Helsingin yliopisto

Tiedot

1644/45 Johan Plagman, aateloituna 1687 Ehrnrooth Johannes Johannis, Aboensis 445. * noin 1623. Vht: turkulainen raatimies, valtiopäivämies Hans Plagman († 1679) ja Elisabet Henriksdotter Finno. Ylioppilas Turussa 1644/45 Plaghman Joh. Joh. Abo _ 24. Näytteli Etiikan roolia Chronanderin ylioppilaskomediassa Surge 6.5.1647. Opiskeli Uppsalassa 1648 ‹nimeä ei mainita yliopiston matrikkelissa›. Respondentti 1.3.1651, pr. Nils Nycopensis U20. Turun hovioikeuden auskultantti 1651. Respondentti 1654(?, Lidén), pr. Mikael Gyldenstolpe U8. — Asianajajana Turussa (1660). Sotakollegion sotaviskaali Suomessa 1663–69. Käkisalmen läänin tuomari 1671 (uusi valtakirja 1680). Aateloitu 1687. † Hiitolassa 1696. ‡ 1.1697.

Pso: 1:o N.N. Nordanväder; 2:o 1681 Brita Uggla († 1692); 3:o Eva Kristina Taube tämän 1. avioliitossa († 1721).

Serkku: Porvoon pormestari, lainlukija Johan Plagman 446 (yo 1644/45, † ~1683).

Serkun poika: Hämeenkyrön nimismies Henrik Finno 1126 (yo 1655/56, † 1713).

Veli: Petter Plagman 1589 (yo 1662/63).

Poika: ylioppilas Johan Ehrnrooth (vuoteen 1687 Plagman) 4258 (yo (1697), † 1697).

Lanko: Turun hovioikeuden kanneviskaali Lars Vigelius 332 (yo 1643, † 1672).

Lanko: tilanomistaja Rymättylässä, raatimies Johan (Johannes Gabrielis) 385 (yo (1644), † 1693).

Lanko: ylim. maanmittari Magnus Bergman 2810 (yo 1679, † 1732).

Viittauksia: HYK ms., Index s. 150b; KA valtakunnanregistratuura 4.2.1663 f. 30 (Fullmacht för Johan Plagman att wara Krijgz Fiscal i Finlandh etc.), 22.7.1670 f. 461 (Till Åbo Hoffrätt för Johann Plahman ... Johan Plahman underdånigst tilkänna gifuit hurusåsom han för någre åhr sedan till Krijgs Fiscal öfuer Finlandh ähr förordnat worden, huilken Tienst förledit åhr ähr af Staten uthstruken, och hann således tienstlös worden; vnderdånigst anhållandes, dhet Wij honom medh någon annan tienst och serdeles medh herads höfdinge dömme Sawalax, eller något annat heradt i Finlandh, benåda wille ... Dy hafwe Wij honom till Edher welat recommendera), 22.7.1670 f. 462 (Till Cammar Coll. för Johann Plåhmann), 7.6.1671 f. 76 (Fullmacht för Johan Plagman att wara Häredzhöfdinge i Kexholms Lähn), 31.8.1673 f. 138 (Confirmation för Joh. Plahman på sin Tiänst ... häradzhöffdinge tiänsten öfwer Kexholms Lähn), 13.10.1674 f. 345 (Remiss till Åbo Hoffrätt för någre bönder ifrån Lökoski by i Nyland emoth Lieutenanten Hindrich Nööding ... een bonde Erich Hindersson och dommaren Johan Plagman uppå samptelige Lakoskis bygdz wägnar), 23.3.1675 f. 40 (Donation på någre Hemman i Finland för Johan Plahman), 14.11.1677 f. 403 (Försäkring för Häradzhöfdingen Phlåman på godzet Röckela iämpte den halfwa skatten i Koskerwij ... godzet Rärkela), 5.12.1681 f. 779 (Till Hof Rätten i Åbo om Häradz höfdingarne Klerk, Plåman och Loschöldh att dhe blij widh sine tienster, effter dhe haa hafft laga förfall), 2.5.1682 f. 268 (Till Landzhöfdingen Carl Falkenberg om Häradzhöfd. Plåhmans Rustningzhåld frijhet ... Godset Råckele iempte den halfwe skatten i Kåskejerfwi), 31.8.1685 f. 415 (Öppet bref för Häradzhöfdingen Johan Plåman på någon frijhet och förmedling på dhe godz i Finland han här tills hållit 3 Munteringar före), 9.11.1687 f. 628 (Skiöldebref för Häradzhöfdingen Johan Ehrnrooth ... Ehrligh och förståndigh Johan Plåman ... mehr ähn för 30 åhr sedan har begifwit sigh uthi wår tiänst, och först antagit Krigzfiscals och Commissarij beställningen öfwer Stoorfurstendömet Finland ... En blå Skiöld, hwar uthi ähr en bande af Sölf:r, ofwan för banden i dhet blå Fältet ähre trenne Stiernor af gull, och nedan för dem samma en Roth jemwäll af gull, ofwan på Skiölden en öppen Tornerhielm, hwar öfwer en blå bande, på hwilken stå trenne gyllene stärnor, emellan twenne wingar, af hwilka dhen högre af gull, och dhen wänstre af Sölfwer, Crantzen och Löfwärket af gull Sölf och blått), 22.7.1696 f. 398 (Häradzhöfdinge Fullmacht för Carl Frese 2110 ... förmedelst Johan Ehrenroots dödelige frånfälle, Häredzhöfdinge beställningen uthi Kexholms Lähn ähr kommen at blifwa ledig); KA mf. ES 1844 (kk 3) Pöytyän käräjät 6.3.1643 f. 317 (Hans Plagman Förmyndare öfwer Hermans Stamertz Stiufsson Gabriell Pettersson Plagman ben:dh nu warandes i Tysklandh); KA mf. ES 1844 (kk 5) Ylim. käräjät Kokemäellä 28.6.1662 f. 48v (Rijkz och Krigz Rådh, Wälborne H:r Arffwedh Fårbusses till Cumo gårdh etc: Fulmechtigh, Wällförsichtigh Johan Plagman); KA mf. ES 1845 (kk 7) Maskun, Nousiaisten ja Lemun käräjät 17.–18.2.1673 f. 17v (Rådhmannens i Åbo, W:t Hans Plaghmans mågh, och fulmechtigh wälförsichtigh Didrich Tijlman [Tegelman]); KA mf. ES 1720 (bb 7) Helsingin pitäjän ja Sipoon käräjät 5.–6.7.1667 f. 44v (Framkom Fiscalens Wäl:t Johan Plaghmans som Numlax gårdh i Arrende hafwer, Fullmechtige Marcus Grelsson); KA mf. ES 1721 (bb 9) Helsingin pitäjän ja Sipoon käräjät 17.–18.11.1673 s. 88, Helsingin pitäjän ja Sipoon käräjät 22.–24.11.1675 s. 81; KA mf. ES 1814 (ii 2) Pyhtään ja Lapinjärven käräjät 20.1.1670 f. 240; KA mf. ES 2000 (nn 62) Karkun ja Mouhijärven käräjät 2.–3.11.1660 f. 510 (Dömbdes Clemet Jörensson i Jalkawala at betala till procuratorn i Åbo Johan Plagman 19 Dr: Kopr: M: såsom och Joseph Simonsson i Eskoila 18 Dr: Kopr: Mt: ... för deres saker han på deres wägnar uthi den Kongl: Håffrätt operat hafuer); KA mf. ES 1838 (jj 21) Viipurin pitäjän käräjät 20.–21.6.1678 s. 31 (Afsades, oppå Häradzhöfdingens H:r Johan Plogmans klagan öfwer bönderne i Caijala by, som skulle dhe igenstängia strömen strandh ifrå strandh dem som ofwanföre boo till skada: Att ådren bör effter Lagh wara öppen); KA mf. ES 1838 (jj 22) Viipurin pitäjän käräjät 8.–10.7.1680 s. 17, 18; KA mf. ES 1838 (jj 23) Viipurin pitäjän, Säkkijärven ja Koiviston käräjät 7.–9.12.1682 s. 190; KA mf. ES 1839 (jj 24) Viipurin pitäjän, Koiviston ja Säkkijärven käräjät 14.–17.6.1684 s. 50 (Häradz höfdingenn Johan Plåmann); KA mf. ES 1839 (jj 25) Viipurin pitäjän, Säkkijärven ja Koiviston käräjät 28.–30.9.1686 s. 148 (Sedhan lääth Häredzhöfdingen i Kexholms lähn, Wälb:de Johan Plåmann, igenom sin Uthskickadhe, Swen Hiellmbergh 2411, inläggia, Höghwälb:ne H:r Landzhöfdingens i Ortthen Vicariers Resolution, af d:nn 18 huius); KA mf. ES 1840 (jj 27) Viipurin pitäjän, Säkkijärven ja Koiviston käräjät 26.–30.5.1690 s. 40; KA mf. ES 1840 (jj 28) Viipurin pitäjän, Säkkijärven ja Koiviston käräjät 3.–7.3.1693 s. 13, Viipurin pitäjän, Säkkijärven ja Koiviston käräjät 22.–27.6.1693 s. 68 (Opläästes dhen af H:r Häredzhöfdingen utj Käxholms lähn Wälb:g Jah: Ehrenrooth coram Protocollo här inlagde relation utj Saken, Angående Sågqwarnen, som Justitiæ Borgmäst:n här i Wijborg H:r Pähr Fremlingh (katso U1138) låtit nyligen utj Lenckerin el:r Wärenkåski Ström och Koskijärfwi Byy opsättia ... till des Rusthåldz hemmans Præjudice ... skohlandes Hörckö [hemman] på samma ställe, därest besagde qwarn nu står, hafwa ett lijtet Åhlfiske hafft, och kunnat Åhrligen fånga till paar lisb: torr åhl och 1/4 á 1/2 tunna sallt dito, föruthan den färska), Viipurin pitäjän, Säkkijärven ja Koiviston käräjät 22.–29.11.1693 s. 106 (Opläästes Justitiæ Borgmäst:ns här i Wiborgh H:r Pähr Fremlingz refutation); KA mf. ES 1841 (jj 32) Viipurin pitäjän käräjät 17.–19.8.1697 s. 59 (Insinuerade Stadz Fiscalen Härsammastädes Wählbettrodde Daniel Lindh, å fordom Häradzhöfdingens Sahl: H:r Johan Ehrenroths Enckie Frus Wälb: Eva Chatarina Taubes wegnar ett contract medh der till hörige Documenter angående Råckala Rusthåldz för Arrenderande som Inspectoren Wälbettrodde Gabriel Thelijn till Förklaringz blef communicerat ...); KA mf. ES 2031 (rr 11) Ilmajoen käräjät 17.1.1661 f. 53 (Herr Rijks Rådhz och Stallmestarens, Höghwällborne Greffwes och Herres, H: Claas Tottz Fullmechtigh, Wällförståndigh Johan Plagman); KA mf. ES 1800 (gg 16) Tiuralan, Kurkijoen ja Räisälän käräjät 2.–8.11.1697 f. 339v (Framledne Häradzhöfdingens Wällb: Sahl: Joh: Ehrnrootz Enckiefruu Wälb: Ewa Christina Taube genom Ryttaren Hans gaaf Rätten tillkienna det möllnaren weedh Cronones Såågqwarn Jacob Hamunen eij haar som sig bordt sitt arbete med den Nyia qwarns opsettiande i Asilla Ström fullbordat); KA mf. ES 1802 (gg 27) Hiitolan, Kurkijoen ja Räisälän käräjät 15.–20.11.1709 f. 122v (Sahl: häradzhöfdingen Plåman hwilcken Asila Godz under Arrende innehafft ... ber:de Asila Godz innehafwerska Ryttmästerskan Wälb:ne Fruu Eva Christina Taube); KA mf. ES 1240 (g 4) Helsingin RO 28.3.1668 (Krijgz Fischalens wälbetrodde Johan Plagmans fullmechtig Hindrich Hindrichson Hagh (katso 5023)). — V. Lagus, Studentmatrikel I (1889–91) s. 26 (V); V. Lagus, Studentmatrikel. Supplement (1906) s. 6 (V); Consistorii academici Aboensis äldre protokoller I [1640–54] (utg. A. G. Fontell, 1884) s. 207 (25.2.1646, mainitaan eräs Johannes Johannis Aboensis); Consistorii academici Aboensis äldre protokoller II [1654–64] (utg. A. G. Fontell, 1887) s. 8–10, 11, 17, 26, 28. — J. Chronander, Surge (1647); J. H. Lidén, Catalogus disputationum III. Disp. Aboënses (1779) p. 225 V#4391; T. Carpelan, Åbo i genealogiskt hänseende. Länsi-Suomi 3 (1890) s. 59 (Köpmannasläkter i Åbo, Plagman Tab. 3); G. Elgenstierna, Den introducerade svenska adelns ättartavlor II (1926) s. 493 (Ehrnrooth Tab. 1); J. Kleberg, Krigskollegii historia. Biografiska anteckningar 1630–1865 (1930) s. 64; E. Suolahti, Porvarispoikien opinkäynti (1946) s. 193; Y. Raevuori, Turun 1600-luvun lainoppineita asianajajia. Defensor Legis 30 (1949) s. 159; T. Carpelan, Ättartavlor I A–G (1954) s. 275 (Ehrnrooth Tab. 1); Y. Blomstedt, Laamannin- ja kihlakunnantuomarinvirkojen läänittäminen ja hoito Suomessa 1500- ja 1600-luvuilla (1958) s. 413; H. Holmberg, Suomen tuomiokunnat ja kihlakunnantuomarit (1959) s. 46; J. Vallinkoski, Turun akatemian väitöskirjat 1642–1828. HYKJ 30 (1962–66) #2694R, 3900G, 4391R; A. A. Stiernman, Aboa literata – Turun akatemian kirjallisuus (suom. R. Pitkäranta). SKST 518 (1990) s. 49; Suomen kansallisbibliografia 1488–1700. SKST 642 (toim. T. Laine ja R. Nyqvist, 1996) #8D, 787G, 1095D, 1117D, 1347, 1529, 1553G, 1694R, 2224, 2225, 2362, 2751R; V. P. Toropainen, Tietoja 1600-luvun turkulaisten sukulaisuussuhteista. Genos 74 (2003) s. 108 (TKO 1.9.1654).

Päivitetty 20.12.2023.

Lähdeviite

Yrjö Kotivuori, Ylioppilasmatrikkeli 1640–1852: Johan Ehrnrooth. Verkkojulkaisu 2005 <https://ylioppilasmatrikkeli.fi/henkilo.php?id=445>. Luettu 16.6.2024.

Ks. myös viittausohje.