Helsingin yliopisto

Tiedot

1652/53 Tomas Liuhander Thomas Johannis, Satacundensis 955. Vht: Tyrvään Liuhalan Knuutilan ratsutilallinen, lautamies Johan Mattsson († 1665) ja Valborg Jöransdotter. Ylioppilas Turussa 1652/53. Nimi on kopioitu Albumista noin v. 1696 Satakuntalaisen osakunnan matrikkeliin [1652/53] Thomas Liuhander. | Sacellanus in Lempälä. Vihitty papiksi Turun hiippakunnassa 22.1.1657. — Sotilaspappi asuen Tyrväällä 1657. Komppaniansaarnaaja Turun läänin jalkaväkirykmentissä (Henr. Sassin rykm.) 1658 (ei astunut virkaan). Tyrvään kirkkoherran apulainen s.v. Lempäälän kappalainen 1672. ‡ Lempäälässä 1.10.1699.

Pso: 1665 Maria Tomasdotter Rajalenius.

Appi: Tyrvään kirkkoherra Tomas Rajalenius 22 (yo 1640, † 1688).

Veljenpoika: teologian professori, FM Anders Liuhander, v:sta 1675 Wanochius 2021 (yo 1669, † 1700).

Veljenpojan pojanpoika: Mikael Waldenius 7361 (yo 1748, † 1792).

Viittauksia: HYK ms., Satak. osak. matr. I #72; KA mf. ES 2000 (nn 62) Tyrvään käräjät 15.–17.12.1660 f. 532 (Let Philip Mårtensson Åhrapä en bårgare ifrån Åbo för Rätten framhafua en Kona Sara Påwelsdotter ifrån Kekois, som för en tijdh sedan sigh hafwer lägra låtit och födt barn, och beskylt honom barnafadren ... suarade Coadiutor H: Thomas Liuhander at hon nestillförene än hon kom till Riddarla hade tient hans fader Nemdeman Johan Matzson i Liuhala 1 åhr, och den tijden mechta älskat Manfolk, at hon derföre derifrån måste), Tyrvään käräjät 27.–28.9.1665 f. 802 (Effter H:r Thomæ Liuhandri i Liuhala begeran, Uplystes 1 gångon 1 Sölfkanna som sal: Kyrkioherdens Änckia i Tyrwisby hade honom Emoth 50 Dal:r Kop:r m:t pant satt), Tyrvään käräjät 17.–19.6.1665 f. 834v (Framsteg H:r Thomas Liuhander och framlade en Häredzdom af Dato den 19 Julij 1663 emellan hans sal: Fadher och dhe andre Hans medhgrannar i Liuhalaby), Tyrvään käräjät 21.–22.6.1666 f. 996v; KA mf. ES 3745 (Ikaalinen 1) Tyrvään käräjät 11.–12.3.1669 f. 37v, Karkun ja Mouhijärven käräjät 27.–30.1.1671 f. 318 (katso 1936), Tyrvään käräjät 11.–12.3.1672 f. 459 (witnade Medhhiellparen H:r Thomas Liuhander), Lempäälän käräjät 29.–30.10.1672 f. 546v (Cappelan H:r Thomas Liuhander); KA mf. ES 1963 (nn 5) Lempäälän käräjät 8.–9.3.1675 f. 75v (Tridie gången oplystes Ingila hemmanet som hustru Valborgh Nilsdotter haf:r Cappelanen H:r Thomas Liukandro försåldt, som kiöpe brefwet uthwijsar), 76v, Lempäälän käräjät 3.–4.11.1675 f. 172; KA mf. ES 1964 (nn 5) Lempäälän käräjät 30.–31.5.1679 f. 593v (Ryttare hemmanet i Ingilä som han nyligen sigh tillhandlat haf:r), Lempäälän käräjät 2.9.1679 f. 617 (Cappellanen Wällärde H:r Thomas Liuhander, som Ingilä hemman i Miemola besitter), Pirkkalan ja Messukylän käräjät 23.–25.9.1680 f. 879, Lempäälän käräjät 26.–27.11.1680 f. 936v; KA mf. ES 1964 (nn 6) Lempäälän käräjät 22.–25.6.1681 s. 249 (Cappellanen Wälärde H: Thomas Liuhander förekom nu och gaf Rätten tillkänna, huruledes han den 9 Octob: wed Commissionen hafwer bekommit ett hemman Peraus benembdt, om 3 öres Skatt ½ Mantal, sig till Rustningz hielp till Ingila eller Miemola Ryttare hemman, begiärandes fördenskull att Nembden om des Wilkohr intyga wille), Tyrvään käräjät 4.–6.7.1681 s. 280 (Thomas Jacobsson i Liuhala förekom nu och kärde till Mattz Johansson i Hauhola, om Hauhola hemman, som hans Fahrfader Sal: Jöns Mattsson i Liuhala hafwer warit bördig till, med begiäran att kunna fåå det igen winna; Matz Johanssons Substituerade fullmechtige Wälbet:d Daniel Swensson i Haunia swarade här till och sade Thomases Fahrfader wäll för en 29 Åhr sedan hafft börds Rättigheten, men dhen sedermehra genom kiöp och förlijkningar förbrutet; Inläggiandes i Rätten lagläsarens Sal: Anders Michelssons häredzdoom af d: 12 Novemb: 1652, uti hwilcken Matses fahrfader Hans Matsson dömes Hauhola hemman för åthskillige skähl och motiver skull till ... hemmanetz Wärdhe är betalt åth Sigfred Mårtensson (katso 1173) i Jamala, som det först sålde, och Thomasses Fahrfader der uppå intet wijdare klander giordt), Lempäälän käräjät 27.–28.9.1681 s. 328, Lempäälän käräjät 28.–29.8.1682 s. 725; KA mf. ES 1965 (nn 7) Lempäälän käräjät 26.–27.2.1686 s. 89, Lempäälän käräjät 15.–16.10.1686 s. 250 (Crono Ödhes hemman uti Peuraus); KA mf. ES 1966 (nn 8) Lempäälän käräjät 21.–22.10.1691 s. 367; KA mf. ES 1968 (nn 11) Lempäälän ja Vesilahden käräjät 15.–17.3.1694 f. 117v; KA mf. ES 1969 (nn 13) Lempäälän ja Vesilahden käräjät 4.–5.6.1696 f. 191v; KA mf. ES 1970 (nn 14) Lempäälän ja Vesilahden käräjät 16.–18.3.1697 f. 168; KA mf. ES 1966 (nn 8) Lempäälän ja Vesilahden käräjät 30.–31.1.1700 s. 1105; KA mf. ES 1967 (nn 8) Lempäälän ja Vesilahden käräjät 5.–6.11.1700 s. 1577 (Capellanen i Tyrfwis Wällärde H:r Thomas Rajalenius 2505 medelst dess Fullmechtige Mons:r Gabriel Rigström kärde till Michell Jacobzson i Ingilä, om een Arffzprætension, som H:r Rajalenius förmeenar sig wara berättigadh till effter sin sahl: Syster, fordom dygdesamme Hustro Maria Rajalenia, hwilken war Sahl: Capellanens i Lempälä H:r Thomæ Liuhandrj Hustro, och dhe nu bägge Barnlööse framledne ähre); KA mf. ES 1974 (nn 24) Lempäälän ja Vesilahden käräjät 2.–3.11.1705 f. 318 (Michel Jacobsson ifrån Ingilä ... Michels Farbroder framl: Cappellanen H:r Thomas Liuhander, hwilkens hemman Ingilä Michel innehafwer); KA mf. ES 1976 (nn 27) Lempäälän ja Vesilahden käräjät 26.2.1708 s. 170, Lempäälän ja Vesilahden käräjät 26.–28.6.1708 s. 466. — V. Lagus, Studentmatrikel I (1889–91) s. 58 (XIII); V. Lagus, Studentmatrikel. Supplement (1906) s. 13 (XIII); Consistorii academici Aboensis äldre protokoller I [1640–54] (utg. A. G. Fontell, 1884) s. 595 (19.4.1654, Thomas Johannis Törvisensis); Consistorii ecclesiastici Aboënsis protokoller I 1656–1658. SKHST 2 (utg. Ad. Neovius, 1899) s. 36, 42, 190, 195 ("Dn Thomas Lucander"), 199; M. Jokipii, Satakuntalaisen osakunnan matrikkeli I 1640–1721 (1954) #72. — C. H. Strandberg, Åbo stifts herdaminne I (1832) s. 244 (Thomas Luihander), 297; H. Impola, Säätykiertoa eräässä satakuntalaisessa talollissuvussa Ruotsin ajalla. Genos 31 (1960) s. 117; J. Vallinkoski, Turun akatemian väitöskirjat 1642–1828. HYKJ 30 (1962–66) #969D; Suomen kansallisbibliografia 1488–1700. SKST 642 (toim. T. Laine ja R. Nyqvist, 1996) #822G, 2030.

Päivitetty 20.12.2023.

Lähdeviite

Yrjö Kotivuori, Ylioppilasmatrikkeli 1640–1852: Tomas Liuhander. Verkkojulkaisu 2005 <https://ylioppilasmatrikkeli.fi/henkilo.php?id=955>. Luettu 14.4.2024.

Ks. myös viittausohje.