Helsingin yliopisto

Tiedot

1667/68 Johan Pacchalenius Johannes Petri, Satacundensis 1936. * noin 1650. Vht: Karkun Suoniemen Pakkalan ratsutilallinen, nimismies ja valtiopäivämies Per Michelsson ja Kirstin Eriksdotter. Ylioppilas Turussa 1667/68 Packalenius Joh. Petri _ 94. Nimi on kopioitu Albumista noin v. 1696 Satakuntalaisen osakunnan matrikkeliin [1667/68] Johannes Pacchalenius. — Veronkantokirjuri Ylä-Satakunnan alisessa kihlakunnassa 1679. Oli vaillingin takia pidätettynä 1683. † 1686...1690.

Pso: (jo 1680) Elisabet Johansdotter († 1743).

Setä: Kiskon kirkkoherra Tomas Pacchalenius U68 († 1679).

Lanko: Hämeenkyrön nimismies Henrik Finno 1126 (yo 1655/56, † 1713).

Lanko: luutnantti Johan Collinus, myöh. Collin 1671 (yo 1663/64).

Lanko: Karkun kirkkoherra Henrik Collinus 1672 (yo 1663/64, † 1707).

Lanko: katselmuskirjuri Johan Birellius, myöh. Birell 3031 (yo 1682/83, † ~1702).

Viittauksia: HYK ms., Index s. 144b; HYK ms., Satak. osak. matr. I #159; KA mf. ES 3745 (Ikaalinen 1) Karkun ja Mouhijärven käräjät 8.–9.2.1669 f. 4v, Karkun ja Mouhijärven käräjät 27.–30.1.1671 f. 318 (Ländzmannen Förståndigh Peer Michellsson Låfwade nu här för rätta att tillställa H:r Thoma Liuhanderum 955 60 D:r K: M:t för ähreklädningen han för præceptorerandet tillsagdt hafwer); KA mf. ES 1964 (nn 5) Karkun ja Mouhijärven käräjät 6.–7.10.1679 f. 704 (Johan Peersson Pacchalenius intygadhe), Karkun ja Mouhijärven käräjät 18.–20.11.1680 f. 921, Vesilahden käräjät 23.–24.11.1680 f. 931; KA mf. ES 1964 (nn 6) Karkun ja Mouhijärven käräjät 3.–7.1.1681 s. 19, Karkun ja Mouhijärven käräjät 19.–21.5.1681 s. 141, Karkun ja Mouhijärven käräjät 6.–8.2.1682 s. 480 (Crono Befall:n Wälbetrodde Johan Knutzsson beswäradhe sig nu öfw: sin Opbördzskrifware Johan Pacchalenius, som skall han 1681 Åhrs Klädepeningar emot hans order opburit af Allmogen j Karku och Mouhijerfwi Sochnar); KA mf. ES 1965 (nn 6) Karkun ja Mouhijärven käräjät 9.–10.7.1683 s. 1069, 1073 (Kyrckioherden i Carku Wörd:ge och Wällärd: H:r Hindrich Collinus 1672 upwijste nu i Rätten sin Swågers Johan Paccalins Obligation och afhendelse skrijfft af 1 Aprilis 1683 då han war fängzligh för Cronones rest, hwar uthinnan han updrager Kyrckioherden för det han caverat honom Chronans rest 300 D:r K:m:t att betahla på wisse terminer all sin arfzrätt till Packala hemman och transporterar opå honom den frijheet att han för den Johan skall hafwa tilståndh uthlöösa dhe andra sina hustrus syskon när föräldrarne genom döden hädan kallas ... Johan Paccalin protesterade her emoot, säijandes sin Swåger ingen pening på bem:te sin caution betalt eij heller blijfwa twungen betahla ... Sedan Undertecknadt upsteg ifrån Tinget, sade Kyrckioherdens Swärfader Wällacht:t Pär Michellson sig gärna unna sin K: mååg Kyrkioherden och sin K: dotter bem:te hemman effter sin dööd, emädan han förmoodar honom bäst kunna detta hemmanet uppehålla, hwar wijd Rätten lät alt beroo), Hämeenkyrön ja Ikaalisten käräjät 16.–17.7.1683 s. 1099, Hämeenkyrön ja Ikaalisten käräjät 3.–5.11.1684 s. 1559 (Cronobefal:n wählb:de Engelbrecht Stahre kom nu för Rätta och tilltalte befal:n wählb:de Johan Hakes frågandes honom som en ländzman, huru han kommit till att släppa Johan Paccalænium uth ur Arresten och sin förwahrningh innan dhetta häradtztingh, hälst emedan Haksen försäkrade befalningzmannen om att han wille hålla honom som då en lööss karl waar hooss sigh i förwahr, inn till dhess honom och befal:n om withesmåhlen sidstledne sommar hadhe kunna blifwa laghligen affgiordt. Wälb:te Hakes sadhe sigh i 5 weckors tijdh hafft Paccalænium i Arrest, men då befal:n reste till Åbo hafwer han wijkit Arresten och begijfwit sigh till Häradzhöfdingen Æimilæum 1172 dher han ennu ähr och sadhe befal:n sigh så wähl som sin hustru honom tillskrijfwit att han sig till dhetta tingh inställa skulle), Hämeenkyrön ja Ikaalisten käräjät 2.–4.3.1685 s. 1730 (Academiæ befallningzman Wälb:de Johan Hakes Upwijste nu på Chronobefallningzman Wälb:de Engelbrecht Stahres wägnar Johan Pärsons Paccalenij afbönss Skrifft till bem:te Chronobefallningzman af d: 5 sidstledne, hwaruthi Paccalenius affbad icke allenast sina förseendher wedh opbörden utan och Sitt otidiga Angifwandhe, på befallningzmannen, låfwandes sigh häreffter bättra, eller och Swara af nyo för all Sin brått, här till mot befallningzman; på hwilken Skrifft wälbem:te befallningzman Staren hafwer låtit för dhenne gång sin klagan moot bem:te Paccalenius falla, alldehles effter ofwanskrefne afböns skrifft och tagit samme Paccalenium att skrifwa åth sigh igen, hwilket sålunda för dhenne Gångh Annoterades); KA mf. ES 1965 (nn 7) Karkun ja Mouhijärven käräjät 14.–18.1.1686 s. 21 (Johan Packalenius blef nu af Rätten tillsagd, det han wijd 40 m:r Wijte inställer sig wijd nästa Wessilax Ting d: 1 Martij, opå det Befallningzman Staare hafwer honom att tilltala om hans tienstz förrymmande), Hämeenkyrön ja Ikaalisten käräjät 8.–13.1.1681 s. 549 (för dhetta Länsmannen Henrich Jacobsson Finno 1126 i Laitila... igenom sin Swåger Johannem Paccalenium); KA mf. ES 1966 (nn 7) Karkun ja Mouhijärven käräjät 7.–9.2.1690 s. 1292 (katso 1125), Karkun ja Mouhijärven käräjät 9.–11.7.1690 s. 1561 (Förekom nu Sochne Skräddaren Thomas Tuisku beswährandes sig öfwer Sochneskrijfwaren Matthiam Collanium 1509 som skulle han hafwa kallat honom för Mördare, wijd sidste Wesilax Tingh, hwar emoot Collanius sade Skräddaren igen beskylt honom till tiuuf, det skräddaren sade sig hafwa hördt talas af Lensman Wäll:tt Per Michellsson ... säijandes altså Pär Michellsson det fuller han hafft Collanius misstänckt för ett Sölfstoop, som för 22 Åhr sedan skall wara uthur hans kammar förkommit ... lensmans Son Sahl: Johan ... att dhe i Swågerlagh sedermehra ähre kombne ... men såsom denne Saak tillförende i Häredzrätten d: 8 och 9 Februarij 1669 ähr handterat och Rätten den till högwörd:ge Consistorium Academicum remitterat, effter så wähl Collanius som Sahl: Johan då Studenter warit, dy kan denne Rätt der till eij wijdare giöra); KA mf. ES 1971 (nn 19) Karkun ja Mouhijärven käräjät 7.–8.2.1702 f. 51 (Kyrckioheerden här i Karku S:n Wördige och Wällärde H:r Henricus Collinus framsteg, och anhölt, att dess fordran 300 D:r K:m:t, som han för sin Sahl: Swågers Johan Paccalijns Ballance till Sahl: Regementz skrif:n Jacob Stadius betalt, måtte wijdare blifwa inprotocollerat, och honom deröfwer laga bewijs meddelt), Karkun ja Mouhijärven käräjät 25.–27.10.1702 f. 428v (Det förordnades efter Peer Johanssons i Packala begiäran /: hwar wedh och des Faster hustro Maria Peersd:r Paccalenia tillstädes war :/ Nembdemännerne Michel Philipsson i Lampis och Anders Thomasson i Nohkua, att jempte Underskrefwen förrätta Skifte och jämkning uppå Packala Börde hem:n emellan Sahl: Peer Michelssons och des hustrus Sahl: Cirstin Erichzd:rs Samptelige Erfwingar); KA mf. ES 1973 (nn 21) Karkun ja Mouhijärven käräjät 22.–23.6.1704 f. 367 (Enckian Lisbeta Johansd:r i Packala, katso 1509), Karkun ja Mouhijärven käräjät 18.–20.10.1704 f. 601 (Hustro Maria Pehrsd:r Paccalenia fordrade af sin Broder Son Rusthållaren Pehr Johansson i Packala sitt återstående Fäder- och Mödernes Arff af Packala Börde Jordh); KA mf. ES 1973 (nn 23) Tyrvään käräjät 30.6.1705 f. 138 (Upbördzskrif:n Christopher Platzman (katso 1688) å sin swågers Rusthållarens Peer Johanssons i Packala och Karku Sochn wägnar); KA mf. ES 1974 (nn 25) Karkun ja Mouhijärven käräjät 3.–6.2.1706 s. 347 (Kyrkioheerden i Karcku Sochn Ehrewtrdige och Wällärde H:r Henricus Collinus inlade sin Swågers Sahl: Johan Paccalenij den 1 April 1683 utgifne Skrifft ... Johan Paccalenij Son Pehr Johansson ifrån Packala swarade, så å sine egne, som sine med Arfwingars wägnar ... en af Samsyskonen Chirstin Paccalenia är sedermera barnlös afleden). — V. Lagus, Studentmatrikel I (1889–91) s. 121 (XXVIII); Consistorii academici Aboensis protokoll IV 1671–1679 (utg. T. Carpelan, 1912) s. 127; M. Jokipii, Satakuntalaisen osakunnan matrikkeli I 1640–1721 (1954) #159. — J. Finne, Pacchalenius-suvun alkuperä. Genos 1 (1930) s. 34; A. Oja, Suoniemeläisiä ylioppilaita 1643–1899. Sarkolan Paavolat r.y.:n julkaisuja 7 (1953) s. 4.

Päivitetty 20.12.2023.

Lähdeviite

Yrjö Kotivuori, Ylioppilasmatrikkeli 1640–1852: Johan Pacchalenius. Verkkojulkaisu 2005 <https://ylioppilasmatrikkeli.fi/henkilo.php?id=1936>. Luettu 15.6.2024.

Ks. myös viittausohje.