem:te hemman sig förnyligest tillhandlat, doch ännu icke laga fasta der å bekommit hafwer), 413v (H:r Johan Halsij hustru), Kemin käräjät 16.–18.3.1674 f. 732 (Capitain E: och Manhafftigh Christopher Bylou, som nu åbor Rautiala hemman war nu intz tillstädes, katso 988), 733v (Rautiala Hemman om 2 1/6 Mant:ll som Capitain E: och Manhafftigh Christopher Bylou sigh af Inspect: Wellb:de Erich Tawast tillhandlat hafwer, uplystes nu 3:die gångon och klandrade der å ingen), 737, 739, Kemin käräjät 4.–7.7.1674 f. 759, 764v, 765v (Kyrckioheerden här i Kemi Sochn Wällärde H:r Johan Tuderus förekom och gaf Rätten tillkänna, huruledes H:s Kongl: Maij:t wår allernådigeste Konungh och herre, hafwer nådigest behagat giöra någon förändringh med denne Sochn, Och förordna des Lapmark till edt serdeles pastorat, som här till under edt warit hafwer ...), 766; KA mf. ES 2033 (rr 14) Kemin käräjät 8.–10.2.1675 f. 8; KA mf. ES 2034 (rr 15) Kemin ylim. käräjät 10.12.1677 f. 259–268 (Företogz saaken emellan fordom Pastoris i Kiemi Sahl: H:r Johan Someri Enkia, dygdesamme hustru Justina Bülov och hennes Stiuf barn, Kyrkeherdhen i Kemj H:r Johan, Kyrkeherdhen i Lappmarken H:r Gabriel, Caplan H:r Daniel Tuderum och herskapz Befahl: Man Johan Remahl, ahngåendhe Sahl: H:r Someri Creditorers afbethalning, sampt Arff dhe warit twistige om); KA mf. ES 2034 (rr 16) Kemin käräjät 18.–20.3.1679 f. 107 (Peer Peersson Laitj företrädde, inläggiandhes edt Kiöpe Contract emellan sig och Kyrckeherden Ehrewördige H:r Johannem Tuderum d: 5 Novembr: 1678 oprättadt och slutit, angående Kondiola ½ M:ls Skatte hemman [i Liedackalaby], lydandhe Ordh ifrån Ordh som föllier: ...), Kemin käräjät 25.–28.6.1679 f. 124, 126v, 127v; KA mf. ES 2034 (rr 18) Kemin käräjät 12.–15.7.1681 s. 554, 585, 586 (katso 578), 598, 607–647; KA mf. ES 2035 (rr 19) Kemin käräjät 25.–26.8.1682 s. 552 (Konung Gustaf Adolphz resolution daterat Örebroo A:o 1617 angående Tijonde fiske wedh fiskeleeker), 559, 561, 562 (Majorens Bijlous Son Jacob Bijlou ... Majorens andra Son Jochim), 568 (katso 3309), 571; KA mf. ES 2036 (rr 22) Kemin käräjät 13.–15.7.1685 s. 62; KA mf. ES 2036 (rr 24) Kemin käräjät 21.–23.7.1687 s. 361; KA mf. ES 2037 (rr 25) Kemin käräjät 22.2.1688 s. 168, 176, Kokkolan, Kälviän ja Kruunupyyn käräjät 3.–4.9.1688 s. 208 (Justina Bylow Sahl: Pastoris H:r Johannis Someri Enckia den tillförene war fallen i Lönsko Legu då hon suutit Fängzlig på Uhlobårg med En Soldat den sedan bortrymde, Anklagades nu igen af Cronans Lensman dedh hon å Nyo födt barn d: 8 Januarij nesweken utj Cronoby Hospital der hon effter Högl: Kgl: Håff Rettz doom sitter under Hospitals Statz ophållande ...); KA mf. ES 2037 (rr 26) Kokkolan, Kälviän ja Kruunupyyn käräjät 3.–5.1.1689 s. 2, Kemin käräjät 3.–5.7.1689 s. 4 (Bertula ½ Mantals Ödes hemman i Lautasarj); KA mf. ES 2037 (rr 27) Kemin käräjät 4.–5.7.1690 s. 16 (hans Tårpställe Häikilä); KA mf. ES 2037 (rr 28) Kemin käräjät 20.–21.2.1691 s. 165 (katso U406); KA mf. ES 2038 (rr 30) Kemin käräjät 3.–5.7.1693 s. 37 (Företrädde Mons:r Jacob Hollmsteen, föredragandes dhenne Rätt huru såsom des principal Borgarens i Uhlo Stadh H:r Christian Hambns antecessor matrimonij Borgaren dersammastädes Sahl: Staffan Lahrsson månde d: 26 Julij 1688 försällia åth Probsten och Kyrkioheerden wedh dhenne Sochns Försambling Ehrewyrdigh H:r Johanni Tudero een Lijten Fahrkåst eller Jacht medh des tamp, tygh och annat tillbehör, 460 Dahl:r Kopp:r Mynt ...), 44 (Wälb: Fruu Maria Bulow insinuerade i Rätten 2:ne des Faders Sahl: Commendantens Christopher Bulous oprättade Instrumenter); KA mf. ES 2038 (rr 31) Kemin käräjät 22.–23.2.1694 s. 294 (Sahl: Commendantens Christopher Bilous Sterbhuus); KA mf. ES 2039 (rr 33) Kemin käräjät 20.2.1696 s. 237; KA mf. ES 2039 (rr 34) Kemin käräjät 13.–15.7.1697 s. 17 (Probsten och Kyrckioheerden Ehrewyrdige och Högwällärde H:r Johan Tuderus Insinuerade i Rätten ett skrifteligit Instrument dat: Torneå S:t Jacobi dagh 1694 på den Morgongåfwa han på sin heeders dagh præsenterat sin K: Maka dygdesamme Matrona Hustru Brijta Oloffzd:r Fordelia, bestående af 100 Rd:r och 50 Ducater in Specie, medh begiäran att detta som han således efter lagh och moget betänckiande försäkrat måtte henne frambdeles till säkerheet annoteras och derå meddehlas honom laga attestatum, lydandes ordh ifrån ordh som föllier: ... dagen efter sedan H:r Probsten således sin willia låtit annotera infandt sig för Rätta H:r Probstens Måg Cappellanen Wyrdigh och wällärde H:r Lars Limingius 3129 hwilcken uthleet sigh som wore denne Mårgongåfwa allt för stoor och således honom högst præjudicerl:, anmodandes det denne hans protest måtte blifwa ad notam tagen, det och effter hans begiäran skedde); KA mf. ES 2040 (rr 36) Kemin käräjät 4.–7.3.1699 s. 534 (katso U412); KA mf. ES 2041 (rr 37) Kemin käräjät 30.6.–5.7.1700 s. 635; KA mf. ES 2042 (rr 38) Kemin käräjät 5.–7.3.1701 s. 422 (Nådåhretz Inkombst, katso U358). — R. Hausen (utg.), Diarium Gyllenianum eller Petrus Magni Gyllenii dagbok 1622–1667 (1880–82) s. 229; V. Lagus, Studentmatrikel I (1889–91) s. 54 (XII); Consistorii academici Aboensis äldre protokoller I [1640–54] (utg. A. G. Fontell, 1884) s. 561, 589, 599; Consistorii academici Aboensis äldre protokoller II [1654–64] (utg. A. G. Fontell, 1887) s. 14–15, 28, 149; Consistorii ecclesiastici Aboënsis protokoller I 1656–1658. SKHST 2 (utg. Ad. Neovius, 1899) s. 44–45 (24.1.1657, D. Joh. Tuderus, som är i fränskap mz past. saligh dotter i Carlöö, begerer henne till echta ... dät synes wara nogot när i 3 gradu ... synes icke denna graden wara aldeles förbuden ... hafua och varit i feem åhr förlofuadhe, och hon i medlertid recuserat monga andra. Sent. Tillåtass till echtenskap, och böter D. Joh. Tuderus 5 R:dr, dhem han bötte och wthlade strax), 134 passim (isä); Consistorii ecclesiastici Aboënsis protokoller II 1658–1661. SKHST 3 (utg. Ad. Neovius, 1902) s. 424, 544; K. G. Leinberg (utg.), Handlingar rörande finska kyrkan och presterskapet IV (1900) s. 438; A. Luukko, Pohjalaisen osakunnan nimikirja I 1640–1713 (1946) #85. — C. H. Strandberg, Åbo stifts herdaminne II (1834) s. 230, 232; A. Bergholm, Sukukirja II (1901) s. 1315 (Tuderus Taulu 2); Uusi sukukirja I. SSJ 16 (toim. O. Wanne et al., 1943–46) s. 144 (Tuderus Taulu 4); J. Vallinkoski, Turun akatemian väitöskirjat 1642–1828. HYKJ 30 (1962–66) #1008R, 2176D, 2328D, 2345D, 2350D, 2862R; Suomen kansallisbibliografia 1488–1700. SKST 642 (toim. T. Laine ja R. Nyqvist, 1996) #1284R, 2273D, 3031R; V. P. Toropainen, Tietoja 1600-luvun turkulaisten sukulaisuussuhteista. Genos 79 (2008) s. 38 (TRO 17.5.1645: Jakob Trumbell, Gabriel Platz, Joachim Schultz ja Räntämäen kirkkoherra Johannes [Johannis Somerus] olivat keskenään lankoja).

Doria respondentti

Päivitetty 16.11.2013.

Lähdeviite

Yrjö Kotivuori, Ylioppilasmatrikkeli 1640–1852: Johan Tuderus. Verkkojulkaisu 2005 <https://ylioppilasmatrikkeli.fi/henkilo.php?id=852>. Luettu 16.6.2024.

Ks. myös viittausohje.