Helsingin yliopisto

Tiedot

Yo Rostockissa 6.1623 Martin Stodius Martinus Henrici, Aboensis U4. * Turussa 9.11.1590. Vht: Turun linnan kirjuri Henrik Hansson († 1619) ja luultavasti hänen 2. puolisonsa Elisabet Mårtensdotter Kyrö. Ylioppilas Rostockissa 6.1623 Martinus Henrici Stodius Finno. Ylioppilas Wittenbergissä 28.6.1623 Martinus Henricus Stodius Finno. FM Wittenbergissä 21.9.1624. — Austraalisen ja Boreaalisen maakunnan inspehtori 1643. Savon, Viipurin ja Hämeen maakuntien inspehtori 1653. — Turun katedraalikoulun konrehtori noin 1628, rehtori 1630. Turun lukion kreikan kielen apulaisopettaja. Viipurin triviaalikoulun rehtori 1633–34. Turun lukion rehtori 1634–35, alempi teologian lehtori 1636–40, samalla palkkapitäjänsä Liedon kirkkoherra 1636. Turun tuomiokapitulin jäsen 1628–30, 1636–70. Turun akatemian kreikan ja heprean kielten professori 1640, kolmas teologian professori 1654, toinen 1658, ero 1660. Samalla palkkapitäjänsä Naantalin ja Raision kirkkoherra 1654–76. Akatemian rehtori 1646–47, 1651–52 ja 1658–59. Synodaaliväitöksen preeses pappeinkokouksessa Turussa 1633. Valtiopäivämies 1647. † Naantalissa 16.1.1676.

Pso: Elisabet Pettersdotter Dryander (‡ 1676).

Serkun poika: Hattulan kirkkoherra Abraham Alftanus 612 (yo 1647/48, † 1697).

Veljenpoika: Seilin hospitaalinsaarnaaja Erik Stodius 1215 (yo 1658, † 1702).

Lanko(?): Georg Dryander 343 (yo (1643)).

Vävy: Naantalin kirkkoherra (Kokkolan nim. kirkkoherra), professori, FM Anders Petraeus 540 (yo 1646, † 1694).

Viittauksia: KA valtakunnanregistratuura 30.4.1647 f. 131 (Rem. till Landzhöfdingen Knut Lilliehöök för M. Mårthen Stod. opå een post Spanmåhls rest, som han hafwer till att fordra), 10.2.1654 f. 228 (Confirmation för M:o Martino Stodio på Profes. Theologiæ i Åbo), 13.10.1664 f. 366 (Öpet bref för Pastoren i Nordala, att niuta samma frijhet uppå sitt pastorat, som Professoribus i Åbo uppå deras præbende gäld, effterlåtne äro); KA mf. ES 1922 (mm 6) Loimaan käräjät 17.–18.3.1648 f. 380v (Företrädde Förståndigh Hijeronimus Henricj Rätten tillkiänna gaf att Uthi Arfskiffte medh sin Broder Erich ähr en förgyldh Brwdekrantz på deres ahndehl fördt medh så skiääl, så frampt de Winna, skulle de behålla det bytes Bref:t inuerar af Dato 21 Martij 1645. Jatkuu 9.–10.6.1648 f. 427 Framstegh Förståndigh Hieronimus Henricj och rätten förkunnade, att en förgylt Brudh Krandtz, om 40 Lodt ähr af hans Broder Erich Hindersson pantsatt worden till Frantz Bertillsson Pytty i Lillpäre, för 3 Ungerske gyllen, den han till sin Broder Höglärde Mäster Mårtens Studio behof, och Studeringars fortsättiande aflåndt ... Hieronimi moder den för 5 åhr sedan dödh blef), Kokemäen käräjät 22.–24.3.1648 f. 386v (Bytes breff Dat: 21 Martij 1645), Huittisten käräjät 2.–4.11.1648 f. 466 (fordom fougde skriffware Hieronimus Hendersson), Huittisten käräjät 2.–4.4.1649 f. 550v (fordom Sochne skriffware Hieronimus Hendersson); KA mf. ES 1142 (a 3) Naantalin RO 23.1.1654 (Wördige M: Mårthen Stodius, Kyrckeherre i Nåndal och P: Professor Theologie i Abo, giorde kunnigt, igenom sijn schrifuelser at han hadhe till sigh handlat och koopt af W:ge M: Jören U9 En stugu och een Cammar /: upsatta i gamble Prestegordz tompt /: för et 100 D: K: Penning:r), Naantalin RO 15.2.1656 (D: Jacobus Jacobi 846 kärde till D: Ambrosium Om förwijtelse adt D: Ambrosius scholle hafua D: Jacobum uhtropat för een tyff, som wördige höglärde Professorens M: Martini Stodij saaker af hende), Naantalin RO 24.4.1659 (Wördige och höglärde D: Magister Martinus H: Stodius, Kyrckeherre här sammastedz beswärar opå någre borgars barn här i Staden); KA mf. ES 1386 (q 1) Naantalin RO 24.1.1660 (Hederlige och Wällärde D: Jacobus Jacobj 846, Kyrckeherrens Höglärd M: Mårtens Coadjutor, tilltalte Hinrich Simonsson Arrendator, opå Lill tullen), Naantalin RO 4.11.1661 (Studiosus D: Sigfridus Jacobi 994, klagar opå Erwördige M: Mårthens wegnar, huru några af Borgerschapet, hafua Lhönligen huggit weedh och bårdt fördt prestegårdz skogh dhem han intz nu kunde nampn gifua), Naantalin RO 15.1.1662 (Prestegårdz Skogh och gärdz gården), Naantalin RO 1.9.1662, Naantalin RO 16.3.1663, Naantalin RO 19.8.1663 (prestegordz skogh), Naantalin RO 21.6.1665 s. 15, Naantalin RO 8.4.1668 s. 8, Naantalin RO 8.7.1670 s. 14 (Höghlärde M: Martinus Stodius Kyrcke herren igenom sijn uthskickade Laurent: Billovium 1610, fordrade sijn rättighet aff dhem som ähn nu stå tillbaka), Naantalin RO 19.3.1674 s. 13 (Wördige, och höglerde, D: Magistri Martini Stodi schrifuelse ankom till Rätten dess Innehold, Om hans E:tz siucklige tilstånd och swagheet, adt han intz för mhor gudz tiensten i församblingen ytter mhera före stå, som hans kall och embete dhz foordrar, fördenschuld hafuer han i sitt ställe förordnat och Constituerat sijn Elskelige khäre migh, Erwördige och Högl: D: Magist: Andream Petreum 540 Professorem i Abo accademien, adt förestå gudz tiensten i församblingen, Såsom och at han hafuer om sorgh om Kyrckian dhes bygnadt och Prestebolet). — I. R. Wallenius, En gammal urkund om slägten Wallenius i Finland (1862) s. 5 (1590. Natus est Marth. Hen. Aboen. Stodius 9 die Novemb. hora noctis); R. Hausen (utg.), Diarium Gyllenianum eller Petrus Magni Gyllenii dagbok 1622–1667 (1880–82) s. 238, 239; Consistorii academici Aboensis äldre protokoller I [1640–54] (utg. A. G. Fontell, 1884) s. 226 (8.5.1646, futuri Rectoris [Dn. M. Martini Stodii] frende Mårth. Sigfredsson Bårgm., katso 255); K. G. Leinberg (utg.), Handlingar rörande finska skolväsendets historia III (1889) s. 51; C. v. Bonsdorff (utg.), Kyrkorådets i Åbo protokoll 1675–1689 (1889) s. 6–7; K. G. Leinberg (utg.), Handlingar rörande finska kyrkan och presterskapet II (1893) s. 32, 61, 65, 127, 224; Die Matrikel der Universität Rostock III 1611–1694 (hrsg. v. A. Hofmeister, 1895) s. 52; R. Hausen (utg.), Utdrag ur Åbo domkyrkas räkenskaper 1634–1700 (1901) s. 183 (20.2.1676, ‡ magist. Stodius och hans hustru); Album Academiae Vitebergensis. Jüngere Reihe 1 1602–1660 (bearb. v. B. Weissenborn, 1934) s. 277. — J. Schefferus, Svecia literata (1680) p. 318; C. H. Strandberg, Åbo stifts herdaminne I (1832) s. 110, 127; C. H. Strandberg, Åbo stifts herdaminne II (1834) s. 251, 262; J. J. Tengström, Chronologiska förteckningar och anteckningar... (1836) s. 127; J. J. T[engström] (utg.), Utdrag rörande Finland, utur de otryckta delarna af A. A. von Stiernmans Bibliotheca Suio-Gothica. Suomi 4 (1844) s. 257; Finlands minnesvärde män II (1855–57) s. 293–316; M. Akiander, Skolverket. BNF 9 (1866) s. 313; Släktbok, Ny följd I. SSLS 286 (utg. E. Lindh et al., 1941–58) sp. 89 (Alftan Tab. 113), 838 (Tillägg och rättelser); J. Vallinkoski, Turun akatemian väitöskirjat 1642–1828. HYKJ 30 (1962–66) #152D, 2069G, 2797D, 3703D, 3891G, 4301G, 4330D, 4332G, 4348G; C. Callmer, Svenska studenter i Wittenberg. PHT 72 (1976) #465; E. Matinolli, Turun tuomiokapitulin matrikkeli (1976) s. 99; C. Callmer, Svenska studenter i Rostock 1419–1828. PHT 84 (1988) #763; O. Rundt, Kamreraren Sigfrid Sigfridsson och hans släktkrets. Genos 60 (1989) s. 67–69; A. A. Stiernman, Aboa literata – Turun akatemian kirjallisuus (suom. R. Pitkäranta). SKST 518 (1990) s. 22; O. Rundt, Släkten Alftans ursprung. Genos 62 (1991) s. 16; A. Kolehmainen, Stodius-suvusta. Genos 67 (1996) s. 151; Suomen kansallisbibliografia 1488–1700. SKST 642 (toim. T. Laine ja R. Nyqvist, 1996) #142G, 308G, 787G, 787, 1021G, 1035, 1279, 1342D, 1359, 1378, 1527, 1711G, 1880H (‡), 1957, 1972, 2058D, 2206D, 2355G, 2865D, 3396D, 3454D, 3455D, 3482, 3483, 3779, 3990, 4262; V. P. Toropainen, Tietoja 1600-luvun turkulaisten sukulaisuussuhteista. Genos 73 (2002) s. 155; Suomen kansallisbiografia 9 (2007) s. 338; J. Kaleva, Alftan-kronikka. Genos 79 (2008) s. 51; Biografiskt lexikon för Finland 1 (2008) s. 644.

Doria dedikaation kohde

Päivitetty 19.11.2012.

Lähdeviite

Yrjö Kotivuori, Ylioppilasmatrikkeli 1640–1852: Martin Stodius. Verkkojulkaisu 2005 <https://ylioppilasmatrikkeli.fi/henkilo.php?id=U4>. Luettu 16.6.2024.

Ks. myös viittausohje.