Helsingin yliopisto

Tiedot

(ei ole tiettävästi ylioppilas) Henrik Fremling U1138. Vht: Viipurin oikeuspormestari Petter Fremling (Petrus Petri, aikaisemmin Fleming, yo Uppsalassa 19.11.1670, † 1705) ja Anna Henriksdotter Carstenius. Viipurin lukion oppilas noin 1698 – 19.8.1701 (dim.). — Konstaapeli. Sotavankina Venäjällä. Siirtyi rauhanteon jälkeen Ruotsin puolelle rajaa.

Isän isä: Saarenmaan kuvernööri Petter Fleming 30 (yo 1640, † ~1674).

Äidin isä: Viipurin piispa, FM Henrik Carstenius 970 (yo (1653), † 1683).

Lanko: kihlakunnantuomari Erik Johan Brotterus 4800 (yo 1704, † 1738).

Viittauksia: KA valtakunnanregistratuura 16.4.1688 f. 204 (Till Lagman Johan Creutz om Magistraten och Staden Wijborgs slätte tillstånd, såsom och om Landzsecret:n Femblingh), 27.4.1688 f. 217 (Justitiæ Borgmest:e Fullmacht i Wijborg för Per Fremblingh uti Hans Schmitts stelle ... altså och emedan landz Secret. uti Wijborgz Nyslottz och Kymmenegårdz lähn Ehrlig och wählförståndigh Per Frembling har icke allenast genom Studier, uthan och wid dess trogne och flijtige upwachtning uti samfälte 12 åhrs tijd wid förbem:te Landz Secretariat, giord sig till förwaltningen af sådant Embete wähl wärdigh och förtiänt), 6.7.1688 f. 380 (Resolution uppå Justitiæ Borgmestarens i Wijborg Per Fremblingz förfrågan angående Jurisdictionen wid Lappstrand), 27.10.1688 f. 662 (LandzSecreterare Fullmackt i Wijborgz lähn för Peter Gavelius 2674 ... såsom Landz Secretariatet uthi Wijborgz Ny Slottz och Kymmenegårdz lähn, förmedellst Peter Fremblingz befordring till Justitiæ-Borgmästare Embetet uthi Wijborg ähr ledigt), 16.2.1689 f. 65 (Swar till Landzhöfdingen Tiesenhaussen angående Bårgmästarens i Wijborg Petter Fremblings Ämbetes Eedz afläggiande), 18.7.1696 f. 388 (Till Bergz Colleg. swar, angående en ny Hammars uprättande i Wijborgz Sochn ... Wij see uthur Eder skrifwelse dat. d. 3 hujus, hurusom Borgmästaren i Wijborg Pehr Fremling hoos Eder har giort ansökning at få upbyggia een stångierns Hammar uthi Wijborgz Sochn Strandra Härad och Ylleseijne eller Huppas Cronoström som till hielpe hemman under dess Rustningz Stam Pappula by ähr anslagen ... Ty wele Wij där till i Nåder hafwa bewilliat, och hafwe I at låta honom bem:te 6 åhrs frijheet wärckeligen till godo åthniuta), 30.5.1705 f. 218 (Justitiæ Borgmästare fullmacht uti Wijborg för Commercie Borgmästaren därsammastädes Petter Thesleff 2154 ... medelst Petter Fremlings dödelige frånfälle, Justitiæ Borgmästare beställningen uti Wijborg är kommen att blifwa ledig); KA mf. ES 2004 (oo 6) Leppävirran käräjät 22.–23.1.1686 s. 45 (Mantaals Commissariens Wälbet:de Petter Fremlingz attest [1682, 1683] ... nu warande Commissarius Wäll:t Mathias Hedenius med sin skrifft d: 15 Feb: 1685); KA mf. ES 1838 (jj 22) Jääsken käräjät 30.6.–1.7.1680 s. 26 (sidsta Mantalss skrifningen, som Landt Secreteraren Wälb:de Petter Främbling förrättadhe); KA mf. ES 1838 (jj 23) Jääsken käräjät 26.–27.7.1681 s. 140 (Först Ransakades uthj H:r Landz höfd: Vicarj Landz Secret: wälb:dh Per Fremblingz nährwaro, om willkohren af dhe Ladu Gårdar, som nu förmedelst sidste Rijkzdagz besluuth Kongl: Maij:tt och Cronan hemfalla); KA mf. ES 1840 (jj 28) Viipurin pitäjän, Säkkijärven ja Koiviston käräjät 22.–27.6.1693 s. 68 (Opläästes dhen af H:r Häredzhöfdingen utj Käxholms lähn Wälb:g Jah: Ehrenrooth 445 coram Protocollo här inlagde relation utj Saken, Angående Sågqwarnen, som Justitiæ Borgmäst:n här i Wijborg H:r Pähr Fremlingh låtit nyligen utj Lenckerin el:r Wärenkåski Ström och Koskijärfwi Byy opsättia), Viipurin pitäjän, Säkkijärven ja Koiviston käräjät 22.–29.11.1693 s. 106; KA mf. ES 1841 (jj 32) Viipurin pitäjän käräjät 17.–19.8.1697 s. 92 (Landt Ränttemestaren Wählbettrodde Reinholt Wittingh insinuerade utj Häradz Rätten en Suppliq, hwar utj han söker Laga inprotocollering uppå Borgmestarens Högwählachtadt Petter Fremblingz all befintelige och på Landet warande Ägendoom för een Summa Peningar á 4400 D:r Sölf:r Mynt som Borgmestaren genom någre wäxeler häfftar före); KA mf. ES 1842 (jj 38) Viipurin pitäjän käräjät 30.–31.1.1700 s. 4; KA mf. ES 1842 (jj 42) Viipurin pitäjän ylim. käräjät 6.2.1703 s. 1; KA mf. ES 1843 (jj 46) Viipurin pitäjän käräjät 20.–22.5.1707 s. 153 (Fruu Anna Carstenia if:n Kaijala). — K. G. Leinberg (utg.), Handlingar rörande finska skolväsendets historia III (1889) s. 197 (19.8.1701, Dimissionsbetyg från Wiborgs Gymnasium); V. Lagus, Studentmatrikel I (1889–91) s. 310 (LXII); V. Lagus, Studentmatrikel. Supplement (1906) s. 48 (LXII).

Päivitetty 20.12.2023.

Lähdeviite

Yrjö Kotivuori, Ylioppilasmatrikkeli 1640–1852: Henrik Fremling. Verkkojulkaisu 2005 <https://ylioppilasmatrikkeli.fi/henkilo.php?id=U1138>. Luettu 16.6.2024.

Ks. myös viittausohje.