Helsingin yliopisto

Tiedot

Yo Uppsalassa 31.10.1677 Per Schroderus Petrus, Ostrobotniensis U380. Kotoisin Paltamosta. Ylioppilas Uppsalassa 31.10.1677 Petrus Schröderus O-Bothniensis. — Saloisten kappalaisen apulainen 1684. Saloisten Rantsilan kappalainen 1686. † Rantsilassa 1696.

Pso: Beata Remahl (jäi leskeksi).

Poika: Pulkkilan kappalainen Petter Schroderus 5105 (yo 1709, † 1748).

Pojanpoika: Utajärven kappalainen Abraham Schroderus 6889 (yo 1742, † 1773).

Tyttärenpoika: Raahen kappalainen Petter Nordmark 6728 (yo 1740, † 1756).

Vävy: Pudasjärven kirkkoherra Johan Brandberg 3962 (yo 1693, † 1740).

Viittauksia: KA mf. ES 2036 (rr 22) Saloisten käräjät 26.10.1685 s. 34 (Wähllärde H:r Peer Schroderus insinuerade å Caplan wellerde H:r Gabriel Salonj 837 wegnar, den sielf myket swagh och siukliger är); KA mf. ES 2036 (rr 23) Saloisten käräjät 25.–28.9.1686 s. 501 (Caplan Wällärde H: Peer Schroderus moverade för Rätta, Huru hans höghwördigheet, Biskopen på Magister Johannis Saloni 2443 egen ansöckningh hade behagat, giöra den förordningh, effter M:r Johan wore elste Caplan och Pastor Siukliger, dhedh Mester Johan skole för församblingen dheste betre Om warnadh begifwa sigh ifrån Frantzela Capell Neder till Moder Kyrkian, Och H:r Peer op till Capellet igen, emedan han blifwit Caplan j Mester Johans Faderbroders Sahl: H:r Gabriels 837 ställ, För hwilken j Ord H:r Peer Gudztiensten Opwachtat j Tw åhrs tijdh, derföre merbem:te M: Johan sigh och utlåtit att inbörda sin Sal: Faar brodhers hemman Niemilä såssom Nermaste bördeman, H:r Peer ty påståandes effter han eij haar booställe, och H:r Gabriel honom dess qwarlåtenskap j Löst och Fast, till sagdt, emedan han barnlöös afgick, dedh M:r Johan skulle förklara sigh, Om han wille komma Neder ifrån Frantzela, el:r och honom her under på Niemilä förblifwa låta, hwar till Mester Johan gaf till swars, dhedh han sigh för Rijckz dagz skutande eij kunde till något Absolut swar Uthlåta effter som höghwördige Biskåpen eij heller så Finalt, dem emellan Statuerat ...); KA mf. ES 2036 (rr 24) Saloisten käräjät 5.3.1687 s. 214 (Hederlige och Wällärde H:r Peer Schroderus, Framstegh för Tinget och begierte af M:r Johan Salonius, dedh han wille meddela honom, enteligit Swar, om han wille förblifwa oppe wed Frantzila Capell eller komma Neder till Modher Kyrckian och boo på Niemelä, der till Mester Johan gaf till swars, att han eij wiste hwadh han förtijden skolle sigh företaga, emedan dedh medh Sochne deelningen eij ennu något till giort ähr, och Niemelä hemman förmente han, och för sigh sin hustru och barn, till säkerheet såssom nesta bördheman wille inbörda och behålla), 214, Saloisten käräjät 5.–6.9.1687 s. 467 (katso 2443); KA mf. ES 2037 (rr 26) Saloisten käräjät 26.–27.8.1689 s. 154 (Niemilä hemman i Sawilaxby, katso 837); KA mf. ES 2037 (rr 27) Saloisten käräjät 16.–18.1.1690 s. 60 (Effterfölliande hemman förordnades till Caplans booställen, Samuel Samuelsson Pychtiälä 1/2 M:ll Crono Jordh tillstältes H:r Josep Josander 792 i Sijkajokj, Frantzila 1/2 Mantals Crono Jordh åth H:r Peer Schroderus, Och Jackolan Pära Crono Jordh i Salåby åth H:r Samuel Antilius U348); KA mf. ES 2038 (rr 29) Saloisten käräjät 21.–23.1.1692 s. 89, 94 (ded nu tilslagne Caplans bohlet Lambila ... Simon Eliæssons 1/4 och Elias Eliæssons 1/4 Mant:s hemman Lambila ben:d, katso 2446); KA mf. ES 2038 (rr 30) Saloisten ja Siikajoen käräjät 17.–18.8.1693 s. 246 (Capellanen wyrdigh och wällärde H:R Pehr Schroderus refererade huru såsom han icke Långo sedan kommit att tillträda Capellans Bohlet i Frantzila effter des antecessoris dödh ...), 259 (Angåend een Löös kommen Elld i Skogen); KA mf. ES 2038 (rr 31) Saloisten ja Siikajoen käräjät 2.–3.8.1694 s. 179; KA mf. ES 2039 (rr 32) Saloisten ja Siikajoen käräjät 22.–24.1.1695 s. 125, 129, 137; KA mf. ES 2039 (rr 33) Saloisten ja Siikajoen käräjät 2.3.1696 s. 348 (H:r Pehr Schroderus berättade sig för een lijten tijdh sedan tillhandlat Thomas Thomasson Frantzilas Bördehemman, på hwilket Matz Thomasson Puckinen skall planterat ett Torpställe, förmedelst hwilcket han skall honom dagel:gen præjudicera medh wåldbeetande och dylijka måhl); KA mf. ES 2039 (rr 34) Saloisten ja Siikajoen käräjät 26.–27.1.1697 s. 160 (Capellanens uthj Frantzila Sahl: H:r Petri Schroderi Enkia dygdesamme hustru Beatha Remahl), 161, 163 (Landzfiscalen Johan Tammelander U451 å sin Swägerskas Sahl: H:r Petri Schroderi Enkias wägnar föredrogh Rätten den wåldzwärckan Thomas Tåppila i Frantzilaby föröfwat på dess Äng Eskonkåchta benämbdh), 168; KA mf. ES 2040 (rr 34) Saloisten ja Siikajoen käräjät 6.–7.9.1697 s. 233 (Landzfiscalen wälb:de Johan Tammelander upwijste denne Rättz afsagde doom de dato 26 etc: Januarij 1697 dess Swägerska Capellanens Sahl: H:r Pehr Schroderi Enkas hustru Beata Remahl och Bonden Thomas Tåppila emellan), 234; KA mf. ES 2040 (rr 35) Saloisten ja Siikajoen käräjät 30.8.–1.9.1698 s. 889 (katso 3482); KA mf. ES 2041 (rr 37) Saloisten ja Siikajoen käräjät 8.–12.9.1700 s. 889; KA mf. ES 2041 (rr 38) Saloisten ja Siikajoen käräjät 26.–30.1.1701 s. 155 (Frambl:ne Cappellanens H:r Pehr Schroderi Enckia hustru Beata Remahl leet Andra reesan opbiuda Similä 1/8 M:lls Börde heemman); KA mf. ES 2042 (rr 38) Saloisten ja Siikajoen käräjät 10.–13.9.1701 s. 700 (Similä ... 3:die reesan); KA mf. ES 2042 (rr 39) Saloisten ja Siikajoen käräjät 8.–10.9.1702 s. 762; KA mf. ES 2043 (rr 41) Saloisten ja Siikajoen käräjät 16.–18.2.1704 s. 274; KA mf. ES 2044 (rr 42) Saloisten ja Siikajoen käräjät 14.–17.2.1705 s. 240, 256. — V. Lagus, Studentmatrikel I (1889–91) s. 170 (XXXVIII); Uppsala universitets matrikel I 1595–1700 (utg. A. Andersson et al., 1900–11) s. 250; A. Luukko, Pohjalaisen osakunnan nimikirja I 1640–1713 (1946) s. 250; Akademiska konsistoriets protokoll XVI 1683–1684 (Uppsala 1975) s. 126 (15.8.1683, Anmälte h. Rector en stud. Pet. Schroderum ÖstBothniemsem begära testimonium, frågandes om någor känner honom? Dhe närwarande swarade ney. Men M. Columbus sade en fuller warit hoos sigh som hafft det nampnet, men icke wetta om det wist är den samma, icke heller har det warit nyligen, elliest wiste ingen något strafwärdigt medh honom. Resolutio. Honom bewilliades sådant i den form, at man intet ondt weet medh honom). — C. H. Strandberg, Åbo stifts herdaminne II (1834) s. 175.

Päivitetty 20.12.2023.

Lähdeviite

Yrjö Kotivuori, Ylioppilasmatrikkeli 1640–1852: Per Schroderus. Verkkojulkaisu 2005 <https://ylioppilasmatrikkeli.fi/henkilo.php?id=U380>. Luettu 13.4.2024.

Ks. myös viittausohje.