Helsingin yliopisto

Tiedot

sl. 1640 Johan Maexmontanus Johannes Michaelis, Satacundensis 9. * Turussa 22.6.1616. Vht: Lempäälän kirkkoherra Mikael Maexmontanus (Michael Martini, † 1650) ja Gertrud Jakobsdotter. Ylioppilas Turussa sl. 1640 [Merimontanus]‹¿› Joh et [_ 1]. Osallistui ensimmäiseen depositioaktiin 16.6.1640 (Strandberg). Nimi on kopioitu Albumista noin v. 1696 Satakuntalaisen osakunnan matrikkeliin [1640/41] Johannes Mæxmontanus. | Pastor in Lempälä. Vihitty papiksi Turun hiippakunnassa 1644. — Lempäälän kappalainen (1652). Vokaatio Keuruun kirkkoherraksi (1663), muttei saanut virkaa. Lempäälän kirkkoherra 1670. Saarnaaja pappeinkokouksessa Turussa 1675. † Lempäälässä 1.6.1696.

Pso: (jo 1649) Beata Henriksdotter Lilius († 1705).

Veli: apulaispappi Gabriel Maexmontanus 10 (yo 1640).

Poika: Lempäälän kappalainen Mikael Maexmontanus 2008 (yo 1668/69, † 1719).

Poika: Lempäälän kirkkoherra Gabriel Maexmontanus 2065 (yo 1670, † 1711).

Poika: kornetti Johan Mexmontanus 3125 (yo 1683/84).

Sisarenpoika: Hämeenkyrön kirkkoherra Johan Särki, myöh. Rubellius 1014 (yo 1653/54, † 1687).

Lanko: Längelmäen kirkkoherra, FM Johan Lilius 690 (yo 1648/49, † 1663).

Vävy: tilanomistaja Lempäälässä Matias Spoof 2712 (yo 1679, † 1737).

Vävy: Lempäälän kappalainen Lars Alcenius 3842 (yo 1692, † 1724).

Viittauksia: HYK ms., Index s. 130b; HYK ms., Satak. osak. matr. I #2; KA valtakunnanregistratuura 13.8.1675 f. 185 (För en fattigh Präst medh 12 barn, tillgifft för preste Taxan ... efftersom Biskoppen i Åboo skriffteligen attesterar, om Pastoris i Lämpelä Sochn Johannis Mexmontani stoora fattigdomb, ringa lägenheet, lijdne skadha igenom Oåhr och misswäxt i desse swåre tijdher, och att han är een ållderstigen mann, som sitter medh Tolff oförsedda barn, dhem han försöria måste), 15.4.1676 f. 82 (Remissorial till Landzhöffdingen Oxe, at ransaka om en fattig Prästs wilkor), 6.4.1698 f. 283 (Fullmacht för H:r Gabriel Maxmontano 2065 , at wara Kyrkioherde i Lampela försambling ... Kyrkioherde Embete i Lampela försambling och Åbo stifft, förmedelst Johannis Maxmontani dödel. afgång är blefwit vacant och ledigt); KA mf. ES 1963 (nn 4) Lempäälän käräjät 28.2.–1.3.1645 f. 150 (några Beswers Punchter emot Kyrkoherden H:r Michell Marthini ... hans antecessor, framledne H:r Anders Petri (katso 272) ... Sal: H:r Anderses Sons her Magni Andreæ [Maarian kirkkoherra Magnus Andreæ Schraderus] skrifteliget bewijss, Uthgifwet den 28 Novembris Anno 1644); KA mf. ES 2000 (nn 62) Lempäälän käräjät 3.–4.7.1660 f. 504v (Capellan H: Johan Michaelis), Pirkkala ja Messukylän käräjät 28.2.–2.3.1663 f. 700, Lempäälän käräjät 27.–28.10.1663 f. 762v (Förekom Erich Oloffson Måndånen och inlade Riks Rådets Welborne Herres herr Knut Kurks Landhbofåugtes Simon Larsons skrifft Daterat den 10 Martij Innewarande åhr, aff innehåldh hånom hafwa sigh uplåtit ett sitt Herres ödes hemman i Häväldäle by åm 4½ öre skatt 3/4 Mantall där H:r Johan Cappelan tilförende åbot hafwer, begärandess åm dess beskaffenhet aff Rätten en Laga Attest, åm huilket af Nämbden sampt H: Johan sielf, blef intygat att sedan han blef Vocerat, blifwa Kyrkioherde Uthi Käuru, hafwer han måst öfwergifwa det, och Sålunda beggie åkrarna aldeless j Linda blefwet), Lempäälän käräjät 9.–10.6.1665 f. 890 (Cappelan H:r Johan Michaëlis i Kuifuaspä), Lempäälän käräjät 3.–4.11.1665 f. 815, Lempäälän käräjät 12.–13.3.1666 f. 930 (Företrädde Cappelan, Hederlige och Wällärde H:r Jahan Mich: Mexmontanus, j Kuifwaspää, Och giorde så nu som wedh trenne Laga Häredz Tingh, tilförnne öfwerliutt witterligit och kunnigt, hwrw såssom han dhen 25 Aprilis A:o 1664 hafwer inlåtitt sigh uthj ett Wänligitt Jorde Kiöp medh framledne Anders Matzsson j bem: Kuifwaspää, och hans g: Modher, Brita Andersdotter, Om 2½ öre Skatt Man:ll ½ för 250 D:r Kopp:r M:t det hans fader Sal: Matz Michelssonn för dätta sit tillhandlatt hadhe ... Altså begäradhe bem: H: Johan att samma kiöp medh Häredz Rättens skrefft och Skiöttningh måtte Confirmerat och stadfäst blifua); KA mf. ES 3745 (Ikaalinen 1) Lempäälän käräjät 8.–9.3.1670 f. 189 (Cappelan H:r Jahan Michaëlis i Kuifuaspää), Lempäälän käräjät 28.–29.11.1671 f. 407; KA mf. ES 1963 (nn 5) Lempäälän käräjät 8.–9.3.1675 f. 79, Lempäälän käräjät 3.–4.11.1675 f. 172v; KA mf. ES 1964 (nn 5) Lempäälän käräjät 26.–27.1.1680 f. 824; KA mf. ES 1965 (nn 6) Lempäälän käräjät 9.–10.10.1685 s. 1852 (Klåckestapelen i Lempälä); KA mf. ES 1965 (nn 7) Lempäälän käräjät 2.8.1686 s. 145; KA mf. ES 1967 (nn 9) Lempäälän käräjät 14.–15.3.1692 f. 120; KA mf. ES 1968 (nn 11) Lempäälän ja Vesilahden käräjät 3.–4.10.1694 f. 420 (Kyrckioheerden j Lämpälä Ehrewyrdige H:r Johan Mæxmontanus hwilcken ähr en man öfwer sina 70 Åhr); KA mf. ES 1969 (nn 13) Lempäälän ja Vesilahden käräjät 23.–24.3.1696 f. 118 (Simon Sigfredzson ifrån Moisio opwiste ett med Pastor i Lempälä H:r Johan Mæxmontanus d: 13 Octob: 1695 oprättat Köpebref om Riödilä bördehemman i Qwifwas by, det Kyrckioheerden försålt emoot 40 D:r Silf:r m:t begärandes, att det honom till säkerheet lagligen opbiudas måtte. Esqvadrons Predikanten H:r Gabriel Mæxmontanus war tillstädes, och å sin Faders wägnar tillstod Köpet; Föredenskuld opbödz hemmanet första gångon, som wan sin Klanderlösa framgång), Tyrvään käräjät 13.–14.7.1696 f. 258 (Fältwäblen Hendrich Mexberg (vertaa 10173) på sin moders dygdesamma Beatæ Lilliæ wägnar, kärde till Capit:ns Sahl: Paul Russ Änckia dygdesamma hustru Elin Jacobzdotter om 30 D:r K:m:t, som hennes förrige Sahl: man Axel Josepzson d: 9 Julij 1680 till Kyrckioheerden j Lempälä Sahl: H:r Johan Mæxmontanum sigh förobligerat betala, emädan bem:te Kyrckioheerden till Befaln:n Jeremias Sten på Josepzsons wägnar för ett hästewärde dem betalt); KA mf. ES 1971 (nn 19) Pirkkalan ja Messukylän käräjät 18.–19.2.1702 f. 90v, Lempäälän ja Vesilahden käräjät 10.–21.3.1702 f. 123v, 127; KA mf. ES 1976 (nn 27) Lempäälän ja Vesilahden käräjät 26.–28.6.1708 s. 441 (Fältwäblen Hendrich Mexberg opwijste Barons och Öfwerstens H:r Hans Hendrich Rebinders honom den 12 Sept: A:o 1695 meddehlte Afskedz pass, med Andragande, huru som han hoos Högwälborne H:r Landzhöfdingen, allaredan för detta giordt Ansökning, att blifwa som andre för passade Officerare med pension benådad, men blifwit anbefalt, i förstonne om des tillstånd i Häradz Rätten att låta Ransaka; Och emedan uppå tillfrågan Nämbden intygade, denne Mexberg för sin Ålderdom hwarken wara af dhe krafter eller förmögenheet, att han sig födan på något sätt förskaffa kan med mindre han intet med något Underhåld af Höga Öfwerheten blifwer benådad; Så blifwer honom detta deröfwer till bewijs af Protocollet meddehlt). — I. R. Wallenius, En gammal urkund om slägten Wallenius i Finland (1862) s. 10 (1650. 17 Januari D:nus Michaël M. Mæxmontanus Pastor Lempelens. denatus est, ætatis suæ 78); V. Lagus, Studentmatrikel I (1889–91) s. 7 (I); K. G. Leinberg (utg.), Handlingar rörande finska kyrkan och presterskapet IV (1900) s. 394 (13.8.1675); M. Jokipii, Satakuntalaisen osakunnan matrikkeli I 1640–1721 (1954) #2. — C. H. Strandberg, Åbo stifts herdaminne I (1832) s. 296, 297; A. Bergholm, Sukukirja II (1901) s. 830 (Maexmontan Taulu 2); J. Vallinkoski, Turun akatemian väitöskirjat 1642–1828. HYKJ 30 (1962–66) #3914D; M. Haapanen, Maexmontanus–Rubelius. Genos 78 (2007) s. 198.

Päivitetty 20.12.2023.

Lähdeviite

Yrjö Kotivuori, Ylioppilasmatrikkeli 1640–1852: Johan Maexmontanus. Verkkojulkaisu 2005 <https://ylioppilasmatrikkeli.fi/henkilo.php?id=9>. Luettu 21.7.2024.

Ks. myös viittausohje.