Helsingin yliopisto

Tiedot

1652/53 Erik Herkepaeus Ericus Andreæ, Tavastensis 962. Vht: Hauhon kirkkoherra Anders Herkepaeus (Andreas Christophori, † 1667) ja Karin Tomasdotter Blom tämän 2. avioliitossa. Ylioppilas Turussa 1652/53 [Hærkæpæus] Ericus Andreæ _ 47. Oraatio 22.11.1654. — Hämeen läänin jalkaväkirykmentin (Berndt Mellinin rykm.) saarnaaja 1663. Hauhon kappalainen 1673. Kirkonisäntä. † Hauholla 25.7.1693.

Pso: (jo 1667) Kristina Thesleff (jäi leskeksi).

Appi(?): Turun hovioikeuden asessori Petter Thesleff U65 († 1663).

Veli: Hauhon kirkkoherra Kristoffer Herkepaeus 961 (yo 1652/53, † 1690).

Poika: Hauhon kappalainen Anders Herkepaeus 3118 (yo 1683/84, † 1704).

Poika: rykmentinmajoitusmestari Erik Herkepaeus 3119 (yo 1683/84, † 1705).

Viittauksia: HYK ms., Index s. 79a; KA valtakunnanregistratuura 10.7.1685 f. 372 (Till Stats Contoiret för Capellanen i Hauso Sockn Erich Herkepäus ... Oss gifwer Capellanen i Hauso Sockn i Nyland Erich Herkepäus underdånigst klagl. tillkienna sin stora Nöd och fattigdomb hwaruthi han är försatt worden igenom en häfftig Wådeld som all hans ringa Egendom både i böcker och annat i Aska lagt, dhet han med tingzbewijs betygar, så at han eij förmår betala till Oss och Cronan dhe resterande några och 30 d:r S: M:t extraord: Räntan för sit Rustningzhemman Ajoranda i ofwanb:t Sockn som han åbor, ödmiukeligast fördenskull anhållandes at Wij i nådigt anseende därtill, samma lilla rest efftergifwa tächtes; hwartill som Wij af nåde hafwom samtyckt, dy befalles Eder härmed nådeligen at I dhe ordres till wederböhrande i ohrten ställen dhet han för mehrb:t rest af några och 30 d:r S. M:t eij wijdare graverat blifwer); KA mf. ES 1883 (ll 6) Hattulan, Lehijärven, Vanajan ja Rengon käräjät 20.–22.6.1678 s. 75 (Besswärade Capel:n wällärde H:r Erich Härchäpæus, sigh Högl: öfwer Een Wäfware Jören Mårthenssonn); KA mf. ES 1783 (ee 8) Hauhon, Tuuloksen ja Lammin käräjät 20.–21.1.1660 f. 1v (Ahnklagade Kyrckieheerdens Son Ericus Andreæ på dhe samptelige Hahkiala och Ajoranda boars wägnar, Elias Carllson i Åkerla för åwerckan), 2 (fordom Majorens Wälb: Henrich Sölfwerbögles efterlåtne Enckias Wälb: Frw Ingebor Grönfältz Fullmechtige Ericus Andreæ Herkæpeus), Uudenkylän käräjät 19.–21.7.1660 f. 55v (Dns: Ericus Herkæpeus på sin Faders Systers Hust: Margreta Christophersdotters, fordom Cappelans i Ruowesi Sochen efterlåtne Enckias, wägna), 56 (Yterligare kärde Ericus Herkæpeus till be:te Kyrckieheerde [uti Itimaa Wällärde H:r Ericum Arvidi 43] om hans Sal: Swerfaders fordom Capellans i Hauho bööker som uti eett Skoop i Hauho Kyrckieby inlöste woro, samptelige Arfwingarne till skiptes, och H:r Erich opbrutit och eenskylt schulle bortfördt, begierandes på Daniell Daniellsons sampt hans Syskons wägnar till deres deehl af samme bööker komma. Asian käsittely jatkuu Hauhon käräjillä 27.–28.7.1660 f. 70v: Förekom Sal: H:r Daniels fordom Caplans i Hauho Arfwingars Fullmechtige Dns: Ericus Hærkæpeus och gaf tillkenna, huru såsom Kyrckieheerden i Itimaa H:r Ericus Ancherus sigh allena all be:te Sal: H:r Daniels Libri tillägnadt hafwer ... Blef afsagt, han [Ericus Ancherus] Arfwingarne deres deell af böökerne som till 64 dal:r Sölf:r m:t wärderadt äre, owägerligen bekomma låter eller medh peningar betala. Sammaledes schall och H:r Ericus Ancherus på sin Sal: hustrus wägnar, tillijka medh hennes Syskon betala till deres Stiuf Syskon hust: Annas [Anna Thomasdotter, jonka 2. puoliso oli Hauhon kirkkoherra Laurentius Andreæ Herkepaeus] barn, efter Arfskifftes Lengdens innehåld 33 D:r 31 öre lätt Sölf:r m:t som dee öf:r deres Quota Opburit hafwa. Pöytäkirjan tekstin mukaan Erik Herkepaeus ei ollut asianosainen vaan ainoastaan herra Danielin perillisten asiamies. Sukuselvityksen (Släktbok, Ny följd IV, 2009, sp. 217) maininta Erik Herkepaeuksen 1. vaimosta, joka olisi ollut Danielin tytär, perustunee näiden käräjäpöytäkirjojen epätarkkaan tulkintaan), Hauhon, Tuuloksen ja Lammin käräjät 21.–23.11.1660 f. 93 (Henrich Thomassons Skreddares och Inwonares i Hellssingeforss Fullmechtige Dns: Ericus Hærkæpeus), Hauhon, Tuuloksen ja Lammin käräjät 10.–12.7.1662 f. 254 (Præsenterade Dns: Ericus Herkæpeus den Högl:e Konungl:e Håffrättens Resolution Dat: den 31 Maij 1662 Uthgifwen öfwer hans beswär emot Wälb: Jacob Sabbelhierta om een Jordeträta), Hauhon, Tuuloksen ja Lammin käräjät 19.–21.11.1662 f. 281, Hauhon, Tuuloksen ja Lammin käräjät 23.–26.11.1663 f. 420v (Beswärade sigh H:r Ericus Hærkepæus, Fullmechtigat af sin Faderbroder Enckia hust: Agneta i Kyrckiebyn öfwer Jören Jörensson ib:m, i det han henne uthi hennes Rijegårdh medh hugg och slagh skall öfwerfallit), Hauhon, Tuuloksen ja Lammin käräjät 1.–2.6.1665 f. 591, Hauhon, Tuuloksen ja Lammin käräjät 10.10.1665 f. 701v; KA mf. ES 1784 (ee 9) Hauhon ja Tuuloksen käräjät 19.–20.7.1669 s. 162 (Företogz den twist sig yppat haf:r emillan Wällb: Jacob Sabbellhierta och Fäldtprädikanten Wällärde H:r Ericum Herchepæum om någre Engzstycken); KA mf. ES 1784 (ee 10) Hauhon ja Tuuloksen käräjät 28.2.–1.3.1670 s. 58, Hauhon ja Tuuloksen käräjät 21.–22.10.1670 s. 183, 187, Hauhon ja Tuuloksen käräjät 23.–24.10.1671 s. 183; KA mf. ES 1785 (ee 10) Hauhon ja Tuuloksen käräjät 12.–15.7.1673 s. 126 (Kom för Rätta Cappellan i Hauho och Thulos Sochnar wörd:ge och wällärde H:r Ericus Herckepæus, gifwandes tillkänna sig för sin trånga Lägenheet wara sinnat att optaga ett Ödhes hemman i Arrioranda by och Hauho Sochn om 4 örs Land, hwilket Sigfred Pehrson tillförende Åbodt, men i 20 Åhrs tijdh Leegat Ödhe), Hauhon ja Tuuloksen käräjät 3.–4.11.1674 s. 171; KA mf. ES 1721 (bb 10) Hauhon ja Tuuloksen käräjät 15.–16.7.1678 f. 4 (Beswärade sigh Capelan H:r Erich Herkepæus öfwer den oförrätt som hans grannar i Kockila emot Lageligit för detta förrättade Stångfall honom uti Skatte åkeren och Tompt, tillfoga, Ahnhållandes widare ransakning och Stångfall så öfwer Tompt, Åker som Uthmark, hwilket och bewilliades), Hauhon ja Tuuloksen käräjät 23.–24.9.1678 f. 21v (Uplystes tridie reesan Hangala Ryttarehemman som Anna Danielsdåtter till Capelan H:r Ericum Herkepæum försåldt hwar emot intet inkast skiedde), Lammin käräjät 24.–25.11.1679 f. 44v (tijlicka medh Ven: Consistorij Fulmehtige Capelan i Hauho H:r Erico Herkepæo), Hauhon ja Tuuloksen käräjät 28.–29.11.1679 f. 49v (Hangala), Hauhon ja Tuuloksen käräjät 8.–9.2.1681 f. 9v (Kom för Retta Capelan H:r Erich Herkepæus och androgh, huru såssom hans Ryttare hemman i Ajoranda by och Hauho Sochn emot 7 ½ ö: 1 1/6 Manthal uthi Cronones Jordebok på fördt finnes, fördenskull som eliest jembuehl å til samma hemman odogel: Lerigh och Fast Ringa åker finnes ... han nu beklagar wedh desse suåra tijder huar wedh han åthskillige Monderingar Præsterat, icke uthan Hemmanetz Undergångh möijeligen uthherda kunna ... begierar öfuer denne relation Lagl: Ransaakas och Atesteras måtte), Hauhon ja Tuuloksen käräjät 13.–15.10.1681 f. 86 (slagzmåhl), Hauhon ja Tuuloksen käräjät 2.–3.3.1682 s. 62, Hauhon ja Tuuloksen käräjät 6.–7.11.1682 s. 125 (Då kom för Rätta Capelan her wedh Hauho församblingh H:r Erich Herkepæus opwijsandes dhen Höghlåfl: Kongl: Håffrettz remissorial af d: 30 Octob: nästförledne att her wedh heredz Retten optagas och ransaakas måtte, om det som Welb: Hendric Boje 1661 å allmanne wägen icke allenast medh oqwädens ord skal honom angripit, uthan och medh sin weria i ansichtet sargat), Hauhon ja Tuuloksen käräjät 21.–22.2.1683 s. 24; KA mf. ES 1722 (bb 11) Hauhon ja Tuuloksen käräjät 22.–23.10.1684 s. 153 (Capelanen Wyrdige och Wällärde H:r Erich Herkepæus klagel:n föredrogh Retten, huru såssom han icke allenast twenne resor tilförene, twenne Rijor medh dhes innandöme, Uthan och nu i denne höst medelst olyckeligh och en heftigh Wådh Eeldh all sin Egendom quitt blefwit, i det att icke allenast alt hans Lösa och ringa Huus gerådh och biblioteek, uthan iembwehl hela gården som han medh stoor omkåstnadh opbyggia låtit, medh sampt Stall och Fägårdh i Aska blefwit Lagde, iembwehl och des förutan betygandes sigh andre månge och oförmodel: olyckor så medh Boskapz som Hestars störtande öfwergången wara, och deraf nu således Uthi största fatighdom på sin ålderdoms dagar tillijka medh hustru och barn råkat, Anhållandes fördenskull för sådan sin odrägeligh skada medh brandstodh af Heradet att blifwa behugnadh, altså och emedan Nembden medh Tingzlaget intygade denne skada af fullo wåda och icke någon wahngiöro tijmat, dy bewiliades honom arg: Capi: 37 B: B: L: L: 4 ö: Sölf:r M:tt af hwart hemman i hela Öfre och Nedre Hållola Heredt ehrleggias och betalas), Hauhon ja Tuuloksen käräjät 3.–4.3.1685 s. 1 (som han sigh igen förmedelst dhe endeste qwarlembnade medel och goda wenners tilhielp taak öf:r sitt hufudh bebygde, beklagar han sigh nu medh tårar detta sigh tildragit hafwa, att in Decembri nästledne skall Stallet igen medh höö fullståppat afbrunnit, andra resan igen Loan och all Hans Halm medh en Hoop och Spanmåhl, alle Hans Linnkledher och Hoop samkade Huusgerådh medh Lijn och annat. Tredie resan igen Rijan, medh dhem af gått fålck undhfångne Halm och Höö, Och fierde resan, dhen endaste stugan som han efter förra branden opsatte, medh Ryttare Munderingen, och alt det han af förrige branden undanberga fådt ... Och ehuruwehl man noga och granneligen eftersporde, af hwadh tilfelle desse så åfta tijmade Eeldzskadar sigh förorsaakat, om dhe af wåda eller wahngiörno sigh tildragne wordne, så kunde man doch dher om altz ingen underrettelsse infå), Hauhon ja Tuuloksen käräjät 19.–20.1.1686 s. 33, 35; KA mf. ES 1722 (bb 12) Hauhon ja Tuuloksen käräjät 15.–16.3.1687 s. 61, Hauhon ylim. käräjät 21.3.1687 s. 82–86, Hauhon ja Tuuloksen käräjät 26.–27.1.1688 s. 46, Hauhon ja Tuuloksen käräjät 7.–8.12.1688 s. 179 (Ajranda); KA mf. ES 1785 (ee 11) Hauhon ja Tuuloksen käräjät 27.–28.8.1689 s. 129 (Oplystes andra reesan Capellans H:r Erich Herkepæi hemman j Ajranda för 66 D: Sölf:r M:t ... för Cronans rest); KA mf. ES 1723 (bb 13) Hauhon ja Tuuloksen käräjät 19.–20.9.1690 s. 176 (i åhr på hans Ryttarehemman Hangala Een Rija medh Sädh ... förmedelst een häftigh wådh Eeldh ähr upbrunnen), Hauhon ja Tuuloksen käräjät 17.–18.8.1691 s. 163, Hauhon ja Tuuloksen käräjät 12.–13.9.1692 s. 207 (Capelan och Rusthållaren H:r Erich Herckepæus i Ajranda); KA mf. ES 1724 (bb 14) Hauhon ja Tuuloksen käräjät 22.–23.9.1693 s. 350 (Capelans Sahl: H:r Erici Herckepeii arfwingar), 359, 364; KA mf. ES 1724 (bb 15) Hauhon ja Tuuloksen käräjät 3.–4.12.1694 s. 300 (Oplystes första reesan Hangala Bördes och Ryttarehemmanet som Capelanskan dygdesamme hustru Christina ThesLööff åth sin mågh Opbördzskrif:n Mattz Höök för 700 D:r Kopp:r m:t d: 9 idstledne Novemb: försåldt, Hwar emoth ingen Klandrade. Myös 26.–27.6.1695 s. 203); KA mf. ES 1724 (bb 16) Hauhon ja Tuuloksen käräjät 8.–9.3.1695 s. 124 (Capelanens och Kyrckiowerdens Sahl: H:r Erici Herkepæi Räckningh); KA mf. ES 1725 (bb 17) Hauhon ja Tuuloksen käräjät 20.–21.3.1696 s. 111 (Hustru Anna Danielssdotter gaf Rätten tillkenna huruledes hon d: 12 Januari 1678 har för 500 D:r Kopp:r m:t försåldt sitt Ryttarehemman i Hangala by och Tuulos Sochn till Capelanen numehra Sahl: H:r Erich Herkepæum, hwar widh Capelanen och henne i sin lifztidh medh een apart skrift försäkrat om 10 Cap:r åker landh och ett stycke Engh årl: att få hefda sampt någre huus att beboo ... anhållandes hon, att blifwa antingen Capelanens tillsejelsse ährhållen, eller och derföre undfå een skäligh för nöjningh); KA mf. ES 1726 (bb 20) Hauhon ja Tuuloksen käräjät 12.–13.10.1700 s. 456 (Munsterskrifwarens Matz Hööks hustru Catharina Hercepæa); KA mf. ES 1727 (bb 24) Hauhon ja Tuuloksen käräjät 18.2.1704 f. 52v, Hauhon ja Tuuloksen käräjät 12.–14.11.1704 f. 151v; KA mf. ES 1728 (bb 27) Hauhon ja Tuuloksen käräjät 10.–12.1.1707 f. 10; KA mf. ES 1793 (ff 10) Jaaman läänin käräjät 19.1.1697 s. 51 (Ampt Mannen af Onstapel Christopher Herkepeus); KA mf. ES 1793 (ff 13) Jaaman läänin käräjät 19.–24.2.1700 s. 70 (Goritza Bonden Simon Matsson som till detta Tinget Låtit citera Onstapels Amptmannen Christopher Herckepeus). — V. Lagus, Studentmatrikel I (1889–91) s. 57 (XIII); Consistorii academici Aboensis äldre protokoller I [1640–54] (utg. A. G. Fontell, 1884) s. 595; Consistorii academici Aboensis äldre protokoller II [1654–64] (utg. A. G. Fontell, 1887) s. 15 (Ericus Herkepæus), 39–40 ("Henricus Herkepæus"), 41 ("Henricus Herkepæus"), 87, 101, (103–105), 110 (2.4.1658, Consistorii sententia öfwer dee studiosos ... som hafwa begådt drååp på stadswachtmästaren Hindrick Staffanson ... fäller dem till tiugu dal:r sölfwermynt hwardeera sex studiosos ...). — J. J. T[engström] (utg.), Utdrag rörande Finland, utur de otryckta delarna af A. A. von Stiernmans Bibliotheca Suio-Gothica. Suomi 4 (1844) s. 272; M. Akiander, Herdaminne I. BNF 13 (1868) s. 157; J. Vallinkoski, Turun akatemian väitöskirjat 1642–1828. HYKJ 30 (1962–66) #963D; A. A. Stiernman, Aboa literata – Turun akatemian kirjallisuus (suom. R. Pitkäranta). SKST 518 (1990) s. 55; Suomen kansallisbibliografia 1488–1700. SKST 642 (toim. T. Laine ja R. Nyqvist, 1996) #1906 (Oraation dedikaatioista selviää mm. että Dn. Bernhardus Rigerdi Munsterus († Turun pormestarina 1696) oli kirjoittajan uterinus eli velipuoli äidin puolelta); Släktbok, Ny följd IV. SSLS 723 (utg. K. Stockmann, 2009) sp. 217 (Hauhosläkten Herkepaeus Tab. 7).

Päivitetty 20.12.2023.

Lähdeviite

Yrjö Kotivuori, Ylioppilasmatrikkeli 1640–1852: Erik Herkepaeus. Verkkojulkaisu 2005 <https://ylioppilasmatrikkeli.fi/henkilo.php?id=962>. Luettu 3.3.2024.

Ks. myös viittausohje.

Tiedot Laguksen ja Carpelanin matrikkeleissa

Hærkæpæus, Ericus Andreæ. p. 47 || Föregåendes bror. Orerade De temperantia 12.1654. Ofta i slagsmål; bötfäld 2.4.1658 i målet ang. akad. vaktmästarens död. Kpl i Hauho 1675. Död 1693.

Lähde: V. Lagus, Studentmatrikel I (1889–91) s. 57.